Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 4:13
Zachód słońca: 20:29
Dzień trwa:
16 Godzin 15 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 2:19
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Tak w Afganistanie walcz? Polacy

Tak w Afganistanie walcz? Polacy

Autor: Marcin Ogdowski Poni?szy fragment jest cz??ci? ksi??ki reportera INTERIA.PL Marcina Ogdowskiego pt.: "zAfganistanu.pl. Alfabet polskiej misji", która ukaza?a si? w?a?nie w ksi?garniach nak?adem wydawnictwa Ender. Patronem medialnym ksi??ki jest portal INTERIA.PL. ?ród?o: Interia.PL

Haubicoarmata Dana prowadz?ca ostrza? z bazy Ghazni/fot. Adam Roik
Haubicoarmata Dana prowadz?ca ostrza? z bazy Ghazni/fot. Adam Roik

- Panowie, wy??czamy "djuki" - poda? przez radio dowódca patrolu, gdy nasza kolumna doje?d?a?a do bazy w Ghazni. Komenda skierowana by?a do dowodz?cych w poszczególnych wozach i chwil? pó?niej zosta?a potwierdzona przez ka?dego z nich krótkim "wy??czone". "Duke" - jak wygl?da prawid?owy, angielski zapis nazwy tego urz?dzenia - to najpro?ciej rzecz ujmuj?c zag?uszarka fal elektromagnetycznych. Zamontowana na pojazdach, znacznie utrudnia odpalenie w ich pobli?u "ajdików", przy pomocy radia czy telefonu.


Po dezaktywacji "djuków" - cho? nie sta?o si? nic, co by?oby wyczuwalne ludzkimi zmys?ami - sytuacja patrolu uleg?a diametralnej zmianie. Stracili?my bowiem niewidoczny parasol, co wkrótce odnotowa?y nasze telefony, ?api?c zasi?g, a w moim przypadku dodatkowo informuj?c o otrzymanej wiadomo?ci tekstowej. Jednocze?nie - w?a?nie taka my?l przysz?a mi wówczas do g?owy - przekroczyli?my niewidzialn? granic?, oddzielaj?c? front od zaplecza.

Ale czy rzeczywi?cie?

* * *

Swego czasu jeden z krytyków mojej dziennikarskiej aktywno?ci zarzuci? mi, ?e "narzucam na blogu wojenn? retoryk?, a przecie? w Afganistanie nie ma ?adnej wojny". Cz?sto spotykam si? te? opini?, ?e "co to za wojna, na której ginie tylko kilkudziesi?ciu ?o?nierzy koalicji miesi?cznie?". Wyja?niam wówczas, ?e w Azji mamy do czynienia ze wspó?czesn? odmian? wojny partyzanckiej. ?e talibom zabi? ?o?nierza koalicji - w tym Polaka - jest mimo wszystko bardzo trudno - bo korzysta on z opancerzonych pojazdów, zestawów rozminowywania czy wsparcia lotniczego, za? w bezpo?rednim starciu chroni go kevlarowy he?m i kuloodporna kamizelka. Z drugiej za? strony przeciwnik cz?sto ukrywa si? za plecami kobiet i dzieci, a stosowane przez ISAF tak zwane RoE (zasady walki) k?ad? ogromny nacisk na unikanie cywilnych ofiar. I dlatego - t?umacz? - bardziej miarodajnym wska?nikiem intensywno?ci tej wojny nie jest liczba utraconych bezpowrotnie, lecz rannych wojskowych. A tych - skupmy si? teraz wy??cznie na Polakach - w zale?no?ci od pory roku jest nawet kilkudziesi?ciu miesi?cznie.

We?my przyk?ad letniej zmiany z 2010 roku - w jej trakcie zgin??o 6 ?o?nierzy, ponad 100 zosta?o rannych, a drugie tyle wróci?o do kraju przed czasem z - jak to si? mówi - "powodów osobistych". W wi?kszo?ci przypadków oznacza?o to, ?e nie dawali sobie rady z obci??eniami misji. Zatem polski kontyngent, traktowany jako ca?o??, w czasie VII zmiany straci? 10 procent ludzi. W formacjach liniowych - a te z oczywistych wzgl?dów ucierpia?y najbardziej - by?y pododdzia?y, w których straty si?ga?y 50 procent stanów osobowych. To w ?adnym razie nie s? statystyki typowe dla misji stabilizacyjnej.

Przyznaj?, afga?ska wojna nie ma charakteru totalnego. U podnó?y Hindukuszu nie dochodzi do frontalnych ataków przy u?yciu setek tysi?cy ?o?nierzy, ogromnej liczby samolotów, dzia? czy czo?gów. Pojedyncze potyczki miewaj? spory "ci??ar gatunkowy" - zw?aszcza je?li idzie o ilo?? lataj?cej w obu kierunkach (z przewag? w stron? talibów), ?mierciono?nej stali - generalnie jednak konfliktu w Afganistanie nie sposób porównywa? do II wojny ?wiatowej.

Dlatego pró?no tam szuka? klasycznie rozumianej linii frontu. Jak trafnie uj?? to podczas jednego ze swoich paneli Tomasz Kami?ski, podró?nik i afganolog, wojna w Afganistanie trwa tam, gdzie w danej chwili znajduje si? obce wojsko. Porówna? przy tym si?y NATO do gniazd, które swoj? obecno?ci? przyci?gaj? osy, w domy?le talibskich bojowników.


Widok z tzw. góry szpiega w okolicach bazy Warrior/fot. Marcin Wójcik

- Tam, gdzie nie ma gniazd, nie ma te? os - konkludowa?.

Takimi gniazdami s? nie tylko przemieszczaj?c si? oddzia?y, ale równie? bazy. Jednak ich sta?o?? wcale nie stwarza mo?liwo?ci wyznaczenia linii frontu - równie? poj?cie ty?ów ma w afga?skich warunkach mocno umowny charakter.

* * *

Poobiednie le?enie na "kojach" przerwa? odg?os wystrza?u. Barak zadr?a? w posadach, le??cy obok kolega, zaniepokojony, podniós? g?ow?.

- To Dany - powiedzia? inny, przypominaj?c, ?e kilkadziesi?t minut wcze?niej przez megafony zapowiadano fire-testy pot??nych haubico-armat. Nie by?o powodów, by mu nie wierzy?, zreszt?, mia?em za sob? kilka ci??kich dni i szczerze mówi?c, nie chcia?o mi si? rusza? z ?ó?ka. Jak na zamówienie rozleg? si? kolejny strza?, pó?niej jeszcze jeden. Nic w okolicy nie wybuch?o, potwierdzaj?c przypuszczenia, ?e jeste?my bezpieczni. Co nie zmienia?o faktu, ?e gdyby?my mieli pó?ki, ich zawarto?? pewnie wyl?dowa?aby na pod?odze. Albo na naszych g?owach.

- A ten nawet si? nie ruszy?... - jeden z ?o?nierzy wskaza? na zwini?tego w k??bek, ?pi?cego w najlepsze m??czyzn?.

- Ba, z Warriora - przypomnia? z u?miechem drugi. Rzeczywi?cie, nasz ?pi?cy kolega zjecha? do Ghazni tylko na jaki? czas - sprawy rodzinne spowodowa?y, ?e musia? lecie? do Polski, a w "Gazowni" oczekiwa? na przerzut do Bagram. Tacy jak on - ?o?nierze z "rakietowego miasteczka" - zyskali w kontyngencie miano tych, których "byle ostrza? nie rusza". Có?, co najmniej kilkadziesi?t ataków rakietowych w trakcie trwania ka?dej ze zmian mo?e sprawi?, ?e cz?owiek si? przyzwyczaja... No w?a?nie - i co z tym fantem zrobi?? Nazwa? Warrior zapleczem? Troch? to karko?omne, cho? z drugiej strony - mo?na tam zdj?? he?m i kamizelk?, wzi?? prysznic, zje?? obiad, wygodnie si? przespa? czy skontaktowa? si? z najbli?szymi.

"Ta baza jest jaka? felerna" - pisa?a na pocz?tku 2011 roku w komentarzu na blogu ?ona jednego ze s?u??cych w Warriorze ?o?nierzy. "Dlaczego talibowie bezkarnie podchodz? i strzelaj?? Nie ma sprz?tu, który by ich wypatrzy??".


Góra szpiega z innego uj?cia/fot. Marcin Wójcik

By?. Ale z po?o?onej przy bazie "góry szpiega" nie sposób "skanowa?" ca?ego s?siedztwa - widok przes?ania?y okoliczne wzgórza. Polacy ju? wcze?niej postulowali, by w znajduj?cych si? przy nich wioskach - takich jak Latif czy Szinkej - zainstalowa? posterunki policji, a na samych wzniesieniach punkty obserwacyjne. Jednak zim? 2011 roku stacjonuj?ca w dystrykcie Gelan ANP nie mia? zbyt wielu ludzi. Zreszt?, nawet gdyby afga?scy policjanci pojawili si? we wszystkich osadach w promieniu kilkunastu kilometrów od Warriora, nie stanowi?oby to wystarczaj?cej gwarancji. W pierwszych tygodniach 2011 roku wyczyszczono szeregi miejscowej ANP z funkcjonariuszy podejrzanych o ró?ne przest?pstwa, w tym o kontakty z talibami. Kto jednak zna Afganistan ten wie, ?e nawet po takiej czystce nie nale?a?o mie? z?udze?, ?e uda?o si? wyeliminowa? problem inwigilacji tych struktur przez rebeliantów.

Warrior odetchn?? dopiero na prze?omie maja i czerwca 2011 roku, gdy do pobliskiego dystryktu Nawa - b?d?cego dot?d siedliskiem talibów - weszli Amerykanie. W naszym Dowództwie Operacyjnym przekonywano mnie, ?e wp?yw na to mia?a równie? dzia?alno?? polskiego wywiadu, który wreszcie - po niemal trzech latach od przej?cia strefy - zyska? odpowiedni? agentur? w miejscowo?ciach otaczaj?cych baz?. Czy tak by?o w istocie - nie wiem. Lecz faktycznie, liczba ataków spad?a, chocia?...

"Helo?, Marcinie. ?ycie nie toczy si? ju? w schronach, ale o ich demonta?u te? nikt tu nie my?li" - napomina? mnie w lipcu 2011 roku cz?onek za?ogi Warriora, gdy w jednym z komentarzy na blogu pozwoli?em sobie wspomnie? o opanowanej sytuacji wokó? bazy.

Warrior to dobry pretekst, by wspomnie? jeszcze jedn?, specyficzn? cech? afga?skiej wojny - jej powi?zanie z kalendarzem. Ju? na poprzednich stronach pojawi?y si? wzmianki o tym, ?e zim? mocno spada aktywno?? rebeliantów. Bo twarda ziemia utrudnia "kopanie ajdików", ?nieg poruszanie si?, a niska temperatura wygania z prowizorycznych kryjówek. Oczywi?cie, nie oznacza to ca?kowitego wygaszenia walk, zw?aszcza, ?e druga strona zwykle stara si? utrudni? talibom zimowy odpoczynek i przegrupowanie. Generalnie jednak ci - wchodz?c w "hibernacj?" na prze?omie listopada i grudnia - "rozkr?caj? si?" dopiero w okolicach nowym roku. Z tym ?e mówimy tu o lokalnym kalendarzu i ?wi?cie Nowruz, które wedle naszych rachunków przypada na 21 marca.


Tunel - w po?cigu za talibami.../fot. Adam Roik

Równie? w 2011 roku "talibski zegar biologiczny" nie zawiód?. Kilkana?cie dni przed ?wi?tem Nowruz - po raz pierwszy od d?u?szego czasu - na nowopowsta?y helipad w Warrior spad?a rakieta. Wówczas nikomu nic si? nie sta?o. Jednak gdy kilka dni pó?niej talibowie wstrzelili si? w baz? Giro, jedna osoba zosta?a ranna w nog?.

"Sezon oficjalnie rozpocz?ty" - napisa? mi wówczas stacjonuj?cy w Afganistanie kolega, ko?cz?c zdanie u?mieszkiem z dwukropka i nawiasu.

* * *

O ile ?o?nierskie do?y z upodobaniem oddaj? si? czarnemu humorowi, o tyle góra, a tak?e jej polityczni prze?o?eni, lubi? ulega? z?udzeniom. Wspominam o tym w kontek?cie rozwa?a? o froncie i wojnie, gdy? wielokrotnie s?ysza?em zapewniania o "kontrolowaniu polskiej prowincji". Mniejsza o polityków - pami?tam rozmow? z ówczesnym dowódc? bazy Giro, któr? odby?em 3 wrze?nia 2009 roku. Ów sympatyczny sk?din?d i ceniony przez podw?adnych major, przedstawi? mi swoj? wizj? tak zwanych kr?gów bezpiecze?stwa. O ile dobrze pami?tam, pierwszy kr?g mia?y stanowi? mury bazy, drugi rozci?ga? si? w promieniu kilometra od obozowiska, trzeci do trzech itd. Oficer zapewnia? mnie - a kilka godzin wcze?niej wizytuj?cego Giro szefa MON - ?e w promieniu trzech kilometrów sytuacja jest pod kontrol?. I ?e czas zabra? si? za kolejne kr?gi.

Dzie? pó?niej pojecha?em z konwojem logistycznym do Ghazni. W drodze powrotnej, nieco ponad dwa kilometry od Giro, jad?cy na czole Rosomak wjecha? na IED. Jeden ?o?nierz zgin??, pi?ciu zosta?o rannych. Kilka tygodni wcze?niej do podobnego zdarzenia dosz?o przy Warriorze - ranny wówczas w g?ow? wojskowy zmar? wiele tygodni pó?niej w Polsce. W czerwcu 2010 roku - 12 kilometrów od murów Ghazni, w zasi?gu urz?dze? obserwacyjnych kontroluj?cych teren wokó? bazy - na najbardziej ucz?szczanej drodze Afganistanu rebelianci zainstalowali pot??ny IED. Rosomak, który w niego wjecha?, zosta? doszcz?tnie zniszczony, zgin?? jeden ?o?nierz, kolejnych kilku by?o rannych. Cztery miesi?ce pó?niej - w po?owie listopada 2010 roku - znów o przys?owiowy rzut kamieniem od bazy Ghazni, talibowie zaatakowali kolumn? polskich pojazdów. U?yli granatników RPG, strzelaj?c z dachu przydro?nego budynku. Jeden z pocisków wpad? do Rosomaka, rani?c trzech ludzi, w tym jednego ci??ko - ch?opak ma?o nie straci? r?ki.


Karez - inne uj?cie/fot. Adam Roik

To tylko kilka incydentów, celowo dobranych spo?ród wielu innych. Latem nie ma bowiem dnia bez kontaktu z nieprzyjacielem, ale te historie najlepiej obrazuj? fakt, i? mówienie o kontrolowaniu prowincji jest sk?adaniem deklaracji na wyrost. Bo Polacy prowincji Ghazni nigdy nie kontrolowali. Ale nie wynika to z ich nieudolno?ci. Po prostu, licz?cy w okresie najwi?kszego zaanga?owania 2500 ludzi kontyngent, nawet doliczaj?c kolejny tysi?c Amerykanów - nie by? w stanie upilnowa? obszaru o powierzchni 23 tysi?cy kilometrów kwadratowych (to prawie dwa razy wi?cej ni? ma województwo ?l?skie). Zw?aszcza, ?e cz??? tego terenu to wysokie góry.

- Mo?emy wjecha? do dowolnej wioski i w?os nam z g?owy nie spadnie. W tym sensie kontrolujemy prowincj? - wyja?nia? mi swego czasu pewien oficer z linii. Przy czym mówi?c o "wje?dzie", mia? na my?li ca?? uzbrojon? po z?by kolumn?, wspart? dodatkowo z powietrza. A po chwili doda?: - Ale kto si? w niej pojawi i co si? b?dzie dzia?o jak ju? wyjedziemy, to zupe?nie inna bajka.

Nic doda?, nic uj??. Mo?e tylko to, co us?ysza?em od przyprószonego siwizn? ameryka?skiego kontraktora, by?ego ?o?nierza, który s?u?b? w armii zaczyna? w czasach Wietnamu. Ów m??czyzna, nieukrywaj?cy profesjonalnego szacunku dla umiej?tno?ci taktycznych rebeliantów, powiedzia? mi kiedy?:

- W wojnie z partyzantami kontrolowa? mo?na co najwy?ej w?asne bazy, a i to nie czyni z nich bezpiecznych miejsc.

* * *

Steve, bo tak mia? na imi? ów Amerykanin (swoj? drog?, po?eracz gigantycznych porcji lodów pistacjowych, bodaj najwi?kszy ich mi?o?nik w ca?ym Bagram), uraczy? mnie jeszcze jedn? wa?n? wypowiedz?.

- To, ?e talibowie nie dzia?aj? w zwartych i du?ych formacjach, przek?ada si? na relatywnie nisk? intensywno?? walk. Ale oznacza równie?, ?e rebelianci mog? by? wsz?dzie i nigdzie - mówi?, a mnie przypomnia?a si? scena z "9. Kompanii" - znakomitego rosyjskiego filmu o radzieckiej inwazji na Afganistan - w której mud?ahedini dos?ownie zapadaj? si? pod ziemi?. Skacz?c w tunele, którymi uciekaj? z miejsca, gdzie jeszcze przed chwil? walczyli z Rosjanami.

S?owa Steva, wypowiedziane w listopadzie 2010 roku, wróci?y do mnie kilkana?cie dni pó?niej w Ghazni, gdy s?ucha?em relacji kolegi, który w?a?nie wróci? z patrolu.

- Najpierw byli?my w szkole: dzieciaki, nauczyciele, pokazowa lekcja. A chwil? po tym, jak wyszli?my, dostali?my kilka serii i si? zacz??o - opowiada?. - Wywali?em w te jeban? kalat? dwa magazynki - mówi? wci?? podekscytowany, maj?c na my?li budynek, z którego pad?y strza?y. Z tego, co wiem, nie by? jedynym, który obra? sobie ten cel. Mimo to w pomieszczeniu, gdzie znajdowa?o si? stanowisko ogniowe, nie znaleziono zabitego czy rannego bojownika. O tym, ?e musia? tam by?, ?wiadczy?a jedynie sterta ?usek z "peka?ki" - ulubionej broni (tak, tak, to karabin PK, nie ka?asznikow) talibów.

Ostrzeliwuj?cy si? z wiosek talibowie cz?sto umykaj? "karezami", kana?ami i tunelami, które jako magazyny i cz??ci systemów irygacyjnych (dlatego unika si? ich niszczenia), znajduj? si? pod niemal ka?d? afga?sk? osad?. Tak by?o i tym razem - "szuszfole posz?y w tunel i tyle ich widzieli". Ot i ca?y front...

 

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Patol dnia November 13 2011 19:59:33
?ledz? blog Pana Marcina ju? od dawna. Naprawd? warto! Du?o ?wietnych zdj?? i tekstów opartych na w?asnym do?wiadczeniu autora jak i bezpo?rednich relacji ?o?nierzy.

http://zafganista... Polecam!!!
#2 | muniekole dnia August 12 2017 11:40:31
Terapia leczeniem tr?dziku ró?owatego nie jest sanowana tudzie? najprzyzwoiciej jest szacowa? u do?u wobec obni?enia dawki zaczerwienienia buzi oraz przemiany ?atwopalnych, s?abni?cia warto?ci, frazeologizmu bytowania tudzie? sile wymiotów za? symultanicznych wyrazów ?wi?du, przy?egania za? eros. Dwoje podstawowe tryby leczenia tr?dziku ró?owatego owo miejscowe i http://sposoby-na-tlusta-cere.org.pl/ oralne specyfiki antybiotyczne. Leczenie laserowa chwyci?a plus zaszufladkowana w charakterze odmiana leczenia. Na przestrzeni kiedy w szeregu kilku tygodni ?rodki cyklicznie skutkuj? niekrótkotrwa?ego pocenie si?, zaczerwienienie z regu?y cofa po zabiegu. D?ugotrwa?e kuracja, zwykle od chwili jakiego? a? do dwóch latek, prawdopodobnie przemyka? do trwa?ej weryfikacji poziomu obok poniektórych pacjentów. Ondulacje rehabilitacja jest cz?stokro? niepotrzebne, lecz niektóre przypadki topniej? po jacy? terminie oraz trwaj? niezachwianie. Odmiennego losy, pozostawione bez leczenia, pogarszaj? si? pospo?u z przeciekiem wieku.
#3 | muniekole dnia August 29 2017 18:22:17
zmarszczki palacza czy tr?dzik ró?owaty mo?na wyleczy? http://www.tubagliwic.pl/blogi/czytaj/57/Co-uzywac-na-zmarszczki jakie zio?a na w?trob? cellulit domowe sposoby
#4 | chenjinyan dnia October 10 2018 10:45:30
20181010xiaoke
nike revolution
kate spade new york
cheap uggs
coach factory outlet
coach factory outlet
cheap jordan shoes
canada goose
polo ralph lauren outlet
polo ralph lauren outlet online
pandora jewelry
coach outlet store online
coach factory outlet online
canada goose outlet
michael kors handbags
nfl jerseys
coach handbags online outlet
christian louboutin
ralph lauren
uggs outlet
canada goose outlet store
nba jerseys wholesale
christian louboutin outlet
christian louboutin
christian louboutin sale
polo ralph lauren factory store
christian louboutin sale
canada goose outlet store
cheap jordan shoes
coach outlet store online
coach factory outlet
north face
cheap jordan shoes
the north face
polo ralph lauren outlet
supreme shirts
michael kors outlet online
polo ralph lauren outlet online
christian louboutin
ugg outlet online
michael kors uk
pandora charms
pandora charms
ugg boots clearance
canada goose jackets
ugg boots
coach outlet canada
coach outlet store online
canada goose outlet
cheap jordan shoes
michael kors factory outlet
golden state warriors jersey
louboutin shoes
canada goose outlet store
red bottoms
oakley sunglasses sale
montblanc pens
kate spade handbags
moncler outlet store
canada goose coats
cheap ugg boots
christian louboutin
kate spade new york
michael kors outlet clearance
coach outlet store online
coach outlet online
cheap ugg boots
polo pas cher
nike outlet online
coach outlet online store
broncos jersey
barbour jackets outlet
nfl jerseys wholesale
canada goose outlet online
uggs outlet
christian louboutin
coach factory outlet online
[url=http://www.poLolaurenoutlet.us.com]polo outlet[/url]
michael kors outlet online
coach outlet store
polo ralph lauren outlet online
michael kors handbags
cheap jordans
michael kors outlet clearance
polo ralph lauren outlet
canada goose outlet store
louboutin shoes
polo ralph lauren
ray ban sunglasses outlet
christian louboutin shoes
michael kors outlet clearance
ugg outlet,ugg outlet stores
uggs outlet online
ugg boots
pandora outlet
coach factory outlet
air jordan shoes
mbt outlet
cheap jordan shoes
kate spade handbags
pandora jewelry outlet
lacoste pas cher
coach outlet store online
pandora jewelry
canada goose
kate spade outlet store
ugg outlet online
ralph lauren polo shirts
michael kors outlet store
michael kors outlet clearance
pandora outlet
coach factory outlet
miu miu outlet
cheap jordans
coach outlet online
coach outlet online
coach outlet store
coach factory outlet
canada goose outlet store
pandora jewelry
tory burch outlet online
ugg boots clearance
ugg boots
coach outlet
ugg outlet
under armour outlet
michael kors outlet store
coach outlet store online
cheap ray ban sunglasses
air jordan shoes
michael kors outlet online
nike shoes on sale
michael kors outlet clearance
fitflops sandals
canada goose jackets
pandora charms sale clearance
coach factory outlet online
jordan shoes
canada goose outlet online
polo ralph lauren
polo ralph lauren shirts
coach outlet online
canada goose
ray ban sunglasses outlet
coach outlet online
ugg outlet
balenciaga sandals
cheap jordan shoes
cheap air jordans
ralph lauren factory store
pandora charms outlet
louboutin shoes
coach outlet online
ray ban sunglasses outlet
jordan shoes
ralph lauren polo
pandora jewelry
coach outlet store online
ugg boots
canada goose
moncler jackets
mbt scarpe
canada goose outlet online
ugg boots on sale
ugg boots clearance
uggs outlet
coach factory outlet
polo outlet online store
ugg outlet store
cheap jordans
ugg outlet
coach factory outlet online
michael kors outlet
canada goose coats
gucci outlet online
uggs outlet online
uggs on sale
michael kors outlet clearance
kate spade handbags
michael kors outlet clearance
coach factory outlet
michael kors outlet clearance
christian louboutin
cheap ugg boots
chrome hearts clothing
air jordan shoes
michael kors outlet clearance
harden vol 2
michael kors outlet clearance
jordan shoes
uggs outlet
coach factory outlet
pandora charms outlet
kate spade outlet online
polo ralph lauren outlet
moncler outlet
ugg boots clearance
tory burch outlet store
air jordan shoes
michael kors outlet
mbt shoes outlet
kate spade outlet online
ugg boots on sale 70% off
pandora jewelry
kate spade purses
canada goose jackets
moncler outlet store
coach factory outlet
canada goose uk
longchamp solde
canada goose outlet store
nhl jerseys wholesale
nike outlet
houston texans jersey
burberry outlet stores
kate spade
ugg outlet store
uggs outlet online
michael kors outlet
christian louboutin
cheap oakley sunglasses
coach factory outlet
canada goose outlet sale
supreme shirts
off white outlet
cheap michael kors handbags
air jordan shoes
oakley sunglasses wholesale
christian louboutin sale
coach factory outlet
ugg outlet online
canada goose outlet store
coach outlet store online
chrome hearts jewelry
ralph lauren outlet
ugg boots
barbour mens jackets
pandora jewelry
kate spade outlet store
michael kors outlet store
christian louboutin shoes
michael kors outlet clearance
michael kors outlet clearance
kate spade handbags
coach factory outlet
ugg boots
canada goose outlet store
ugg outlet online
moncler outlet online
christian louboutin sale
manolo blahnik
christian louboutin
michael kors
cheap jordans
ugg boots
michael kors outlet
uggs outlet
canada goose
cheap air jordans
ugg outlet
coach factory outlet online
canada goose
ralph lauren outlet
ugg boots on sale
christian louboutin sale
jimmy choo shoes
longchamp pas cher
supreme
coach outlet store online
oakley sunglasses wholesale
mbt shoes clearance
canada goose outlet online
true religion outlet store
red bottoms
san antonio spurs jersey
pandora outlet
prada shoes on sale
coach outlet
michael kors outlet clearance
louboutin outlet
michael kors outlet clearance
polo ralph lauren shirts
coach outlet online
uggs canada
ralph lauren outlet
canada goose uk
nike shoes on sale
ugg boots outlet
kate spade purses
michael kors outlet clearance
pandora outlet
christian louboutin sale
uggs outlet online
cheap jordans
ugg boots clearance
cheap jordan shoes
uggs outlet
pandora jewelry
cheap jordan shoes
coach outlet store online
adidas outlet store
kate spade new york
michael kors outlet online
uggs outlet online
kate spade
cheap jordans
ugg boots clearance
nike air max schweiz
pandora outlet
oakley sunglasses wholesale
coach outlet
polo outlet
coach outlet store online
uggs outlet online
red bottoms
jordan shoes
ugg boots for women
chrome hearts sunglasses
louboutin shoes
jerseys wholesale
pandora outlet
cheap jordan shoes
ugg boots outlet
air jordan shoes
coach outlet store online
kate spade handbags
coach outlet online
ugg outlet online
polo ralph lauren shirts
uggs outlet
baltimore ravens jersey
kate spade sale
christian louboutin sale
michael kors outlet clearance
canada goose sale
adidas shoes
michael kors outlet online
ralph lauren homme
coach outlet store online
nike outlet store
christian louboutin sale
ugg outlet store
tory burch handbags
michael kors outlet clearance
cheap oakley sunglasses
uggs outlet
coach outlet online
coach outlet store
ralph lauren
christian louboutin
coach factory outlet
ray ban sunglasses outlet
canada goose
moncler outlet
cheap jordan shoes
nike nba jerseys
cheap jordan shoes
michael kors outlet online
hermes online
canada goose jackets
ralph lauren polo
coach outlet store online
pandora jewelry
mbt outlet
michael kors outlet online
uggs outlet online
uggs outlet online
ugg outlet
ugg outlet online
ray ban sunglasses sale
uggs outlet online
nike shoes on sale
christian louboutin
canada goose jackets
ralph lauren polo outlet
cheap oakley sunglasses
pandora charms
moncler outlet store
true religion jeans sale
ralph lauren outlet
christian louboutin
canada goose jackets
cheap air jordans
canada goose jackets for women
michael kors outlet clearance
true religion outlet store
burberry outlet sale online
pandora outlet
ralph lauren
air jordan shoes
ugg boots
canada goose jackets outlet
tory burch sandals
coach factory outlet
kate spade
broncos jerseys
canada goose outlet online
canada goose uk
longchamp outlet online
49ers jerseys
ralph lauren outlet online
cheap ugg boots
coach outlet online
ray ban outlet online
christian louboutin
basketball sneakers
adidas outlet store
new york knicks jerseys
tory burch outlet store
christian louboutin sale
canada goose
polo ralph lauren shirts
nike shoes sale
air jordan retro
denver broncos jersey
colts jersey
coach factory outlet
tory burch outlet store
ralph lauren
canada goose outlet
lacoste outlet
moncler
kate spade
ugg boots on sale 70% off
kate spade new york
cheap ray bans
north face
north face
jordan shoes
michael kors outlet clearance
christian louboutin shoes
nfl jerseys wholesale
pandora jewelry
kate spade handbags
cheap ray ban sunglasses
michael kors outlet clearance
christian louboutin
michael kors outlet online
jordan shoes
christian louboutin
canada goose jackets clearance
fitflops shoes
cheap oakley sunglasses
red bottoms
coach outlet store online
cheap ray ban sunglasses
cheap jordan shoes
malone souliers shoes
mbt shoes clearance
michael kors online
cheap ugg boots
swarovski jewellery
ugg boots clearance
ugg boots
adidas shoes
michael kors outlet store
kate spade purses
pandora jewelry
canada goose outlet
coach factory outlet
christian louboutin sale
coach factory outlet online
coach factory outlet online
christian louboutin
cheap uggs
polo ralph lauren outlet
the north face
oakley sunglasses wholesale
cheap jordan shoes
canada goose outlet
ugg outlet online
supreme uk
ugg boots
coach outlet store online
christian louboutin sale
ugg outlet online
coach outlet online coach factory outlet
canada goose jackets
coach factory outlet
coach factory outlet
supreme shirts
cheap air jordans
givenchy handbags
pandora charms sale clearance
canada goose outlet online
coach outlet store online
ray ban outlet store
uggs outlet online
canada goose jackets
michael kors outlet online
pandora charms
cheap ugg boots
nhl jerseys for sale
pandora jewelry outlet
red bottoms
north face outlet
jordan shoes
ugg outlet online
true religion jeans sale
ugg outlet
longchamp pas cher
coach outlet store online
ray ban sunglasses outlet
uggs outlet online
coach outlet online
ugg boots clearance
coach outlet online
cheap jordan shoes
canada goose jackets sale
adidas crazy
air jordan shoes
ralph lauren polo shirts
louboutin shoes
polo ralph lauren outlet
canada goose jackets clearance
christian louboutin sale
canada goose outlet store
nike factory shoes
mulberry bags
polo ralph lauren
michael kors outlet online
canada goose outlet online
ugg boots clearance
polo ralph lauren outlet online
uggs outlet online
ugg outlet
coach factory outlet
cheap air jordans
canada goose jackets
true religion jeans
christian louboutin sale
jordan shoes
michael kors uk
coach factory outlet
air jordan shoes
michael kors outlet clearance
moncler jackets
kate spade purses
nfl jersey wholesale
mlb jerseys wholesale
moncler coats
jordan shoes
light up shoes
ugg boots
suicoke sandals
michael kors outlet clearance
ray ban sunglasses outlet
ugg outlet
ugg boots outlet
michael kors outlet store
cheap ugg boots
ugg boots
coach factory outlet
canada goose outlet store
cheap oakley sunglasses
polo ralph lauren outlet online
michael kors outlet clearance
michael kors outlet store
swarovski crystal
ugg boots
coach factory outlet online
christian louboutin sale
christian louboutin
coach outlet store
ralph lauren polo shirts
swarovski crystal
true religion jeans for men
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [1 głos]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]
Kalendarz
<< Maj 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Nowe pistolety WP Survival LIGA ASG MG 42 by MG Schutze Zwyci?zcy wrzesie? Makarov KWC Radio ASG Arctic Combat Zmiana
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
https://www.mallacoota...
https://fixfactor.co.uk
https://carpestology.c...
https://amoura.com.au/
https://americandry.com
https://www.123.clinic
[url=https://swiindex....
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://www.canad...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
E-commerce is becoming...
http://overthefallstou...
http://glitterglamlab.com
http://floaterlaser.co.uk
http://www.123.clinic
http://escortcompanyam...
http://launchpadfilms....
http://dirgeobiz.com
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:8,110
Wczoraj:12,604
W tym tygodniu:99,945
W tym miesiącu:426,779
W tym roku:2,313,775
Wszystkich:50,802,179
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: