Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [148 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 172
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 5:17
Zachód słońca: 19:27
Dzień trwa:
14 Godzin 10 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 4:23
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Bestia w Iranie?


Autor: Patol C/3/75th Rangers Koszalin KOALICJA PÓ?NOC


Kilka dni temu obieg?a ?wiat informacja o zestrzeleniu przez Iran, ameryka?skiego bezza?ogowca RQ-170 Sentinel. Dwa dni pó?niej media ira?skie pokaza?y niemal nie naruszon? maszyn?, która rzekomo bezpiecznie wyl?dowa?a w okolicach miasta Kāshmar, oko?o 220km od granicy z Afganistanem. W internecie fora prze?cigaj? si? w teoriach, przedstawi? Wam swój punkt widzenia.

SZUM MEDIALNY
Pierwsza informacja ira?skiej agencji prasowej FARS, mówi?a o zestrzeleniu[!] "Stra?nika". Obecnie Iran utrzymuje i? jest w posiadaniu nietkni?tej maszyny, która zosta?a przechwycona przez hacker'ów Gwardii Rewolucyjnej... W ameryka?skich mediach zapanowa?a paranoja. Jedni potwierdzaj? inni nie. Wypowiadaj? si? "eksperci", panowie od PR i gospodynie domowe. Niby nikt nic nie wie ale "to na bank Nasz, najnowocze?niejszy sprz?t". Nakr?cana jest spirala strachu g?ównie za spraw? "pewnej siebie" stacji FOX News, która w oparciu o przedstawicieli rz?du potwierdzi?a wiadomo??. Przedwczoraj za? oficjele stwierdzili w rozmowie z reporterk? ABC News, i? to nie jest RQ-170... Coraz cz??ciej s?ycha? g?osy, ?e jest to tylko ira?ska propaganda. Media Brytyjskie s? niemal tego pewne.TEORIE
Na forach internetowych i w wypowiedziach "ekspertów" przewijaj? si? wszystkie mo?liwe scenariusze. Od utraty ??czno?ci przez usterki/brak paliwa po przechwycenie przez rosyjski system walki elektronicznej Avtobaza, który Iran pono? zakupi? kilka miesi?cy temu. Nie jestem ekspertem ale spróbuj? omówi? kilka z tych teorii.-??czno??-
RQ-170 Sentinel
jest aparatem bezza?ogowym klasy Stealth czyli "niewidoczny dla radarów". Wi?c i jego kontakt z operatorem jest prowadzony przez najnowsze, super bezpieczne protoko?y ??czno?ci. Prawdopodobnie w oparciu o kilka systemów. Samo przechwycenie sygna?u nie wystarczy zw?aszcza je?eli pakiety informacji przesy?ane mi?dzy baz?, a UAV'em s? prowadzone ró?nymi kana?ami [sposobami] do tego dochodzi zaawansowane szyfrowanie. Wydaje si? logiczne , ?e gdy aparat otrzymuje i nadaje mniej informacji jest bezpieczniejszy [praca w trybie, cichym]. Wed?ug mnie podczas misji, w rejonie dzia?ania kontrol? przejmuje autopilot prowadz?cy autonomiczny lot po wcze?niej wprowadzonym torze.

-Usterka-
W przypadku usterki komputer odpali jeden z kilku programów awaryjnych i skieruje maszyn? w stron? "bezpiecznej strefy" b?d? doprowadzi do zniszczenia maszyny i uk?adów [drony posiadaj? system samozniszczenia lecz w?tpliwe jest by by? to ?adunek wybuchowy, przynajmniej nie taki by eksplozja pu?ci?a z dymem ca?y sprz?t]. W przypadku awarii nap?du i co za tym idzie ?ród?a energii dla systemów pok?adowych [samolot ten jest za ma?y by "wozi? akku"] spadnie jak rzucony kamie?. "Stra?nik" jest "lataj?cym skrzyd?em", które by prowadzi? stabilny lot potrzebuje pracy komputera [patrz bombowiec B-2]. Czyli gdy nie dzia?a silnik - nie ma pr?du, brak zasilania równy jest niezdolno?ci? do szybowania i bezpiecznego l?dowania zak?adaj?c, ?e jest nad terenem dogodnym do przeprowadzenia automatycznie tego manewru. Jeden z ekspertów w rozmowie z CNN stwierdzi?, ?e spód drona jest zas?oni?ty poniewa? dozna? uszkodze? podczas zderzenia z ziemi? po tzw. "p?askim korkoci?gu" st?d te? mniejsze zniszczenia p?atowca[?!?]. Wydaje si? to jednak ma?o prawdopodobne patrz?c na podobn? katastrof? RQ-4 GlobalHawk. W tym przypadku zawiod?o oprogramowanie, próby startu systemów zapasowych równie? zawiod?y. Zniszczenia s? bardzo du?e w porównaniu z przedstawionym dronem, mimo i? charakterystyka p?atowca u?atwia?a lot szybowcowy.-Zestrzelenie-
Jak ju? wspomnia?em UAV ten jest "niewidoczny" i jako? trudno mi uwierzy?, ?e na prowincji stoj? gotowe, super nowoczesne systemy p-lot zdolne ustrzeli? takiego, wysoko lataj?cego "ptaszka" [je?eli by?a, to okolica o?rodka bada? atomowych prawdopodobie?stwo nowszych systemów drastycznie wzrasta]...

-Przechwycenie-
Jeszcze trudniejsze ni? wykrycie, jest przechwycenie takiego aparatu. Informatycy Iranu mieli sporo problemów z atakiem robaka komputerowego STUXNET na ich instalacje atomowe, a co dopiero przechwycenie tajnej maszyny, z szyfrowanymi kana?ami ??czno?ci i programem napisanym niewiadomym j?zykiem... Znane s? przypadki "zablokowania" innych, mniej zaawansowanych UAV'ów przez urz?dzenia blokuj?ce IED, które ko?czy?y si? rozbiciem lub po "restarcie" powrotem do bazy. Systemy WRE [walki radio-elektronicznej] mog?yby zak?óci? w "jaki?" sposób dzia?anie systemów ale jest to ma?o prawdopodobne. Tu pojawia si? kwestia Avtobazy, ?miem w?tpi?, by Ira?czycy zd??yli opanowa? na tyle ten sprz?t, by przechwyci? "Stra?nika" o ile jest, to mo?liwe... Je?eli tak do dlaczego Chiny czy Rosja nie "porwa?a" sobie jednego z nieba nad Afganistanem, bajeczk? zawsze mo?na dopisa??!.


Wró?my do zaprezentowanego filmiku.
Samolot pokazany w ira?skiej telewizji wygl?da? jak RQ-170 Sentinel produkcji Lockheed Martin, po raz pierwszy zauwa?ony w Afganistanie w 2007 roku i nazwanym "Bestia z Kandaharu". Takiej samej maszyny u?yto podczas akcji Navy Seals w Pakistanie. John Pike, ekspert w dziedzinie sprz?tu wojskowego z GlobalSecurity.org "Thinktank'u" z pó?nocnej Wirginii, powiedzia?, ?e to bardzo ma?o prawdopodobne by Ira?czycy posiadali technologi? zdoln? do przej?cia kontroli, nawigacji i l?dowania RQ-170. Pike stwierdzi?, ?e po rozbiciu skrzyd?a powinny by? zwrócone ku górze, a nie jak jest przedstawione ku do?owi.Zastanawiaj?cy jest równie? fakt zas?oni?cia dolnej cz??ci samolotu. Czy?by "modelarze" mieli problem z odwzorowaniem skomplikowanych elementów podwozia? S?ycha? g?osy podwa?aj?ce wymiary domniemanej maszyny w oparciu o dost?pne zdj?cia. Ja zwróci?em uwag? na kratk? wlotu powietrza do silnika. Kiedy? gdy szczegó?y "F-117A NightHawk" by?y sprytnie ukryte kiepsk? jako?ci? zdj??, graficy u?yli tego samego patentu, który okaza? si? b??dem. Identyczna sytuacja wydaje si? by? z "ira?skim" dronem, na dost?pnych zdj?ciach przodu maszyny nie wida? czym jest przes?oni?ty wlot. Zreszt? patrz?c na inne konstrukcje Stealth, wida?, ?e u?ywa si? g?stszych os?on. Prawdopodobnie dlatego i? zbyt "lu?ne" zwi?kszaj? skuteczn? powierzchni? odbicia.Na moje oko Iran prowadzi zwyk?? [tandetn?] gierk? propagandow?. Zale?y im na dyskredytacji USA. Tu? przed ca?? t? "afer?" pojawi?a si?, informacja o utracie drona wykorzystywanego przez NATO/ISAF [ostatecznie CIA]. Zdarzenie mia?o miejsce kilkana?cie dni wcze?niej w zachodnim Afganistanie [oficjalnie]. Ostatnio w Pakistanie omy?kowo zaatakowano przy u?yciu drona ?o?nierzy regularnej armii. Wydaje mi si?, ?e faktycznie RQ-170 prowadzi? wywiad nad terenem Iranu lecz nast?pi?a awaria i maszyna si? rozbi?a. Rz?d w Teheranie wykorzysta? sytuacj? by podgrza? atmosfer?, która od akcji przeciwko Osamie bin Ladenowi na terenie Pakistanu jest napi?ta z powodu nie poinformowania w?adz o planowanej interwencji. Mo?liwe, ?e dron zagin?? w Iranie ale prawdopodobnie zamieni? si? w stert? z?omu. Sprawdzono przy u?yciu satelity stan wraku i zaniechano zniszczenia resztek pociskiem czy nawet wysy?ania jakiego? ma?ego QRF/SF [rz?d ameryka?ski przyzna? si?, ?e rozwa?a? te mo?liwo?ci... ale po co, skoro mogli spokojnie pojecha? po niego, w ko?cu spad? w "Afga" czyli na "podwórku"?!?]. Iran zanim dowiedzia? si? od lokalnych wie?niaków, ?e [i gdzie] spad?o "UFO", to amerykanie byli ju? dawno z powrotem w kantynie...Nawet gdybym by? w b??dzie, to przej?cie "Stra?nika" nie wiele da Iranowi. Tak to jest, ?e gdy pojawia si? nowa tajna konstrukcja s? ju? prowadzone prace nad nast?pc?. Nim b?d? wstanie wykorzysta? zebrane informacje b?d? one ju? "star? technologi?". W tego typu broni istnieje du?e ryzyko jej utraty. Jestem pewien, ?e konstruktorzy zdaj?c sobie z tego spraw? i nie pchaj? w jego "bebechy" super kosmicznych technologii, kwantowych procesorów, laserów itp. Najwi?kszym skarbem jest oprogramowanie. Na pocz?tku interwencji w Afganistanie utracono oko?o 20 UAV'ów ró?nych typów. Maszyny te spadaj? te? w "niekontrolowanych" regionach i nadal posiadaj? warto?? bojow?.
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | styleress dnia April 14 2018 16:28:59
He was behind a woman that was crouching down with his camera, in between her legs under her sexy dresses taking

pictures,” she said. Barnes told the woman to stand up. "It drew a lot of attention. I was not quiet about it at all. I wanted to embarrass him,” she

said.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Kwiecień 2018 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Survival ?o?nierz Specnazu Szkolenie Certyfikowane Zmiana MG 42 by MG Schutze Skarby... Alice Custom Nowe pistolety WP Niemcy zamykaj? Mndur Gorka E SPOS
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
I paid in good faith. ...
If you are still in th...
The alternative is tha...
That is a breitling re...
Each rolex replica sal...
Brother Customer Servi...
HP Customer Service Nu...
HP Customer Service Nu...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
Brak komentarzy. Mo?e ...
Brak komentarzy. Mo?e ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
He was behind a woman ...
Brother Customer Servi...
HP Customer Service Nu...
HP Customer Service Nu...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
<P>Epoch [url=http://w...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:4,109
Wczoraj:3,674
W tym tygodniu:21,373
W tym miesiącu:96,688
W tym roku:1,283,114
Wszystkich:42,890,410
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

CurtisDob
20-04-2018 08:45
Asics High Tops Womens If you do not desire to use smoking replacing treatment to Pomocy you give up smoking, look at requesting your per

CurtisDob
15-04-2018 22:03
Oxandrolone Sale Using a innovative name can Pomocy one's post

KateSpadestomb
10-12-2017 09:04
istochnik ooo lux @usapost brend yaroslavl sebe bez problem Posrednik Ssha Instagram @usapost belarus platya ! ; ôčđěŕ Ćĺíńęčĺ ďëŕňü˙ ęóďčňü ďëŕňüĺ Âĺá-ńŕéň usapost

Jeffreynox
30-08-2017 20:54
Advantage &#8212; &#1064;&#1072;&#1073;
&#1083;&#1086;&#1085;
&#1099; WordPress. &#1057;&#1082;&#1072;
&#1095;&#1072;&#1090;
&#1100; &#1073;

RichardGene
18-08-2017 19:06
owhtdrx http://www.woozor.
es/louis-vuitton-s
andals-093.html http://www.todomig
uelhernandez.com.e
s/reebok-nuevos-20
16-mujer-975.asp http://www.luissei
jas.es/000-nike-ro
she-run-flowers.ph
p http:

ThomLig
09-08-2017 11:43
&#1042; &#1085;&#1072;&#1096;
&#1077;&#1084; &#1084;&#1072;&#1075;
&#1072;&#1079;&#1080;
&#1085;&#1077; &#1089;&#1072;&#1084;
&#1099

RichardGene
07-08-2017 05:53
zcknjbt http://www.schwoer
er-regio.fr/pantal
on-toile-ralph-lau
ren-homme-241.html
http://www.u-strab
g.fr/730-nike-free
-run-femme-compara
teur.php http://www.pennywi
se.fr/asics-gel-ly
te-blanche-18

RichardGene
05-08-2017 01:50
Nike Air Max Rosse Shop Online It is nearly impossible to find a fully allergen totally free atmosphere, but there are

RichardGene
05-08-2017 00:01
uqfsdpp http://www.mentepr
ofonda.it/scarpe-d
olce-e-gabbana-ner
e-652.htm http://www.bottega
-del-legno.it/582-
catalogo-scarpe-pa
lladium.htm http://www.bancada
tigiovani.it/006-s
carpe-adidas-super
s

CurtisDob
04-08-2017 19:53
qcpkyvw http://www.aroundt
hecorner.fr/124-ni
ke-women-training.
php http://www.sebasti
enmagro.fr/adidas-
nmd-black-and-pink
-194.html http://www.citeske
t.fr/la-trainer-no
ir-et-rose-412.htm
l http:/

CurtisDob
04-08-2017 17:58
qfhamqt http://www.citeske
t.fr/adidas-gazell
e-noir-397.html http://www.agence-
immoconsult.fr/525
-nike-air-presto-h
aute.php http://www.msie25.
fr/110-reebok-pump
-omni-lite-portĂŠe
.html http://ww

RichardGene
04-08-2017 04:30
glqxour http://www.fretson
fire.fr/473-nike-p
resto-portĂŠ.html
http://www.schwoer
er-regio.fr/ralph-
lauren-short-de-ba
in-876.html http://www.u-strab
g.fr/690-nike-free
-4.0-flyknit-chaus
sure-de-run

RoMaNKa
03-08-2017 02:47
&#1055;&#1088;&#1080;
&#1085;&#1080;&#1084;
&#1072;&#1103; &#1088;&#1077;&#1096;
&#1077;&#1085;&#1080;
&#1077; &#1082;&#1091;&#1087;

CurtisDob
02-08-2017 19:15
iqaefrm http://www.3in1con
cepts.it/365-adida
s-oro-e-argento.ph
p http://www.bareddu
.it/michael-kors-2
015-borse-970.php
http://www.claudio
russofotografo.it/
650-nike-air-max-9
5-supreme.htm http:/

RichardGene
02-08-2017 11:00
fklcqjq http://www.lyceere
nedescartes77.fr/0
93-huarache-premiu
m.html http://www.denishi
rst.fr/adidas-neo-
neo-coneo-721.html
http://www.pieces-
center.fr/adidas-s
tan-smith-rose-bla
nc-904.php htt

RichardGene
31-07-2017 17:52
vgaeipq http://www.claudio
russofotografo.it/
139-nike-air-max-2
016-premium.htm http://www.islamin
fo.it/converse-alt
e-con-cerniera-281
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/98
9-nike-air-jordan-
r

RichardGene
31-07-2017 01:04
vbdlorz http://www.bancada
tigiovani.it/094-a
didas-superstar-me
tallizzate.php http://www.rocksof
tware.it/931-scarp
e-new-balance-roma
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/01
0-jordan-alte-bian
ch

CurtisDob
27-07-2017 17:16
jlsdgdm http://www.immobil
iaremacchione.it/3
43-nike-huarache-s
aldi.htm http://www.infopas
qua.it/mizuno-ulti
ma-8-peso-913.html
http://www.3in1con
cepts.it/373-adida
s-trainer-bianche-
uomo.php htt

RichardGene
27-07-2017 11:53
tovdhkn http://www.garim.i
t/nike-roshe-run-f
iori-prezzo-865.as
p http://www.napolii
nternational.it/ho
gan-interactive-20
16-saldi-824.html
http://www.ezquote
.it/580-zx-flux-bl
u-bambino.asp http:/

RichardGene
23-07-2017 20:20
kksayda http://www.napolii
nternational.it/sc
arpe-hogan-modelli
-797.html http://www.pistoia
inrete.it/air-max-
nuove-2015-599.htm
l http://www.nillapi
zzi.it/adidas-outf
it-uomo-464.htm http://www.c

RichardGene
23-07-2017 11:33
tzzeggm http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-1-con-stelle
-507.htm http://www.peodoro
.it/scarpe-polo-ra
lph-lauren-uomo-za
lando-075.html http://www.under-g
round.it/810-occhi
ali-ray-ban-scont

CurtisDob
21-07-2017 20:53
sfsekyx http://www.4chat.n
l/asics-blue-suede
-321.html http://www.cdvera.
es/755-skechers-h2
go-womens.htm http://www.elisamu
rciaartengo.es/jor
dans-future-black-
341.php http://www.lexus-t
iemens-a

RichardGene
21-07-2017 02:04
vvbfpoa http://www.rifugio
parcodeltadelpo.it
/nike-italia-546.h
tm http://www.mentepr
ofonda.it/dampg-sh
oes-2017-513.htm http://www.ilcaste
llodifulignano.it/
giuseppe-zanotti-s
tivali-326.php http:

CurtisDob
20-07-2017 01:59
novtcme http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-c
lassic-sp-295.asp
http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-01-mid-07-12
4.htm http://www.agritur
lasabbionara.it/52
9-nike-air-jordan-
11.htm http://ww

RichardGene
19-07-2017 22:58
mqvrsjy http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-o
g-2017-093.asp http://www.starlig
htmusic.it/913-jor
dan-23-nere.php http://www.garim.i
t/nike-flyknit-chu
kka-7.5-650.asp http://www.ipielsa
.it/032-bor

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: