Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 4:11
Zachód słońca: 20:32
Dzień trwa:
16 Godzin 20 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 2:13
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Król snajperów

Król snajperów

?ród?o: blogbiszopa.blog.onet.pl

Wyszuka?: Skura 75th Ranger RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC. Specjalizacja: Nowinki i Ciekawostki zwi?zane z militariami

 

Wietnam Po?udniowy, kwiecie? 1967 roku.
Tymczasowy obóz armii pó?nocnowietnamskiej sk?ada? si? z kilkunastu chat wybudowanych po?rodku ??ki poro?ni?tej such? traw? po?o?onej w du?ej dolinie. Nieprzypadkowo wybrano tak? lokalizacj?...

 

Bezpiecze?stwo zapewniali partyzanci Vietcongu dzia?aj?cy w okolicznej d?ungli, a pokryte traw? chaty by?y s?abo widoczne z powietrza. Otwarta przestrze? gwarantowa?a, ?e ?aden snajper nie podpe?znie na tyle blisko, by odda? skuteczny strza?.


?wita?o. Z jednej z chat wysz?o kilku stra?ników i z ka?asznikowami niedbale przewieszonymi przez rami? rozpocz?li poranny obchód. Po obej?ciu ca?ego kompleksu jeden z nich przytkn?? lornetk? do oczu i dok?adnie zlustrowa? ca?? okolic?. Nic. Spokój jak zawsze.


Nie zauwa?y? ma?ego, poro?ni?tego traw? wybrzuszenia odleg?ego o 700 metrów od najwi?kszej z chat.
Z g??bi doliny dobieg? warkot silnika. Nadjecha? jeep i zatrzyma? si? przed g?ówn? chat?. Ze ?rodka wyszed? m??czyzna w kraciastej koszuli. Wci?gn?? do p?uc ch?odne powietrze poranka i przeci?gn?? si?. Podszed? do niego ?o?nierz, zasalutowa? i poda? mu jakie? dokumenty. M??czyzna rzuci? na nie okiem i podzi?kowa? skinieniem g?owy. Spojrza? na samochód i wypr??onego przy nim na baczo?? kierowc?, po czym ruszy? w kierunku schodów.


Zanim postawi? trzeci krok w oddali hukn?? strza?. Na kraciastej koszuli wykwit?a czerwona plama i m??czyzna upad? na patio jak ?ci?te drzewo.

 

Zj?cie: http://www.life-i...-of-ms.comPami?tacie scen? z „Szeregowca Ryana” Stevena Spielberga, kiedy ameryka?ski ?o?nierz zabija niemieckiego snajpera trafiaj?c w lunet? jego karabinu? Spielberg tego nie wymy?li? – takie zdarzenie mia?o miejsce naprawd?. Tylko czas i sceneria by?y inne – nie rok 1944, a 1966 i nie Normandia, a Wietnam.


Carlos Hathcock od dziecka chcia? wst?pi? do marines. Kiedy mia? 10 lat biega? po lesie w rodzinnym Arkansas z karabinem, który jego ojciec przywióz? z wojny, bawi? si? w ?o?nierza i zabija? wyimaginowanych Niemców. Krótko potem rodzice rozwiedli si?, a obowi?zek jego  wychowania przej??a babcia. W jej domu nie przelewa?o si?, wi?c Carlos zacz?? polowa? z wiatrówk? na króliki i wiewiórki. Te pierwsze trafia?y na stó?, a skóry tych drugich sprzedawa? na targu w Little Rock. Tak wyrobi? sobie doskona?e oko. Dzie? po swoich 17 urodzinach wst?pi? do Piechoty Morskiej. Po wst?pnym treningu w San Diego zosta? wys?any na Hawaje, gdzie prze?o?eni zwrócili uwag? na jego doskona?e wyniki w strzelaniu. Carlos szybko pobi? wszystkie dotychczasowe rekordy jednostki i zacz?? bra? udzia? w ogólnokrajowych zawodach. Praktycznie z ka?dej imprezy wraca? z pucharem. Zwie?czeniem tych sukcesów by?o zwyci?stwo w presti?owym Wimbledon Cup rozgrywanym w bazie Camp Perry w Ohio. Carlos zdeklasowa? rywali trafiaj?c z 900 metrów w cel wielko?ci pude?ka zapa?ek. By?o to w roku 1965.
Trzy lata wcze?niej o?eni? si? z Jo Winstead, która wkrótce urodzi?a mu syna – Carlosa Hathcocka III.

 


Zdj?cie: Tactitalgear.com M-25 Whitefeather is dedicated to Carlos Hathcock


W 1966 roku Carlos Hathcock – starszy sier?ant Piechoty Morskiej trafi? do Wietnamu. Nie jako snajper jednak, ale... jako ?andarm.
Pewnej nocy pe?ni? s?u?b? na Wzgórzu 55, gdzie stacjonowa?a jego jednostka. K?tem oka zauwa?y? jaki? nik?y blask w oddali. Wyt??y? wzrok i zobaczy? sylwetk? ubran? w cywilne ciuchy z karabinem przewieszonym przez rami? majstruj?c? co? przy ?cie?ce. Si?gn?? po swój M-14 i ostro?nie wycelowa?. Odleg?o?? wynosi?a oko?o 400 metrów co dla Hathcocka by?o fraszk? – trafia? przecie? w cele odleg?e o kilometr. Powoli nacisn?? spust. Hukn?? strza?. Partyzant Vietcongu rozkrzy?owa? ramiona i pad? martwy na ziemi?.
Wkrótce po tym wydarzeniu Hathcock do??czy? do plutonu snajperów zorganizowanego przez majora Jima Landa. Pluton ten zdoby? w?ród ?o?nierzy nieoficjaln? nazw? „Murder Incorporated”.
G?ówn? baz? operacyjn? Carlosa Hathcocka by?o Wzgórze 55 – baza po?rodku d?ungli po?o?ona na po?udniowy zachód od Da Nang. Wietnamczycy szybko przekonali si? na w?asnej skórze, jak gro?nym by? przeciwnikiem.


Carlos lubi? dzia?a? w pojedynk?. Z trudem przekona? si? do swojego partnera Johna Burke.
Snajperzy zazwyczaj dzia?aj? w parach. Jeden z nich to shooter - strzelec, którego zadaniem jest oddanie strza?u. Drugi to spotter – obserwator, który informuje shootera o odleg?o?ci od celu, jego pr?dko?ci (je?li cel si? porusza), sile wiatru i innych czynnikach, które mog? wp?yn?? na dok?adno?? strza?u. Poza tym spotter zapewnia partnerowi bezpiecze?stwo obserwuj?c okolic? i likwiduj?c potencjalnych intruzów. Role shootera i spottera s? wymienne.
Którego? dnia Hathcock i Burke przydybali w pobli?u Wzgórza 55 ca?? kompani? Vietcongu. Wietnamczycy najprawdopodobiej zgubili drog? i zapu?cili si? w pobli?e bazy. Byli na odkrytym terenie stanowi?c doskona?y cel dla pary snajperów ukrytej w d?ungli. Kiedy pierwszych kilku pad?o od pocisków Hathcocka reszta rzuci?a si? na ziemi? i skry?a w?ród traw. Rozpocz??a si? ?miertelna gra w chowanego. Co jaki? czas który? z partyzantów podrywa? si? z ziemi i próbowa? dobiec do linii drzew, jednak za ka?dym razem dopada?a go kula Hathcocka. Zabawa przeci?gn??a si? do nocy. Wtedy Burke zacz?? wystrzeliwa? flary o?wietlaj?ce nie daj?c szansy Wietnamczykom na skorzystanie z ciemno?ci. W ci?gu kilkudziesi?ciu godzin Hathcock i Burke wystrzelali ca?? kompani?.

 
Carlos Hathcock

W pobli?u Wzgórza 55 dzia?a?a Wietnamka, któr? ameryka?scy ?o?nierze nazwali „Apache Woman”, ze wzgl?du na jej okrucie?stwo. Specjalizowa?a si? w torturowaniu z?apanych snajperów w ten sposób, ?e ich krzyki by?y doskonale s?yszane na Wzgórzu. Kastrowa?a ich, wy?upywa?a im oczy, obdziera?a ze skóry – mia?a bardzo rozleg?y repertuar tortur. Okaleczone cia?a jej ofiar cz?sto znajdywano na drutach kolczastych otaczaj?cych baz?.

Amerykanie podobnie traktowali schwytanych wietnamskich snajperów. Historia wojskowo?ci nie zna chyba przypadku snajpera, który prze?y?by wzi?cie do niewoli...

Carlos i John namierzyli j? w ko?cu. Kiedy John zobaczy? j? przez swoj? lunet? si?gn?? po karabin, by samemu wykona? wyrok. Carlos oczywi?cie si? na to nie zgodzi?. Bezsensowna k?ótnia obu ?o?nierzy uratowa?a Apaczce ?ycie. Sama by?a snajperk?, wi?c w por? dostrzeg?a niebezpiecze?stwo i ukry?a si? w d?ungli. Kilka dni pó?niej nie mia?a takiego szcz??cia. Carlos dla pewno?ci wpakowa? jej dwie kule w g?ow?.


Zastrzeli? tak?e francuskiego najemnika, który uczy? Wietnamczyków metod przes?ucha?. Pocisk z Winchestera skutecznie zako?czy? jego karier?.


Wietnamczycy nadali Carlosowi przezwisko Long Tra'ng - „Bia?e Pióro” od piórka, które nosi? zatkni?te na he?mie. Za jego g?ow? wyznaczono nagrod? 30 tysi?cy dolarów, podczas gdy przeci?tnie za zabicie snajpera p?acono od 8 do 200 dolarów. ?o?nierze s?u??cy z Carlosem pozatykali sobie podobne piórka na he?mach, by zmyli? wietnamskich snajperów.
Do jego zlikwidowania zosta? wyznaczony najlepszy snajper Vietcongu, partyzant o pseudonimie Cobra. Mia? on na sumieniu wielu ameryka?skich ?o?nierzy, w tym przyjaciela Hathcocka. Rozgrywka mi?dzy dwoma maszynami do zabijania mia?a wi?c tak?e wymiar osobisty.
Pojedynek odby? si? w d?ungli okalaj?cej Wzgórze 55. Hathcock i Burke sp?dzili w niej kilka dni tropi?c przeciwnika kilkukrotnie staj?c z nim oko w oko. Cobra strzeli? do Burke'a, który ze zgroz? poczu? jak co? sp?ywa mu po boku. Na szcz??cie okaza?o si?, ?e snajper trafi? w manierk? z wod?. Zabawa w kotka i myszk? trwa?a nadal. Jednego popo?udnia Carlos zobaczy? przez lunet? ma?y b?ysk w odleg?o?ci oko?o kilometra. Natychmiast nacisn?? spust. Kula trafi?a idealnie w lunet? karabinu Cobry, przesz?a przez ni? nie dotykaj?c ?cianek i trafi?a go w oko zabijaj?c na miejscu.


Taka sytuacja mog?a mie? miejsce tylko i wy??cznie w momencie, gdy obaj snajperzy mierzyli dok?adnie jeden w drugiego. Bior?c pod uwag? odleg?o?? i czas lotu pocisku istnia?a spora szansa na to, ?e... zabij? siebie nawzajem. Carlos by? o sekund? szybszy.


Najtrudniejsza misja by?a jednak jeszcze przed nim. Na kilka dni przed ko?cem swojej pierwszej tury w Wietnamie otrzyma? propozycj? wykonania samotnej misji maj?cej na celu likwidacj? wysokiej rangi genera?a pó?nocnowietnamskiej armii. Móg? j? odrzuci?, ale nie zrobi? tego zdaj?c sobie spraw?, ?e w takim wypadku wy?l? mniej do?wiadczonego snajpera, dla którego misja zapewne sko?czy si? ?mierci?. Zdj?? z he?mu nieod??czne bia?e pióro, przygotowa? ekwipunek i znikn?? w d?ungli. Przez cztery dni i trzy noce skrada? si? przez teren, w którym roi?o si? od partyzantów Vietcongu i ?o?nierzy Armii Pó?nocnego Wietnamu. Jak potem wspomina? – przechodzili czasem tak blisko niego, ?e kilka razy o ma?o nie nadepn?li mu na g?ow?. Mia? bliskie spotkanie ze ?mij? bambusow?. Zobaczy? jej sp?aszczony ?eb kilkana?cie centymetrów od swojego nosa w momencie, gdy obok przechodzi? patrol. Obla? si? potem ze strachu i ca?? si?? woli powstrzyma? od jakichkolwiek ruchów. Na szcz??cie gad jedynie zasycza? i odpe?z? od niego. ?miertelnie zm?czony, g?odny, spragniony, pok?sany przez wszelkie robactwo, ze spodniami pe?nymi ekskrementów i przesi?kni?tymi moczem (tak, tak, snajperzy podczas misji musz? czasem za?atwia? si? bez ruszania z miejsca) podkrad? si? w ko?cu w pobli?e wrogiego obozu. Zapad? si? w trawie 700 metrów od kwatery genera?a i czeka?. O ?wicie nast?pnego dnia do obozu przyjecha? jeep. Pocisk trafi? genera?a prosto w serce w momencie, gdy wychodzi? z chaty. Obóz natychmiast zamieni? si? w mrowisko, w które kto? wsadzi? kij. Partyzanci wysypali si? z chat i rozbiegli w poszukiwaniu snajpera. Na szcz??cie dla Hathcocka wi?kszo?? z nich pobieg?a w stron? najbli?szych drzew – w kierunku przeciwnym do jego stanowiska, co umo?liwi?o mu ostro?ne wycofanie si?.


Kilka dni po tym wydarzeniu zako?czy? swoj? tur? i wróci? do domu. ?ycie w cywilu dra?ni?o go i dwa lata pó?niej powróci? do Wietnamu.


Jego druga tura w Indochinach zako?czy?a si? nagle 16 wrze?nia 1969 roku, kiedy transporter opancerzony, w którym siedzia? najecha? na min? przeciwczo?gow?. Oblany p?on?cym paliwem Carlos odniós? oparzenia drugiego i trzeciego stopnia na 40% powierzchni cia?a. Mimo tak ci??kich ran zdo?a? wyci?gn?? z p?omieni siedmiu marines. Za ten czyn chciano zarekomendowa? go do odznaczenia Medalem Honoru, ale odmówi? twierdz?c, ?e nie zrobi? nic nadzwyczajnego.


Za s?u?b? w Wietnamie otrzyma? szereg innych odznacze? – Purpurowe Serce, Srebrn? Gwiazd? i Commendation Medal.


Po powrocie z wojny wspó?tworzy? O?rodek Szkolenia Snajperskiego w bazie marines w Quantico w Virginii. Rany, które odniós? w Wietnamie j?trzy?y si? jednak i sprawia?y ci?g?y ból. Przeszed? przez d?ug? depresj? i przez pewien czas sporo pi?.
Odszed? na emerytur? w 1979 roku po 20 latach s?u?by w marines. W cywilu zaj?? si? szkoleniem policyjnych snajperów i prowadzeniem kursów przetrwania.
Kto? kiedy? pokaza? mu cytat z Hemingwaya: "Nie ma polowania nad polowanie na cz?owieka. Je?li kto? d?ugo polowa? na uzbrojonych ludzi i lubi? to, nigdy nie dba? specjalnie o nic innego."  
Hathcock odpar? „Mia? facet racj?.” i doda? „Lubi? strzela? i lubi? polowa?, ale nigdy nie lubi?em zabijania. To by?a moja praca. Je?li ja bym ich nie zabi? to oni zabiliby mnie i moich kolegów. Tak na to patrz?.”.

 

 

W 1985 roku ukaza?a si? jego biografia pt. „Marine sniper”.
Podczas s?u?by w Wietnamie Hathcock zanotowa? 93 potwierdzone trafienia. Tych niepotwierdzonych by?o trzy razy wi?cej. Zlikwidowa? wi?c w sumie oko?o czterystu ?o?nierzy wroga. Ustanowi? tak?e rekord najwi?kszej odleg?o?ci, na któr? odda? celny strza?. W lutym 1967 roku zabi? partyzanta Vietcongu z ponad dwóch kilometrów. Rekord przetrwa? 35 lat, do 2002 roku, kiedy kanadyjski snajper zastrzeli? Taliba w Afganistanie z odleg?o?ci 2300 metrów.
Carlos Hathcock uwa?any jest za legend? Korpusu Piechoty Morskiej USA. Na jego cze?? jeden ze wspó?czesnych modeli karabinów snajperskich nazwano „Bia?ym Piórem”.
Król snajperów zmar? 23 lutego 1999 roku. Przyczyn? ?mierci by?o stwardnienie rozsiane, które zdiagnozowano u niego ponad dwadzie?cia lat wcze?niej.
Jego syn – Carlos Hathcock III równie? wst?pi? do Korpusu Piechoty Morskiej i podobnie jak ojciec zosta? snajperem.
 

Ksi??kowa wersja mojego bloga pt."?ladami zapomnianych bohaterów" jest dost?pna w ksi?garniach oraz na Allegro. Na ponad sze?ciuset stronach znajdziecie wybrane najlepsze artyku?y ilustrowane wieloma zdj?ciami. Zapraszam do lektury!

 

 

Biszop

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Sebi dnia November 20 2011 17:28:52
Fajny artyku?, czyta?em z zapartym tchem U?miech wi?cej takich rotfl
#2 | Dantee dnia November 20 2011 19:25:09
Czyta?em tak samo jak Sebi z zapartym tchem. W jednym z odcinków Pogromców Mitów sprawdzano t? sytuacj? ze strza?em w lunet?.
#3 | SKURA dnia November 20 2011 20:04:39
Jak pierwszy raz czyta?em mia?em podobnie U?miech Zajrzyjcie na blog jest tam tego wi?cej lecz wszystko utrzymane w klimacie WW II
#4 | Sebi dnia November 20 2011 20:08:49
Jak jest tego sporo to tylko wstawia?, fajnie si? czyta U?miech
#5 | Mario75 dnia November 20 2011 20:18:05
Postaram si? znale?? chwil?, ?eby porozmawia? z Autorem Bloga. Mo?e na sta?e co jaki? czas b?dzie mo?na u nas co? przeczyta?, cho?by fragment z linkiem do ?ród?a, ?eby nie przedziera? si? przez bardzo wiele Artyku?ów.

Swoj? drog? fajnie, ?e Autor pokusi? si? na publikacj? w formie papierowej. Mo?e przyda? si? jako prezent pod choink?.
#6 | Technofilia dnia November 21 2011 19:47:48
Bomba U?miech
#7 | Marines123PL dnia November 27 2011 20:20:50
?wietny artyku? Szeroki u?miech.Czyta?em z zapartym tchemrotfl.Czekam na nast?pne takie dzie?o do poczytania [:
#8 | chenjinyan dnia July 20 2018 03:31:24
chanyuan2018.07.20
knicks jerseys
kyrie 4
keen shoes
columbia sportswear
kevin durant jerseys
van cleef & arpels jewelry
pandora jewelry
kobe 9
adidas uk
jimmy choo sunglasses
nike dunks
polo ralph lauren
polo ralph lauren
canada goose jackets
bottega veneta outlet
hermes belt
longchamp handbags
air max 90
spurs jerseys
air jordan 4
nets jerseys
adidas trainers
coach outlet
minnetonka outlet
cheap jordans
polo outlet
jordan shoes
mulberry handbags
harry winston jewelry
fitflops
mulberry handbags
air jordan retro
basketball shoes
herve leger outlet
jack wolfskin
canada goose outlet
kate spade outlet
michael kors outlet
nike cortez
nike presto
canada goose outlet
canada goose outlet
ugg boots
true religion jeans
true religion outlet
coach outlet online
ugg outlet
michael kors
oakley sunglasses
coach outlet
michael kors outlet
true religion jeans
air jordan shoes
mcm outlet
ray ban sunglasses
michael kors outlet online
kate spade outlet
denver broncos jerseys
visvim shoes
mac makeup
canada goose outlet
true religion jeans
longchamp outlet
furla handbags
camel shoes
tory burch outlet
ecco shoes
pandora charms
true religion outlet
michael kors outlet
fitflops shoes
coach outlet online
polo ralph lauren
suns jerseys
kate spade outlet
christian louboutin outlet
gentle monster sunglasses
michael kors outlet
malone souliers mules
gucci outlet
pandora charms
76ers jerseys
ed hardy clothing
michael kors outlet
pandora charms
pandora charms
pistons jerseys
burberry outlet
prada shoes
canada goose outlet
burberry outlet
raptors jerseys
true religion outlet
clippers jerseys
coach outlet
jordan shoes
lakers jerseys
kate spade outlet
ray ban sunglasses
canada goose outlet
louboutin shoes
bally shoes
michael kors outlet
canada goose outlet
yeezy boost
harden shoes
[url=http://www.poLolaurenoutlet.us.com]polo ralph lauren[/url]
canada goose jackets
bcbg dresses
louboutin pas cher
coach outlet
toms shoes
fingerlings monkey
kate spade outlet
nike shoes
kate spade outlet
michael kors uk
ralph lauren polo shirts
true religion uk
nike factory outlet
jeep shoes
champion clothing
jordan 32
ugg outlet
barbour jackets
dolce and gabbana
ray ban sunglasses
dsquared2 jeans
coach outlet online
cheap jordans
stuart weitzman shoes
yeezy boost 350
basketball jerseys
cheap jordans
pandora charms
ralph lauren polo shirts
birkenstock outlet
nuggets jerseys
coach handbags
dansko shoes
chrome hearts outlet
nike air force 1
michael kors handbags
canada goose outlet
michael kors
kobe shoes
bulls jerseys
nhl jerseys
cheap jordans
ray ban sunglasses
polo ralph lauren
adidas outlet
cartier jewelry
canada goose jackets
michael kors handbags
moncler outlet
mavericks jerseys
vans shoes
ray ban sunglasses
air huarache
michael kors outlet
magic jerseys
grizzlies jerseys
ray ban sunglasses
miu miu handbags
uggs outlet
canada goose jackets
fitflops sale clearance
jimmy choo shoes
ray ban sunglasses
michael kors outlet
canada goose outlet
canada goose outlet
coach outlet
north face jackets
ferragamo outlet
le coq sportif shoes
coach outlet online
polo ralph lauren
kevin durant shoes
air max 90
y3 shoes
mont blanc pens
nike revolution
air jordan shoes
nike air max 90
pandora jewelry
canada goose jackets
fitflops sale clearance
cheap jerseys
canada goose parka
coach outlet
michael kors
pandora outlet
longchamp handbags
baltimore ravens jerseys
cheap jerseys
prada handbags
oakley sunglasses
adidas nmd
pandora charms
ugg boots clearance
adidas soccer shoes
tag heuer watches
oakley sunglasses
uggs outlet
polo ralph lauren
ugg outlet
mulberry outlet
freshjive clothing
houston texans jerseys
manchester united jersey
saucony shoes
christian louboutin outlet
[url=http://www.My?lihka.us.org]My?lihka clothing[/url]
coach outlet
montblanc pens
ugg boots
christian louboutin outlet
tory burch outlet
christian louboutin outlet
nike free
undefeated clothing
oakley sunglasses
brequet wathes
audemars piguet watches
heat jerseys
swarovski outlet
givenchy jewelry
ugg boots
ugg boots
canada goose outlet
adidas nmd
ferragamo outlet
michael kors outlet
chloe outlet
michael kors outlet
fitflops sale clearance
longchamp bags
lacoste polo shirts
thunder jerseys
ugg outlet
coach outlet
canada goose
ugg outlet
cheap jordans
oakley sunglasses
kappa clothing
nike air max
ugg outlet
nike store
mizuno running shoes
coach outlet online
kevin durant shoes
michael kors outlet
cheap nfl jerseys
cheap nhl jerseys
nike air max 2015
kate spade outlet
world cup jerseys
jordan shoes
kate spade outlet
tory burch outlet
michael kors outlet online
bvlgari jewelry
futbol baratas
ray ban sunglasses
links of london
tory burch outlet
reebok trainers
nba jerseys
cheap jordans
mulberry handbags
coach outlet online
michael kors outlet
polo ralph lauren
ralph lauren outlet
moncler outlet
celine outlet
ralph lauren pas cher
swarovski outlet
air jordan 4
kate spade outlet
ysl outlet
michael kors outlet
belstaff jackets
coach outlet
air max uk
chelsea jersey
coach outlet store online
pandora jewelry
adidas wings
canada goose jackets
canada goose outlet
fitflops sale
birkenstock sandals
uggs outlet
cheap jordans
coach outlet
christian louboutin shoes
michael kors outlet
ralph lauren polo
toms shoes
off white
hermes outlet
ray ban sunglasses
michael kors outlet
kate spade outlet
bulgari jewelry
nike shoes
moncler jackets
air max 90
oakley sunglasses
lebron james shoes
nba jerseys
michael kors outlet
michael kors outlet
indianapolis colts jerseys
givenchy handbags
michael kors outlet
reebok outlet store
air more uptempo
christian louboutin outlet
uggs outlet
ray ban sunglasses
five fingers shoes
nfl jerseys wholesale
[url=http://www.poLolacostepaschers.fr]lacoste soldes[/url]
tods outlet
clarks shoes
barcelona jersey
mulberry outlet
longchamp outlet
coach outlet online
longchamp handbags
oakley sunglasses
ugg outlet
longchamp outlet
kd 9
cheap jordans
fossil watches
true religion jeans
air jordan 3
uggs outlet
swarovski crystal
kings jerseys
coach outlet
denver broncos jerseys
jordan shoes
prada outlet
longchamp solde
bape clothing
polo outlet
valentino outlet
alexander mcqueen shoes
burberry outlet
ugg outlet
nike roshe one
air max 90
michael kors outlet
hermes outlet
ralph lauren polo shirts
ray ban sunglasses
ferragamo shoes
ugg outlet
warriors jerseys
polo ralph lauren
swarovski outlet
nike tennis
pacers jerseys
canada goose outlet
cazal sunglasses
michael kors handbags
suicoke sandals
cheap snapbacks
air max 2017
oakley sunglasses
toms shoes
swarovski outlet
nike shoes
polo ralph lauren
ugg outlet
ugg outlets
cheap football shirts
polo outlet
mulberry handbags
chrome hearts outlet
wellensteyn jackets
ray ban outlet
cheap mlb jerseys
dc shoes
alife clothing
pandora charms sale clearance
michael kors wallets
true religion jeans
oakley sunglasses
pandora charms
uggs outlet
canada goose outlet
canada goose jackets
gucci handbags
rockets jerseys
ugg boots
prada sunglasses
nfl jersey wholesale
true religion jeans
hermes birkin
ugg boots clearance
jordan shoes
huf clothing
under armour outlet
jerseys from china
christian louboutin outlet
coach outlet online
michael kors outlet
polo outlet
cheap mlb jerseys
canada goose outlet
coach outlet
kate spade outlet
ferragamo outlet
coach outlet
nike pegasus
chicago blackhawks jerseys
cheap jordans
dior outlet
ugg outlet
mulberry bags
ugg outlet
armani exchange
jordan shoes
coach handbags
trailblazers jerseys
moncler outlet
uggs outlet
san antonio spurs jerseys
true religion jeans
oakley sunglasses
christian louboutin outlet
hawks jerseys
coach factory outlet
canada goose outlet
fila shoes
gucci outlet
fitflops outlet
kate spade outlet
coach outlet
nike lunarglide
coach factory outlet
yeezy boost
coach outlet online
supreme uk
air max 97
true religion jeans
canada goose outlet
merrell shoes
cheap jordans
nba jerseys
longchamp pliage
canada goose outlet
canada goose jackets
canada goose jackets
uggs
simulation shoes
pandora charms
nike roshe
coach outlet
cheap jordans
michael kors outlet
adidas crazy
coach outlet
polo ralph lauren
canada goose jackets
michael kors
carrera sunglasses
moncler outlet
tory burch outlet
stussy clothing
10 deep clothing
timberwolves jerseys
cheap jordans
jordan shoes
adidas outlet
coach factory outlet
pandora charms
air max 97
longchamp pas cher
kobe bryant shoes
supra shoes
guess factory
air huarache
san francisco 49ers jerseys
christian louboutin shoes
nike revolution
pandora outlet
football shirts
christian louboutin outlet
balmain jeans
gucci outlet
ugg outlet
michael kors
ubiq shoes
isabel marant shoes
manolo blahnik outlet
soccer jerseys
stephen curry shoes
kd 10 elite
chopard jewelry
balenciaga sneakers
polo shirts
ugg outlet
polo outlet
chloe sunglassess
bucks jerseys
canada goose jackets
oakley sunglasses
real madrid jersey
tory burch outlet
hornets jerseys
nike outlet
salomon shoes
true religion jeans
polo ralph lauren
nike foamposite
michael kors outlet
cheap jordans
fitflops
polo ralph lauren
canada goose outlet
puma outlet
canada goose outlet
true religion jeans
karen millen dresses
supreme clothing
michael kors outlet
longchamp solde
jazz jerseys
moncler jackets
arcteryx jacket
michael kors outlet
michael kors outlet
gucci outlet
swarovski crystal
air jordan release dates
light up shoes
calvin klein jeans
celtics jerseys
ray ban sunglasses
golden goose sneakers
canada goose outlet
coach outlet
coach outlet online
michael kors outlet
nike outlet
a bathing ape
michael kors outlet
wizards jerseys
ray ban sunglasses
air force 1
ugg boots
cavaliers jerseys
michael kors handbags
polo ralph lauren
nike store uk
nike blazer pas cher
true religion jeans
g-star jeans
jordan shoes
coach canada
ferragamo outlet
brequet wathes
coach outlet
burberry outlet
soccer jerseys
palladium boots
fendi handbags
nhl jerseys
coach outlet
nobis outlet
pandora charms
tory burch outlet
michael kors outlet
lakers jerseys
canada goose jackets
air jordan 12
converse shoes
james harden jerseys
fitflops sale
asics shoes
diesel jeans
michael kors handbags
mulberry bags
air max 95
jordan shoes
ferragamo outlet
michael kors outlet
pandora
balenciaga sneakers
new balance shoes
oakley sunglasses
tory burch outlet
fred perry polo shirts
canada goose jackets
ferragamo shoes
coach outlet
giuseppe zanotti outlet
canada goose coats
true religion outlet
pelicans jerseys
air max 1
cleveland cavaliers jersey
nike store
coach outlet
mbt shoes
uggs outlet
michael kors outlet
pandora charms
marc jacobs outlet
isabel marant outlet
soccer shoes
golden state warriors jerseys
longchamp handbags
oakley sunglasses
coach outlet
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [2 głosy]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]
Kalendarz
<< Czerwiec 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Zwyci?zcy wrzesie? Elektryczny Blow Back Niemcy zamykaj? Zmiana Podcast ASG Survival Arctic Combat Taktyka zielona Odda? r?k? Combat
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
https://www.mallacoota...
https://fixfactor.co.uk
https://carpestology.c...
https://amoura.com.au/
https://americandry.com
https://www.123.clinic
[url=https://swiindex....
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://www.canad...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
E-commerce is becoming...
http://overthefallstou...
http://glitterglamlab.com
http://floaterlaser.co.uk
http://www.123.clinic
http://escortcompanyam...
http://launchpadfilms....
http://dirgeobiz.com
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:2,103
Wczoraj:13,768
W tym tygodniu:32,264
W tym miesiącu:32,264
W tym roku:2,351,601
Wszystkich:50,840,005
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: