Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 4:19
Zachód słońca: 20:38
Dzień trwa:
16 Godzin 19 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 2:15
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Nuda, monotonia i brak zaanga?owania. Co robi??
Nuda, monotonia i brak zaanga?owania. Co robi??
Piotr "Wroobel" Wróblewski


Trening, strzelanie, strzelanie, patrol, trening. I tak wko?o. Po kilku takich cyklach w szeregi nawet najbardziej profesjonalnej ekipy wkrada si? nudna , a zaanga?owanie spada na bardzo niski poziom. Oczywi?cie zaraz odezwie si? cz??? prawdziwych twardzieli, którzy stwierdz?, ?e treningi nie musz? by? przyjemne i ciekawe, wa?ne, ?eby przynosi?y korzy?ci. Kolejny raz podam ten sam argument, sensem strzelanek i treningów jest w?a?nie czerpanie z nich przyjemno?ci.

Pocz?tkowo, co dla wi?kszo?ci osób niezwi?zanych ze ?rodowiskiem wydaje si? dziwne, nawet ci??ki i monotonny trening, czy d?ugi i wyczerpuj?cy patrol przynosi rado?? i ch?tnie przyci?ga zainteresowanie cz?onków ekipy. Po kilku miesi?cach wype?nionych takim harmonogramem dzia?a? w wi?kszo?ci przypadków zaanga?owanie maniaków ze?re monotonia. Co robi? w takiej sytuacji? Ci?gn?? dalej nudne techniki treningowe okraszaj?c je jeszcze wi?ksz? ilo?ci? wyczerpuj?cych ?wicze?, ho?duj?c jednocze?nie zasadzie r100 pompek jest lekiem na wszystkor1;? A mo?e jednak troch? unowocze?ni? weekendowe wyj?cia w teren?

Zaznaczmy na pocz?tku, ?e wiele osób nudzi si? nazbyt szybko co zdecydowanie nale?y leczy? starymi, wojskowymi sposobami. Nie podoba si?? Rób, a? si? zacznie podoba?. I na tym chyba ko?cz? si? przemy?lenia dotycz?ce problemów zwi?zanych z ów rnudz?cymi si? zbyt szybkor1; .

Skupmy si? jednak na ludziach, którzy sumiennie trenowali i zwyczajnie zas?u?yli na odpoczynek i jak?? przyjemn? odmian?.
Wydaje si? to jasne, tylko jak ma wygl?da? w praktyce? To bardzo proste. Trzeba wprowadzi? w plan treningowy jaki? element powoduj?cy ?miech czy ?arty. Cz?sto b?dzie to kosztem efektywno?ci ?wicze?. Dla przyk?adu, ?wicz?c PMC, mo?na zaaran?owa? szkolenie z zakresu ochrony osobistej. Co w tym innowacyjnego i ciekawego? Otó?, to, ?e mo?na zrobi? to wzoruj?c si? strojem np. na pracownikach BORu. Chodzi o image typowego rborowikar1;, ubranego w garnitur, z czarnymi okularami na oczach. Gwarantuje, ?e grupa elegancko ubranych znajomych, którzy zazwyczaj widuj? si? w stroju rpolowymr1; wzbudzi ogóln? rado?? i na pewno b?dzie ciekawym urozmaiceniem. To tylko przyk?ad, ale tego typu unowocze?nie? mo?e by? mnóstwo, ograniczeniem jest tylko wyobra?nia i zdrowy rozs?dek.Kolejnym rozwi?zaniem jest zmiana dotychczasowego profilu dzia?ania.
Ekipy cz?sto skupiaj? si? na szkoleniu tylko w jednym kierunku. Warto czasem od niego odej??, na rzecz kilku, czasem równie? mniej efektywnych treningów.
Kolejny raz wespr? si? przyk?adem, bardzo prostym przyk?adem. Skupiaj?c si? od d?u?szego czasu na taktyce zielonej, dla odmiany rli?nijmyr1; czego? z CQB.
Forma odmiany mo?e by? najró?niejsza, obok dosy? powszechnego CQB mog? by? to zaj?cia z zwi?zane z alpinistyka miejsk?, dzia?aniami wodnymi, walk? wr?cz czy nawet strzelaniem z broni ostrej. Tak jak napisa?em wcze?niej, wszystko zale?y od naszej kreatywno?ci.

Kiedy brakuje nam ?rodków finansowych na realizacj? powy?szych pomys?ów, mo?na urozmaici? sobie treningi w jeszcze inny, moim zdaniem najprostszy sposób. Okre?laj?c go jednym s?owem: afterparty.
Imprezy przy ognisku, mocno zakrapiane alkoholem bardzo skutecznie odpr??aj?, s? jednak kierowane tylko do grona pe?noletnich maniaków, a to jest pewne ograniczenie. Niemniej jednak sposób sam w sobie jest skuteczny i pozwala na odpoczynek od monotonnych szkole?. Jego dzia?anie motywacyjne nie jest skomplikowane, je?eli kto? chce zrezygnowa? z jednego z treningu ze wzgl?du na monotonie jego przebiegu, to przyjdzie ze wzgl?du na ów afterparty.
Dla unikni?cia nieporozumie? nie mówi? tu o sytuacji, kiedy kto? regularnie pojawia si? na treningach z powodu wieczornej rpopijawyr1; . Chodzi tu o jednorazowe wahanie.

Skuteczno?? moich pomys?ów mo?e by? ró?na. Wszystko, zale?y od charakteru cz?onków grupy. By?y to bowiem tylko przyk?ady maj?ce na celu uzmys?owienie problemu. A problem jest. Cz?sto zapominamy, ze obok ci??kiego treningu i zbli?ania si? do skrajnego profesjonalizmu wa?ny jest równie? fun, który powinni?my z tego wszystkiego czerpa?.


wyszuka?: Jacek
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | miller44 dnia April 24 2010 22:10:47
Czy mi si? wydaje ?e znaczna doza tych informacji pochodzi z blogu gunfire? Po co to kopiowa?? Nie lepiej stworzy? co? w?asnego ni? tylko bazowa? na wpisach Wroobla sprzed ponad dwóch miesi?cy?
Troszk? wi?cej inwencji!
#2 | Mario75 dnia April 24 2010 22:22:02
Projekt portalu lokalnego dla maniaków ASG dopiero startuje S?awku. Wszystko w swoim czasie. B?dzie niebawem test mapników nar?cznych MiWo Lubliniec, które do Nas id?. Mi?dzy innymi b?dzie tam te? Twoja opinia, z czego si? niezmiernie ciesz?, bo jest znacz?ca. B?dzie test spinek magazynków. Postaramy si? na pisanie w?asnych artyku?ów. Przy tym zapraszam innych maniaków ASG do wrzucania w?asnych ciekawych Newsów, oraz w?asnej twórczo?ci, co ju? mo?na zaobserwowa? w dziale Artyku?y. Chwilowo przed Borneo ma?o czasu. Postaramy si? bardziej. Obiecujemy. Wsparcie natomiast zawsze si? przydaU?miech
#3 | Jacek1246 dnia April 24 2010 22:30:59
Na portal Koalicji Pó?noc wrzucamy newsy ze wszystkich stron, a ?e artyku?y z Blogu Gunfire s? ciekawe to te? cz?sto je wykorzystujemy. Z tego co zauwa?y?em ciesz? si? one du?ym zainteresowaniem po?ród cz?onków KP jak i tych, którzy do Koalicji nie nale??. Niektórym np. si? nie chce wchodzi? specjalnie na Blog GF, a jedynie z przyzwyczajenia otwieraj? strony takie jak forum KP i portal KP, które zapewne u wi?kszo?ci s? w pasku "ulubionych". Mo?e akurat jaki? artyku?/news kogo? zaciekawi i do poduchy sobie wieczorkiem przeczyta, czasem nawet taki artyku? sk?oni do refleksji. Napewno wraz z rozwojem Koalicji b?dziemy wstawia? artyku?y w?asnego autorstwa, lecz wymaga to d?u?szej pracy przy kopmuterze, na co nie ka?dy ma w danej chwili czas. Wszystko co tu si? znajduje jest przeznaczone dla nas wszystkich. Zapewne niektórzy ju? to czytali, lecz jest wielu takich co jeszcze nie. Kiedy raz np. u?ytkownik przeczyta ciekawy tekst, b?dzie wchodzi? cz??ciej itd. tak si? buduje nasze airsoftowe ?rodowisko. U?miech

Zapraszamy do wstawiania w?asnych ciekawych wpisów / artyku?ów / newsów. Ka?da pomoc przy tworzeniu projektu na pewno si? przyda. U?miech
#4 | Mario75 dnia April 25 2010 00:49:07
Na pocz?tku ten artyku? jako? mi nie podchodzi?. Kombinuj? sobie co go?? wymy?la. Mo?e nie w sposób przemy?lany i zaplanowany na ca?y rok, ale wyczuwaj?c co i jak my?l?, ?e akurat SPZ i Rangers stosuj? powy?sze kombinacje /mo?e bez go?ci w garniakach Z przymru?eniem oka /. By?a przecie? Czapka Miko?aja, Integracja w Rowach czy Rosnowie, Red Moose, ?wiczenia Dwudniowe, czy planowany sp?yw kajakowy. Oczywi?cie wiem, ?e mimo wszystko ludzie trenuj? sumiennie i nawet zim? daj? rad?, zamiast si? grza? przy kaloryferze i chwa?a im za to. Odpr??enie tak, ale nie zaniedbuj?c treningów. Celem treningów jest cz?sto przygotowanie si? do konkretnej wi?kszej imprezy ASG. To równie? dopinguje do dalszej pracy. Nie wiem jak jest w innych Teamach. Oceniam bardzo pozytywnie za t? prac? SPZ bo jestem blisko ich sposobu dzia?a?. Tak trzyma?!
#5 | miller44 dnia April 25 2010 17:21:49
Wiem, ?e Portal si? dopiero rozwija. Ale czy ten portal ma by? miejscem gdzie s? kopiowane wiadomo?ci sprzed dwóch miesi?cy?
Nie lepiej samemu co? opisa?? Zrobi? w?asn? recenzj? lub napisa? w?asne przemy?lenia ni? u?ywa? trzech klawiszy: ctrl, v, c?
Skoro pisanie zajmuje du?o czasu to czy nie lepszy b?dzie jeden ciekawy artyku? na tydzie? ni? siedem nudnych dziennie?
Cho?by artyku? o terenoznawstwie - bardzo ciekawe interesuj?ce, kopiowanie z gunfire - marne.
Skoro s? tam takie ciekawe artyku?y to mo?e wystarczy link na g?ównej stronie?
#6 | Mario75 dnia April 25 2010 18:35:00
U?miech Postaramy si? wrzuca? ciekawostki znalezione i napisane przez innych maniaków ASG jak te? w?asne teksty. Tak jak pisa?em wy?ej. My?l?, ?e jedne i drugie s? ciekaw? propozycj?. Tak aby zaspokoi? wszystkich oczekiwania. Dzi?kujemy za s?owa konstruktywnej krytyki i zapraszamy do pomocy. W ko?cu ASG to nasze wspólne hobby, cz?sto pasja.
#7 | wroobel dnia May 24 2010 20:28:01
Wszystko fajnie, ale o prawach autorskich nikt nie pomy?la?.
#8 | Mario75 dnia September 23 2011 23:21:13
Pomy?la?. Pomy?la?. Dopisuj? z bardzo du?ym opó?nieniem, ale widz?c ten News teraz i komentarze, zdaj? sobie spraw? jak to wygl?da.

Zatem od pocz?tku.

Wspó?pracuj?c z Gunfire.pl od niemal pocz?tku istnienia Portalu mamy prawo wykorzystywa? teksty z bloga na konkretnych warunkach. Wszelkie artyku?y zamieszczane u nas, albo podrzucaj? do nas sami autorzy, albo s? w wi?kszo?ci konsultowane z autorami. Po publikacji na Portalu KOALICJI PÓ?NOC najcz??ciej odsy?any jest Autorowi link z zapytaniem czy co? ew. poprawi?.

Jednocze?nie nie zmienia to faktu, ?e cieszymy si? z rosn?cej ilo?ci zg?aszanych artyku?ów, oraz rosn?cej ilo?ci kolegów Redaktorów. Z wielk? uwag? czytam zarówno te nowe jak i z przesz?o?ci teksty. Jedne i drugie zdaj? si? nie traci? z czasem na warto?ci.

Gratuluj? wielu z wam dobrego pióra, dobrego refleksu, trafnych przemy?le? i wytrwa?o?ci!
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Lipiec 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Taktyka zielona Mndur Gorka E SPOS Survival Radio ASG Niemcy zamykaj? KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG ?o?nierz Specnazu Homemade Libia Zwyci?zcy wrzesie? Alice Custom
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
https://www.mallacoota...
https://fixfactor.co.uk
https://carpestology.c...
https://amoura.com.au/
https://americandry.com
https://www.123.clinic
[url=https://swiindex....
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:3,821
Wczoraj:15,349
W tym tygodniu:31,987
W tym miesiącu:105,700
W tym roku:2,838,996
Wszystkich:51,327,400
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: