Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:19
Zachód słońca: 15:47
Dzień trwa:
8 Godzin 28 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 10:05
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Nic, naprawd? nic nie pomo?e

Nic, naprawd? nic nie pomo?e…

Piotr "Procent" ?opaci?ski - Autor Bloga Gunfire.pl

Zamie?ci?: Jacek1246 

SGO Gda?sk KOALICJA PÓ?NOC - dru?yna specjalizuj?ca si? w taktyce czarnej.

Ciemny korytarz, ?adnych okien i prze?witów, jedyne co mo?e by? tam ?ród?em ?wiat?a to twoja latarka. Poruszasz si? w szyku z sekcj?. Ka?dy z Was wie, ?e korytarz to cholerne miejsce, jedyna os?ona, któr? w nim macie, to w?asny ogie?. Jednocze?nie ka?dy z Was wie, ?e nie mo?na podczas czyszczenia tego typu ci?gu nadmierny po?piech to najgorsze, co mo?e si? zdarzy?. Jeste?cie w po?owie jego d?ugo?ci, do ko?ca zosta?o jakie? 10m. Przygotowujecie si? do wej?cia w kolejne otwarcie, otrzymujesz sygna? gotowo?ci… ruszasz, mechanicznie wykonujesz procedur? czyszczenia pomieszczenia, kroisz swój kawa?ek ciasta, wiesz, ze „dwójka” zrobi dok?adnie to samo. Lecz nim zd??y?e? zabezpieczy? swój sektor s?yszysz d?wi?k upadku i krzyk bólu drugiego cz?owieka ze swojej pary, ?wiat?em latarki wodzisz po ciemnym pokoju w jego poszukiwaniu. znajdujesz go jakie? 2m od siebie, le?y w kanale rewizyjnym, na jego nodze rozerwany mundur przeorany przez wystaj?cy metalowy pr?t zbrojeniowy, z rany obficie tryska krew. W tym momencie sko?czy? si? airsoft i zacz??o prawdziwe ?ycie…

Czy jeste? przygotowany na tak? sytuacje? Czy by?by? w stanie udzieli? potrzebuj?cemu koledze pomocy? Czy zastanawia?e? si? kiedy? ile gro?nych sytuacji i urazów mo?e wyst?pi? na ka?dej strzelance? W ci?gu 8 lat, gdy bawi? si? w airsoft zdarza?o mi si? ju? widzie? skr?cenia, z?amania (np. ?eber), uszkodzenia kr?gos?upa, wszelkiego rodzaju rany, krwotoki a tak?e nawet sytuacja urazów narz?du wzroku. Wypadki, chocia? niecz?ste, to czasami bardzo gro?ne.  We wpisie tym chcia?bym poruszy? bagatelizowany przez wielu temat umiej?tno?ci udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, g?ównie w kontek?cie naszego hobby.

?ród?o: www.iwsz.wp.mil.pl

Kwestia tego, jak istotna jest mo?liwo?? niesienia skutecznej pomocy poszkodowanym jest w?a?ciwie bezsporna. Mimo tego wiele osób nie my?li nawet o tym, by zrobi? co? w kierunku poznania tajników pierwszej pomocy. Czy mówi? Ci co? skróty RKO, AED, CPR, ERC, BLS? Je?li nie, to mo?e oznacza?, ze twoja wiedza jest niewystarczajaca b?d? ju? nieaktualna.  Niby zagadnienia te poruszane s? na lekcjach PO w szko?ach ?rednich, ale jak wiadomo m?odzie? ma awersje do wszystkiego, co zwi?zane jest ze szko??, nawet jak jest to praktyczne i przydatne (tak, operuje pewnym stereotypem). Poza tym poziom tego nauczania jest skrajnie ró?ny. Mnie w LO o pierwszej pomocy przedmedycznej naucza?a osoba, która by?a bardzo wkr?cona w temat, zna?a najnowsze procedury i realnie anga?owa?a si? w prowadzenie ciekawych zaj?? z elementami praktycznymi, filmami itp. Z kolei wiem, ?e w drugim liceum, o podobnym poziomi, znajduj?cym si? pareset metrów od mojego, do nauki PO s?u?y?y procedury i pomoce dydaktyczne sprzed 20 lat, które chocia?by w zakresie RKO (resuscytacji kr??eniowo-oddechowej) znacz?co si? zmieni?y. 

Szczególnie niezrozumia?e jest zaniedbywanie tematu ratownictwa przedmedycznego przez grupy, które stawiaj? na szkolenia w wielu dziedzinach, jak taktyka czarna, zielona, radiokomunikacja czy nawigacja. Co powinno by? wobec tego standardem w ka?dej dobrej grupie airsoftowej czy militarnej?

Ka?dy cz?onek ekipy powinien posiada? podstawowe przeszkolenie z pomocy przedmedycznej. Kursem fundamentalnym jest podstawowy poziom BLS/AED (ang. Basic life support/Automated external defibrillator). Nie poznaje si? tam szerokiego spektrum tre?ci, ale zdobywa si? wiedze i umiej?tno?ci dzia?ania wg tak zwanego algorytmu, czyli sta?ej procedury post?powania, przy praktycznie ka?dej sytuacji udzielania pomocy. Jest to punkt wyj?cia do kolejnych elementów. G?ówn? tre?ci? takiego kursu jest RKO oraz obs?uga  AED Automatycznego defibrylatora zewn?trznego).

?ród?o: http://forum.supe...

Kolejnym etapem mo?e by? udzia? w bardziej zaawansowanych szkoleniach, a w?a?ciwie takich, które w swej tre?ci zawieraj? wi?cej zagadnie?, a nie wymagaj? nauki obs?ugi specjalistycznego sprz?tu medycznego.  Dla potrzeb airsoftu b?dzie nas interesowa? szczególnie opatrywanie wszelkiego rodzaju ran, tak?e np. uszkodze? narz?dów wzroku, czy tamowanie krwotoków.

Te dwa etapy powinien przej?? ka?dy cz?onek teamu. Co najmniej jeden z cz?onków ponadto powinien pe?ni? funkcje medyka, g?ównie ze wzgl?du na swoj? wiedz? i umiej?tno?ci. Dobrze mie? w grupie kogo?, kto zna si? lepiej na ratownictwie medycznym, chocia?by w tym aspekcie, ?e w razie jakiegokolwiek wypadku nie straci g?owy i b?dzie opanowany, czy b?dzie koordynowa? czynno?ci ratownicze. W umiej?tno?ciami udzielania pierwszej pomocy jest bowiem tak, ?e trzeba je stale od?wie?a?, co jaki? czas ?wiczy?, bo najcz??ciej nie s? to czynno?ci, których uczymy si? raz na ca?e ?ycie i z czasem po prostu o wielu elementach zapominamy.

http://www.wojsko-polskie.pl 

Dla bardziej zaawansowanych ekip, b?d? chc?cych zg??bi? tajniki ratownictwa, kolejnym etapem mo?e by? odbycie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Wprawdzie kurs jest przeznaczony g?ównie dla jednostek i organizacji dzia?aj?cych w systemie Pa?stwowego Ratownictwa Medycznego, ale w?a?ciwie nie ma ?adnych formalnych przeciwwskaza?, by uda?y si? na niego tak?e  z tym systemem niezwi?zane. Obejmuje on nauk? obs?ugi specjalistycznego sprz?tu medycznego, jak równie? post?powanie w takich sytuacjach jak wypadek masowy czy wypadek chemiczny. Po jego odbyciu otrzymujemy tytu? Ratownika, co jest najwy?szym mo?liwym stopniem wyszkolenia w zakresie ratownictwa medycznego dla osób bez wykszta?cenia medycznego.

Zestaw Rescue Breather firmy O-two Medical Technologies. Rozmiary jak wida? niewielkie, a mog? uratowa? ?ycie.

?ród?o: http://blog.gunfire.pl

Ca?y zestaw Rescue Breather

?ród?o: http://blog.gunfire.pl

Jednak?e o wiele atrakcyjniejszym z punktu widzenia profilu szkolenia bojowego mo?e by? szkolenie z zakresu TCCC czy te? T3C jak czasami si? ten system nazywa. Co si? kryje pod tym skrótem? Tactical Combat Casualty Care, czyli obecnie chyba najbardziej rozpowszechniony system wykorzystywany w czerwonej taktyce, czy te? taktyce pola walki. T3C wykorzystywany jest przez wojsko na ca?ym ?wiecie, ale tak?e np. przez policyjne oddzia?y AT. W szkoleniach TCCC nacisk k?adzie si? na urazy, które najcz??ciej wyst?puj? w czasie s?u?by (jak rany postrza?owe, rany szarpane, poparzenia), a do tego osadza to w realiach wspó?czesnego pola walki, bior?c pod uwag? obecnie stosowane ochrony balistyczne i oporz?dzenie. Zasady  T3C wykorzystywane s? tak?e w niektórych ?rodowiskach Milsimowych, czego przyk?adem jest chocia?by system RED u?ywany do post?powania po postrzale na takich eventach jak np. RAMSAR.

 

Bardziej zaawansowana maseczka do sztucznego oddychania firmy Ambu 

?ród?o: www.wholesale-dir...

Drugim elementem, który warty jest omówienia obok umiej?tno?ci jest wyposa?enie. Zarówno osobiste, indywidualne jak i ekipy. Jak dla mnie zasad? jest, ze im wi?cej apteczek, tym lepiej. Du?a ich ilo?? nigdy nie zawadzi. Niezb?dnym minimum natomiast jest posiadanie co najmniej jednej apteczki na team.

Co powinno by? niezb?dnym wyposa?eniem ka?dego cz?onka teamu? Na pewno s? to lateksowe r?kawiczki. To podstawa podstaw pozwalaj?ca nam w ogóle przyst?pi? do akcji ratunkowej, b?d? do??czy? do akcji prowadzonej przez inn? osob?. Najmniejsze zestawy pierwszej pomocy, sprzedawane nawet w formie wi?kszego breloka do kluczy zawieraj? wymienione ju? r?kawiczki, oraz maseczk? do prowadzenia sztucznego oddychania, ew. ma?y gazik nas?czany substancj? dezynfekuj?c?. S? to zestawy przygotowane do codziennego u?ytku, po to, by mie? je zawsze ze sob?, w pracy, w szkole, na ulicy. Ceny takiego setu, to par? lub par?na?cie z?, mo?na oczywi?cie takowy z?o?y? samodzielnie.

Moja apteczka osobista. Porównanie wielko?ci do zestawu Rescue Breather.

?ród?o: http://blog.gunfire.pl

Zawarto?? apteczki. ?ród?o: http://blog.gunfire.pl

W airsofcie uzupe?nieniem takiego pakietu powinien by? np. opatrunek osobisty zwany tez indywidualnym. Taki wyrób, przeznaczony dla WP kosztuje grosze, a co nam daje? W kompaktowej formie otrzymujemy banda? dziany z dwoma opatrunkami, które sk?adaj? si? z kompresu oraz waty. Szybko i sprawnie mo?emy nim zabezpieczy? wi?kszo?? ran. Do tego wszystko zapakowane mamy w wytrzyma?e i w pe?ni wodoszczelne opakowanie.

Dwa powy?sze elementy pozwalaj? nam za par?na?cie z? posiada? niezb?dny do podstawowych czynno?ci ratowniczych sprz?t.

Poziom wy?ej mamy apteczk? osobist?, która mo?e mie? form? uniwersaln?, albo by? przygotowana stricte pod nasze potrzeby (np. zawiera? leki, które za?ywamy). Sk?ad i wielko?? takiej apteczki nie jest niczym ograniczona. Mo?emy w niej mie? jedynie materia?y opatrunkowe, a mo?emy tak?e takie elementy jak no?yczki do rozcinania odzie?y, latark?, lightsticki czy flar? sygnalizacyjn?.

Plecak medyczny STOMP II firmy BlackHawk. Jeden z popularniejszych modeli na rynku.

?ród?o: www.soldier-gear.ca

Nast?pny poziom to apteczka ekipowa, o któr? powinien dba? nasz teamowy medyk. Powinna by? tam odpowiednia ilo?? materia?ów, do równoleg?ego udzielania pomocy paru osobom (np. odpowiednia ilo?? r?kawiczek). Mo?e tam by? tak?e bardziej zaawansowany sprz?t, jak ko?nierz ortopedyczny, szyny Kramera, przyrz?d do usuwania kleszczy czy rozbudowana maseczka do sztucznego oddychania zwana czasami Ambu. W takim wypadku dobrym rozwi?zaniem jest wyposa?enie si? w plecak medyczny. Sporo firm taktycznych takie produkty ma w swojej ofercie, jednak s? one bardzo zró?nicowane pod wzgl?dem ceny oraz oferowanych rozwi?za? wewn?trznych. Powszechnie uznanym rozwi?zaniem jest wyposa?enie plecaka w wewn?trzne, szybkowyczepne ?adownice opisane co do zawarto?ci, b?d? oznaczone ró?nymi kolorami.

Niepozorny plecak medyczny CTOMS MED 2ndline pack

Po??czenie odpowiednich umiej?tno?ci oraz wyposa?enia z zakresu pomocy przedmedycznej pozwoli nam na wi?ksze poczucie bezpiecze?stwa podczas strzelanek, treningów, szkole? czy Milsimów. Zach?cam gor?co wszystkich tych, którzy do tej pory zaniedbywali t? kwestie, do zainteresowania si? tematem.  Jak wiemy bowiem, bezpiecze?stwo w airsofcie jest stawiane na pierwszym miejscu, a to jednak troch? za ma?o, gdy ogranicza si? jedynie do za?o?enia okularów ochronnych.

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | hoowei dnia February 28 2019 08:00:29
The brazilian hair uk on the other hand, is by far the more popular choice today. The biggest drawback is that it will cost more than most synthetic versions. The wig of brazilian hair will look and feel more real, because after all it is real hair. It can be washed and styled into different looks. When someone runs their fingers through a wig made of brazilian hair bundles it will not be easy for them to tell it is a wig. The lace front wigs comes in a variety of natural colors and lengths. It can be washed, conditioned, blow dried and styled just like real hair. If there is any draw back to the beautyhairs it is that it takes time to maintain and prepare, just like real hair. In summary, if you are looking for a low cost wash and wear hair piece, the synthetic wig will probably do. But if you have a little more to spend and want something that will look and feel more natural then the human hair wig is the way to go.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Zwyci?zcy wrzesie? Alice Custom Tajna bro? Szkolenie Certyfikowane Mndur Gorka E SPOS Zbrojownia Combat Act od Valor Homemade Libia Makarov KWC
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:8,476
Wczoraj:33,800
W tym tygodniu:181,218
W tym miesiącu:523,701
W tym roku:523,701
Wszystkich:57,241,201
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: