Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 4:08
Zachód słońca: 20:42
Dzień trwa:
16 Godzin 34 minut
Dziś jest dzień przesilenia zimowego
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Afganistan. Dziwne szkolenie w wojsku polskim. Sabota? czy g?upota?

Afganistan. Dziwne szkolenie w wojsku polskim. Sabota? czy g?upota?

Autor: Tomasz Kami?ski


fot. Adam Roik Combat Camera DOSZ

Niedawno zadzwoni? do mnie przyjaciel - redaktor Rafa? Kostrzy?ski z „Przekroju” - i poprosi? mnie o rozmow? dotycz?c? szkolenia ?o?nierzy wyje?d?aj?cych na misj? do Afganistanu oraz szkolenia dziennikarzy pragn?cych uzyska? certyfikat korespondenta wojennego. Podró?owa? po tym kraju kilka razy; by? w Tora Bora, Gazni, Kandaharze, D?alalabadzie, Mazari Szarif i paru innych miejscach. Dzi?ki temu pobie?nie pozna? ludzi oraz zwyczaje tam panuj?ce. Za ka?dym razem wraca? z nowymi do?wiadczeniami i prze?yciami, którymi dzieli? si? ze mn?. Zawsze przed wyjazdem konsultowa? si? w sprawie swojej marszruty i logistyki. Po powrocie prosi? o komentarze lub o wyja?nienie zdarzenia, którego nie rozumia?.

Dzisiaj mog? powiedzie?, ?e jest dobrze przygotowany do jazdy po Afganistanie.

Obecnie dziennikarz, by wyjecha? do której? z baz PKW i ruszy? w patrol z ?o?nierzami powinien uzyska? od Wojska Polskiego wspomniany wy?ej dokument. W zwi?zku z tym nasza armia organizuje kursy szkoleniowe dla takich wojennych desperatów.

Kolega odby? kurs z którego wróci? wstrz??ni?ty ignorancj? i rasizmem wyk?adowców.

Wypunktowa? wi?ksze b??dy kursu:

•Kieleckie Centrum Szkolenia Na Potrzeby Si? Pokojowych myli Afganistan z krajami arabskimi, nie zna zasad zachowania si? w niewoli, korzysta z nieaktualnych i ?le przygotowanych materia?ów. Kursanci opuszczaj? Kielce z wiedz? nieprzydatn?, a nawet niebezpieczn?.

•Dziennikarzy i ?o?nierzy uczy si? o rzeczach, których ju? dawno nie ma. O zasadach, do których nigdy nie b?d? si? mogli zastosowa? i o krajach, do których z polsk? armi? nie pojad?.

•Wyk?adowcy albo nigdy nie byli w Afganistanie, albo znaj? go z pobytu w bazach wojskowych i z patroli, ergo znaj? kraj i ludzi w stopniu bardzo ograniczonym.

•Kursanci otrzymuj? na kursie porcj? solidnej zabawy dla twardzieli, ale poza nielicznymi wyj?tkami jej praktyczna warto?? jest znikoma.

Nie mog? wypowiedzie? si? co do trybu szkolenia dotycz?cego zachowa? przy porwaniu, udzielaniu pierwszej pomocy i kursu izraelskiej szko?y walki kraw-magi.

/AFP
Afganistan to bardzo biedny kraj - 23 proc. ludno?ci ?yje poni?ej poziomu ubóstwa. Dwa miliony ludzi to koczownicy, a trzy miliony przebywa na emigracji. ?rednia ?ycia wynosi tylko 42 lata.

 

Nigdy nie by?o mi to potrzebne.

Jako licencjonowany pilot wycieczek do Afganistanu i po reszcie ?wiata mam zaliczone szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Natomiast informacje, jakimi wojskowi specjali?ci „pocz?stowali” mojego przyjaciela oraz kilkunastu innych uczestników kursu wstrz?sn??y mn? niczym trz?sienie ziemi o sile 12o w skali Richtera.

Adepci dowiedzieli si?, ?e:

•Afganistan jest krajem, w którym nale?y porzuci? wszelk? nadziej?, bo ma zabójczy klimat, zabójcz? faun?, panuj? w nim absolutnie niezrozumia?e dla Europejczyka zasady, których naruszenie grozi op?akanymi w skutkach konsekwencjami.

Dementi: Afganistan jest krajem o klimacie kontynentalnym, charakteryzuj?cym si? mro?nymi zimami i upalnymi latami. Dzikiej fauny jest ma?o, bo Afga?czycy prawie wszystko wystrzelali na mi?so. W Polsce te? mo?na, z absolutnie niezrozumia?ych dla Afga?czyka zasad, dosta? po ryju np. za „z?e spojrzenie”.

•Afga?czycy ?mierdz? i s? niehigieniczni.

Dementi: Mocno rasistowskie stwierdzenie. Afga?czycy s? bardzo biednymi lud?mi. Do higieny osobistej i prania u?ywaj? jednego, taniego, szarego myd?a w kostkach, typu socjalistyczny „Bia?y Jele?”. Nie jest to subtelny zapach od Gucci’ego, ale nie mo?na powiedzie?, ?e to smród.

Charakterystyczna wo? CZYSTEJ biedy.

Prosz? cz??ciej korzysta? z polskich ?rodków komunikacji miejskiej i do?wiadczy? empirycznie, jak? wo? wydzielaj? obywatele naszego kraju.

•U?ywanie lewej r?ki jest w Afganistanie haram ‘zabronione’

Dementi: Rzeczywi?cie lew? r?k? si? nie je, ale przy stole WSZYSCY pos?uguj? si? dwoma r?kami. Jak porwa? chleb tylko praw? r?k??

Prosz? zaklaska? JEDN? r?k?.

Szeberga?ski sprzedawca „pakaury” przyrz?dza dla mnie posi?ek praw? i lew? r?k?

•Pokazywanie podeszew swoich butów jest haram – ‘zabronione’.

Dementi: Nie wiem sk?d „wytrza?ni?to” ten zwyczaj, pewnie z Iraku lub Wzgórz Golan. W Polsce nikt nie chcia?by w?cha? buciorów i onuc podsuni?tych pod nos.

•Nie wypada nie przyj?? pocz?stunku, bo Afga?czyk potraktuje odmow? za gruby afront.

Dementi: Nie jeden raz odmawia?em grzecznie pocz?stunku t?umacz?c gospodarzowi, ?e boli mnie brzuch, bior? leki lub mam post. Jest mile widziane by go?? umoczy? usta w kubku i wzi?? malutki kawa?ek chleba. Afga?ski zwrot „Nano namak” t?umaczy si? ‘go?ci?’, ale dok?adnie znaczy ’chleb i sól’. Taki nasz do?ynkowy ko?acz z sol?.

W Afganistanie nie ma przymusu rodzaju - ?ryj albo ci g?ow? utn?.

A market street in Afghanistan csilc.usf.edu

 

•Czai sabz ‘zielona herbata’ jest paskudna.

Dementi: De gustibus non disputandum est czyli ?winia lubi b?oto, a ja pieni?dze, kobiety i inne uciechy.

•Fajka wodna to szisza i pali si? w niej marihuan?.

Dementi: Dla Afga?czyka szisza znaczy ‘szk?o, szyba’. W Afganistanie nikt nie pali marihuany. Je?li pal? to czars – ‘haszysz’ w w wodnej fajce zwanej czalam (czalim).

Opium pali si? w inny sposób lub si? go zjada.

•Afga?czycy chodz? w arafatkach

Dementi: Afga?czyk nie wie, co to jest arafatka (pewnie nie wie te? nic o Arafacie). M??czy?ni na g?owach nosz? kuloh ‘czapki’, pakol ‘berety Masudki’, dastmol gardan ‘chusty- szale’ oraz lungi ‘turbany’

•Nie da si? prze?y? nie tylko bez gogli z wysokim filtrem UV, ale w ogóle bez okularów przeciws?onecznych.

Dementi: Jako? przez 34 lata permanentnego kontaktu z afga?skim s?o?cem nie o?lep?em. Rzadko nosi?em okulary przeciws?oneczne, teraz robi? to cz??ciej, bo wiek ju? nie ten.

•Afga?ska aura jest wroga bia?emu cz?owiekowi

Dementi: Pierwsze zmiany polskiego kontyngentu by?y nieodpowiednio wyposa?one i umundurowane. Kto?, czego? nie dopatrzy? i ?o?nierze dostali przys?owiowe „sanda?ki na futerku”, ch?odne zimowe umundurowanie i nylony na lato.

•Jest konieczno?? zabrania ze sob? bielizny termicznej w celu unikni?cia nigdy niegoj?cych si? odparze? wywo?anych kurzem.

Dementi: Nigdy nie mia?em bielizny termicznej. Zawsze w lecie nosz? miejscowe pirochano-tumbon. Zim? wdziewam europejskie ciuchy.

Wszyscy tury?ci je?d??cy ze mn? wdziewaj? dobrowolnie, dla wygody, miejscowe stroje. S? WYGODNIEJSZE I LEPSZE od termicznej bielizny.

•Mo?na si? natkn?? na paj?ki wielb??dzie, które biegaj? szybciej ni? cz?owiek, skacz? 1 m w gór?, mog? mie? 40 centymetrów d?ugo?ci i maj? jad, który tak znieczula tkank?. Trzeba uwa?a?, by nie obudzi? si? z ko?czyn? ogryzion? do ko?ci.

Dementi: Po takim wyk?adzie biedny Szwejk b?dzie „wytrzeszcza? ga?y” w poszukiwaniu solfugi, która z pr?dko?ci? Fiata 126p biegnie i skacze na wysoko?? 3 metrów by go sparali?owa? swoim jadem, a potem na ?ywca ze?re? mu mi??nie z cia?em jamistym w??cznie. To s? mity! Wystarczy zajrze? do Wikipedii.

Maj?c „tak istotn?” informacj? ?o?nierz nie b?dzie móg? skupi? si? na poprawnym wykonaniu zadania. A to ju? jest sprawa prokuratorska; takie Nangar Khel bis. Ilu naszych ?o?nierzy mia?o ?miertelne wypadki niespowodowane min? na drodze. Pewnie byli rozkojarzeni przez WIELB??DZIEGO PAJ?KA, którego nagle ujrzeli oczami wyobra?ni. W tym wypadku nast?pi?o po prostu przeniesienie zjawiska z Iraku do Afganistanu. Odleg?o?? mi?dzy Basr? (Irak) a Gazni (baza WP) to ponad 5000 kilometrów oraz ró?nica paru stopni szeroko?ci geograficznej.

Jak dobrze wida? nie s? to kraje to?same.

Jak podaje Wikipedia: Solfugi (Solifugae, Solpuga, spolfugi) - rz?d paj?czaków, obejmuje ponad 1000 gatunków drapie?nych zwierz?t l?dowych zamieszkuj?cych obszary tropikalne (poza Australi?, gdzie nie wyst?puj?). Pewnie w Afganistanie wyst?puje jaki? paj?czak z tej rodziny, ale ja ani moi znajomi Afga?czycy nie natkn?li?my si? na to zwierz?tko i nie mamy wiedzy w tej materii.

•Trzeba sprawdza? buty i po?ciel, bo mog? w niej kry? si? skorpiony

Dementi: W czasie swoich pobytów w Kabulu TYLKO JEDEN RAZ zobaczy?em skorpiona w swoim pokoju. By? bardziej przera?ony ni? ja. Mia? racj?, sko?czy? w s?oiku, jako eksponat. Skorpiony nie lubi? ruchu i ha?asu i unikaj? ludzi.

Jest par? pyta? na temat kursu i tego wszystkiego, co si? na nim dzia?o:

Dlaczego MON i Sztab WP wystawiaj? sobie niechlubne ?wiadectwo?

Dlaczego wyk?ady prowadz? ludzie niekompetentni?

W czyim interesie jest prowadzenie takiego szkolenia?

Doszed?em do wniosku, ?e wszystkiemu s? winne pieni?dze.

MON oszcz?dza na specjalistach z prawdziwego zdarzenia, daje mo?liwo?? „dorobi?” swoim ludziom.


Afganistan: Lekarze pomagaj? dziewczynkom, które zosta?y ranne przez przypadek podczas strzelaniny /AFP

 

WP informuje o takich kursach w Internecie, tak?e zezwala na publikowaniu krótkiego filmiku (mo?e jest ich wi?cej, ale nie chcia?o mi si? w tym grzeba?).

Po przeczytaniu artyku?u „W jednostce wojskowej na Bukówce, jak w Afganistanie (wideo) „ i obejrzeniu zapisu wideo nie wiedzia?em czy mam wy? ze ?miechu czy te? z rozpaczy.

Ka?dy mo?e to oceni? osobi?cie, je?li wejdzie tutaj.

Nie b?d? si? nad tym „dzie?em” rozwodzi?, ale chcia?bym zasugerowa? jeden problem.

GDYBY W AFGANISTANIE PRZYWITA? MNIE GOSPODARZ UBRANY TAK JAK WIDA? NA FILMIE, TO RZUCI?BYM GO NA GLEB?, SKU? I PRZEKAZA? AFGA?SKIEJ POLICJI.

Ubiór gospodarza jest arabski!

Mia?bym podstaw? by podejrzewa? go o kontakty z Al Kaid?. Sojusznicy afga?scy przy pomocy zwyk?ej lokówki do uk?adania fryzury lub innego elektrycznego sprz?tu domowego dowiedzieliby si? ca?ej prawdy. Lokówka w??czona do pr?du b?yskawicznie dzia?a na zwieracze.

Moja znajoma dziennikarka telewizyjna tak skomentowa?a informacje o kursie: „Je?li idzie o g?upot? wpajan? na kursie to jest ona g?ównie problemem dziennikarzy, którzy to "kupi?". Du?o bardziej niepokoi mnie to licencjonowanie ich. Z tego, co wiem, jeszcze nie wymagaj?, ?eby dziennikarz by? przeszkolony, by go wpu?ci? do bazy w Afganistanie. Wprowadzenie takich licencji rodzi jednak pytania: czy s? przyznawane ka?demu, kto pójdzie na kurs, czy wpuszczani na kurs s? wy??cznie dziennikarze tworz?cy materia?y po my?li armii? Kto klasyfikuje na taki kurs? Dziwne i niepokoj?ce.”

Jestem przekonany, ?e „organizatorzy kursów i autorzy PRZEWODNIKA PO KULTURZE AFGA?SKIEJ s? z tego samego uk?adu, gdy? wiele sformu?owa? wyartyku?owanych na kursie mo?na znale?? w Przewodniku.

Nied?ugo napisz? o tym dziele i o rozmówkach polsko-afga?skich w nim zawartych.

Takie nagromadzenie ignorancji w tek?cie jest nie do wytrzymania na d?u?ej ni? pi?? minut czytania.

Po fragmentarycznym zapoznaniu si? z tematami kursu na korespondenta wojennego i broszur? mam tylko jeden wniosek.

Kontakt z Wojskiem Polskim w Afganistanie to jakby: „syberyjskiego tygrysa bzykn?? – I STRASZNIE I ?MIESZNIE”.

Tomasz Kami?ski

 


?ród?o:
http://alfaomega....

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Mortis dnia December 20 2011 19:30:57
Jako licencjonowany pilot wycieczek do Afganistanu i po reszcie ?wiata mam zaliczone szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy. --- wyja?nisz ? 0.o Bo to si? nijak ma do reszty tekstu.
#2 | Mario75 dnia December 20 2011 20:20:46
Je?li ja dobrze zrozumia?em tekst, chodzi?o autorowi o to, ?e szkolenie z udzielania pierwszej pomocy ma zaliczone, a bzdur na temat lokalnych zwyczajów s?ucha? nie musi, wi?c to szkolenie jako takie nie jest mu potrzebne.
#3 | markoter dnia July 08 2017 13:24:26
#4 | muniekole dnia August 12 2017 02:10:56
Terapia leczeniem tr?dziku ró?owatego nie jest uzdrawiana a najporz?dniej istnieje ocenia? pod wobec zmniejszenia ilo?ci zaczerwienienia buzi natomiast transformacyj zapalaj?cych, s?abni?cia liczby, terminu ostawania i intensywno?ci wymiotów natomiast równoczesnych wska?ników ?wi?du, wypalania tudzie? uczucie. Dubel donios?ego tryby leczenia tr?dziku ró?owatego to miejscowe i zmarszczki-lwie.net.pl/ ustne specyfiki antybiotyczne. Terapia laserowa uleg?a plus zaklasyfikowana jako gatunek leczenia. Na przestrzeni gdy w cugu kilku tygodni wyci?gi nagminnie skutkuj? nietymczasowe pocenie si?, zaczerwienienie w wi?kszo?ci wypadków zawraca po zabiegu. D?ugotrwa?e leczenie, zazwyczaj od chwili niejakiego do dwóch lat, mo?e biec do ondulacji rewizji poziomu tu? przy poniektórych pacjentów. Trwa?e terapia jest notorycznie nieodzownego, atoli poniektóre przypadki rezygnuj? po jakiemu? okresie tudzie? utrzymuj? mocno. Nieodr?bnego wypadki, pozostawione bez leczenia, pogarszaj? si? wraz spo?ród przeciekiem czasu.
#5 | clibin009 dnia April 10 2018 08:32:48
chanyuan2018.04.10
tory burch outlet
michael kors outlet
oakley sunglasses
new balance pas cher
cazal sunglasses
ray ban sunglasses
pandora charms
ugg outlet
nike roshe one
fitflops
longchamp handbags
jordan shoes
burberry outlet
yeezy boost
coach outlet
nike trainers
nike air max 90
michael kors outlet
michael kors outlet
canada goose jackets
oakley sunglasses
tods outlet
ugg outlet
canada goose outlet
coach outlet
cheap jordans
air max 90
ray ban sunglasses
oakley sunglasses
coach outlet
canada goose jackets
chelsea jersey
coach outlet
cheap nfl jerseys
birkenstock sandals
kate spade outlet
pandora jewelry
ralph lauren outlet
nike shoes
michael kors uk
pandora charms
louboutin shoes
basketball shoes
clippers jerseys
canada goose outlet
adidas trainers
ferragamo outlet
kate spade outlet
cheap jordans
air max 90
bucks jerseys
valentino outlet
canada goose outlet
nike outlet
coach outlet canada
ray ban sunglasses
soccer jerseys
mulberry handbags
pandora charms
coach outlet
jordan shoes
yeezy boost
cheap football shirts
wizards jerseys
coach outlet
ray ban sunglasses
coach outlet
canada goose parka
ralph lauren polo
canada goose outlet
ugg outlet
canada goose jackets
polo ralph lauren
jordan shoes
manchester united jersey
mulberry bags
oakley sunglasses
lakers jerseys
fitflops sale clearance
nike store uk
michael kors outlet
nike blazer pas cher
ugg outlet
fitflops sale clearance
ugg boots
oakley sunglasses
cleveland cavaliers jersey
jordan shoes
michael kors outlet
polo ralph lauren
bottega veneta outlet
oakley sunglasses
mizuno running shoes
christian louboutin outlet
oakley sunglasses wholesale
ugg boots
coach outlet
coach outlet store online
coach outlet online
oakley sunglasses
michael kors handbags
heat jerseys
air max 2017
hermes belt
yeezy boost 350
asics pas cher
true religion outlet
ugg boots clearance
michael kors
canada goose outlet
nike foamposite
michael kors outlet online
canada goose jackets
coach outlet
canada goose outlet
jordan shoes
true religion outlet
hornets jerseys
ralph lauren polo
nba jerseys
canada goose outlet
true religion outlet
ysl outlet
true religion jeans
christian louboutin online
coach handbags
chrome hearts outlet
cheap jordans
fitflops sale
canada goose jackets
coach factory outlet
swarovski outlet
canada goose outlet
mavericks jerseys
coach outlet online
ferragamo shoes
fitflops sale clearance
new balance shoes
new balance pas cher
coach factory outlet
nfl jerseys wholesale
canada goose outlet
uggs
tory burch outlet
adidas nmd
canada goose outlet
lebron james shoes
cheap jordans
soccer jerseys
longchamp handbags
kobe shoes
canada goose jackets
michael kors outlet
pandora charms
jazz jerseys
michael kors outlet
michael kors
pandora charms
pandora charms
ugg outlet
longchamp handbags
michael kors outlet
mac makeup
coach handbags
louis vuitton outlet
ugg outlet
ugg outlet
rolex watches
longchamp solde
longchamp handbags
ray ban sunglasses
mulberry outlet
mulberry bags
fitflops
puma outlet
air max 90
moncler outlet
magic jerseys
nba jerseys
ray ban sunglasses
chicago blackhawks jerseys
ralph lauren polo shirts
rolex watches
michael kors outlet
michael kors outlet
true religion jeans
michael kors outlet
cheap mlb jerseys
true religion jeans
air max trainers
ray ban sunglasses
longchamp outlet
gucci outlet
ferragamo outlet
oakley sunglasses
nike pas cher
true religion jeans
barcelona jersey
cheap jordans
mulberry sale
michael kors outlet
cheap jordans
polo ralph lauren
76ers jerseys
spurs jerseys
michael kors outlet
true religion jeans
ugg outlet
michael kors outlet
coach outlet
pistons jerseys
ray ban sunglasses
nike shoes
air huarache
adidas wings
oakley sunglasses
cheap snapbacks
burberry outlet
michael kors outlet
prada sunglasses
christian louboutin outlet
air jordan 4
hawks jerseys
michael kors outlet
air max uk
pacers jerseys
kate spade outlet
futbol baratas
christian louboutin outlet
rolex watches
michael kors outlet
stephen curry shoes
canada goose jackets
coach outlet online
ray ban sunglasses
converse shoes
trailblazers jerseys
mulberry handbags
air huarache
cavaliers jerseys
canada goose jackets
canada goose jackets
oakley sunglasses
adidas uk
michael kors handbags
polo outlet
true religion jeans
canada goose outlet
soccer shoes
reebok trainers
air force 1
tory burch outlet
mbt shoes
nike presto
gucci outlet
michael kors outlet
ray ban sunglasses
true religion jeans
coach outlet
longchamp pliage
christian louboutin shoes
pandora jewelry
asics shoes
real madrid jersey
nobis outlet
longchamp pas cher
christian louboutin outlet
michael kors outlet online
warriors jerseys
fitflops outlet
ray ban sunglasses
ugg outlet
ferragamo shoes
birkenstock outlet
gucci outlet
denver broncos jerseys
nike pas cher
moncler outlet
nike air force 1
michael kors outlet online
pandora charms
longchamp solde
ralph lauren polo
nfl jersey wholesale
asics pas cher
kate spade outlet
pandora charms sale clearance
michael kors bags
polo shirts
mulberry outlet
ferragamo outlet
coach outlet online
michael kors outlet
polo ralph lauren
tory burch outlet
fred perry polo shirts
cheap nhl jerseys
pandora outlet
michael kors outlet
ralph lauren polo shirts
adidas outlet store
uggs outlet
canada goose jackets
oakley sunglasses
christian louboutin outlet
michael kors handbags
cheap jordans
polo outlet
nike air max 2015
pandora jewelry
oakley sunglasses
true religion jeans
swarovski outlet
michael kors wallets
true religion jeans
suns jerseys
coach outlet
herve leger outlet
uggs outlet
rockets jerseys
michael kors handbags
lacoste polo shirts
world cup jerseys
polo ralph lauren
ecco shoes
ray ban sunglasses
cheap jerseys
swarovski crystal
cheap mlb jerseys
michael kors outlet
nhl jerseys
adidas nmd
louboutin pas cher
coach outlet online
kings jerseys
moncler jackets
polo ralph lauren
canada goose coats
air max 1
chrome hearts outlet
pandora charms
mulberry handbags
grizzlies jerseys
kevin durant shoes
oakley sunglasses
coach outlet
canada goose outlet
kobe 9
air jordan pas cher
kate spade outlet
canada goose
ugg boots
oakley sunglasses
kate spade outlet
louboutin shoes
rolex watches for sale
louis vuitton outlet
wellensteyn jackets
michael kors outlet
tory burch outlet
christian louboutin outlet
polo outlet
canada goose outlet
montblanc pens
air max 90
true religion uk
louis vuitton outlet
mcm outlet
canada goose outlet
polo outlet
jordan shoes
oakley sunglasses
fitflops shoes
prada outlet
golden state warriors jerseys
kate spade outlet
raptors jerseys
reebok outlet store
prada shoes
pandora charms
knicks jerseys
burberry outlet
coach outlet
jordan shoes
ray ban sunglasses
ray ban sunglasses
coach outlet
louis vuitton outlet
burberry outlet
prada handbags
mulberry handbags
coach outlet online
michael kors outlet
nike shoes
canada goose outlet
nhl jerseys
michael kors outlet
nike air max
nike roshe
cheap jerseys
bulls jerseys
nuggets jerseys
longchamp outlet
polo ralph lauren
ugg outlet
fitflops sale
ralph lauren polo shirts
salomon shoes
true religion jeans
coach outlet online
cheap jordans
lakers jerseys
ferragamo outlet
ray ban sunglasses
tory burch outlet
dansko shoes
kate spade outlet
oakley sunglasses wholesale
true religion outlet
ugg outlet
celtics jerseys
ray ban sunglasses
polo outlet
nike outlet
michael kors handbags
coach factory outlet
swarovski crystal
canada goose jackets
barbour outlet
ed hardy clothing
michael kors handbags
ugg outlet
ugg outlets
oakley sunglasses
pandora charms sale clearance
mont blanc pens
polo ralph lauren
air max 90
canada goose outlet
san antonio spurs jerseys
coach outlet
polo ralph lauren
coach factory outlet
kobe bryant shoes
polo ralph lauren
oakley sunglasses
gucci outlet
swarovski outlet
links of london
cartier outlet
hermes outlet
longchamp outlet
nike store
pelicans jerseys
coach outlet online
canada goose outlet
michael kors outlet
christian louboutin shoes
tory burch outlet
supra shoes
true religion jeans
air jordan pas cher
canada goose outlet
denver broncos jerseys
coach outlet
michael kors
oakley sunglasses
swarovski outlet
nets jerseys
michael kors
coach canada
moncler jackets
air jordan shoes
timberwolves jerseys
pandora
michael kors outlet
polo outlet
[url=http://www.poLolacostepaschers.fr]lacoste soldes[/url]
ugg outlet
ray-ban sunglasses
ralph lauren pas cher
pandora charms
polo ralph lauren
canada goose outlet
michael kors outlet
thunder jerseys
nike factory outlet
tory burch outlet
ugg boots
coach outlet
marc jacobs outlet
hermes outlet
football shirts
hermes birkin
coach outlet online
coach outlet
ray ban sunglasses
canada goose jackets
longchamp bags
moncler outlet
michael kors outlet
coach outlet
ferragamo outlet
pandora outlet
uggs outlet
canada goose jackets
oakley sunglasses
air max 90
ray ban sunglasses
nba jerseys
christian louboutin shoes
uggs outlet
giuseppe zanotti outlet
#6 | chenjinyan dnia June 12 2018 04:41:19
jordan 5
tag heuer watches
nike air max
malone souliers
mizuno
ralph lauren uk
new balance sandals
converse shoes
nike air max 2018
cheap nfl jerseys
louboutin
beats by dre
giuseppe zanotti
michael kors outlet
bottega
jordan xx9
nike store
baseball jerseys
van cleef & arpels
ralph lauren
oakley sunglasses
marc jacobs
supreme
under armour outlet
soccer jerseys
adidas originals
nike factory
jordan
givenchy handbags
fitflops
nba jerseys
stuart weitzman
coach outlet
oakley sunglasses
red bottom shoes
running shoes
adidas stan smith
kate spade outlet
oakley sunglasses
ralph lauren
mont blanc pens
hermes bags
ray bans
jordan shoes
michael kors outlet
nike huarache
belstaff outlet
michael kors outlet
stephen curry shoes
timberland outlet
ralph lauren outlet
adidas flip flops
jordans
nike air max 270
jordan
asics
kevin durant shoes
ray ban sunglasses
birkenstock sandals
christian louboutin
michael kors
nike flip-flops
superdry clothing
light up shoes
air jordan
ray ban
nike air max 2017
supreme new york
adidas nmd
polo ralph lauren
nike air max
ray ban sunglasses
red bottom shoes
audemars piguet
fitflops
louboutin
mbt
polo outlet
vibram fivefingers
rolex watches
coach factory outlet
off-white
coach bags
jordans
mulberry
burberry sale
suicoke sandals
air max
nike free run
birkenstock shoes
coach outlet
nike blazer
fitflops
harden vol 1
roshe run
tory burch handbags
adidas wings
tod's shoes
fitflops
vans outlet
jordan shoes
kate spade outlet
balenciaga shoes
nike air force 1
montblanc
baseball bats
dolce and gabbana
ray ban sunglasses
flipflops
nike air max 90
nike shoes
nike free
polo ralph lauren
christian louboutin
undefeated clothing
fitflops sale
air jordan pas cher
converse outlet
herve leger dresses
swarovski jewelry
air jordan
prada outlet
off-white
beats by dre
true religion outlet
nike trainers
hermes belt
nike blazer
pandora jewelry
coach wallets
jimmy choo outlet
supreme clothing
coach outlet
ralph lauren
adidas jeremy scott
pandora jewelry
nike shox
kobe 12
nike air max 97
kate spade
true religion
christian louboutin
mlb jerseys
new balance shoes
jordan 11
lebron 15
nike shoes
michael kors
pandora charms
pandora jewelry
dansko
polo outlet
kate spade outlet
y3 shoes
ray ban sunglasses
oakley sunglasses
coach outlet
louboutin
hermes kelly bag
replica rolex watches
kobe 11
coach outlet
montblanc fountain pens
nike tn
cartier jewelry
coach outlet
kate spade handbags
michael kors handbags
ralph lauren
nike epic react
nike presto
longchamp outlet
coach outlet online
nike air max 95
cheap nfl jerseys
true religion jeans
sac longchamp
michael kors outlet
fila shoes
adidas ultra boost
nike outlet store
ralph lauren
supra shoes
christian louboutin
adidas slides
adidas shoes
adidas superstar
adidas outlet
valentino
jordan 8
nike outlet store online
coach outlet
longchamp outlet
bvlgari jewelry
burberry outlet
jordan shoes
salvatore ferragamo
tory burch outlet
timberland
supreme
nike tennis
nike outlet
nike air force 1
adidas nmd
coach outlet
mbt
nfl jerseys
balenciaga
nike air max
swarovski
burberry outlet
nike dunks
nike free
coach outlet
timberland outlet
ray ban sunglasses
hollister outlet
jordan 12
jordan shoes
nike air max plus
true religion outlet
adidas outlet
kate spade outlet
adidas outlet
shoe carnival
kate spade handbags
coach outlet
michael kors outlet
nike lunarglide
nike cortez
michael kors outlet clearance
coach handbags
pandora jewelry
[url=http://www.My?lihka.us.com]My?lihka clothing[/url]
breguet watches
puma slides
burberry outlet
nike outlet
true religion jeans
harden vol 2
nfl jerseys
cheap nhl jerseys
coach outlet
nike outlet online
christian louboutin outlet
ralph lauren
wedding shoes
adidas yeezy
nike air max 1
alexander mcqueen
coach outlet online
michael kors
nhl jerseys
nike outlet
tory burch outlet
nike huarache
basketball shoes
longchamp
pandora outlet
cheap jerseys
louboutin
adidas yeezy
coach factory outlet
manchester united jersey
nike kyrie 3
converse
oakley sunglasses
dior handbags
breitling watches
timberland
michael kors outlet
prada
michael kors outlet
oakley sunglasses
birkenstock outlet
mac cosmetics
mlb jerseys
michael kors handbags
prada
air jordan
oakley sunglasses
ray ban sunglasses
yeezy shoes
coach outlet store online
bcbg
nike roshe
jordans
pandora jewelry
mlb jerseys
nike shoes for women
ray ban sunglasses
manolo blahnik
coach outlet
links of london
adidas football boots
puma fenty
oakley sunglasses
polo shirts
jordan 1
tory burch bags
longchamp
ferragamo
polo ralph
timberland
cheap jordans
cheap jerseys
tory burch
hermes outlet
nike mercurial
oakley sunglasses
ray ban sunglasses
prada outlet
michael kors
yeezy desert rat 500
nike free
gucci slides
balenciaga sandals
nike revolution
asics
coach outlet
michael kors outlet
longchamp outlet
hermes
nike air max
jordan 6
flops
longchamp
polo ralph lauren
jordan
flip flops
ralph lauren outlet
barcelona jersey
ray ban
columbia sportswear
wholesale snapback hats
new balance
prada handbags
miu miu handbags
nike sb
pandora jewelry
coach outlet
vans shoes
michael kors
fingerlings monkey
coach factory outlet
celine
true religion
jordans
mcm backpack
michael kors
jordan 3
ferragamo
coach outlet
jordan 4
michael kors
adidas
red bottom shoes
stussy clothing
juicy couture outlet
jordans
michael kors handbags
polo ralph lauren
ralph lauren outlet
nfl jerseys
cheap nfl jerseys
nfl jerseys
20186.12chenjinyan
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [1 głos]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]
Kalendarz
<< Czerwiec 2018 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Zwyci?zcy wrzesie? Odda? r?k? Elektryczny Blow Back Survival ?o?nierz Specnazu Arctic Combat Podcast ASG Homemade Libia Radio ASG KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=http://www.jordan...
[url=http://www.jordan...
[url=http://www.jordan...
[url=http://www.jordan...
[url=http://www.jordan...
[url=http://www.jordan...
[url=http://www.jordan...
[url=http://www.jordan...
[url=http://www.jordan...
[url=http://www.jordan...
[url=http://www.jordan...
[url=http://www.jordan...
[url=http://www.jordan...
[url=http://www.jordan...
[url=http://www.jordan...
[url=http://www.jordan...
[url=http://www.jordan...
[url=http://www.jordan...
[url=http://www.jordan...
[url=http://www.jordan...
[url=http://www.jordan...
[url=http://www.jordan...
[url=http://www.jordan...
[url=http://www.jordan...
[url=http://www.jordan...
[url=http://www.jordan...
[url=http://www.jordan...
[url=http://www.jordan...
[url=http://www.jordan...
[url=http://www.jordan...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=http://www.jordan...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:1,849
Wczoraj:13,720
W tym tygodniu:37,797
W tym miesiącu:167,566
W tym roku:1,878,104
Wszystkich:43,485,400
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

CurtisDob
22-04-2018 00:59
Gh Ormone Della Crescita Fa Male Thrift purchasing and consignment store shopp

CurtisDob
20-04-2018 08:45
Asics High Tops Womens If you do not desire to use smoking replacing treatment to Pomocy you give up smoking, look at requesting your per

CurtisDob
15-04-2018 22:03
Oxandrolone Sale Using a innovative name can Pomocy one's post

KateSpadestomb
10-12-2017 09:04
istochnik ooo lux @usapost brend yaroslavl sebe bez problem Posrednik Ssha Instagram @usapost belarus platya ! ; ôčđěŕ Ćĺíńęčĺ ďëŕňü˙ ęóďčňü ďëŕňüĺ Âĺá-ńŕéň usapost

Jeffreynox
30-08-2017 20:54
Advantage &#8212; &#1064;&#1072;&#1073;
&#1083;&#1086;&#1085;
&#1099; WordPress. &#1057;&#1082;&#1072;
&#1095;&#1072;&#1090;
&#1100; &#1073;

RichardGene
18-08-2017 19:06
owhtdrx http://www.woozor.
es/louis-vuitton-s
andals-093.html http://www.todomig
uelhernandez.com.e
s/reebok-nuevos-20
16-mujer-975.asp http://www.luissei
jas.es/000-nike-ro
she-run-flowers.ph
p http:

ThomLig
09-08-2017 11:43
&#1042; &#1085;&#1072;&#1096;
&#1077;&#1084; &#1084;&#1072;&#1075;
&#1072;&#1079;&#1080;
&#1085;&#1077; &#1089;&#1072;&#1084;
&#1099

RichardGene
07-08-2017 05:53
zcknjbt http://www.schwoer
er-regio.fr/pantal
on-toile-ralph-lau
ren-homme-241.html
http://www.u-strab
g.fr/730-nike-free
-run-femme-compara
teur.php http://www.pennywi
se.fr/asics-gel-ly
te-blanche-18

RichardGene
05-08-2017 01:50
Nike Air Max Rosse Shop Online It is nearly impossible to find a fully allergen totally free atmosphere, but there are

RichardGene
05-08-2017 00:01
uqfsdpp http://www.mentepr
ofonda.it/scarpe-d
olce-e-gabbana-ner
e-652.htm http://www.bottega
-del-legno.it/582-
catalogo-scarpe-pa
lladium.htm http://www.bancada
tigiovani.it/006-s
carpe-adidas-super
s

CurtisDob
04-08-2017 19:53
qcpkyvw http://www.aroundt
hecorner.fr/124-ni
ke-women-training.
php http://www.sebasti
enmagro.fr/adidas-
nmd-black-and-pink
-194.html http://www.citeske
t.fr/la-trainer-no
ir-et-rose-412.htm
l http:/

CurtisDob
04-08-2017 17:58
qfhamqt http://www.citeske
t.fr/adidas-gazell
e-noir-397.html http://www.agence-
immoconsult.fr/525
-nike-air-presto-h
aute.php http://www.msie25.
fr/110-reebok-pump
-omni-lite-portĂŠe
.html http://ww

RichardGene
04-08-2017 04:30
glqxour http://www.fretson
fire.fr/473-nike-p
resto-portĂŠ.html
http://www.schwoer
er-regio.fr/ralph-
lauren-short-de-ba
in-876.html http://www.u-strab
g.fr/690-nike-free
-4.0-flyknit-chaus
sure-de-run

RoMaNKa
03-08-2017 02:47
&#1055;&#1088;&#1080;
&#1085;&#1080;&#1084;
&#1072;&#1103; &#1088;&#1077;&#1096;
&#1077;&#1085;&#1080;
&#1077; &#1082;&#1091;&#1087;

CurtisDob
02-08-2017 19:15
iqaefrm http://www.3in1con
cepts.it/365-adida
s-oro-e-argento.ph
p http://www.bareddu
.it/michael-kors-2
015-borse-970.php
http://www.claudio
russofotografo.it/
650-nike-air-max-9
5-supreme.htm http:/

RichardGene
02-08-2017 11:00
fklcqjq http://www.lyceere
nedescartes77.fr/0
93-huarache-premiu
m.html http://www.denishi
rst.fr/adidas-neo-
neo-coneo-721.html
http://www.pieces-
center.fr/adidas-s
tan-smith-rose-bla
nc-904.php htt

RichardGene
31-07-2017 17:52
vgaeipq http://www.claudio
russofotografo.it/
139-nike-air-max-2
016-premium.htm http://www.islamin
fo.it/converse-alt
e-con-cerniera-281
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/98
9-nike-air-jordan-
r

RichardGene
31-07-2017 01:04
vbdlorz http://www.bancada
tigiovani.it/094-a
didas-superstar-me
tallizzate.php http://www.rocksof
tware.it/931-scarp
e-new-balance-roma
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/01
0-jordan-alte-bian
ch

CurtisDob
27-07-2017 17:16
jlsdgdm http://www.immobil
iaremacchione.it/3
43-nike-huarache-s
aldi.htm http://www.infopas
qua.it/mizuno-ulti
ma-8-peso-913.html
http://www.3in1con
cepts.it/373-adida
s-trainer-bianche-
uomo.php htt

RichardGene
27-07-2017 11:53
tovdhkn http://www.garim.i
t/nike-roshe-run-f
iori-prezzo-865.as
p http://www.napolii
nternational.it/ho
gan-interactive-20
16-saldi-824.html
http://www.ezquote
.it/580-zx-flux-bl
u-bambino.asp http:/

RichardGene
23-07-2017 20:20
kksayda http://www.napolii
nternational.it/sc
arpe-hogan-modelli
-797.html http://www.pistoia
inrete.it/air-max-
nuove-2015-599.htm
l http://www.nillapi
zzi.it/adidas-outf
it-uomo-464.htm http://www.c

RichardGene
23-07-2017 11:33
tzzeggm http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-1-con-stelle
-507.htm http://www.peodoro
.it/scarpe-polo-ra
lph-lauren-uomo-za
lando-075.html http://www.under-g
round.it/810-occhi
ali-ray-ban-scont

CurtisDob
21-07-2017 20:53
sfsekyx http://www.4chat.n
l/asics-blue-suede
-321.html http://www.cdvera.
es/755-skechers-h2
go-womens.htm http://www.elisamu
rciaartengo.es/jor
dans-future-black-
341.php http://www.lexus-t
iemens-a

RichardGene
21-07-2017 02:04
vvbfpoa http://www.rifugio
parcodeltadelpo.it
/nike-italia-546.h
tm http://www.mentepr
ofonda.it/dampg-sh
oes-2017-513.htm http://www.ilcaste
llodifulignano.it/
giuseppe-zanotti-s
tivali-326.php http:

CurtisDob
20-07-2017 01:59
novtcme http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-c
lassic-sp-295.asp
http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-01-mid-07-12
4.htm http://www.agritur
lasabbionara.it/52
9-nike-air-jordan-
11.htm http://ww

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: