Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jesteś zwolennikiem używania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 6:09
Zachód słońca: 18:23
Dzień trwa:
12 Godzin 14 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 6:19
Archiwum News 2014:
Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Archiwum News 2013:
Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Archiwum News 2012:
Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Archiwum News 2011:
Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Karta Zasięgu dla broni strzelającej ogniem bezpośrednim

Karta Zasięgu dla broni strzelającej ogniem bezpośrednim


FIA Agapow

 

 

 

 

FIA Yahoo 

Karta Zasięgu jest szkicem sektora ognia wyznaczonego strzelcowi. Zawiera ona informacje, które są pomocne w planowaniu i kontrolowaniu ostrzałów, wykrywaniu i atakowaniu celów oraz zaznajamianiu zmienników z sytuacją. Korzystanie z karty pozwala strzelcowi lub zmiennikowi szybko namierzyć i zaatakować cel.

 

OPIS

Karta Zasięgu jest zapisem informacji ogniowych dla danego rodzaju broni w danym sektorze ognia. Zapis ten ułatwia atak celu w dobrych lub ograniczonych warunkach widoczności. Karta jest podzielona na trzy obszary: nagłówek, obszar szkicu sektora, obszar danych.

Przykładowa trójobszarowa Karta Zasięgu (DA Form 5512-R)

PROCEDURY OGÓLNE

Zanim strzelec będzie w stanie przygotować KZ musi otrzymać pewne informacje. Informacje te zazwyczaj przekazuje strzelcowi dowódca. Powinno to być m.in.:

 • Pozycja strzelecka
 • Lewa i Prawa Granica Sektora Ognia (LGSO i PGSO)
 • Najdalsza Linia Ataku (NLA)
 • Ścieżki Podejścia (SP)
 • Dozory - Punkty Referencyjne (PR) (łatwo rozpoznawalne i niezmienialne punkty charakterystyczne terenu).

Sektor ognia strzelca

NAGŁÓWEK

Północ Magnetyczna. Zorientuj Kartę Zasięgu z przydzielonym sektorem ognia. Użyj kompasu aby określić północ magnetyczną. Trzymając Kartę Zasięgu zorientowaną na sektor ognia narysuj w kratce Północ Magnetyczna strzałkę ją wskazującą.

Opis jednostki. Użyj oznaczeń oddziału, plutonu i kompanii. Nie nanoś żadnych oznaczeń dla jednostek znajdujących się wyżej w strukturze niż kompania.

Informacje nagłówkowe

OBLICZENIA

Wykorzystując mapę lub dostarczone przez dowódcę dane odległościowe wyznacz najdalszy punkt od wskazanej pozycji strzeleckiej do NLA.

Określ dystans i podziel go przez ilość okręgów na Karcie Zasięgu. Wynik zaokrąglij do najbliższych 10 metrów. Wpisz uzyskaną liczbę w obszar danych.

Określanie odległości pomiędzy okręgami

Przykład 1. Jeżeli odległość do najdalszego punktu ze wskazanej pozycji strzeleckiej do NLA wynosi 2000 metrów, to wtedy: 9 przedziałów w 2000 metrach = 222m. Zaokrąglamy do 220m. A więc każdy okrąg to 220 metrów.

Przykład 2. Jeżeli odległość do najdalszego punktu ze wskazanej pozycji strzeleckiej do NLA wynosi 1500 metrów, to wtedy: 9 przedziałów w 1500 metrach = 166,667m. Zaokrąglamy do 170m.

OPRACOWYWANIE OBSZARU SZKICU SEKTORA

Obszar szkicu sektora jest graficznym przedstawieniem sektora ognia strzelca (Rysunek B-5). Szkic sektora powinien być jak najwierniejszym odzwierciedleniem terenu ponieważ nabiera istotności w okresach ograniczonej widoczności.

Szkic sektora

Uwaga: Strzelec może mieć przydzielony więcej niż jeden sektor ognia. Wtedy stosuje się osobną Kartę Zasięgu dla każdego sektora.

Szkice.Szkic powinien pokrywać w miarę możliwości cały przydzielony obszar. Powinien być największy jak to tylko możliwe, ale nie należy przekraczać granicy ostatniego okręgu. Kiedy nanosimy duże naturalne obiekty (lasy, wzgórza, itd.) lub obiekty stworzone przez człowieka (budynki, mosty, itd.), należy narysować ich obrys i odpowiednio go oznaczyć (Rysunek B-5). Kiedy nanosimy na szkic obiekty znajdujące się w sektorze, należy je odpowiednio umiejscowić na lub blisko odpowiedniego okręgu w celu oznaczenia odległości do danego obiektu.
Uwaga: Nie należy próbować przedstawiać poziomic na szkicu.

Pozycja strzelecka strzelca. Pozycja strzelecka strzelca jest oznaczona czarną kropką w centrum najmniejszego okręgu Karty Zasięgu. Nanieś symbol Javelina na czarną kropkę aby zaznaczyć, że ta Karta Zasięgu odnosi się do Javelina.

Lewa i Prawa Granica Sektora Ognia. Lewe i prawe ograniczenie są wyobrażonymi liniami od pozycji strzeleckiej do określonego punktu w terenie (Rysunek B-6). Wykorzystaj, jeżeli to możliwe czynniki terenowe w celu określenia LGSO i PGSO. Inne rozpoznawalne obiekty takie jak budynki lub inne wzniesione przez człowieka struktury mogą być wykorzystane w tym celu. Obszar pomiędzy LGSO i PGSO określa sektor ogniowy strzelca lub inaczej - obszar odpowiedzialności. Linie są poprowadzone od pozycji strzeleckiej do NLA w obszarze kreślonych ograniczeń. Oznacz lewy punkt graniczny jako Nr 1, oznacz prawy punkt graniczny Nr 2 i zakreśl te cyfry okręgiem. Zapisz azymut i odległość do każdego punktu granicznego w obszarze danych.

Obszar prowadzenia ognia i Najdalsza Linia Ataku

Najdalsza Linia Ataku. NLA określa maksymalny skuteczny zasięg broni (Javelin) i ograniczenia wizualne strzelca w odniesieniu do terenu w wyznaczonym sektorze ognia.

 • Jeżeli nie ma ograniczeń wizualnych, nanieś NLA wzdłuż ostatniego okręgu w obszarze szkicu sektora. Linia powinna łączyć lewy i prawy punkt graniczny sektora ognia.
 • Jeżeli występują ograniczenia wizualne, to rysując NLA od lewej strony, poprowadź linię tuż przed przeszkodami terenowymi ograniczającymi widoczność aż do prawego punktu granicznego (wydłużając ją do pożądanego dystansu wszędzie tam gdzie jest to możliwe).

Ścieżki Podejścia. Ścieżki Podejścia oznaczają obszary, w których najbardziej prawdopodobne jest pojawienie się przeciwnika, lub jego przemieszczanie się przez te obszary. Ten obszar może być np. drogą, zboczem, ścieżką itp. Gąsienicowe i kołowe pojazdy niekoniecznie muszą mieć takie same ŚP. Poczynając od lewej a kończąc na prawej stronie ponumeruj obszary gdzie najprawdopodobniej pojawi się przeciwnik. Zacznij od numeru 3 ponieważ numer 1 i 2 są już wykorzystane do oznaczenia lewego i prawego punktu granicznego. Otocz każdy numer okręgiem. Wszystkie zidentyfikowane ŚP powinny mieć nadany indywidualny numer. Zanotuj azymut i odległość do każdego ŚP w obszarze danych.

Ścieżki Podejścia

Punkty Referencyjne (Dozory). Charakterystyczne obiekty terenowe oraz łatwo rozpoznawalne ludzkie budowle (np. rozgałęzienia dróg, budynki, mosty, itd.) wykorzystywane są jako PR. PR używane są do lokalizowania celów i naprowadzania na te cele bezpośredniego lub pośredniego ostrzału. Standardowo w obszarze prowadzenia ognia powinien być przynajmniej jeden PR - ale nie więcej niż trzy. Ponumeruj każdy PR i otocz ten numer okręgiem. Zacznij od najmniejszej dostępnej liczby, która została po oznaczeniu ŚP. Na rysunku B-8 znajdującym się poniżej są zaznaczone dwie SP i dwa PR. W tym przypadku liczby 5 i 6 są przyporządkowane PR. Zanotuj azymut i odległość do każdego PR w obszarze danych.

Punkty Referencyjne (Dozory)

Martwa Strefa. Martwa Strefa (MS) to obszar w sektorze ognia strzelca oraz w zasięgu rażenia jego uzbrojenia, który nie może być przez niego ani obserwowany, ani nie może być prowadzony skuteczny bezpośredni ogień do celów się w nim znajdujących. Każdy obszar, który nie jest widoczny przez strzelca rozpatrujemy jako Martwą Strefę. Budynki, drzewa, wzgórza lub inne obiekty terenowe mogą utworzyć MS. Zakreśl te obszary poprzecznymi liniami aby wskazać istotne MS w sektorze ognia. Te obszary mogą być następnie określone jako obszary przeznaczone do ostrzału pośredniego.

Martwe Strefy

Punkt Referencyjny Strzelca (PRS). Punkt Referencyjny Strzelca służy jako punkt odniesienia podczas zastępowania na pozycji jednej jednostki przez drugą. Strzelec znajduje niedaleki rozpoznawalny obiekt terenowy (szczyt wzniesienia, połączenie dróg, itd.) na prawo, lewo albo z tyłu swojej pozycji i wykorzystuje go jako swój PRS. Oznacz swój PRS i narysuj strzałkę pomiędzy nim i swoją pozycją strzelecką. Kierunek strzałki określa jaki azymut wykorzystać aby znaleźć pozycję strzelecką. ). Zanotuj azymut i odległość w obszarze danych.

Punkt Referencyjny Strzelca i pozycja strzelecka.

OBSZAR DANYCH

Wypełnij OBSZAR DANYCH tak jak pokazano poniżej. Rysunek pokazuje przykładową, wypełnioną Kartę Zasięgu dla Javelina.

Karta Zasięgu Javelina - obszar danych

 1. IDENTYFIKACJA POZYCJI. Główna i zapasowa
 2. DATA. Zaznacz tylko dzień i miesiąc.
 3. UZBROJENIE. Wpisz Javelin.
 4. NR (numer). Wykorzystaj liczby 1 i 2 aby oznaczyć lewy i prawy punkt graniczny. Korzystając z kolejnych liczb oznacz SP a później PR.
 5. KIERUNEK/ODCHYLENIE. Zapisz tylko KIERUNEK w stopniach dla danej pozycji. Skreśl słowo ODCHYLENIE bo nie będzie potrzebne.
 6. WZNIESIENIE. Przekreśl słowo WZNIESIENIE bo nie będzie potrzebne. Przekreśl całą kolumnę.
 7. ZASIĘG. Odległość jest szacowana w metrach od wyznaczonej pozycji strzeleckiej do celu albo miejsca ataku celu. Najdokładniejszy sposób aby oszacować odległość to użyć dalmierza laserowego.
 8. AMUNICJA. Przekreśl słowo AMUNICJA bo nie będzie potrzebne. Przekreśl całą kolumnę.
 9. OPIS. Wypisz nazwę rzeczy oznaczonej danym numerem w polu NR (np. droga, skrzyżowanie, stodoła, kościół, itd.). Jeżeli obiekt jest PR, dopisz numer własny tego PR (np. AB1670). Jeżeli jest to lewy lub prawy punkt graniczny, to wpisz LPG lub PPG.
 10. UWAGI:
  • a) Zapisz każdą informację, która uważasz, że jest istotna w zrozumieniu wypełnionej Karty Zasięgu.
  • b) Zapisz tu informacje na temat PRS, jeżeli nie ma na to wystarczająco dużo miejsca w obszarze danych.

Przykład wypełnionej Karty Zasięgu dla Javelina

PROWIZORYCZNA KARTA ZASIĘGU

Prowizoryczna Karta Zasięgu jest konstruowana w sytuacji kiedy formularz jest niedostępny. Przygotowanie prowizorycznej Karty Zasięgu jest analogiczne do przygotowania standardowej KZ. Strzelec może użyć czegokolwiek do rysowania - wystarczy, że będzie się nadawało do zapisu . Dobrym przykładem może być puste pudełko po MRE.

Prowizoryczna Karta Zasięgu.

Do pobrania: Formularz Karty Zasięgu
Źródło: Global Security
Przydatna aplikacja na smartfona z androidem: Range Card

Opracowali: FIA Agapow, FIA Yahoo

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Piter dnia November 08 2011 20:11:49
Czy może mi ktoś objaśnić zastosowanie tej karty w warunkach airsoftowych ?
#2 | ufoman dnia November 08 2011 22:53:26
Raczej żadne. Artykuł jest przeznaczony dla osób, które mają szersze zainteresowania w kwestii obronności kraju.
#3 | Mario75 dnia November 08 2011 23:01:57
Podczas dużych manewrów kiedy jest czas na przygotowanie stanowisk ogniowych, zmian itp myślę, że w ramach szkolenia można przerobić w praktyce pokrycie sektorami wg. powyższej metody.

Każdy Airsoftowiec gdzieś coś przeczyta, coś wyniósł z wojska, ktoś przekazał mu jakąś wiedzę.

Jeśli z tego zostanie chociaż parę procent to fajnie. Nigdy natomiast nie wiadomo, kiedy taka wiedza się może przydać.

Dla nas ustalanie sektorów, ścieżek podejścia i parę innych elementów było przydatnych podczas ustawiania obrony granicy na Combat Alert 2011. Więc nigdy nie wiadomo kiedy może się przydać zdobyta wiedza. Ba, co więcej nigdy nie wiadomo, kiedy skorzystamy z niej improwizując nawet pod inne zadania.
#4 | Patol dnia November 09 2011 01:31:09
Na dobrą sprawę z większości "ostrych" procedur da radę przenieść kilka elementów do ASGejowa. I działać w myśl zasady: "dobrze znać więcej niż mniej"... Z przymrużeniem oka
#5 | edie dnia November 09 2011 04:46:44
Hmm no tak.. Piter z tego co pamiętam w podręczniku do Topologii czy od Topologii jest jak się ustawia ostrzał artyleryjski, koordynaty z pomocą kompasu i takie tam. Machnij artykulik na ten temat, zapewne nikomu do niczego ale zawsze już będzie wiadomo jak podać koordynaty dla artylerii albo jak ustawić armatę czy inne działo. Nigdy nie wiadomo kiedy kiedy wiedza ta może się przydać. Fajne
#6 | Patol dnia November 09 2011 11:13:38
Miałem na myśli bombardowanie, a nie jakieś tam armaty. Pokazuje język
#7 | Mario75 dnia November 09 2011 12:37:52
Edie i tutaj poruszyłeś ciekawy temat. Po pierwsze niedawno był news gdzie pozorowany ostrzał moździerzowy przerabiało właśnie FIA. Po drugie mechanikę ostrzału artyleryjskiego opracowuje Soman Master Org dawnego Tomaszowa, a dzisiaj Antaresa.

Więc nie wiadomo kiedy się może i taka wiedza przydać Z przymrużeniem oka
#8 | Agapow dnia November 10 2011 09:52:18
Kartę zasięgu jak zresztą jest napisane na niej sporządza się dla broni strzelającej bezpośrednio. Moździerze i Artyleria korzystają z innych narzędzi.
Do czego przyda się to w ASG? Przy odrobinie wyobraźni przyda się. Tak jak można używać moździerzy moderowanych tak samo można by używać moderowanej broni dalekiego zasięgu.

Nie spotkaliście się nigdy z przypadkiem gdy widzieliście wroga 120 m od siebie i nie mogliście mu nic zrobić? Denerwujące. Myślę że w dobie smartfonów z GPSem można zorganizować MILSIM z taką moderacją. Może w przyszłym roku ;-)

Ponadto ci których interesują procedury wojskowe z pewnością znajdą w tym artykule coś ciekawego.

Polecam wybrać się na spacer i sporządzić taki szkic dla treningu. Ci którym zajmie to mniej niż 40 min. (sic!) mogą uważać się za całkiem sprawnych operatorów. W przygotowaniu artykuł jak zrobić to bardzo sprawnie, żeby zajęło to nie dłużej niż 15 min.
#9 | ufoman dnia November 14 2011 20:05:33
Na stronie głównej FIA: http://www.fia.co... pojawiło się "Zadanie sprawdzające" - z m.in. którym zmagały się sekcje na ostatnim wyjeździe. Można samemu poćwiczyć tworzenie karty.

Polecam!
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [2 głosy]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]
Kalendarz
<< Wrzesień 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Nowe pistolety WP Mndur Gorka E SPOS Survival MG 42 by MG Schutze Elektryczny Blow Back KP SGO Gdańsk Piltot LIGI ASG Arctic Combat Alice Custom Skarby... Act od Valor
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprzęt karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprzętu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Społeczność CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artykuły by Sebi Testy by Straszydło Blady Kącik Filmowy Teksty Pitera FIA Szkoła Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://paccapita...
[url=https://victorias...
[url=https://getfreigh...
[url=https://willdylan...
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://nlsinspec...
[url=https://medcostz....
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://victorias...
[url=https://paccapita...
[url=https://getfreigh...
[url=https://willdylan...
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://nlsinspec...
[url=https://medcostz....
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://victorias...
[url=https://paccapita...
[url=https://getfreigh...
[url=https://willdylan...
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://nlsinspec...
[url=https://medcostz....
[url=https://www.theco...
[url=https://brandinge...
Artykuły
Świetne... :D a końców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:654
Wczoraj:37,569
W tym tygodniu:38,223
W tym miesiącu:671,601
W tym roku:8,229,391
Wszystkich:64,946,891
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
05-04-2021 14:22
Z on zadanie zakr?tu ilo?ci mocnej udzielonej zni?ce po jej waloryzacji, oskar?aj?cy nabywc? nieruchomo?ci czy te? zawiadomienia autonomicznej cechy lokalu, kto sced

Engami
05-04-2021 12:40
Z jego osoba Myślija prze?omu liczby spokojnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, obci??aj?cy spo?ywc? nieruchomo?ci albo baza ogloszen oddzielnej cechy lokalu, k

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowarto?ciowej udzielonej zni?ce po jej waloryzacji, obwiniaj?cy odbiorc? nieruchomo?ci wzgl?dnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakr?tu liczbie p?ynnej udost?pnionej przeceny po jej waloryzacji, oskar?aj?cy spo?ywc? posiad?o?ci czy te? oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skr?tu ilo?ci równowarto?ciowej udost?pnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniaj?cy spo?ywc? posiad?o?ci b?d? serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowi?zek zakr?tu liczbie g?adkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniaj?cy spo?ywc? nieruchomo?ci czy te? oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skr?tu sumie prostej u?yczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskar?aj?cy odbiorc? posiad?o?ci b?d? oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba Myślija zwrotu liczbie p?ynnej udzielonej zni?ce po jej waloryzacji, ci???cy odbiorc? nieruchomo?ci albo praca ogloszenia wroclaw odr?bnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakr?tu sumie równowarto?ciowej udost?pnionej zni?ki po jej waloryzacji, obci??aj?cy odbiorc? posiad?o?ci albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on Myślija prze?omu sumie ?agodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obci??aj?cy nabywc? nieruchomo?ci albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej w?

Engami
11-01-2021 21:55
Z on Myślija skr?tu wielko?ci spokojnej u?yczonej zni?ki po jej waloryzacji, obwiniaj?cy odbiorc? posiad?o?ci albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowi?zek skr?tu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obci??aj?cy nabywc? posiad?o?ci wzgl?dnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej u?yczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskar?aj?cy odbiorc? nieruchomo?ci lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowi?zek prze?omu wielko?ci spokojnej u?yczonej przeceny po jej waloryzacji, oskar?aj?cy spo?ywc? nieruchomo?ci wzgl?dnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skr?tu sumie p?ynnej udost?pnionej zni?ki po jej waloryzacji, obwiniaj?cy odbiorc? nieruchomo?ci wzgl?dnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja prze?omu liczby lekkiej u?yczonej zni?ki po jej waloryzacji, obci??aj?cy nabywc? nieruchomo?ci ewentualnie baza lokalna samodzielnej w?as

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie prze?omu sumy pewnej udost?pnionej przecenie po jej waloryzacji, oskar?aj?cy nabywc? nieruchomo?ci ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakr?tu liczbie równowarto?ciowej udost?pnionej zni?ce po jej waloryzacji, obwiniaj?cy nabywc? nieruchomo?ci czy te? [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba Myślija prze?omu wielko?ci p?ynnej u?yczonej przeceny po jej waloryzacji, obci??aj?cy spo?ywc? nieruchomo?ci albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielko?ci p?ynnej udost?pnionej zni?ce po jej waloryzacji, obci??aj?cy odbiorc? posiad?o?ci czy te? ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja prze?omu ilo?ci prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniaj?cy spo?ywc? nieruchomo?ci czy te? internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja prze?omu wielko?ci ?agodnej udost?pnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ci???cy odbiorc? nieruchomo?ci b?d? lokalne oferty odr?bnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie prze?omu sumy mocnej udost?pnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskar?aj?cy spo?ywc? posiad?o?ci wzgl?dnie praca lubliniec oferty samoistnej w?a

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skr?tu sumy ?agodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ci???cy odbiorc? posiad?o?ci wzgl?dnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej w?asno?c

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba Myślija prze?omu kwoty równowarto?ciowej u?yczonej zni?ce po jej waloryzacji, obci??aj?cy spo?ywc? posiad?o?ci albo praca ogloszenia wroclaw odr?bnej cesz

Niezbędnik - Essentials :
Wspomnienia: