Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 4:28
Zachód słońca: 20:30
Dzień trwa:
16 Godzin 02 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 2:32
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Bestia w Iranie?


Autor: Patol C/3/75th Rangers Koszalin KOALICJA PÓ?NOC


Kilka dni temu obieg?a ?wiat informacja o zestrzeleniu przez Iran, ameryka?skiego bezza?ogowca RQ-170 Sentinel. Dwa dni pó?niej media ira?skie pokaza?y niemal nie naruszon? maszyn?, która rzekomo bezpiecznie wyl?dowa?a w okolicach miasta Kāshmar, oko?o 220km od granicy z Afganistanem. W internecie fora prze?cigaj? si? w teoriach, przedstawi? Wam swój punkt widzenia.

SZUM MEDIALNY
Pierwsza informacja ira?skiej agencji prasowej FARS, mówi?a o zestrzeleniu[!] "Stra?nika". Obecnie Iran utrzymuje i? jest w posiadaniu nietkni?tej maszyny, która zosta?a przechwycona przez hacker'ów Gwardii Rewolucyjnej... W ameryka?skich mediach zapanowa?a paranoja. Jedni potwierdzaj? inni nie. Wypowiadaj? si? "eksperci", panowie od PR i gospodynie domowe. Niby nikt nic nie wie ale "to na bank Nasz, najnowocze?niejszy sprz?t". Nakr?cana jest spirala strachu g?ównie za spraw? "pewnej siebie" stacji FOX News, która w oparciu o przedstawicieli rz?du potwierdzi?a wiadomo??. Przedwczoraj za? oficjele stwierdzili w rozmowie z reporterk? ABC News, i? to nie jest RQ-170... Coraz cz??ciej s?ycha? g?osy, ?e jest to tylko ira?ska propaganda. Media Brytyjskie s? niemal tego pewne.TEORIE
Na forach internetowych i w wypowiedziach "ekspertów" przewijaj? si? wszystkie mo?liwe scenariusze. Od utraty ??czno?ci przez usterki/brak paliwa po przechwycenie przez rosyjski system walki elektronicznej Avtobaza, który Iran pono? zakupi? kilka miesi?cy temu. Nie jestem ekspertem ale spróbuj? omówi? kilka z tych teorii.-??czno??-
RQ-170 Sentinel
jest aparatem bezza?ogowym klasy Stealth czyli "niewidoczny dla radarów". Wi?c i jego kontakt z operatorem jest prowadzony przez najnowsze, super bezpieczne protoko?y ??czno?ci. Prawdopodobnie w oparciu o kilka systemów. Samo przechwycenie sygna?u nie wystarczy zw?aszcza je?eli pakiety informacji przesy?ane mi?dzy baz?, a UAV'em s? prowadzone ró?nymi kana?ami [sposobami] do tego dochodzi zaawansowane szyfrowanie. Wydaje si? logiczne , ?e gdy aparat otrzymuje i nadaje mniej informacji jest bezpieczniejszy [praca w trybie, cichym]. Wed?ug mnie podczas misji, w rejonie dzia?ania kontrol? przejmuje autopilot prowadz?cy autonomiczny lot po wcze?niej wprowadzonym torze.

-Usterka-
W przypadku usterki komputer odpali jeden z kilku programów awaryjnych i skieruje maszyn? w stron? "bezpiecznej strefy" b?d? doprowadzi do zniszczenia maszyny i uk?adów [drony posiadaj? system samozniszczenia lecz w?tpliwe jest by by? to ?adunek wybuchowy, przynajmniej nie taki by eksplozja pu?ci?a z dymem ca?y sprz?t]. W przypadku awarii nap?du i co za tym idzie ?ród?a energii dla systemów pok?adowych [samolot ten jest za ma?y by "wozi? akku"] spadnie jak rzucony kamie?. "Stra?nik" jest "lataj?cym skrzyd?em", które by prowadzi? stabilny lot potrzebuje pracy komputera [patrz bombowiec B-2]. Czyli gdy nie dzia?a silnik - nie ma pr?du, brak zasilania równy jest niezdolno?ci? do szybowania i bezpiecznego l?dowania zak?adaj?c, ?e jest nad terenem dogodnym do przeprowadzenia automatycznie tego manewru. Jeden z ekspertów w rozmowie z CNN stwierdzi?, ?e spód drona jest zas?oni?ty poniewa? dozna? uszkodze? podczas zderzenia z ziemi? po tzw. "p?askim korkoci?gu" st?d te? mniejsze zniszczenia p?atowca[?!?]. Wydaje si? to jednak ma?o prawdopodobne patrz?c na podobn? katastrof? RQ-4 GlobalHawk. W tym przypadku zawiod?o oprogramowanie, próby startu systemów zapasowych równie? zawiod?y. Zniszczenia s? bardzo du?e w porównaniu z przedstawionym dronem, mimo i? charakterystyka p?atowca u?atwia?a lot szybowcowy.-Zestrzelenie-
Jak ju? wspomnia?em UAV ten jest "niewidoczny" i jako? trudno mi uwierzy?, ?e na prowincji stoj? gotowe, super nowoczesne systemy p-lot zdolne ustrzeli? takiego, wysoko lataj?cego "ptaszka" [je?eli by?a, to okolica o?rodka bada? atomowych prawdopodobie?stwo nowszych systemów drastycznie wzrasta]...

-Przechwycenie-
Jeszcze trudniejsze ni? wykrycie, jest przechwycenie takiego aparatu. Informatycy Iranu mieli sporo problemów z atakiem robaka komputerowego STUXNET na ich instalacje atomowe, a co dopiero przechwycenie tajnej maszyny, z szyfrowanymi kana?ami ??czno?ci i programem napisanym niewiadomym j?zykiem... Znane s? przypadki "zablokowania" innych, mniej zaawansowanych UAV'ów przez urz?dzenia blokuj?ce IED, które ko?czy?y si? rozbiciem lub po "restarcie" powrotem do bazy. Systemy WRE [walki radio-elektronicznej] mog?yby zak?óci? w "jaki?" sposób dzia?anie systemów ale jest to ma?o prawdopodobne. Tu pojawia si? kwestia Avtobazy, ?miem w?tpi?, by Ira?czycy zd??yli opanowa? na tyle ten sprz?t, by przechwyci? "Stra?nika" o ile jest, to mo?liwe... Je?eli tak do dlaczego Chiny czy Rosja nie "porwa?a" sobie jednego z nieba nad Afganistanem, bajeczk? zawsze mo?na dopisa??!.


Wró?my do zaprezentowanego filmiku.
Samolot pokazany w ira?skiej telewizji wygl?da? jak RQ-170 Sentinel produkcji Lockheed Martin, po raz pierwszy zauwa?ony w Afganistanie w 2007 roku i nazwanym "Bestia z Kandaharu". Takiej samej maszyny u?yto podczas akcji Navy Seals w Pakistanie. John Pike, ekspert w dziedzinie sprz?tu wojskowego z GlobalSecurity.org "Thinktank'u" z pó?nocnej Wirginii, powiedzia?, ?e to bardzo ma?o prawdopodobne by Ira?czycy posiadali technologi? zdoln? do przej?cia kontroli, nawigacji i l?dowania RQ-170. Pike stwierdzi?, ?e po rozbiciu skrzyd?a powinny by? zwrócone ku górze, a nie jak jest przedstawione ku do?owi.Zastanawiaj?cy jest równie? fakt zas?oni?cia dolnej cz??ci samolotu. Czy?by "modelarze" mieli problem z odwzorowaniem skomplikowanych elementów podwozia? S?ycha? g?osy podwa?aj?ce wymiary domniemanej maszyny w oparciu o dost?pne zdj?cia. Ja zwróci?em uwag? na kratk? wlotu powietrza do silnika. Kiedy? gdy szczegó?y "F-117A NightHawk" by?y sprytnie ukryte kiepsk? jako?ci? zdj??, graficy u?yli tego samego patentu, który okaza? si? b??dem. Identyczna sytuacja wydaje si? by? z "ira?skim" dronem, na dost?pnych zdj?ciach przodu maszyny nie wida? czym jest przes?oni?ty wlot. Zreszt? patrz?c na inne konstrukcje Stealth, wida?, ?e u?ywa si? g?stszych os?on. Prawdopodobnie dlatego i? zbyt "lu?ne" zwi?kszaj? skuteczn? powierzchni? odbicia.Na moje oko Iran prowadzi zwyk?? [tandetn?] gierk? propagandow?. Zale?y im na dyskredytacji USA. Tu? przed ca?? t? "afer?" pojawi?a si?, informacja o utracie drona wykorzystywanego przez NATO/ISAF [ostatecznie CIA]. Zdarzenie mia?o miejsce kilkana?cie dni wcze?niej w zachodnim Afganistanie [oficjalnie]. Ostatnio w Pakistanie omy?kowo zaatakowano przy u?yciu drona ?o?nierzy regularnej armii. Wydaje mi si?, ?e faktycznie RQ-170 prowadzi? wywiad nad terenem Iranu lecz nast?pi?a awaria i maszyna si? rozbi?a. Rz?d w Teheranie wykorzysta? sytuacj? by podgrza? atmosfer?, która od akcji przeciwko Osamie bin Ladenowi na terenie Pakistanu jest napi?ta z powodu nie poinformowania w?adz o planowanej interwencji. Mo?liwe, ?e dron zagin?? w Iranie ale prawdopodobnie zamieni? si? w stert? z?omu. Sprawdzono przy u?yciu satelity stan wraku i zaniechano zniszczenia resztek pociskiem czy nawet wysy?ania jakiego? ma?ego QRF/SF [rz?d ameryka?ski przyzna? si?, ?e rozwa?a? te mo?liwo?ci... ale po co, skoro mogli spokojnie pojecha? po niego, w ko?cu spad? w "Afga" czyli na "podwórku"?!?]. Iran zanim dowiedzia? si? od lokalnych wie?niaków, ?e [i gdzie] spad?o "UFO", to amerykanie byli ju? dawno z powrotem w kantynie...Nawet gdybym by? w b??dzie, to przej?cie "Stra?nika" nie wiele da Iranowi. Tak to jest, ?e gdy pojawia si? nowa tajna konstrukcja s? ju? prowadzone prace nad nast?pc?. Nim b?d? wstanie wykorzysta? zebrane informacje b?d? one ju? "star? technologi?". W tego typu broni istnieje du?e ryzyko jej utraty. Jestem pewien, ?e konstruktorzy zdaj?c sobie z tego spraw? i nie pchaj? w jego "bebechy" super kosmicznych technologii, kwantowych procesorów, laserów itp. Najwi?kszym skarbem jest oprogramowanie. Na pocz?tku interwencji w Afganistanie utracono oko?o 20 UAV'ów ró?nych typów. Maszyny te spadaj? te? w "niekontrolowanych" regionach i nadal posiadaj? warto?? bojow?.
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | styleress dnia April 14 2018 16:28:59
He was behind a woman that was crouching down with his camera, in between her legs under her sexy dresses taking

pictures,” she said. Barnes told the woman to stand up. "It drew a lot of attention. I was not quiet about it at all. I wanted to embarrass him,” she

said.
#2 | clibin009 dnia May 22 2018 01:26:45
2018.5.22chenlixiangfurla handbags
rolex watches
reebok shoes
michael kors uk
vans scarpe
jordan
nike blazer
adidas flip-flops
louboutin
beats headphones
longchamp handbags
adidas shoes
christian louboutin
vans pas cher
new balance femme
rolex watches
nike huarache
jordans
chloe handbags
pandora jewelry
vans outlet
guess pas cher
roty burch outlet
timberland
nike uk
nike air max 2017
jordan 12
cheap jordans
montre pas cher
nike outlet
longchamp
nike pas cher
christian louboutin
air force
adidas superstar
air max
nike clothing
yeezy shoe
asics gel
coach outlet
michael jordan
iphone x case
adidas outlet store
nfl jerseys
vans outlet
chaussure nike
mizuno
nike mercurial
mac cosmetics
louboutin
timberland shoes
scarpe hogan
ray ban sunglasses
mizuno
converse shoes
prada handbags
tn pas cher
thomas sabo uk
occhiali oakley
lunette oakley
adidas originals
swarovski jewelry
cheap jerseys
[url=http://www.poLolacostepaschere.fr]polo lacoste pas cher[/url]
michael kors outlet clearance
barbour jackets
ray ban sunglasses
skechers sneakers
jordan
pandora bijoux
mac makeup
links of london uk
softball bats
france world cup jersey
mac cosmetics outlet
ed hardy
roshe run
hogan shoes
michael kors outlet online
beats by dre
oakley uk
lacoste shoes
nike air max
hogan
christian louboutin
nike air max
jordan
longchamp handbags
valentinos
coach outlet online
air jordan

nike outlet
oakley sunglasses
adidas clothing
adidas outlet store
nike air max 90
michael kors
guess factory
prom dresses
louboutin pas cher
burberry outlet
tommy hilfiger pas cher
bottega
bcbg max azria
jordan 11
nike free
burberry sale
asics running
nike roshe run
burberry
nike air max
wedding dress
dolce and gabbana
supra shoes
michael kors
nike air
new balance
ralph lauren outlet
nike free
true religion outlet
mulberry handbags
softball bats
jordan 5
converse chuck taylor
hilfiger outlet
mizuno running shoes
adidas outlet
adidas outlet store
balenciaga sneakers
versace handbags
adidas zx flux
nike factory outlet
cheap jerseys
oakley vault
polo ralph lauren
nike air max
free running
new balance soldes
ray ban
nike soccer shoes
portugal world cup jersey
jordan 1
ralph lauren uk
polo ralph lauren
swarovski
nike store
nike shoes
beats headphones
michael kors handbags
michael kors uk
belgium world cup jerseys
christian louboutin
mac makeup
nike blazer
hilfiger uk
marc by marc jacobs
nike air max
ralph lauren
weitzman shoes
ghd hair straighteners
converse uk
nike outlet store
bijoux swarovski
replica watches
fitflop
burberry outlet
mont blanc pens
air max
kate spade
spain world cup jersey
air max 2018
reebok outlet
nike air max
dansko shoes
jordan xx9
air jordan
dolce and gabbana
air max 95
true religion
adidas trainers uk
michael kors
lunette ray ban
nike roshe run
salvatore ferragamo
nike vapor max
montres
orologi rolex
blazer nike
mercurial superfly
jordan
ray ban occhiali
supra shoes
puma shoes
asics trainers
pandora uk
clarks shoes
air max 90
yves saint laurent
nike free run
tory burch
cheap basketball shoes
kobe bryant shoes
nike roshe
adidas outlet store
bottega veneta
roshe run
jordan pas cher
michael kors outlet
mont blanc pens
converse
argentina world cup jersey
sac michael kors
salvatore ferragamo
nike roshe
ralph lauren
lebron shoes
nike shoes
lebron james shoes
hermes birkin
tods shoes
boy london clothing
true religion
true religion jeans
nike air max
converse
longchamp outlet
sac michael kors
nike free run
michael kors factory outlet
omega watches
kobe 9 elite
pandora bracciali
fendi
jordan 4
chrome hearts jewelry
michael jordan
fitflops
nike kyrie 2
michael kors
sac longchamp
oakley sunglasses
kate spade uk
coach outlet
cheap oakley sunglasses
miu miu shoes
goyard handbags
prada
polo ralph lauren
[url=http://www.retro-jordan.us.com ]jordans[/url]
hermes birkin bag
jordan 6
nike air max 97
asics gel
kates pade outlet online
replica watches
ray ban sunglasses
nike huarache
polo ralph lauren
ferragamo
nike air max
nike free
air max
balance shoes
five finger shoes
true religion outlet
giuseppe zanotti outlet
cheap wedding dresses
new balance
longchamp outlet
germany world cup jersey
soccer jerseys
adidas soccer cleats
jordan 3
ray ban pas cher
pandora charms
ai max
cheap jordan shoes
kevin durant shoes
longchamp pas cher
nike air max
karen millen
iphone cases
bcbg
guess canada
coach factory outlet
hermes
louboutin
balance shoes
celine handbags
lebron 11
iphone 7 cases
swarovski gioielli
marc jacobs
michael kors outlet
para jumpers
mulberry
air force
adidas superstar
pandora jewelry
michael jordan
montre homme
air max
fitflops outlet
stuart weitzman
true religion jeans
burberry

nike air force 1
michael kors canada
louboutin outlet
ray ban sunglasses
reebok shoes
cheap oakley sunglasses
manolo blahnik shoes
michael kors outlet
england world cup jersey
tory burch
timberland pas cher
cheap wedding dresses
polo ralph lauren
sac vanessa bruno
brazil world cup jersey
herve leger dresses
dansko outlet
instyler
cartier bracelet
jimmy choo shoes
fendi handbags
michael kors outlet
nike free
adidas running shoes
nike air max
oakley sunglasses
ai max
air max
flip flops
salomon shoes
oakley pas cher
air max plus
ray ban sunglasses
ray ban
kenzo clothing
adidas slides
replica watches
converse all stars
air max 90
ralph lauren outlet
oakley sunglasses
prada outlet
nike roshe run
2018.5.22chenlixiang
#3 | chenjinyan dnia June 12 2018 04:48:19
jordan 5
tag heuer watches
nike air max
malone souliers
mizuno
ralph lauren uk
new balance sandals
converse shoes
nike air max 2018
cheap nfl jerseys
louboutin
beats by dre
giuseppe zanotti
michael kors outlet
bottega
jordan xx9
nike store
baseball jerseys
van cleef & arpels
ralph lauren
oakley sunglasses
marc jacobs
supreme
under armour outlet
soccer jerseys
adidas originals
nike factory
jordan
givenchy handbags
fitflops
nba jerseys
stuart weitzman
coach outlet
oakley sunglasses
red bottom shoes
running shoes
adidas stan smith
kate spade outlet
oakley sunglasses
ralph lauren
mont blanc pens
hermes bags
ray bans
jordan shoes
michael kors outlet
nike huarache
belstaff outlet
michael kors outlet
stephen curry shoes
timberland outlet
ralph lauren outlet
adidas flip flops
jordans
nike air max 270
jordan
asics
kevin durant shoes
ray ban sunglasses
birkenstock sandals
christian louboutin
michael kors
nike flip-flops
superdry clothing
light up shoes
air jordan
ray ban
nike air max 2017
supreme new york
adidas nmd
polo ralph lauren
nike air max
ray ban sunglasses
red bottom shoes
audemars piguet
fitflops
louboutin
mbt
polo outlet
vibram fivefingers
rolex watches
coach factory outlet
off-white
coach bags
jordans
mulberry
burberry sale
suicoke sandals
air max
nike free run
birkenstock shoes
coach outlet
nike blazer
fitflops
harden vol 1
roshe run
tory burch handbags
adidas wings
tod's shoes
fitflops
vans outlet
jordan shoes
kate spade outlet
balenciaga shoes
nike air force 1
montblanc
baseball bats
dolce and gabbana
ray ban sunglasses
flipflops
nike air max 90
nike shoes
nike free
polo ralph lauren
christian louboutin
undefeated clothing
fitflops sale
air jordan pas cher
converse outlet
herve leger dresses
swarovski jewelry
air jordan
prada outlet
off-white
beats by dre
true religion outlet
nike trainers
hermes belt
nike blazer
pandora jewelry
coach wallets
jimmy choo outlet
supreme clothing
coach outlet
ralph lauren
adidas jeremy scott
pandora jewelry
nike shox
kobe 12
nike air max 97
kate spade
true religion
christian louboutin
mlb jerseys
new balance shoes
jordan 11
lebron 15
nike shoes
michael kors
pandora charms
pandora jewelry
dansko
polo outlet
kate spade outlet
y3 shoes
ray ban sunglasses
oakley sunglasses
coach outlet
louboutin
hermes kelly bag
replica rolex watches
kobe 11
coach outlet
montblanc fountain pens
nike tn
cartier jewelry
coach outlet
kate spade handbags
michael kors handbags
ralph lauren
nike epic react
nike presto
longchamp outlet
coach outlet online
nike air max 95
cheap nfl jerseys
true religion jeans
sac longchamp
michael kors outlet
fila shoes
adidas ultra boost
nike outlet store
ralph lauren
supra shoes
christian louboutin
adidas slides
adidas shoes
adidas superstar
adidas outlet
valentino
jordan 8
nike outlet store online
coach outlet
longchamp outlet
bvlgari jewelry
burberry outlet
jordan shoes
salvatore ferragamo
tory burch outlet
timberland
supreme
nike tennis
nike outlet
nike air force 1
adidas nmd
coach outlet
mbt
nfl jerseys
balenciaga
nike air max
swarovski
burberry outlet
nike dunks
nike free
coach outlet
timberland outlet
ray ban sunglasses
hollister outlet
jordan 12
jordan shoes
nike air max plus
true religion outlet
adidas outlet
kate spade outlet
adidas outlet
shoe carnival
kate spade handbags
coach outlet
michael kors outlet
nike lunarglide
nike cortez
michael kors outlet clearance
coach handbags
pandora jewelry
[url=http://www.My?lihka.us.com]My?lihka clothing[/url]
breguet watches
puma slides
burberry outlet
nike outlet
true religion jeans
harden vol 2
nfl jerseys
cheap nhl jerseys
coach outlet
nike outlet online
christian louboutin outlet
ralph lauren
wedding shoes
adidas yeezy
nike air max 1
alexander mcqueen
coach outlet online
michael kors
nhl jerseys
nike outlet
tory burch outlet
nike huarache
basketball shoes
longchamp
pandora outlet
cheap jerseys
louboutin
adidas yeezy
coach factory outlet
manchester united jersey
nike kyrie 3
converse
oakley sunglasses
dior handbags
breitling watches
timberland
michael kors outlet
prada
michael kors outlet
oakley sunglasses
birkenstock outlet
mac cosmetics
mlb jerseys
michael kors handbags
prada
air jordan
oakley sunglasses
ray ban sunglasses
yeezy shoes
coach outlet store online
bcbg
nike roshe
jordans
pandora jewelry
mlb jerseys
nike shoes for women
ray ban sunglasses
manolo blahnik
coach outlet
links of london
adidas football boots
puma fenty
oakley sunglasses
polo shirts
jordan 1
tory burch bags
longchamp
ferragamo
polo ralph
timberland
cheap jordans
cheap jerseys
tory burch
hermes outlet
nike mercurial
oakley sunglasses
ray ban sunglasses
prada outlet
michael kors
yeezy desert rat 500
nike free
gucci slides
balenciaga sandals
nike revolution
asics
coach outlet
michael kors outlet
longchamp outlet
hermes
nike air max
jordan 6
flops
longchamp
polo ralph lauren
jordan
flip flops
ralph lauren outlet
barcelona jersey
ray ban
columbia sportswear
wholesale snapback hats
new balance
prada handbags
miu miu handbags
nike sb
pandora jewelry
coach outlet
vans shoes
michael kors
fingerlings monkey
coach factory outlet
celine
true religion
jordans
mcm backpack
michael kors
jordan 3
ferragamo
coach outlet
jordan 4
michael kors
adidas
red bottom shoes
stussy clothing
juicy couture outlet
jordans
michael kors handbags
polo ralph lauren
ralph lauren outlet
nfl jerseys
cheap nfl jerseys
nfl jerseys
20186.12chenjinyan
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Lipiec 2018 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Szkolenie Certyfikowane Podcast ASG Radio ASG Tajna bro? Niemcy zamykaj? Mndur Gorka E SPOS Zwyci?zcy wrzesie? Arctic Combat Taktyka zielona Combat
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
Alpha Academic Writing...
Alpha Academic Writing...
cai123 07.12 [url=htt...
cai123 07.12 [url=htt...
cai123 07.12 [url=htt...
cai123 07.12 [url=htt...
cai123 07.12 [url=htt...
cai123 07.12 [url=htt...
cai123 07.12 [url=htt...
cai123 07.12 [url=htt...
cai123 07.12 [url=htt...
cai123 07.12 [url=htt...
cai123 07.12 [url=htt...
cai123 07.12 [url=htt...
cai123 07.12 [url=htt...