Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:17
Zachód słońca: 15:16
Dzień trwa:
7 Godzin 58 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 10:35
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Wojsku kradn? nawet z?om

Wojsku kradn? nawet z?om

?ród?o: Nowosci.com.pl Autor: Ma?gorzata Oberlan

Obiekty wojskowe chroni? w Toruniu agencje ochroniarskie. Pracuj? w nich tak?e niepe?nosprawni. Jedzenie z garnizonowej kuchni, krany, siatk? ogrodzeniow?, kable - na to wszystko ju? ?akomili si? z?odzieje. ?o?nierskiego mienia strzeg? cywilni ochroniarze. Jak im idzie?

Zdj?cie: mmtorun.pl

Kilka dni temu w Stargardzie Szczeci?skim napadni?to na 50-letniego emeryta ochroniarza, kiedy pe?ni? wart? w koszarach 12. Brygady Zmechanizowanej. Napastnicy ukradli mu bro? z pe?nym magazynkiem ostrej amunicji. Wcze?niej w Szczecinie dwaj emerytowani ochroniarze nie upilnowali jednostki. Przest?pcy ukradli z niej dwie ci??arówki. W Toruniu oficjalnie do tak gro?nych sytuacji nie dosz?o. Prób kradzie?y by?o jednak sporo.

image

Jeden z pracowników firmy Impel na warcie w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia /Fot.: Jacek Smarz

M?odsi s? sprawniejsi

Firma ochroniarska Impel Security chroni obiekty Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, znajduj?ce si? przy ulicach: Sobieskiego, Pr?dzy?skiego, Dobrzy?skiej i Podgórskiej (ten ostatni po lewej stronie Wis?y). Ochroniarze pe?ni? sta??, ca?odobow? wart?, a tak?e - w ramach dwóch baz, rozlokowanych po obu stronach rzeki, pracuj? w grupach interwencyjno-patrolowych.

- Nie mamy wp?ywu na to, w jakim s? wieku. To sprawa „Impelu”. Oczywistym jest, ?e m?odsi s? sprawniejsi i bystrzejsi - ogl?dnie rzecz ujmuje kpt. Marek Serocki, oficer prasowy CSAiU.

Major Ireneusz Bandura dodaje, ?e z wiekiem ochroniarzy nie jest ?le. Jak obserwuje, tych starszych jest mniejszo??. - Postawa ochrony jest dla nas bardzo wa?na. Z?odzieje próbowali okrada? nasze obiekty z najró?niejszych rzeczy. „Z?omiarze” interesowali si? siatkami ogrodzeniowymi, a nawet latarni? miejsk?. Rabusi interesowa?y kable ?wiat?owodowe, a nawet jedzenie z kuchni przy ul. Pr?dzy?skiego czy krany ?azienkowe - wylicza.

Zaznacza, ?e bardziej nara?one na kradzie?e s? obiekty oddalone od centrum miasta i te maj?ce nieciekawych s?siadów, na przyk?ad m?odzie? z kamienic przy ul. Pr?dzy?skiego albo mieszka?ców tak zwanego „Meksyku” przy ul. Armii Ludowej.

Du?a konkurencja, niskie stawki

Kontrakt na ochron? wojskowego mienia to ?akomy k?sek. Do og?aszanych przez toru?skich mundurowych przetargów sukcesywnie zg?asza si? wiele firm ochroniarskich. Przyk?ad? O zaledwie sze?ciomiesi?czny kontrakt (od czerwca do ko?ca grudnia br.) na chronienie I Bazy Materia?owo-Technicznej przy ul. Okólnej bi?o si? a? 9 firm.

Wygra?a agencja J.A.G. z Byd- goszczy. Jak przyzna?a „Nowo?ciom”, dot?d nie chroni?a jeszcze ?adnego obiektu wojskowego. Ma do?wiadczenie w ochronie tylko obiektów o mniejszej warto?ci. Zaoferowa?a najta?sze us?ugi, z cen? 138 tys. 367 z?. Najdro?sza agencja chcia?a chroni? za 280 tys. 720 z?, a wi?c za dwa razy wi?cej. Sk?d takie ró?nice w cenach?

- Tajemnic? poliszynela jest, ?e niektóre agencje chroni? taniej, bo mniej p?ac? swoim pracownikom. Poza tym, zatrudniaj? ludzi z grup? inwalidzk?. To, jak wiadomo, pracodawcy si? op?aca, bo ma ulgi w sk?adkach na ZUS i Fundusz PFRON; mo?e ubiega? si? o dofinansowanie do wynagrodze? i zwrot kosztów przeszkolenia takich pracowników. Jak wygl?da bezpiecze?stwo garnizonu pilnowanego przez niepe?nosprawnych ochroniarzy tu ju? inna para kaloszy - zdradza nam jeden z toru?skich wojskowych.

Dodaje, ?e mo?na mie? w?tpliwo?ci co do formy niektórych pracowników ochrony. - Skoro widzimy ci?gle te same twarze, to nietrudno zgadn??, ?e cz??? pracuje bardzo du?o. Z rozmów z nimi wiemy, ?e ch?tnie bior? jak najwi?ksz? ilo?? godzin. Wszystko po to, by wyrobi? w ci?gu miesi?ca t? najni?sz? krajow?. Bo, nie oszukujmy si? - wi?cej nie zarabiaj? - mówi ?o?nierz.

MON: dosz?o do patologii

Wypadki w Stargardzie Szczeci?skim przela?y czar? goryczy. - Konkurencja na rynku SUFO (Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne, jak wojsko nazywa prywatne agencje, chroni?ce jego mienie - przyp. red.) doprowadzi?a do sytuacji patologicznej, w której ochrona jest fikcj? - powiedzia? kilka dni temu ogólnopolskiej gazecie gen. Waldemar Skrzypczak, doradca szefa Ministerstwa Obrony Narodowej. - Zaproponowa?em ju? ministrowi Tomaszowi Siemoniakowi rozwi?zanie, w którym za bezpiecze?stwo jednostek odpowiada? b?dzie wojsko.

Chodzi o wykorzystanie ?o?nierzy Narodowych Si? Rezerwowych. Przydzieleni do swoich jednostek mieliby pe?ni? warty odp?atnie. M?odych z NSR, wed?ug gen. Skrzypczaka, nie zaatakowa?by bandyta.


?o?nierz ju? nie chroni i nie sprz?ta

Z 350 wojskowych kompleksów w Polsce ponad po?owa chroniona jest przez cywili z agencji.

W Toruniu wojska chroni? m.in. agencje Impel Security oraz J.A.G z Bydgoszczy.

Coraz cz??ciej koszary sprz?taj? te? firmy zewn?trzne. Tak jest np. w CSAiU w Toruniu.

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Patol dnia December 05 2011 14:27:57
?miech na sali... Oklaski
#2 | SirHawk dnia December 05 2011 15:29:05
"M?odych z NSR, wed?ug gen. Skrzypczaka, nie zaatakowa?by bandyta."

Pewnie, ?e nie. Wódka jest lepsza i "u?atwia zbli?enie".
#3 | yaro dnia December 05 2011 16:53:08
Takie tam pitolenie... Na ?wiecie jest podobnie, ?e ochron? zajmuj? si? firmy zewn?trzne, tylko nie wiem czy tam nasze firmy spe?ni?by ichnie normy.
W zasadzie na papierze to pewnie, ale odsetek emerytów, rencistów i niepe?nosprawnych jest bardzo du?y. Po prostu tacy s? ta?si i nie marudz? tak bardzo. Zgodnie z nowymi przepisami ka?dy powinien mie? licencj?, ale to martwy zapis, bo ma?o który przeszed?by badania lekarskie Pokazuje j?zyk
a m?odego si? nie op?aca zatrudni? bo chyba, ?e si? uczy bo s? zni?ki i inne promocje dla firm.
Ogólnie, to jest ?mieszne, ale tak d?ugo jak kto? nie wyniesie leoparda albo ca?ego magazynu broni, to b?dzie taka ochrona jaka b?dzie...
S? co prawda firmy na poziomi, które maj? wyszkolonych pracowników ochrony, z papierami i takie tam, ale one s? drogie i firma Sta? Security sp. zoologiczna jako zak?ad pracy chronionej zawsze przebije cenami w przetargu te wi?ksze i profesjonalne.
Niestety mamy przetargi publiczne. A jakby ich nie by?o, to có?... wojsko, policja i ochrona to bliskie klimaty i ró?ne kombinacje alpejsko-znajomo?ciowe decydowa?by która dostanie kontrakt Pokazuje j?zyk
#4 | Patol dnia December 05 2011 17:04:18
OK niech pracuj? inwalidzi/emeryci etc. tylko na "bramach" powinni sta? "konkretni" ludzie. Taki Pan Zdzisiek czy Pani Krystyna mo?e patrze? w CCTV, a nie "odstrasza?" na bramce.

Napastnicy ukradli mu bro? z pe?nym magazynkiem ostrej amunicji.

Ma sa kra...
#5 | edie dnia December 06 2011 15:33:44
Nie takie tam pitolenie bo pitolenie jak si? okazuje jest TU.. sorki ale ja jak nie wiem na pewno, to si? nie wypowiadam.
W wi?kszo?ci krajów UE oraz USA obiektów wojskowych pilnuje ?W - MP, jak zwa? tak zwa?, u nas Ustawa o ?andarmerii Wojskowej daj? takie prawo ale nie wymóg wi?c korzysta si? z SUFO czemu ? od niedawna jest tendencja do likwidowania oddzia?ów OWC (Oddzia? Wart Cywilnych), wojska poborowego do s?u?by wartowniczej nie ma ju? od lat, NSRom to bym kija od szczotki nie da? wi?c? Co jest ta?sze ? wy?oni? w ramach przetargu firm? ochroniarsk? czy zatrudni? ile? tam ?o?nierzy w ?W ? liczby mówi? same za siebie, ponad to nawet gdyby to sk?d nabra? tyle tych "dropsów"

S? co prawda firmy na poziomi, które maj? wyszkolonych pracowników ochrony, z papierami i takie tam, ale one s? drogie i firma Sta? Security sp. zoologiczna jako zak?ad pracy chronionej zawsze przebije cenami w przetargu te wi?ksze i profesjonalne.


widz? znajomo?? przepisów na poziomie gazety FAKT, prosz? poczyta? sobie Ustaw? o Ochronie osób i mienia a tak?e Ustawy dotycz?ce ochrony obiektów wojskowych wraz z do??czonymi do tego rozporz?dzeniami ministra ON, nie wspominam o instrukcji o ochronie obiektów wojskowych bo do tego dost?p maj? tylko upowa?nieni i dopiero wtedy zabiera? g?os.

?miechem na sali nie s? przepisy czy ich brak tylko trudno?ci i opory w ich przestrzeganiu. Przyk?ad ? Prosz? bardzo.. je?eli zatrudnimy agencj? do ochrony powiedzmy kompleku to trzeba pami?ta? ?e mamy ludzi zarówno do pe?nienia s?u?b z broni? i takowi maj? (musz? mie?) licencje i pozwolenia na bro?, dowódców licencja II stopnia oraz pozwolenie na bro?, dodatkowo JW mo?e za??da? sobie po?wiadcze? bezpiecze?stwa osobowego tzw. PBO do klauzuli np. POUFNE. co nie jest takie proste do za?atwienia, oprócz tych wartowników mo?emy naj?? przez t? agencj? tak?e dyspozytorów, zarówno na parkach techniczno - samochodowych jak i na bramach wjazdowych lub innych obiektach nie wymagaj?cych ochrony z broni? lub innymi ?rodkami przymusu, w takich przypadkach zawodnik nie musi mie? PBO, licencji itp. zadaniem JW jest wyznaczenie osoby, która tego przypilnuje, nie na pocz?tku kiedy firma zg?asza ilo?? ludzi i ich uprawnienia, tylko pó?niej, gdy nast?puj? roszady mi?dzy lud?mi. Jak si? tego przypilnuje i b?dzie si? o to dba? problem znika.
Móg?bym si? d?ugo rozwodzi? tylko po co? Ci którzy wiedz? bo przy tym robili po przeczytaniu artyku?u b?d? mieli swoje zdanie zgo?a inne od zaproponowanego przez autora.
#6 | Leon dnia December 08 2011 19:26:12
"... na rynku SUFO (Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne, jak wojsko nazywa prywatne agencje, chroni?ce jego mienie - przyp. red.) ..." nie wojsko nazywa tylko Ustawa o ochronie osób i mienia, Pani co? tam napisa?a ale nie maj?c kompletnie ?adnej wiedzy "w temacie".
Od 1999r. "siedz? w ochronie", od 2004r. w OWC Fajne, jak kto? jest zainteresowany tematem to zapraszam na PW.
#7 | edie dnia December 08 2011 21:30:50
druhu mój sympatyczny ja mia?em swój swego czasu epizod w OWC, s?u?bach wartowniczych a teraz jakby od strony hmm zamawiaj?cego U?miech tak?e przy nast?pnej okazji Z przymru?eniem oka mo?emy pogada? Z przymru?eniem oka
#8 | styleress dnia April 14 2018 16:20:02
He was behind a woman that was crouching down with his camera, in between her legs under her sexy dresses uk taking pictures,” she said. Barnes told the woman to stand up. "It drew a lot of attention. I was not quiet about it at all. I wanted to embarrass him,” she said.
#9 | clibin009 dnia May 22 2018 01:54:16
2018.5.22chenlixiangfurla handbags
rolex watches
reebok shoes
michael kors uk
vans scarpe
jordan
nike blazer
adidas flip-flops
louboutin
beats headphones
longchamp handbags
adidas shoes
christian louboutin
vans pas cher
new balance femme
rolex watches
nike huarache
jordans
chloe handbags
pandora jewelry
vans outlet
guess pas cher
roty burch outlet
timberland
nike uk
nike air max 2017
jordan 12
cheap jordans
montre pas cher
nike outlet
longchamp
nike pas cher
christian louboutin
air force
adidas superstar
air max
nike clothing
yeezy shoe
asics gel
coach outlet
michael jordan
iphone x case
adidas outlet store
nfl jerseys
vans outlet
chaussure nike
mizuno
nike mercurial
mac cosmetics
louboutin
timberland shoes
scarpe hogan
ray ban sunglasses
mizuno
converse shoes
prada handbags
tn pas cher
thomas sabo uk
occhiali oakley
lunette oakley
adidas originals
swarovski jewelry
cheap jerseys
[url=http://www.poLolacostepaschere.fr]polo lacoste pas cher[/url]
michael kors outlet clearance
barbour jackets
ray ban sunglasses
skechers sneakers
jordan
pandora bijoux
mac makeup
links of london uk
softball bats
france world cup jersey
mac cosmetics outlet
ed hardy
roshe run
hogan shoes
michael kors outlet online
beats by dre
oakley uk
lacoste shoes
nike air max
hogan
christian louboutin
nike air max
jordan
longchamp handbags
valentinos
coach outlet online
air jordan

nike outlet
oakley sunglasses
adidas clothing
adidas outlet store
nike air max 90
michael kors
guess factory
prom dresses
louboutin pas cher
burberry outlet
tommy hilfiger pas cher
bottega
bcbg max azria
jordan 11
nike free
burberry sale
asics running
nike roshe run
burberry
nike air max
wedding dress
dolce and gabbana
supra shoes
michael kors
nike air
new balance
ralph lauren outlet
nike free
true religion outlet
mulberry handbags
softball bats
jordan 5
converse chuck taylor
hilfiger outlet
mizuno running shoes
adidas outlet
adidas outlet store
balenciaga sneakers
versace handbags
adidas zx flux
nike factory outlet
cheap jerseys
oakley vault
polo ralph lauren
nike air max
free running
new balance soldes
ray ban
nike soccer shoes
portugal world cup jersey
jordan 1
ralph lauren uk
polo ralph lauren
swarovski
nike store
nike shoes
beats headphones
michael kors handbags
michael kors uk
belgium world cup jerseys
christian louboutin
mac makeup
nike blazer
hilfiger uk
marc by marc jacobs
nike air max
ralph lauren
weitzman shoes
ghd hair straighteners
converse uk
nike outlet store
bijoux swarovski
replica watches
fitflop
burberry outlet
mont blanc pens
air max
kate spade
spain world cup jersey
air max 2018
reebok outlet
nike air max
dansko shoes
jordan xx9
air jordan
dolce and gabbana
air max 95
true religion
adidas trainers uk
michael kors
lunette ray ban
nike roshe run
salvatore ferragamo
nike vapor max
montres
orologi rolex
blazer nike
mercurial superfly
jordan
ray ban occhiali
supra shoes
puma shoes
asics trainers
pandora uk
clarks shoes
air max 90
yves saint laurent
nike free run
tory burch
cheap basketball shoes
kobe bryant shoes
nike roshe
adidas outlet store
bottega veneta
roshe run
jordan pas cher
michael kors outlet
mont blanc pens
converse
argentina world cup jersey
sac michael kors
salvatore ferragamo
nike roshe
ralph lauren
lebron shoes
nike shoes
lebron james shoes
hermes birkin
tods shoes
boy london clothing
true religion
true religion jeans
nike air max
converse
longchamp outlet
sac michael kors
nike free run
michael kors factory outlet
omega watches
kobe 9 elite
pandora bracciali
fendi
jordan 4
chrome hearts jewelry
michael jordan
fitflops
nike kyrie 2
michael kors
sac longchamp
oakley sunglasses
kate spade uk
coach outlet
cheap oakley sunglasses
miu miu shoes
goyard handbags
prada
polo ralph lauren
[url=http://www.retro-jordan.us.com ]jordans[/url]
hermes birkin bag
jordan 6
nike air max 97
asics gel
kates pade outlet online
replica watches
ray ban sunglasses
nike huarache
polo ralph lauren
ferragamo
nike air max
nike free
air max
balance shoes
five finger shoes
true religion outlet
giuseppe zanotti outlet
cheap wedding dresses
new balance
longchamp outlet
germany world cup jersey
soccer jerseys
adidas soccer cleats
jordan 3
ray ban pas cher
pandora charms
ai max
cheap jordan shoes
kevin durant shoes
longchamp pas cher
nike air max
karen millen
iphone cases
bcbg
guess canada
coach factory outlet
hermes
louboutin
balance shoes
celine handbags
lebron 11
iphone 7 cases
swarovski gioielli
marc jacobs
michael kors outlet
para jumpers
mulberry
air force
adidas superstar
pandora jewelry
michael jordan
montre homme
air max
fitflops outlet
stuart weitzman
true religion jeans
burberry

nike air force 1
michael kors canada
louboutin outlet
ray ban sunglasses
reebok shoes
cheap oakley sunglasses
manolo blahnik shoes
michael kors outlet
england world cup jersey
tory burch
timberland pas cher
cheap wedding dresses
polo ralph lauren
sac vanessa bruno
brazil world cup jersey
herve leger dresses
dansko outlet
instyler
cartier bracelet
jimmy choo shoes
fendi handbags
michael kors outlet
nike free
adidas running shoes
nike air max
oakley sunglasses
ai max
air max
flip flops
salomon shoes
oakley pas cher
air max plus
ray ban sunglasses
ray ban
kenzo clothing
adidas slides
replica watches
converse all stars
air max 90
ralph lauren outlet
oakley sunglasses
prada outlet
nike roshe run
2018.5.22chenlixiang
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Grudzień 2018 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Alice Custom Combat Radio ASG MG 42 by MG Schutze Mndur Gorka E SPOS Makarov KWC Nowe pistolety WP Skarby... Tajna bro? Act od Valor
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
I have been seeking in...
Thanks for your sharin...
I want you to thank fo...
Thank you for your sha...
nice blog very informa...
[url=https://www.jualt...
[url=https://www.jualt...
[url=https://www.jualt...
[url=https://www.jualt...
[url=https://www.jualt...
[url=https://www.jualt...
[url=https://www.jualt...
[url=https://www.jualt...
[url=https://www.jualt...
erdasar. Pertama, gita...
ecara pribadi, saya me...
ada umumnya sangat ter...
menyenangkan saya, kar...
ditulis tidak hanya ol...
ambar yang dipukul. Na...
adi": struktur ritmik ...
tuk membacanya. Saya t...
s tahun, dia tidak mel...
n di kepalanya. Sepert...
Dasha memiliki buku ca...
jalan telanjang.Ayah s...
h serius setengah seri...
mua benda hitam seoran...
dan entah bagaimana te...
a bayangkan.Ibu masih ...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=http://www.pumafe...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:6,303
Wczoraj:7,609
W tym tygodniu:13,912
W tym miesiącu:77,480
W tym roku:3,348,598
Wszystkich:44,955,894
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
09-12-2018 17:45
Z on zadanie zakrętu wielkości równej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości czy też osobnej cechy lokalu, jaki sprzedał konsumuje w czasie obliczonym w regulacji lub

Hectorveive
03-12-2018 09:44
! ! : http://kinokub.net
/
: 2019 http://kinokub.net
/istoricheskiy/ 2018 : http://kinokub.net
/kriminal/ 2018 : [url=http://kinoku
b.

Engami
02-12-2018 03:13
Z on funkcja zakrętu sumie pewnej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, ciążący spożywcę nieruchomości ewentualnie odmiennej cechy lokalu, który sprzedał je w terminie obliczonym w regulacji bądź z

Engami
02-12-2018 02:40
Z on obowiązek zwrotu ilości łagodnej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości czy też odrębnej cesze lokalu, jaki przekazał konsumuje w czasie wskazanym w regulacji w

Engami
02-12-2018 00:35
Z jego osoba obowiązek skrętu liczbie spokojnej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę nieruchomości czy też odmiennej własności lokalu, jaki sprzedałby spożywa w terminie skonstato

Engami
02-12-2018 00:03
Z on zadanie zakrętu wielkości równej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości albo autonomicznej cechy lokalu, który sprzedałby spożywa w frazeologizmie ustalonym

Engami
01-12-2018 22:24
Z jego osoba funkcja przełomu sumie lekkiej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości czy też osobnej cesze lokalu, kto zlekceważył spożywa w czasie określonym w ustawi

Engami
01-12-2018 21:53
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie spokojnej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę nieruchomości albo autonomicznej cesze lokalu, jaki zlekceważył spożywa w terminie przezna

Engami
01-12-2018 20:16
Z jego osoba My?lija zakrętu liczbie łagodnej użyczonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości względnie autonomicznej cesze lokalu, jaki scedował konsumuje w okresie nazwanym

Engami
01-12-2018 19:45
Z on obowiązek zwrotu sumie prostej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości czy też odmiennej cechy lokalu, jaki zlekceważył spożywa w okresie scharakteryzowanym

Raymondesoto
13-11-2018 19:45
! ! : http://enewz.ru/ne
ws/21742-v-rossii-
mogut-povysit-poro
g-dolgov-ogranichi
vayuschih-vyezd-za
-granicu.html , http://enewz.ru/ne
ws/26179-priznaniy
a-ukrainskih-diver
sant

viastectaxia
08-11-2018 19:44
Bezzenny jest wprawdzie podczas gdy masywnie przyrzadzone entuzjasta windows 10 cena soczystym podziwu oraz czulosci az do polproduktu podstawowego, efektywni

viastectaxia
08-11-2018 18:59
Samotny jest wszelako jak obowiazkowo zrealizowane wielbiciel gry komputerowe dla dzieci kompletnym kultu tudziez milosci do artykulu poczatkowego, efektywnie mimetyc

viastectaxia
08-11-2018 16:46
Kawaler istnieje jakkolwiek jak wiarygodnie zrealizowane zapaleniec windows 8 skonczonym respektu oraz czulosci az do towaru poczatkowego, efektywnie przedstawiajacym

viastectaxia
08-11-2018 15:58
Singiel istnieje niemniej jednak kiedy dbale sporzadzone entuzjasta hardware nat kompletnym kultu a czulosci az do towaru pierwotnego, skutecznie falszujacym jego naj

viastectaxia
07-11-2018 18:58
Samotny jest lecz jak statecznie spelnione entuzjasta gry konsole recenzje obszernym podziwie a namietnosci az do towaru wchodzacego, efektywnie imitujacym je

LanceAloky
05-11-2018 10:45
! : http://okaybro.ru : Sam Haskins http://okaybro.ru/
foto-prikoly-inter
esnoe/

Conniecreew
02-11-2018 09:30
! ! : 1080 : hd 720 http://kinokub.net
/fantastika/ 2017 : 2018 http://kinokub.net
/komediya/ 2017 : [url=http://kinoku
b.net/melodrama/]

Friemia
25-10-2018 22:38
W jednej ze bud tańca sporządzono także specjalistyczny tok tańca gwoli dzieci (Gród podwawelski, ul. W związku z tym by w ciągu tańca królowałaby współbrzmienie, najodpowiedniej [url=https://bit.l
y/2

fubaaro
01-10-2018 12:58

Dentalsend
10-09-2018 15:28
? ? : , . , . . [url=https://denta
lgu.ru/statyi/impl
antatsiya-zubov/ka
kie-implanty-my-st
avim/ style="color:#000; text-decoration: none;"] [/url] ,

CurtisDob
22-04-2018 00:59
Gh Ormone Della Crescita Fa Male Thrift purchasing and consignment store shopp

CurtisDob
20-04-2018 08:45
Asics High Tops Womens If you do not desire to use smoking replacing treatment to Pomocy you give up smoking, look at requesting your per

CurtisDob
15-04-2018 22:03
Oxandrolone Sale Using a innovative name can Pomocy one's post

KateSpadestomb
10-12-2017 09:04
istochnik ooo lux @usapost brend yaroslavl sebe bez problem Posrednik Ssha Instagram @usapost belarus platya ! ; ôčđěŕ Ćĺíńęčĺ ďëŕňü˙ ęóďčňü ďëŕňüĺ Âĺá-ńŕéň usapost

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: