Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [148 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 172
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:13
Zachód słońca: 15:57
Dzień trwa:
8 Godzin 43 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 9:50
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Afganistan. Dziwne szkolenie w wojsku polskim. Sabota? czy g?upota?

Afganistan. Dziwne szkolenie w wojsku polskim. Sabota? czy g?upota?

Autor: Tomasz Kami?ski


fot. Adam Roik Combat Camera DOSZ

Niedawno zadzwoni? do mnie przyjaciel - redaktor Rafa? Kostrzy?ski z „Przekroju” - i poprosi? mnie o rozmow? dotycz?c? szkolenia ?o?nierzy wyje?d?aj?cych na misj? do Afganistanu oraz szkolenia dziennikarzy pragn?cych uzyska? certyfikat korespondenta wojennego. Podró?owa? po tym kraju kilka razy; by? w Tora Bora, Gazni, Kandaharze, D?alalabadzie, Mazari Szarif i paru innych miejscach. Dzi?ki temu pobie?nie pozna? ludzi oraz zwyczaje tam panuj?ce. Za ka?dym razem wraca? z nowymi do?wiadczeniami i prze?yciami, którymi dzieli? si? ze mn?. Zawsze przed wyjazdem konsultowa? si? w sprawie swojej marszruty i logistyki. Po powrocie prosi? o komentarze lub o wyja?nienie zdarzenia, którego nie rozumia?.

Dzisiaj mog? powiedzie?, ?e jest dobrze przygotowany do jazdy po Afganistanie.

Obecnie dziennikarz, by wyjecha? do której? z baz PKW i ruszy? w patrol z ?o?nierzami powinien uzyska? od Wojska Polskiego wspomniany wy?ej dokument. W zwi?zku z tym nasza armia organizuje kursy szkoleniowe dla takich wojennych desperatów.

Kolega odby? kurs z którego wróci? wstrz??ni?ty ignorancj? i rasizmem wyk?adowców.

Wypunktowa? wi?ksze b??dy kursu:

•Kieleckie Centrum Szkolenia Na Potrzeby Si? Pokojowych myli Afganistan z krajami arabskimi, nie zna zasad zachowania si? w niewoli, korzysta z nieaktualnych i ?le przygotowanych materia?ów. Kursanci opuszczaj? Kielce z wiedz? nieprzydatn?, a nawet niebezpieczn?.

•Dziennikarzy i ?o?nierzy uczy si? o rzeczach, których ju? dawno nie ma. O zasadach, do których nigdy nie b?d? si? mogli zastosowa? i o krajach, do których z polsk? armi? nie pojad?.

•Wyk?adowcy albo nigdy nie byli w Afganistanie, albo znaj? go z pobytu w bazach wojskowych i z patroli, ergo znaj? kraj i ludzi w stopniu bardzo ograniczonym.

•Kursanci otrzymuj? na kursie porcj? solidnej zabawy dla twardzieli, ale poza nielicznymi wyj?tkami jej praktyczna warto?? jest znikoma.

Nie mog? wypowiedzie? si? co do trybu szkolenia dotycz?cego zachowa? przy porwaniu, udzielaniu pierwszej pomocy i kursu izraelskiej szko?y walki kraw-magi.

/AFP
Afganistan to bardzo biedny kraj - 23 proc. ludno?ci ?yje poni?ej poziomu ubóstwa. Dwa miliony ludzi to koczownicy, a trzy miliony przebywa na emigracji. ?rednia ?ycia wynosi tylko 42 lata.

 

Nigdy nie by?o mi to potrzebne.

Jako licencjonowany pilot wycieczek do Afganistanu i po reszcie ?wiata mam zaliczone szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Natomiast informacje, jakimi wojskowi specjali?ci „pocz?stowali” mojego przyjaciela oraz kilkunastu innych uczestników kursu wstrz?sn??y mn? niczym trz?sienie ziemi o sile 12o w skali Richtera.

Adepci dowiedzieli si?, ?e:

•Afganistan jest krajem, w którym nale?y porzuci? wszelk? nadziej?, bo ma zabójczy klimat, zabójcz? faun?, panuj? w nim absolutnie niezrozumia?e dla Europejczyka zasady, których naruszenie grozi op?akanymi w skutkach konsekwencjami.

Dementi: Afganistan jest krajem o klimacie kontynentalnym, charakteryzuj?cym si? mro?nymi zimami i upalnymi latami. Dzikiej fauny jest ma?o, bo Afga?czycy prawie wszystko wystrzelali na mi?so. W Polsce te? mo?na, z absolutnie niezrozumia?ych dla Afga?czyka zasad, dosta? po ryju np. za „z?e spojrzenie”.

•Afga?czycy ?mierdz? i s? niehigieniczni.

Dementi: Mocno rasistowskie stwierdzenie. Afga?czycy s? bardzo biednymi lud?mi. Do higieny osobistej i prania u?ywaj? jednego, taniego, szarego myd?a w kostkach, typu socjalistyczny „Bia?y Jele?”. Nie jest to subtelny zapach od Gucci’ego, ale nie mo?na powiedzie?, ?e to smród.

Charakterystyczna wo? CZYSTEJ biedy.

Prosz? cz??ciej korzysta? z polskich ?rodków komunikacji miejskiej i do?wiadczy? empirycznie, jak? wo? wydzielaj? obywatele naszego kraju.

•U?ywanie lewej r?ki jest w Afganistanie haram ‘zabronione’

Dementi: Rzeczywi?cie lew? r?k? si? nie je, ale przy stole WSZYSCY pos?uguj? si? dwoma r?kami. Jak porwa? chleb tylko praw? r?k??

Prosz? zaklaska? JEDN? r?k?.

Szeberga?ski sprzedawca „pakaury” przyrz?dza dla mnie posi?ek praw? i lew? r?k?

•Pokazywanie podeszew swoich butów jest haram – ‘zabronione’.

Dementi: Nie wiem sk?d „wytrza?ni?to” ten zwyczaj, pewnie z Iraku lub Wzgórz Golan. W Polsce nikt nie chcia?by w?cha? buciorów i onuc podsuni?tych pod nos.

•Nie wypada nie przyj?? pocz?stunku, bo Afga?czyk potraktuje odmow? za gruby afront.

Dementi: Nie jeden raz odmawia?em grzecznie pocz?stunku t?umacz?c gospodarzowi, ?e boli mnie brzuch, bior? leki lub mam post. Jest mile widziane by go?? umoczy? usta w kubku i wzi?? malutki kawa?ek chleba. Afga?ski zwrot „Nano namak” t?umaczy si? ‘go?ci?’, ale dok?adnie znaczy ’chleb i sól’. Taki nasz do?ynkowy ko?acz z sol?.

W Afganistanie nie ma przymusu rodzaju - ?ryj albo ci g?ow? utn?.

A market street in Afghanistan csilc.usf.edu

 

•Czai sabz ‘zielona herbata’ jest paskudna.

Dementi: De gustibus non disputandum est czyli ?winia lubi b?oto, a ja pieni?dze, kobiety i inne uciechy.

•Fajka wodna to szisza i pali si? w niej marihuan?.

Dementi: Dla Afga?czyka szisza znaczy ‘szk?o, szyba’. W Afganistanie nikt nie pali marihuany. Je?li pal? to czars – ‘haszysz’ w w wodnej fajce zwanej czalam (czalim).

Opium pali si? w inny sposób lub si? go zjada.

•Afga?czycy chodz? w arafatkach

Dementi: Afga?czyk nie wie, co to jest arafatka (pewnie nie wie te? nic o Arafacie). M??czy?ni na g?owach nosz? kuloh ‘czapki’, pakol ‘berety Masudki’, dastmol gardan ‘chusty- szale’ oraz lungi ‘turbany’

•Nie da si? prze?y? nie tylko bez gogli z wysokim filtrem UV, ale w ogóle bez okularów przeciws?onecznych.

Dementi: Jako? przez 34 lata permanentnego kontaktu z afga?skim s?o?cem nie o?lep?em. Rzadko nosi?em okulary przeciws?oneczne, teraz robi? to cz??ciej, bo wiek ju? nie ten.

•Afga?ska aura jest wroga bia?emu cz?owiekowi

Dementi: Pierwsze zmiany polskiego kontyngentu by?y nieodpowiednio wyposa?one i umundurowane. Kto?, czego? nie dopatrzy? i ?o?nierze dostali przys?owiowe „sanda?ki na futerku”, ch?odne zimowe umundurowanie i nylony na lato.

•Jest konieczno?? zabrania ze sob? bielizny termicznej w celu unikni?cia nigdy niegoj?cych si? odparze? wywo?anych kurzem.

Dementi: Nigdy nie mia?em bielizny termicznej. Zawsze w lecie nosz? miejscowe pirochano-tumbon. Zim? wdziewam europejskie ciuchy.

Wszyscy tury?ci je?d??cy ze mn? wdziewaj? dobrowolnie, dla wygody, miejscowe stroje. S? WYGODNIEJSZE I LEPSZE od termicznej bielizny.

•Mo?na si? natkn?? na paj?ki wielb??dzie, które biegaj? szybciej ni? cz?owiek, skacz? 1 m w gór?, mog? mie? 40 centymetrów d?ugo?ci i maj? jad, który tak znieczula tkank?. Trzeba uwa?a?, by nie obudzi? si? z ko?czyn? ogryzion? do ko?ci.

Dementi: Po takim wyk?adzie biedny Szwejk b?dzie „wytrzeszcza? ga?y” w poszukiwaniu solfugi, która z pr?dko?ci? Fiata 126p biegnie i skacze na wysoko?? 3 metrów by go sparali?owa? swoim jadem, a potem na ?ywca ze?re? mu mi??nie z cia?em jamistym w??cznie. To s? mity! Wystarczy zajrze? do Wikipedii.

Maj?c „tak istotn?” informacj? ?o?nierz nie b?dzie móg? skupi? si? na poprawnym wykonaniu zadania. A to ju? jest sprawa prokuratorska; takie Nangar Khel bis. Ilu naszych ?o?nierzy mia?o ?miertelne wypadki niespowodowane min? na drodze. Pewnie byli rozkojarzeni przez WIELB??DZIEGO PAJ?KA, którego nagle ujrzeli oczami wyobra?ni. W tym wypadku nast?pi?o po prostu przeniesienie zjawiska z Iraku do Afganistanu. Odleg?o?? mi?dzy Basr? (Irak) a Gazni (baza WP) to ponad 5000 kilometrów oraz ró?nica paru stopni szeroko?ci geograficznej.

Jak dobrze wida? nie s? to kraje to?same.

Jak podaje Wikipedia: Solfugi (Solifugae, Solpuga, spolfugi) - rz?d paj?czaków, obejmuje ponad 1000 gatunków drapie?nych zwierz?t l?dowych zamieszkuj?cych obszary tropikalne (poza Australi?, gdzie nie wyst?puj?). Pewnie w Afganistanie wyst?puje jaki? paj?czak z tej rodziny, ale ja ani moi znajomi Afga?czycy nie natkn?li?my si? na to zwierz?tko i nie mamy wiedzy w tej materii.

•Trzeba sprawdza? buty i po?ciel, bo mog? w niej kry? si? skorpiony

Dementi: W czasie swoich pobytów w Kabulu TYLKO JEDEN RAZ zobaczy?em skorpiona w swoim pokoju. By? bardziej przera?ony ni? ja. Mia? racj?, sko?czy? w s?oiku, jako eksponat. Skorpiony nie lubi? ruchu i ha?asu i unikaj? ludzi.

Jest par? pyta? na temat kursu i tego wszystkiego, co si? na nim dzia?o:

Dlaczego MON i Sztab WP wystawiaj? sobie niechlubne ?wiadectwo?

Dlaczego wyk?ady prowadz? ludzie niekompetentni?

W czyim interesie jest prowadzenie takiego szkolenia?

Doszed?em do wniosku, ?e wszystkiemu s? winne pieni?dze.

MON oszcz?dza na specjalistach z prawdziwego zdarzenia, daje mo?liwo?? „dorobi?” swoim ludziom.


Afganistan: Lekarze pomagaj? dziewczynkom, które zosta?y ranne przez przypadek podczas strzelaniny /AFP

 

WP informuje o takich kursach w Internecie, tak?e zezwala na publikowaniu krótkiego filmiku (mo?e jest ich wi?cej, ale nie chcia?o mi si? w tym grzeba?).

Po przeczytaniu artyku?u „W jednostce wojskowej na Bukówce, jak w Afganistanie (wideo) „ i obejrzeniu zapisu wideo nie wiedzia?em czy mam wy? ze ?miechu czy te? z rozpaczy.

Ka?dy mo?e to oceni? osobi?cie, je?li wejdzie tutaj.

Nie b?d? si? nad tym „dzie?em” rozwodzi?, ale chcia?bym zasugerowa? jeden problem.

GDYBY W AFGANISTANIE PRZYWITA? MNIE GOSPODARZ UBRANY TAK JAK WIDA? NA FILMIE, TO RZUCI?BYM GO NA GLEB?, SKU? I PRZEKAZA? AFGA?SKIEJ POLICJI.

Ubiór gospodarza jest arabski!

Mia?bym podstaw? by podejrzewa? go o kontakty z Al Kaid?. Sojusznicy afga?scy przy pomocy zwyk?ej lokówki do uk?adania fryzury lub innego elektrycznego sprz?tu domowego dowiedzieliby si? ca?ej prawdy. Lokówka w??czona do pr?du b?yskawicznie dzia?a na zwieracze.

Moja znajoma dziennikarka telewizyjna tak skomentowa?a informacje o kursie: „Je?li idzie o g?upot? wpajan? na kursie to jest ona g?ównie problemem dziennikarzy, którzy to "kupi?". Du?o bardziej niepokoi mnie to licencjonowanie ich. Z tego, co wiem, jeszcze nie wymagaj?, ?eby dziennikarz by? przeszkolony, by go wpu?ci? do bazy w Afganistanie. Wprowadzenie takich licencji rodzi jednak pytania: czy s? przyznawane ka?demu, kto pójdzie na kurs, czy wpuszczani na kurs s? wy??cznie dziennikarze tworz?cy materia?y po my?li armii? Kto klasyfikuje na taki kurs? Dziwne i niepokoj?ce.”

Jestem przekonany, ?e „organizatorzy kursów i autorzy PRZEWODNIKA PO KULTURZE AFGA?SKIEJ s? z tego samego uk?adu, gdy? wiele sformu?owa? wyartyku?owanych na kursie mo?na znale?? w Przewodniku.

Nied?ugo napisz? o tym dziele i o rozmówkach polsko-afga?skich w nim zawartych.

Takie nagromadzenie ignorancji w tek?cie jest nie do wytrzymania na d?u?ej ni? pi?? minut czytania.

Po fragmentarycznym zapoznaniu si? z tematami kursu na korespondenta wojennego i broszur? mam tylko jeden wniosek.

Kontakt z Wojskiem Polskim w Afganistanie to jakby: „syberyjskiego tygrysa bzykn?? – I STRASZNIE I ?MIESZNIE”.

Tomasz Kami?ski

 


?ród?o:
http://alfaomega....

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | Mortis dnia December 20 2011 19:30:57
Jako licencjonowany pilot wycieczek do Afganistanu i po reszcie ?wiata mam zaliczone szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy. --- wyja?nisz ? 0.o Bo to si? nijak ma do reszty tekstu.
#2 | Mario75 dnia December 20 2011 20:20:46
Je?li ja dobrze zrozumia?em tekst, chodzi?o autorowi o to, ?e szkolenie z udzielania pierwszej pomocy ma zaliczone, a bzdur na temat lokalnych zwyczajów s?ucha? nie musi, wi?c to szkolenie jako takie nie jest mu potrzebne.
#3 | markoter dnia July 08 2017 13:24:26
#4 | muniekole dnia August 12 2017 02:10:56
Terapia leczeniem tr?dziku ró?owatego nie jest uzdrawiana a najporz?dniej istnieje ocenia? pod wobec zmniejszenia ilo?ci zaczerwienienia buzi natomiast transformacyj zapalaj?cych, s?abni?cia liczby, terminu ostawania i intensywno?ci wymiotów natomiast równoczesnych wska?ników ?wi?du, wypalania tudzie? uczucie. Dubel donios?ego tryby leczenia tr?dziku ró?owatego to miejscowe i zmarszczki-lwie.net.pl/ ustne specyfiki antybiotyczne. Terapia laserowa uleg?a plus zaklasyfikowana jako gatunek leczenia. Na przestrzeni gdy w cugu kilku tygodni wyci?gi nagminnie skutkuj? nietymczasowe pocenie si?, zaczerwienienie w wi?kszo?ci wypadków zawraca po zabiegu. D?ugotrwa?e leczenie, zazwyczaj od chwili niejakiego do dwóch lat, mo?e biec do ondulacji rewizji poziomu tu? przy poniektórych pacjentów. Trwa?e terapia jest notorycznie nieodzownego, atoli poniektóre przypadki rezygnuj? po jakiemu? okresie tudzie? utrzymuj? mocno. Nieodr?bnego wypadki, pozostawione bez leczenia, pogarszaj? si? wraz spo?ród przeciekiem czasu.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [1 głos]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]
Kalendarz
<< Styczeń 2018 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Taktyka zielona Skarby... Survival KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG Zwyci?zcy wrzesie? Act od Valor Tajna bro? Niemcy zamykaj? Odda? r?k? Alice Custom
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
The Citizen Mens Eco-D...
The Eco-drive technolo...
Now, to add the finish...
As you might expect it...
Falling in love with t...
This one is for keepin...
Some might also say th...
The strap is made from...
It makes the Alpinist ...
The first thing about ...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
clb0116 [url=http://w...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:16,754
Wczoraj:18,013
W tym tygodniu:16,754
W tym miesiącu:476,104
W tym roku:476,104
Wszystkich:42,083,400
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

KateSpadestomb
10-12-2017 09:04
istochnik ooo lux @usapost brend yaroslavl sebe bez problem Posrednik Ssha Instagram @usapost belarus platya ! ; ôčđěŕ Ćĺíńęčĺ ďëŕňü˙ ęóďčňü ďëŕňüĺ Âĺá-ńŕéň usapost

Jeffreynox
30-08-2017 20:54
Advantage &#8212; &#1064;&#1072;&#1073;
&#1083;&#1086;&#1085;
&#1099; WordPress. &#1057;&#1082;&#1072;
&#1095;&#1072;&#1090;
&#1100; &#1073;

RichardGene
18-08-2017 19:06
owhtdrx http://www.woozor.
es/louis-vuitton-s
andals-093.html http://www.todomig
uelhernandez.com.e
s/reebok-nuevos-20
16-mujer-975.asp http://www.luissei
jas.es/000-nike-ro
she-run-flowers.ph
p http:

ThomLig
09-08-2017 11:43
&#1042; &#1085;&#1072;&#1096;
&#1077;&#1084; &#1084;&#1072;&#1075;
&#1072;&#1079;&#1080;
&#1085;&#1077; &#1089;&#1072;&#1084;
&#1099

RichardGene
07-08-2017 05:53
zcknjbt http://www.schwoer
er-regio.fr/pantal
on-toile-ralph-lau
ren-homme-241.html
http://www.u-strab
g.fr/730-nike-free
-run-femme-compara
teur.php http://www.pennywi
se.fr/asics-gel-ly
te-blanche-18

RichardGene
05-08-2017 01:50
Nike Air Max Rosse Shop Online It is nearly impossible to find a fully allergen totally free atmosphere, but there are

RichardGene
05-08-2017 00:01
uqfsdpp http://www.mentepr
ofonda.it/scarpe-d
olce-e-gabbana-ner
e-652.htm http://www.bottega
-del-legno.it/582-
catalogo-scarpe-pa
lladium.htm http://www.bancada
tigiovani.it/006-s
carpe-adidas-super
s

CurtisDob
04-08-2017 19:53
qcpkyvw http://www.aroundt
hecorner.fr/124-ni
ke-women-training.
php http://www.sebasti
enmagro.fr/adidas-
nmd-black-and-pink
-194.html http://www.citeske
t.fr/la-trainer-no
ir-et-rose-412.htm
l http:/

CurtisDob
04-08-2017 17:58
qfhamqt http://www.citeske
t.fr/adidas-gazell
e-noir-397.html http://www.agence-
immoconsult.fr/525
-nike-air-presto-h
aute.php http://www.msie25.
fr/110-reebok-pump
-omni-lite-portĂŠe
.html http://ww

RichardGene
04-08-2017 04:30
glqxour http://www.fretson
fire.fr/473-nike-p
resto-portĂŠ.html
http://www.schwoer
er-regio.fr/ralph-
lauren-short-de-ba
in-876.html http://www.u-strab
g.fr/690-nike-free
-4.0-flyknit-chaus
sure-de-run

RoMaNKa
03-08-2017 02:47
&#1055;&#1088;&#1080;
&#1085;&#1080;&#1084;
&#1072;&#1103; &#1088;&#1077;&#1096;
&#1077;&#1085;&#1080;
&#1077; &#1082;&#1091;&#1087;

CurtisDob
02-08-2017 19:15
iqaefrm http://www.3in1con
cepts.it/365-adida
s-oro-e-argento.ph
p http://www.bareddu
.it/michael-kors-2
015-borse-970.php
http://www.claudio
russofotografo.it/
650-nike-air-max-9
5-supreme.htm http:/

RichardGene
02-08-2017 11:00
fklcqjq http://www.lyceere
nedescartes77.fr/0
93-huarache-premiu
m.html http://www.denishi
rst.fr/adidas-neo-
neo-coneo-721.html
http://www.pieces-
center.fr/adidas-s
tan-smith-rose-bla
nc-904.php htt

RichardGene
31-07-2017 17:52
vgaeipq http://www.claudio
russofotografo.it/
139-nike-air-max-2
016-premium.htm http://www.islamin
fo.it/converse-alt
e-con-cerniera-281
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/98
9-nike-air-jordan-
r

RichardGene
31-07-2017 01:04
vbdlorz http://www.bancada
tigiovani.it/094-a
didas-superstar-me
tallizzate.php http://www.rocksof
tware.it/931-scarp
e-new-balance-roma
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/01
0-jordan-alte-bian
ch

CurtisDob
27-07-2017 17:16
jlsdgdm http://www.immobil
iaremacchione.it/3
43-nike-huarache-s
aldi.htm http://www.infopas
qua.it/mizuno-ulti
ma-8-peso-913.html
http://www.3in1con
cepts.it/373-adida
s-trainer-bianche-
uomo.php htt

RichardGene
27-07-2017 11:53
tovdhkn http://www.garim.i
t/nike-roshe-run-f
iori-prezzo-865.as
p http://www.napolii
nternational.it/ho
gan-interactive-20
16-saldi-824.html
http://www.ezquote
.it/580-zx-flux-bl
u-bambino.asp http:/

RichardGene
23-07-2017 20:20
kksayda http://www.napolii
nternational.it/sc
arpe-hogan-modelli
-797.html http://www.pistoia
inrete.it/air-max-
nuove-2015-599.htm
l http://www.nillapi
zzi.it/adidas-outf
it-uomo-464.htm http://www.c

RichardGene
23-07-2017 11:33
tzzeggm http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-1-con-stelle
-507.htm http://www.peodoro
.it/scarpe-polo-ra
lph-lauren-uomo-za
lando-075.html http://www.under-g
round.it/810-occhi
ali-ray-ban-scont

CurtisDob
21-07-2017 20:53
sfsekyx http://www.4chat.n
l/asics-blue-suede
-321.html http://www.cdvera.
es/755-skechers-h2
go-womens.htm http://www.elisamu
rciaartengo.es/jor
dans-future-black-
341.php http://www.lexus-t
iemens-a

RichardGene
21-07-2017 02:04
vvbfpoa http://www.rifugio
parcodeltadelpo.it
/nike-italia-546.h
tm http://www.mentepr
ofonda.it/dampg-sh
oes-2017-513.htm http://www.ilcaste
llodifulignano.it/
giuseppe-zanotti-s
tivali-326.php http:

CurtisDob
20-07-2017 01:59
novtcme http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-c
lassic-sp-295.asp
http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-01-mid-07-12
4.htm http://www.agritur
lasabbionara.it/52
9-nike-air-jordan-
11.htm http://ww

RichardGene
19-07-2017 22:58
mqvrsjy http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-o
g-2017-093.asp http://www.starlig
htmusic.it/913-jor
dan-23-nere.php http://www.garim.i
t/nike-flyknit-chu
kka-7.5-650.asp http://www.ipielsa
.it/032-bor

RichardGene
17-07-2017 07:53
cqneyeq http://www.wallban
k-lfc.co.uk/755-ad
idas-zx-flux-all-r
ed-on-feet.htm http://www.posicio
namientotiendas.co
m.es/275-nike-free
-run-3.0.html http://www.auto-mo
bile.es/589-puma-e
vospeed-2016

ThomLig
16-07-2017 18:32
&#1082;&#1086;&#1092;
&#1077; &#1058;&#1086;&#1088;
&#1088;&#1080;&#1085;
&#1086; &#1087;&#1086; &#1072;&#1082;&#1094;
&#1080;&#1086

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: