Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:19
Zachód słońca: 15:47
Dzień trwa:
8 Godzin 28 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 10:05
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

SGO CQB Tactics 2.0 Zasady przy indywidualnym poruszaniu

W PE?NEJ GOTOWO?CI

Postawa przy poruszaniu ma zasadniczy wp?yw na najistotniejsze cechy podczas akcji, tj.: reakcj?, celno??, mobilno?? czy bezpiecze?stwo nasze i kolegów z zespo?u.

Image

1. SKIEROWANIE NA ZAGRO?ENIE
Nale?y mie? ?wiadomo??, ?e w ka?dym momencie musimy by? gotowi do dzia?ania. Z?e ustawienie wzgl?dem przeciwnika czy co gorsza odwrócenie do zagro?enia wywo?uje ogromne ryzyko. Ustawienie cia?a musi by? odpowiednie do sytuacji, w której mo?emy si? znale??. Zadaj sobie pytanie: czy aktualne po?o?enie pozwoli Ci na szybk? i skuteczn? reakcje?
Inne kwestie które u?atwi? ocen? optymalizacji naszego ustawienia to:
- mo?liwo?? wykorzystania budowy obiektu do zapewnienia ochrony (murki, ?ciany etc)
- mo?liwo?? szybkiej zmiany ustawienia (odbicia) lub postawy strzeleckiej (zej?cie do postawy kl?cz?cej lub le??cej)
- mo?liwo?? wykorzystania wsparcia ogniowego partnera
- mo?liwo?? prowadzenia sta?ej obserwacji strefy zagro?enia

2. KRÓTKIE I PEWNE KROKI, Z PI?TY NA PALCE
D?ugie kroki to równie? d?u?szy moment, w którym nasze cia?o przenosi ?rodek ci??ko?ci. Uderzenie w takiej chwili lub atak przeciwnika spowoduje w najlepszym wypadku chwilow? utrat? równowagi. Krótkie kroki zapewniaj? bardziej zoptymalizowan? pozycj? podczas poruszania, w przypadku uderzenia w jaki? obiekt ?atwiej i szybciej b?dzie te? odzyska? równowag?. Pr?dko?? poruszania dostosuj do swoich mo?liwo?ci. Chodzi o to aby nie porusza? si? ze zbyt du?? pr?dko?ci?, która obni?a precyzj? ruchów.
Metoda wykonywania kroków jest identyczna jak w zielonej taktyce. Zaczynamy od pi?ty ko?czymy na palcach. Pozwala to na bezpieczne cofni?cie kroku w momencie wyczucia niepewnego pod?o?a lub przeszkody.

3. STABILIZACJA CIA?A NOGAMI
Ustawienie cia?a jest bardzo istotne. Zgodnie z pierwsz? zasad?, powinno by? ustawione w kierunku do zagro?enia. Pami?taj ?e od ustawienia nóg zale?y stabilizacja ca?ego twojego cia?a. Kr?gos?up pozwala Ci na wychylenie si?, cz??ciowe odwrócenie wi?c to nim powiniene? pracowa?, w czasie gdy Twoje nogi zapewniaj? Ci równowag? i stabilizacj?. Twoj? reakcj? mo?e dodatkowo zwi?kszy? przeniesienie ci??aru na czubki stóp. Postawa powinna przypomina? wtedy ustawienie jak w boksie.

4. POCHYLONA SYLWETKA Z UGI?TYMI KOLANAMI
Plecy pochylone do przodu, ca?a sylwetka lekko obni?ona (kolejna analogia do postawy bokserskiej). Prosta odpowied? na pytanie co jest z?ego w wyprostowanej sylwetce i sztywnych stawach: Obni?aj? one motoryk?, refleks, tego rodzaju napi?cie mi??ni nie sprzyja skracaniu czasu reakcji (kolejnym sportowym przyk?adem jest postawa bramkarza w pi?ce no?nej: jego nogi s? ca?y czas ugi?te co pozwala na zachowanie skoczno?ci i szybkiej reakcji po strzale). Dodatkowo zwi?kszaj? powierzchni? cia?a nara?ona na ostrza? oraz ?atwiej o utrat? równowagi.

5. OBSERWACJA
Twoja uwaga powinna by? skierowana na miejsce do którego zmierzasz lub z którym masz kontakt. Najlepiej te? aby podczas zmiany kierunku obserwacji pracowa?y nie tylko kr?gi szyjne, ale ca?e cia?o. Czym wi?cej usztywnionych partii cia?a tym gorsza motoryka cia?a.

6. ?OKCIE BLISKO CIA?A

Sytuacj? w której operator ma nieprawid?owo szeroko roz?o?one ?okcie instruktorzy USMC zwykli nazywa? ironicznie "chicken wings" (skrzyde?ka kurczaka), u nas zwyk?o si? nazywa? to "taktycznym ?okciem". Obrazuje to dosy? dosadnie negatywny efekt wywo?any nienaturalnie wychylon? cz??ci? cia?a. ?okcie ustawione mo?liwie blisko cia?a ograniczaj? ekspozycj? na ostrza?, dodatkowo w ciasnych pomieszczeniach pozwala to na o wiele sprawniejsze poruszanie.

PREZENTACJA VIDEO:

KOLEJNA PUBLIKACJA: Bezpieczne wykorzystanie repliki w CQB

Materia? opracowany przez KP SGO Gda?sk w ramach projektu SGO CQB Tactics 2.0
Autor:
Fotografia: tabodesign.com
Wsparcie sprz?towe: Gunfire.pl

 

 ?ród?o:

http://sgogdansk.pl/trening/wiedza/33-zasady-przy-indywidualnym-poruszaniu-operatora

Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | SirHawk dnia January 04 2012 00:27:57
Ja rozumiem, ?e Ka?ach jest za d?ugi do CQB, niewygodny i w ogóle ale kolba na barku to chyba przesada...

A ogó?em, to zbiór podstawowych przydatnych informacji.
#2 | ufoman dnia January 04 2012 01:20:06
Nie, to nie jest przesada.
#3 | Radwan dnia January 04 2012 23:05:59
@SirHawk Pozycja z kolb? na barku jest niczym nowym i b??dnym w trakcie krojenia pomieszczenia...
#4 | SirHawk dnia January 05 2012 00:50:17
W?a?nie prze?wiczy?em:

-Blokuje r?k? trzymaj?c? za spust
-Poprawia nieznacznie stabilno??
-Blokuje g?ow? i utrudnia przyj?cie postawy skulonej
-Utrudnia manewrowanie
-Ci??ej opu?ci? karabin
-Krety?sko wygl?da.

Pomijaj?c fakt, ?e energia skumulowana przez odrzut nie znajduje oporu i co? o wi?kszym odrzucie (gaziak, palna) b?dzie zwyczajnie ucieka? lub zabiera? nam si?y z r?ki trzymaj?cej front. Sam ?wicz? pod okiem kogo?, kto ?wietnie si? zna na czyszczeniu pomieszcze? i jeszcze ani razu nie wspomnia? o takim celowaniu.

Podsumowuj?c - nie.
#5 | Radwan dnia January 05 2012 01:20:24
@SirHawk poprawi?e? mi humorU?miech powiniene? w takim razie uczy? jednostki specjalne!

Dla sprostowania nie jest to typowa pozycja strzelecka, operator w tej chwili kroi pomieszczenie, przygotowuje si? do wej?cia z 2k?. W tym przypadku trzymanie broni na barku utrudnia wej?cie - proponuje prze?wiczy?U?miech
#6 | SirHawk dnia January 05 2012 07:18:06
Patrzy?em na zdj?cia JS. Kolba zawsze chocia? troch? dotyka ramienia. G?ównie dolny kawa?ek stopki jest oparty o rami?.

Poza tym, co za problem wej?? dwójk? trzymaj?c "normalnie" karabin? Kolba na barku nawet rozszerza sylwetk?... A i lewor?czny strzelec trzymaj?c w ten sposób ka?acha z pewno?ci? dostanie ?uskami w nos.

O postawie nie b?d? pisa? bo i tak ka?dy idzie, jak mu wygodnie.
#7 | Mizz dnia January 05 2012 11:03:32
SirHawk bardzo wci?gaj?ca analiza, zw?aszcza argument "krety?sko wygl?da". no ale doceniam ?e przed lustrem potrenowa?e? sobie troch? t? AWARYJN? postaw? mo?e przyda si? nawet kiedy? podczas ASG.
Wracaj?c do tematu , postawa mia?a na celu skrócenie i tak d?ugiej broni (jak widzisz usuni?to t?umik p?omienia). My?l? ?e zgodzisz si? ?e podczas realizacji dynamicznej w CQB gdzie wyst?puje realne zagro?enie dla Ciebie i cz?onków Twojej dru?yny, odda?by? strza? z ka?dej mo?liwej pozycji a nawet i wzgl?dnie niemo?liwej...
PS1
- co do ?usek w nos. nie wiem czy mia?e? kiedy? okazj? postrzela? z broni ostrej ale zaufaj mi ?e ?uska nie wyrz?dzi wi?kszej krzywdy, sam przyj??em kilka na twarz i raczej si? z tego u?mia?em ni? przej??em. teraz mo?esz doda? do tego jeszcze adrenalin? towarzysz?ca realizacjia

PS2
zanim skrytykujesz podpytaj ludzi którzy s? w temacie du?o g??biej niz Ja i Ty , a nawet mo?e zajmuj? sie tym tematem na codzie?. Alternatywnie u?yj wyszukiwarki w poszukiwaniu zdj??. Ja takie zdj?cie wyszuka?em dla Ciebie , pochodzi z Feniksa KOSG

http://i.wp.pl/a/...na_06.jpeg

Pozdrawiam
#8 | ufoman dnia January 05 2012 11:43:06
Mizz, internet jest pe?en osób, które po jednym dniu "prze?wiczenia" danej czynno?ci s? w stanie oceni?, ?e jest bez sensu Z przymru?eniem oka

SirHawk, wi?cej otwarto?ci na now? dla siebie wiedz?, szczególnie gdy p?ynie od osób które si? w tym specjalizuj?.
#9 | Procent dnia January 05 2012 12:25:54
Równie? musz? przychyli? si? do opinii kolegów z Koalicji. Widzia?em ju? parokrotnie tak? technik? korzystania z broni w CQB. Taka postawa jest np. wykorzystywana w szkoleniu liniowych jednostek USMC, z wykorzystaniem M16A4. Fakt faktem najcz??ciej by?y to w?a?nie M'ki, które jednak s? o wiele prostsze do opanowania podczas strzelania, jednak w pewnych sytuacjach u?ycie takiej pozycji w przypadku AK mo?e by? po prostu mniejszym z?em.
#10 | SirHawk dnia January 05 2012 12:50:09
Jestem niestety konserwatywny i niektórych technik za szybko nie przejm?.

Mizz, twoje zdj?cie jest ró?ne od tego w artykule. Przedstawia inny model ka?acha, inne u?o?enie i inn? sytuacj?. Ma?a kolba ramowa nie utrudnia ruchu g?owy ani ramiona. W mieszkaniu te? mo?na ?wjiczy? w inny sposób ni? przed lustrem, dzi?ki. I nie ma pozycji niemo?liwych.

Ufoman, ?adnej "wiedzy" przekazywanej przez internet nie uznaj? za pewnik. St?d nie mam poj?cia czy si? w tym faktycznie specjalizujecie. Nie mam obowi?zku was zna?. Jak b?dzie mo?liwo?? spotkania i wspólnego prze?wiczenia, mo?e zmieni? stanowisko.

Nie wiem co si? musi wydarzy?, by ca?? kolb? trzeba by?o opiera? na barku a twarz mie? tu? przed wyrzutnikiem ?usek.
#11 | ufoman dnia January 05 2012 14:50:45
Tak ?eby u?ci?li?, nie jestem cz?onkiem SGO Z przymru?eniem oka

Mo?e najprostszy scenariusz nieco wyja?ni zastosowanie takiej techniki.

Posiadasz bro? d?ug?, która nie ma mo?liwo?ci z?o?enia kolby, niech to b?dzie ten przys?owiowy AK. Dochodzi do sytuacji, ?e musisz "pokroi? torcik", niestety korytarz w którym si? poruszasz jest bardzo w?ski, dodatkowo znajduj? si? na nim ró?nego rodzaju meble jeszcze bardziej kurcz?ce przestrze?.

Poprawne z?o?enie si? do karabinu, aby dobrze skompensowa? odrzut, wymaga wbrew pozorom sporo miejsca.

PS ?uski Tobie krzywdy nie zrobi?, pr?dzej bym si? ba? suwad?a.
#12 | SirHawk dnia January 05 2012 15:42:32
Je?eli mia?bym wykona? taki scenariusz, rozpatruj? dwa warianty:
a) wyci?gam bro? boczn?
b ) korzystam z "NATOwskiej" metody z?o?enia si? do strza?u.

Sk?aniam si? bardziej ku wariantowi b ). Je?eli meble blokuj? mi drog? - podniesienie ka?acha nic nie zmieni i tak obij? sobie nogi. Ponadto, wk?adaj?c stopk? kolby w do?ek strzelecki ograniczam latanie lufy spowodowane ruchem cia?a. K?ad?c kolb? na barku sprawiam, ?e ca?o?? lata w rytm mojego cia?a przez usztywnienie uk?adu co zmniejsza szanse trafienia w przypadku obicia si? o mebel.

PS Mo?liwe, ?e z ?uskami przesadzam. Z kbks ci??ko o trafienie ?usk?, ale nie pal? si? do sprawdzenia tego U?miech
#13 | Grey dnia January 05 2012 19:27:50
Spotka?em si? z tym trzymaniem u dwóch niezale?nych instruktorów z bran?y. Uznaj?, ?e to poprawne, cho? nieoptymalne.
#14 | SirHawk dnia January 05 2012 21:08:24
Wow, prawie 1000 czyta? O.o
#15 | Mizz dnia January 06 2012 12:02:32
SirHawk co si? musi wydarzy??
Zak?adam ?e masz podstawow? wiedz? o CQB, wi?c przy pomocy repliki AK74S, przy NATOwskiej postawie jak zak?ada?e?, spróboj wykroi? pokój. bez oszukiwania, sprawdzaj?c jak najwi?cej pomieszczenia przed wej?ciem, kolba stabilnie oparta w do?ku strzeleckim.a pó?niej ten sam pokój trzymaj?c replik? w sposób na za??czonym obrazku.mówi? tutaj o precyzji treningu, bez np. wk?adania lufy repliki w obrys drzwi.

PS
rozmawia?e? o stabilno?ci broni wi?c za??czy??m Ci pierwsza lepsz? fotk? SG KOSG, a ty zaczynasz debat? o kolbach (jak dla mnie cecha forumowych "pisarzy"Z przymru?eniem oka
Czy myslisz ze przy kolbie M4 SF regulowanej po d?ugo?ci , trzeba by by?o skraca? bro? w ten sposób?

PS1
Operator na zdj?ciu nie ma broni krótkiej jakby? nie zauwa?y?
#16 | SirHawk dnia January 06 2012 17:11:36
Kroj?c pokój zabieram si? za swój kawa?ek tortu, inne kawa?ki maj? inne osoby, wcze?niej wyznaczone. Chyba, ?e jestem osob? laseruj?c? ale nawet wtedy bior? jeden kawa?ek.

Dla mnie jest to nieco dziwne, ?e osoba z rekonstrukcji wydzia?u realizacji nie posiada boczniaka.

To wszystko, co mam do powiedzenia. Jak chcesz dalej prowadzi? dyskusje - za?ó? temat na forum.
#17 | Mizz dnia January 07 2012 19:33:35
Yyy laserujaca? Inne osoby? przy wej?ciu do pomieszcze? ze wzgl?du na szeroko?? framugi kroi jedna lub dwie osoby...

SGO to nie jest REKONSTRUKCJA po pierwsze , po drugie na ca?e szkolenie "boczniak" wraz z kabur? zosta? po?yczony osobie która nie posiada?a ?adnej repliki, po trzecie pracowali?my akurat na broni d?ugiej, na broni krótkiej mam oddzielne filmiki i zdjecia zapraszam na priv
#18 | SirHawk dnia January 07 2012 23:32:06
Jedna ani dwie osoby nie wyczyszcz? skutecznie pomieszczenia. Wi?ksza kontrola jest przy mniejszych kawa?kach torta. A rz?dem dwójek chyba da rad? wej??, by jedna/dwie osoby nie musia?y si? zajmowa? kilkoma przeciwnikami naraz.

A osoba laseruj?ca zabezpiecza róg najbli?szy ?cianie przy drzwiach b?d?cy jednocze?nie najdalszy drzwiom.

Z pistoletami si? zgadza - macie trzy, dwa zwin?li i jedna osoba nie ma. A przynajmniej w szóstkach was widywa?em.

Odnosz? wra?enie, ?e traktujesz mnie jak durnia, co mi si? nie do ko?ca podoba.
#19 | Ramirez dnia January 10 2012 10:34:06
Musz? si? wtr?ci? bo dyskusja idzie w niedobrym kierunku.

SirHawk: nikt nie traktuje Ciebie jak durnia. Wymieniacie opinie i to wszystko - nie widz? tutaj jaki? osobistych aluzji czy ataków. Masz prawo mie? inn? opini?. Mizz prowadzi dyskusj? poniewa? jest najbardziej do?wiadczon? osob? w tym zakresie, reprezentuj?c? SGO.
Nie rozmawiasz wi?c z "internetowym znawc?" tylko facetem, który regularnie ?wiczy w zakresie strzelectwo bojowego pod okiem ró?nych instruktorów i zaawansowanych szkoleniach. (jego referencje znajdziesz na naszej stronie).

Potraktuj jego opini? jako rad? kolegi, który mia? mo?liwo?? sprawdzenia kilku rozwi?za? w warunkach polowych z broni? ostr?.
Podobnie podejd? do opinii innych osób, które wyrazi?y swoje zdane w tym temacie (a nie ukrywam i? cieszy mnie bardzo fakt, ?e w dyskusji wzi??o udzia? tutaj kilka rozpoznawalnych i do?wiadczonych osóFajne.

Przypominam tylko, ?e temat dyskusji nie jest zwi?zany z tym materia?em wi?c proponuj? ?eby?cie porozmawiali w dwójk? PWU?miech
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [2 głosy]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]
Kalendarz
<< Styczeń 2021 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Zwyci?zcy wrzesie? Tajna bro? Act od Valor Combat MG 42 by MG Schutze Zbrojownia Skarby... Alice Custom Mndur Gorka E SPOS Podcast ASG
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://specialis...
[url=https://rivercity...
[url=https://www.orias...
[url=https://mariacupu...
[url=https://jmfencing...
[url=https://getitclea...
[url=https://brandinge...
[url=https://www.theco...
[url=https://arcadewin...
[url=https://amoura.co...
[url=https://algorithm...
[url=https://www.123.c...
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:11,244
Wczoraj:33,800
W tym tygodniu:183,986
W tym miesiącu:526,469
W tym roku:526,469
Wszystkich:57,243,969
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
14-01-2021 22:25
Z on zadanie zwrotu sumy równowartościowej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie internetowe anonse osobnej cechy lokal

Engami
14-01-2021 20:59
Z on funkcja zakrętu liczbie płynnej udostępnionej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości czy też oferty pracy krakow nowa huta odmiennej ce

Engami
13-01-2021 16:20
Z jego osoba zadanie skrętu ilości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę posiadłości bądź serwis ogloszeniowy odmiennej

Engami
13-01-2021 00:42
Z jego osoba obowiązek zakrętu liczbie gładkiej udzielonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też oferty samoistnej cesze lokalu, j

Engami
12-01-2021 23:21
Z jego osoba funkcja skrętu sumie prostej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę posiadłości bądź oferty pracy krakow nowa huta osobnej cec

Engami
12-01-2021 21:15
Z jego osoba My?lija zwrotu liczbie płynnej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cechy lokalu, j

Engami
12-01-2021 19:54
Z on zadanie zakrętu sumie równowartościowej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości albo olx ogloszenia praca wroclaw autonomicz

Engami
11-01-2021 23:14
Z on My?lija przełomu sumie łagodnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości albo praca rzeszow oferty rzeszowiak samodzielnej wł

Engami
11-01-2021 21:55
Z on My?lija skrętu wielkości spokojnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości albo [url=http://portal
owo.nysa.pl]najnow
sze oferty pracy warszawa i okolice kierowca c e[/u

Engami
07-01-2021 23:38
Z on obowiązek skrętu liczbie regularnej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości względnie [url=http://web.sp
ecjalistyczneoserw
isy.pl]express bydgoski praca ogloszen

Engami
07-01-2021 22:11
Z on zadanie zwrotu sumy lekkiej użyczonej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości lub sprzeda samoistnej cechy lokalu, kto prze

Engami
06-01-2021 15:40
Z on obowiązek przełomu wielkości spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę nieruchomości względnie internetowe wiadomosci oddz

Engami
06-01-2021 14:11
Z on funkcja skrętu sumie płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości względnie oferty pracy warszawa bia Loleka olx autono

Engami
05-01-2021 16:54
Z on funkcja przełomu liczby lekkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę nieruchomości ewentualnie baza lokalna samodzielnej włas

Engami
05-01-2021 15:32
Z jego osoba zadanie przełomu sumy pewnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę nieruchomości ewentualnie oferty pracy money lubliniec sam

Engami
28-12-2020 11:51
Z jego osoba zadanie zakrętu liczbie równowartościowej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający nabywcę nieruchomości czy też [url=http://ogloos
zeniowo.pl]oferty pracy krakow nowa huta olx

Engami
28-12-2020 10:34
Z jego osoba My?lija przełomu wielkości płynnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości albo ogloszeniowo oddzielnej cechy lokalu, kt

Engami
12-12-2020 12:17
Z jego osoba zadanie zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę posiadłości czy też ogloszenia praca plock plocman samo

Engami
12-12-2020 10:58
Z jego osoba funkcja przełomu ilości prostej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości czy też internetowe anonse samoistnej cec

Engami
09-12-2020 12:52
Z on funkcja przełomu wielkości łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę nieruchomości bądź lokalne oferty odrębnej cechy lokalu, kto p

Engami
09-12-2020 11:23
Z jego osoba zadanie przełomu sumy mocnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający spożywcę posiadłości względnie praca lubliniec oferty samoistnej wła

Engami
04-12-2020 15:03
Z on zadanie skrętu sumy łagodnej udzielonej przeceny po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości względnie praca plock bezplatne ogloszenia samoistnej własnośc

Engami
04-12-2020 13:39
Z jego osoba My?lija przełomu kwoty równowartościowej użyczonej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości albo praca ogloszenia wroclaw odrębnej cesz

Engami
03-12-2020 13:08
Z on obowiązek zwrotu wielkości płynnej udostępnionej zniżki po jej waloryzacji, oskarżający odbiorcę nieruchomości bądź portal z ogloszeniami samodzielnej cesze l

Engami
03-12-2020 11:41
Z jego osoba obowiązek skrętu sumie łagodnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obwiniający spożywcę nieruchomości bądź twoj serwis odrębnej cesze lokalu, któr

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: