Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 4:15
Zachód słońca: 20:26
Dzień trwa:
16 Godzin 11 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 2:23
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Karta Zasi?gu dla broni strzelaj?cej ogniem bezpo?rednim

Karta Zasi?gu dla broni strzelaj?cej ogniem bezpo?rednim


FIA Agapow

 

 

 

 

FIA Yahoo 

Karta Zasi?gu jest szkicem sektora ognia wyznaczonego strzelcowi. Zawiera ona informacje, które s? pomocne w planowaniu i kontrolowaniu ostrza?ów, wykrywaniu i atakowaniu celów oraz zaznajamianiu zmienników z sytuacj?. Korzystanie z karty pozwala strzelcowi lub zmiennikowi szybko namierzy? i zaatakowa? cel.

 

OPIS

Karta Zasi?gu jest zapisem informacji ogniowych dla danego rodzaju broni w danym sektorze ognia. Zapis ten u?atwia atak celu w dobrych lub ograniczonych warunkach widoczno?ci. Karta jest podzielona na trzy obszary: nag?ówek, obszar szkicu sektora, obszar danych.

Przyk?adowa trójobszarowa Karta Zasi?gu (DA Form 5512-R)

PROCEDURY OGÓLNE

Zanim strzelec b?dzie w stanie przygotowa? KZ musi otrzyma? pewne informacje. Informacje te zazwyczaj przekazuje strzelcowi dowódca. Powinno to by? m.in.:

 • Pozycja strzelecka
 • Lewa i Prawa Granica Sektora Ognia (LGSO i PGSO)
 • Najdalsza Linia Ataku (NLA)
 • ?cie?ki Podej?cia (SP)
 • Dozory - Punkty Referencyjne (PR) (?atwo rozpoznawalne i niezmienialne punkty charakterystyczne terenu).

Sektor ognia strzelca

NAG?ÓWEK

Pó?noc Magnetyczna. Zorientuj Kart? Zasi?gu z przydzielonym sektorem ognia. U?yj kompasu aby okre?li? pó?noc magnetyczn?. Trzymaj?c Kart? Zasi?gu zorientowan? na sektor ognia narysuj w kratce Pó?noc Magnetyczna strza?k? j? wskazuj?c?.

Opis jednostki. U?yj oznacze? oddzia?u, plutonu i kompanii. Nie nano? ?adnych oznacze? dla jednostek znajduj?cych si? wy?ej w strukturze ni? kompania.

Informacje nag?ówkowe

OBLICZENIA

Wykorzystuj?c map? lub dostarczone przez dowódc? dane odleg?o?ciowe wyznacz najdalszy punkt od wskazanej pozycji strzeleckiej do NLA.

Okre?l dystans i podziel go przez ilo?? okr?gów na Karcie Zasi?gu. Wynik zaokr?glij do najbli?szych 10 metrów. Wpisz uzyskan? liczb? w obszar danych.

Okre?lanie odleg?o?ci pomi?dzy okr?gami

Przyk?ad 1. Je?eli odleg?o?? do najdalszego punktu ze wskazanej pozycji strzeleckiej do NLA wynosi 2000 metrów, to wtedy: 9 przedzia?ów w 2000 metrach = 222m. Zaokr?glamy do 220m. A wi?c ka?dy okr?g to 220 metrów.

Przyk?ad 2. Je?eli odleg?o?? do najdalszego punktu ze wskazanej pozycji strzeleckiej do NLA wynosi 1500 metrów, to wtedy: 9 przedzia?ów w 1500 metrach = 166,667m. Zaokr?glamy do 170m.

OPRACOWYWANIE OBSZARU SZKICU SEKTORA

Obszar szkicu sektora jest graficznym przedstawieniem sektora ognia strzelca (Rysunek B-5). Szkic sektora powinien by? jak najwierniejszym odzwierciedleniem terenu poniewa? nabiera istotno?ci w okresach ograniczonej widoczno?ci.

Szkic sektora

Uwaga: Strzelec mo?e mie? przydzielony wi?cej ni? jeden sektor ognia. Wtedy stosuje si? osobn? Kart? Zasi?gu dla ka?dego sektora.

Szkice.Szkic powinien pokrywa? w miar? mo?liwo?ci ca?y przydzielony obszar. Powinien by? najwi?kszy jak to tylko mo?liwe, ale nie nale?y przekracza? granicy ostatniego okr?gu. Kiedy nanosimy du?e naturalne obiekty (lasy, wzgórza, itd.) lub obiekty stworzone przez cz?owieka (budynki, mosty, itd.), nale?y narysowa? ich obrys i odpowiednio go oznaczy? (Rysunek B-5). Kiedy nanosimy na szkic obiekty znajduj?ce si? w sektorze, nale?y je odpowiednio umiejscowi? na lub blisko odpowiedniego okr?gu w celu oznaczenia odleg?o?ci do danego obiektu.
Uwaga: Nie nale?y próbowa? przedstawia? poziomic na szkicu.

Pozycja strzelecka strzelca. Pozycja strzelecka strzelca jest oznaczona czarn? kropk? w centrum najmniejszego okr?gu Karty Zasi?gu. Nanie? symbol Javelina na czarn? kropk? aby zaznaczy?, ?e ta Karta Zasi?gu odnosi si? do Javelina.

Lewa i Prawa Granica Sektora Ognia. Lewe i prawe ograniczenie s? wyobra?onymi liniami od pozycji strzeleckiej do okre?lonego punktu w terenie (Rysunek B-6). Wykorzystaj, je?eli to mo?liwe czynniki terenowe w celu okre?lenia LGSO i PGSO. Inne rozpoznawalne obiekty takie jak budynki lub inne wzniesione przez cz?owieka struktury mog? by? wykorzystane w tym celu. Obszar pomi?dzy LGSO i PGSO okre?la sektor ogniowy strzelca lub inaczej - obszar odpowiedzialno?ci. Linie s? poprowadzone od pozycji strzeleckiej do NLA w obszarze kre?lonych ogranicze?. Oznacz lewy punkt graniczny jako Nr 1, oznacz prawy punkt graniczny Nr 2 i zakre?l te cyfry okr?giem. Zapisz azymut i odleg?o?? do ka?dego punktu granicznego w obszarze danych.

Obszar prowadzenia ognia i Najdalsza Linia Ataku

Najdalsza Linia Ataku. NLA okre?la maksymalny skuteczny zasi?g broni (Javelin) i ograniczenia wizualne strzelca w odniesieniu do terenu w wyznaczonym sektorze ognia.

 • Je?eli nie ma ogranicze? wizualnych, nanie? NLA wzd?u? ostatniego okr?gu w obszarze szkicu sektora. Linia powinna ??czy? lewy i prawy punkt graniczny sektora ognia.
 • Je?eli wyst?puj? ograniczenia wizualne, to rysuj?c NLA od lewej strony, poprowad? lini? tu? przed przeszkodami terenowymi ograniczaj?cymi widoczno?? a? do prawego punktu granicznego (wyd?u?aj?c j? do po??danego dystansu wsz?dzie tam gdzie jest to mo?liwe).

?cie?ki Podej?cia. ?cie?ki Podej?cia oznaczaj? obszary, w których najbardziej prawdopodobne jest pojawienie si? przeciwnika, lub jego przemieszczanie si? przez te obszary. Ten obszar mo?e by? np. drog?, zboczem, ?cie?k? itp. G?sienicowe i ko?owe pojazdy niekoniecznie musz? mie? takie same ?P. Poczynaj?c od lewej a ko?cz?c na prawej stronie ponumeruj obszary gdzie najprawdopodobniej pojawi si? przeciwnik. Zacznij od numeru 3 poniewa? numer 1 i 2 s? ju? wykorzystane do oznaczenia lewego i prawego punktu granicznego. Otocz ka?dy numer okr?giem. Wszystkie zidentyfikowane ?P powinny mie? nadany indywidualny numer. Zanotuj azymut i odleg?o?? do ka?dego ?P w obszarze danych.

?cie?ki Podej?cia

Punkty Referencyjne (Dozory). Charakterystyczne obiekty terenowe oraz ?atwo rozpoznawalne ludzkie budowle (np. rozga??zienia dróg, budynki, mosty, itd.) wykorzystywane s? jako PR. PR u?ywane s? do lokalizowania celów i naprowadzania na te cele bezpo?redniego lub po?redniego ostrza?u. Standardowo w obszarze prowadzenia ognia powinien by? przynajmniej jeden PR - ale nie wi?cej ni? trzy. Ponumeruj ka?dy PR i otocz ten numer okr?giem. Zacznij od najmniejszej dost?pnej liczby, która zosta?a po oznaczeniu ?P. Na rysunku B-8 znajduj?cym si? poni?ej s? zaznaczone dwie SP i dwa PR. W tym przypadku liczby 5 i 6 s? przyporz?dkowane PR. Zanotuj azymut i odleg?o?? do ka?dego PR w obszarze danych.

Punkty Referencyjne (Dozory)

Martwa Strefa. Martwa Strefa (MS) to obszar w sektorze ognia strzelca oraz w zasi?gu ra?enia jego uzbrojenia, który nie mo?e by? przez niego ani obserwowany, ani nie mo?e by? prowadzony skuteczny bezpo?redni ogie? do celów si? w nim znajduj?cych. Ka?dy obszar, który nie jest widoczny przez strzelca rozpatrujemy jako Martw? Stref?. Budynki, drzewa, wzgórza lub inne obiekty terenowe mog? utworzy? MS. Zakre?l te obszary poprzecznymi liniami aby wskaza? istotne MS w sektorze ognia. Te obszary mog? by? nast?pnie okre?lone jako obszary przeznaczone do ostrza?u po?redniego.

Martwe Strefy

Punkt Referencyjny Strzelca (PRS). Punkt Referencyjny Strzelca s?u?y jako punkt odniesienia podczas zast?powania na pozycji jednej jednostki przez drug?. Strzelec znajduje niedaleki rozpoznawalny obiekt terenowy (szczyt wzniesienia, po??czenie dróg, itd.) na prawo, lewo albo z ty?u swojej pozycji i wykorzystuje go jako swój PRS. Oznacz swój PRS i narysuj strza?k? pomi?dzy nim i swoj? pozycj? strzeleck?. Kierunek strza?ki okre?la jaki azymut wykorzysta? aby znale?? pozycj? strzeleck?. ). Zanotuj azymut i odleg?o?? w obszarze danych.

Punkt Referencyjny Strzelca i pozycja strzelecka.

OBSZAR DANYCH

Wype?nij OBSZAR DANYCH tak jak pokazano poni?ej. Rysunek pokazuje przyk?adow?, wype?nion? Kart? Zasi?gu dla Javelina.

Karta Zasi?gu Javelina - obszar danych

 1. IDENTYFIKACJA POZYCJI. G?ówna i zapasowa
 2. DATA. Zaznacz tylko dzie? i miesi?c.
 3. UZBROJENIE. Wpisz Javelin.
 4. NR (numer). Wykorzystaj liczby 1 i 2 aby oznaczy? lewy i prawy punkt graniczny. Korzystaj?c z kolejnych liczb oznacz SP a pó?niej PR.
 5. KIERUNEK/ODCHYLENIE. Zapisz tylko KIERUNEK w stopniach dla danej pozycji. Skre?l s?owo ODCHYLENIE bo nie b?dzie potrzebne.
 6. WZNIESIENIE. Przekre?l s?owo WZNIESIENIE bo nie b?dzie potrzebne. Przekre?l ca?? kolumn?.
 7. ZASI?G. Odleg?o?? jest szacowana w metrach od wyznaczonej pozycji strzeleckiej do celu albo miejsca ataku celu. Najdok?adniejszy sposób aby oszacowa? odleg?o?? to u?y? dalmierza laserowego.
 8. AMUNICJA. Przekre?l s?owo AMUNICJA bo nie b?dzie potrzebne. Przekre?l ca?? kolumn?.
 9. OPIS. Wypisz nazw? rzeczy oznaczonej danym numerem w polu NR (np. droga, skrzy?owanie, stodo?a, ko?ció?, itd.). Je?eli obiekt jest PR, dopisz numer w?asny tego PR (np. AB1670). Je?eli jest to lewy lub prawy punkt graniczny, to wpisz LPG lub PPG.
 10. UWAGI:
  • a) Zapisz ka?d? informacj?, która uwa?asz, ?e jest istotna w zrozumieniu wype?nionej Karty Zasi?gu.
  • b) Zapisz tu informacje na temat PRS, je?eli nie ma na to wystarczaj?co du?o miejsca w obszarze danych.

Przyk?ad wype?nionej Karty Zasi?gu dla Javelina

PROWIZORYCZNA KARTA ZASI?GU

Prowizoryczna Karta Zasi?gu jest konstruowana w sytuacji kiedy formularz jest niedost?pny. Przygotowanie prowizorycznej Karty Zasi?gu jest analogiczne do przygotowania standardowej KZ. Strzelec mo?e u?y? czegokolwiek do rysowania - wystarczy, ?e b?dzie si? nadawa?o do zapisu . Dobrym przyk?adem mo?e by? puste pude?ko po MRE.

Prowizoryczna Karta Zasi?gu.

Do pobrania: Formularz Karty Zasi?gu
?ród?o: Global Security
Przydatna aplikacja na smartfona z androidem: Range Card

Opracowali: FIA Agapow, FIA Yahoo

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Piter dnia November 08 2011 20:11:49
Czy mo?e mi kto? obja?ni? zastosowanie tej karty w warunkach airsoftowych ?
#2 | ufoman dnia November 08 2011 22:53:26
Raczej ?adne. Artyku? jest przeznaczony dla osób, które maj? szersze zainteresowania w kwestii obronno?ci kraju.
#3 | Mario75 dnia November 08 2011 23:01:57
Podczas du?ych manewrów kiedy jest czas na przygotowanie stanowisk ogniowych, zmian itp my?l?, ?e w ramach szkolenia mo?na przerobi? w praktyce pokrycie sektorami wg. powy?szej metody.

Ka?dy Airsoftowiec gdzie? co? przeczyta, co? wyniós? z wojska, kto? przekaza? mu jak?? wiedz?.

Je?li z tego zostanie chocia? par? procent to fajnie. Nigdy natomiast nie wiadomo, kiedy taka wiedza si? mo?e przyda?.

Dla nas ustalanie sektorów, ?cie?ek podej?cia i par? innych elementów by?o przydatnych podczas ustawiania obrony granicy na Combat Alert 2011. Wi?c nigdy nie wiadomo kiedy mo?e si? przyda? zdobyta wiedza. Ba, co wi?cej nigdy nie wiadomo, kiedy skorzystamy z niej improwizuj?c nawet pod inne zadania.
#4 | Patol dnia November 09 2011 01:31:09
Na dobr? spraw? z wi?kszo?ci "ostrych" procedur da rad? przenie?? kilka elementów do ASGejowa. I dzia?a? w my?l zasady: "dobrze zna? wi?cej ni? mniej"... Z przymru?eniem oka
#5 | edie dnia November 09 2011 04:46:44
Hmm no tak.. Piter z tego co pami?tam w podr?czniku do Topologii czy od Topologii jest jak si? ustawia ostrza? artyleryjski, koordynaty z pomoc? kompasu i takie tam. Machnij artykulik na ten temat, zapewne nikomu do niczego ale zawsze ju? b?dzie wiadomo jak poda? koordynaty dla artylerii albo jak ustawi? armat? czy inne dzia?o. Nigdy nie wiadomo kiedy kiedy wiedza ta mo?e si? przyda?. Fajne
#6 | Patol dnia November 09 2011 11:13:38
Mia?em na my?li bombardowanie, a nie jakie? tam armaty. Pokazuje j?zyk
#7 | Mario75 dnia November 09 2011 12:37:52
Edie i tutaj poruszy?e? ciekawy temat. Po pierwsze niedawno by? news gdzie pozorowany ostrza? mo?dzierzowy przerabia?o w?a?nie FIA. Po drugie mechanik? ostrza?u artyleryjskiego opracowuje Soman Master Org dawnego Tomaszowa, a dzisiaj Antaresa.

Wi?c nie wiadomo kiedy si? mo?e i taka wiedza przyda? Z przymru?eniem oka
#8 | Agapow dnia November 10 2011 09:52:18
Kart? zasi?gu jak zreszt? jest napisane na niej sporz?dza si? dla broni strzelaj?cej bezpo?rednio. Mo?dzierze i Artyleria korzystaj? z innych narz?dzi.
Do czego przyda si? to w ASG? Przy odrobinie wyobra?ni przyda si?. Tak jak mo?na u?ywa? mo?dzierzy moderowanych tak samo mo?na by u?ywa? moderowanej broni dalekiego zasi?gu.

Nie spotkali?cie si? nigdy z przypadkiem gdy widzieli?cie wroga 120 m od siebie i nie mogli?cie mu nic zrobi?? Denerwuj?ce. My?l? ?e w dobie smartfonów z GPSem mo?na zorganizowa? MILSIM z tak? moderacj?. Mo?e w przysz?ym roku ;-)

Ponadto ci których interesuj? procedury wojskowe z pewno?ci? znajd? w tym artykule co? ciekawego.

Polecam wybra? si? na spacer i sporz?dzi? taki szkic dla treningu. Ci którym zajmie to mniej ni? 40 min. (sic!) mog? uwa?a? si? za ca?kiem sprawnych operatorów. W przygotowaniu artyku? jak zrobi? to bardzo sprawnie, ?eby zaj??o to nie d?u?ej ni? 15 min.
#9 | ufoman dnia November 14 2011 20:05:33
Na stronie g?ównej FIA: http://www.fia.co... pojawi?o si? "Zadanie sprawdzaj?ce" - z m.in. którym zmaga?y si? sekcje na ostatnim wyje?dzie. Mo?na samemu po?wiczy? tworzenie karty.

Polecam!
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [2 głosy]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]
Kalendarz
<< Maj 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Radio ASG MG 42 by MG Schutze Niemcy zamykaj? Skarby... Taktyka zielona Survival Zwyci?zcy wrzesie? KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Elektryczny Blow Back Arctic Combat
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
https://www.mallacoota...
https://fixfactor.co.uk
https://carpestology.c...
https://amoura.com.au/
https://americandry.com
https://www.123.clinic
[url=https://swiindex....
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://www.canad...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
E-commerce is becoming...
http://overthefallstou...
http://glitterglamlab.com
http://floaterlaser.co.uk
http://www.123.clinic
http://escortcompanyam...
http://launchpadfilms....
http://dirgeobiz.com
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:3,192
Wczoraj:15,148
W tym tygodniu:65,429
W tym miesiącu:392,263
W tym roku:2,279,259
Wszystkich:50,767,663
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: