Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [148 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 172
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:13
Zachód słońca: 15:57
Dzień trwa:
8 Godzin 43 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 9:50
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Poradnik:Jak wygra? wojn?
Wybierz posta?


Widzisz? On ma i w?sy, i mundur. A wojn? te? wygra?.

Zanim pomy?lisz o rozp?taniu wojny, musisz sta? si? osob?, któr? ludzie rozpoznaj?, ufaj? jej itp. Wielu przywódców posiada?o w?sy. Ludzie je lubi? r11; ty te? powiniene? zapu?ci?. To sprawi, ?e dostaniesz dodatkowe 5 punktów do charyzmy. Inne sprawy, o których tak?e powiniene? pomy?le?:

* ?adny mundurek - jeste? w ko?cu przywódc?!
* dono?ny g?os - aby krzycze? naprawd? wysoko
* dobra fryzura (ew. brak fryzury)
* idiotyczny ?miech
* sztuczny u?miech (najlepiej zrobi? operacj? twarzy)

Polityka

Dobra, masz ju? wizerunek, ale je?li nie masz w?adzy wojna mo?e by? ci??ka. Najpierw zdob?d? mnóstwo pieni?dzy. W ten sposób odpowiednio przekupuj?c ró?nych ludzi zostaniesz liderem partii. Nie masz/masz zbyt ma?o pieni?dzy? Có?, czeka ci? trudniejsze zadanie. Wst?p do armii, niech przyznaj? ci jaki? medal, potem z niej wyst?p i dopiero wtedy we? si? za polityk?. Ludziom zrobi si? przykro i popr? twoj? parti? w wyborach, aby ci? pocieszy?. Musisz tak?e pomy?le? o nazwie dla swojej partii. Musi ona sprawia?, ?e ludzie poczuj? si? szcz??liwi i bezpieczni, wi?c zapomnij o s?owach typu "wojna", "nazi?ci" lub "McDonald's". U?yj raczej "szcz??cie", "bezpiecze?stwo" lub "Stalin".

Teraz zrób list? spraw, jakimi zajmie si? twoje ugrupowanie. Mog? to by? na przyk?ad:

* prawa zwierz?t
* wojna
* pokój
* kuchnia
* dzieci
* br?zowo-?ó?te psy o wysoko?ci do 23,5 cm
* tibia od 18 lat (je?eli nie zamierzasz si? zajmowa? spraw? dzieci, olej to)

Do dzia?a!


Tak, tak, to ci si? przyda!

Dobra, powiedzmy, ?e masz pe?n? kontrol? nad pa?stwem a ludno?? ci? uwielbia. Pora kogo? zbombardowa?! Ale najpierw musisz mie?:

* czo?gi
* masa ?o?nierzy
* 0 absolutne cywili - wszystko do wojska!!!
* karabiny, np. Ka?asznikow
* podziemn? baz? na-wszelki-wypadek
* jeszcze wi?cej czo?gów
* pos?usznych podw?adnych
* szpiegów i agentów
* bomb? atomow?
* bro? biologiczn?
* flot?
* szabelki
* tarcz? anty-rakietow? (tego od Ruskich nie sprowadzisz)
* czo?g
* satelity szpiegowskie
* wspomina?em bro? biologiczna? Ach tak. Jeszcze wi?cej broni biologicznej z najlepszego ?ród?a, najlepiej wschodni terrory?ci.
* dom z basenem pe?nym piranii i izb? tortur
* ze 2 czo?gi

(Wszystko powy?sze mo?na kupi? od Rosjan.)

Gratulacje!

Masz ju? wszystko, by zacz?? wojn?. Tylko ?e trzeba jeszcze j? wygra?...

Wygrywanie wojny

Pami?taj - zawsze zaczynaj od s?abych pa?stw! Nie przejmuj si?, pewnie na to zas?u?y?y. Na pocz?tek polecamy:

* Francj?
* Czechy
* Francj?
* Dani?
* Pary?
* Niderlandy
* Francj?
* Rohan
* Wspomina?em o Francji?

Ale... Pami?taj... Nigdy nie atakuj Rosji. Zw?aszcza zim?. Kiedy ju? zaliczy?e? wszystkie powy?sze kraje, spróbuj zaatakowa?:

* Szwecj?
* Mordor
* W?ochy
* Chiny

W ?adnym wypadku nie atakuj jeszcze:

* Wielkiej Brytanii
* Rosji
* Panamy
* Norwegii
* Kuby
* Polski
* Argentyny
* USA (patrz poni?ej)
* Niemiec (zbyt nachlani ?eby prowadzi? z nimi wojn?)
* Meksyku (bo i po choler??)
* Uzbekistanu(i tak to jest zadupie)
* Afganistanu (bo nie da si? go podbi?)
* Albanii (nie istnieje)


Radziecka maska przeciwgazowa na konia.

Wielki fina?!

Za?ó?my, ?e wszystko idzie dobrze (cho? pewnie nie idzie). Upewnij si? ?e masz wystarczaj?co du?o broni/czo?gów/kanapek itd. Nast?pnym krokiem jest bowiem ZAJ?CIE CA?YCH PIEPRZONYCH STANÓW! Pierwsza rzecz jak? powiniene? zrobi? to zrzuci? g?owice nuklearne na Nowy Jork, Waszyngton, San Francisco, Chicago, Las Vegas i Stref? 51. Amerykanie nie b?d? wtedy wiedzieli co zrobi? dalej. Ma?ym problemem b?dzie to, ?e kraj zmieni si? w pustkowie pe?ne mutantów. Mo?na wi?c wybra? inn? drog? i zast?pi? Prezydenta ma?p? ma?p? prezydentem. Jest te? mo?liwo?? wys?ania UFO i nadania komunikatu pojawienia si? UFO na wszystkich kana?ach, w ten sposób sparali?ujesz infranstukture. Mo?esz te? oczywi?cie og?osi? si? dyktatorem, ale to wyjdzie zbyt drogo. W ka?dym razie po zdobyciu Ameryki twoje imperium stanie si? kompletne i w?a?nie wygra?e? wojn?.


Wygrali?my!

Co teraz?

Dobra. Kopn??e? solidnie w dup? ca?y ?wiat lub ?ci?gn??e? na swoj? dup? kopniaki ca?ej planety. Co teraz zrobisz, ?eby nie zmarnowa?y si? twoje g?owice nuklearne, pieni?dze i ?wie?utkie dziwki?

Najwy?szy czas na lekk? paranoj? na punkcie ludzi i ich lojalno?ci. Czy masz jakichkolwiek wrogów? Czy zrobi?e? ludziom co? tak okrutnego i z?ego, ?e mog? oni wznieci? krwawe powstanie przeciwko Tobie? Je?li tak, bierz helikopter i le? na najdalsz?, najmniejsz? wysp? na najwi?kszym zadupiu (zak?adamy, ?e wcze?niej nie wysadzi?e? jej w powietrze) i zacznij modli? si? do swojego Boga, sk?adaj?c wszystko w jego/jej r?ce/czu?ki/macki/makaronowe odnó?a. Je?li my?lisz, ?e nie ma Boga, stwórz jakiego?. Masz czas.Plan "B": przegrali?my wojn?!


...no wi?c znów w ?yciu ci nie wysz?o. Nie ma co si? za?amywa?! Tak jak wcze?niej przygotowano - mamy jeszcze bro? biologiczn? oraz baz? na-wszelki-wypadek. ?wietnie! Czas wi?c odegra? si? na tych suk-in-kotach! Na 48 godzin zniknij z miasta, nie udzielaj wywiadów ani audiencji, we? wakacje, kup par? piwek, zrelaksuj si?, gdy? czeka ci? ci??kie par? miesi?cy pracy. Wcze?niej og?o? w telewizji pora?k?, skruch? i zapowiedz pielgrzymk? na bosaka do Watykanu/Mekki/Jerozolimy/Las Vegas/?ródziemia (zale?nie od religii) po rozgrzeszenie. To jest typowy militarno-polityczny chwyt na g?upiego chrze?cijanina/muzu?manina/?yda/Amerykanina (niepotrzebne skre?li?). To naprawd? dzia?a! Damy im sromotn? nauczk?! A wi?c, maj?c szpiegów i "u?pionych" agentów, gotowych do dzia?ania, w ró?nych cz??ciach ?wiata powinni?my spokojnie im da? znak do uruchomienia zapalników naszej ?mierciono?nej broni biologicznej! Pami?taj najpierw zaszy? si? w podziemnym super-schronie (gdy? inaczej nici z planu) z gigantycznym zapasem konserw, piwa, filmów dvd oraz komputera z dost?pem do internetu (nie chcemy przecie? straci? ca?ej radochy z ogl?dania tych dupków jak zdychaj?!). W czasie gdy nasze zara?liwe i zabójcze chemikalia b?d? zabija?y wszystko co chodzi i my?li ?e jest lepsze od nas po Ziemi, chatujemy sobie spokojnie na internecie podaj?c si? za Zuzie13 ?ledz?c post?py naszego planu zniszczenia! Gdy po paru miesi?cach po godzinie 22:00 nikogo ju? nie b?dzie na internetowych chatach, mo?emy uzna? ?e ju? po wszystkim. Wychodz?c na powierzchnie nie zapomnij si? uzbroi? oraz zaopatrzy? w antidotum (inaczej nici z planu!). Mo?emy si? og?osi? Imperatorem, a tych co przetrwali swoimi poddanymi.
Komentarze
Podziel się tym wpisem
Dodaj do:
Adres:
Na forum:
HTML:

Komentarze
#1 | markoter dnia July 10 2017 11:19:20
#2 | muniekole dnia August 12 2017 02:05:00
Leczenie leczeniem tr?dziku ró?owatego nie istnieje kurowana natomiast najprzyzwoiciej jest dokonywa? pomiaru u do?u wzgl?dem s?abni?cia mierze zaczerwienienia mordzie tudzie? odmian zapalaj?cych, s?abni?cia liczebno?ci, czasu stanowienia oraz si?y wymiotów za? jednoczesnych wska?ników ?wi?du, kauteryzowania i uczucie. Dwa istotne sposoby leczenia tr?dziku ró?owatego to miejscowe za? http://leczenie-hemoroidow.net.pl/ ustnego ?rodki antybiotyczne. Rehabilitacja laserowa pokutowa?a plus zaszeregowana jak odmiana leczenia. W czasie podczas gdy w ?a?cuchu kilku tygodni leki nierzadko rodz? chwilowego pocenie si?, zaczerwienienie zazwyczaj wraca po zabiegu. Przeci?g?e leczenie, najcz??ciej od momentu niepewnego do dwóch latek, prawdopodobnie prowadzi? a? do trwa?ej wizytacji poziomu tu? przy niektórych pacjentów. Trwa?e kuracja istnieje cz?stokro? nieodzowne, jakkolwiek poniektórego casusy oddaj? po pewnym czasie za? obstaj? mocno. Nieró?nego przypadki, pozostawione bez leczenia, pogarszaj? si? razem spo?ród up?ywem czasu.
#3 | muniekole dnia August 29 2017 19:04:32
krem neutralizuj?cy zaczerwienienia skóry jak oczy?ci? organizm ze z?ogów http://www.szachowe.pl/viewtopic.php?f=25&t=2697&start=150 ba?ki na cellulit zmarszczki na szyi krem
#4 | shareways dnia September 05 2017 11:27:50
#5 | shareways dnia September 18 2017 12:19:01
uj?drnianie biustu kosmetyki tr?dzik ró?owaty leki bez recepty retinol blisko cz??ciowo Je?li zg?aszaj? krem na zmarszczki najlepsza ma?? na hemoroidy
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Kalendarz
<< Styczeń 2018 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Zmiana Zbrojownia Mndur Gorka E SPOS Elektryczny Blow Back KP SGO Gda?sk Piltot LIGI ASG MG 42 by MG Schutze Zwyci?zcy wrzesie? LIGA ASG Makarov KWC Survival
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
The Citizen Mens Eco-D...
The Eco-drive technolo...
Now, to add the finish...
As you might expect it...
Falling in love with t...
This one is for keepin...
Some might also say th...
The strap is made from...
It makes the Alpinist ...
The first thing about ...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
clb0116 [url=http://w...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:16,637
Wczoraj:18,013
W tym tygodniu:16,637
W tym miesiącu:475,987
W tym roku:475,987
Wszystkich:42,083,283
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

KateSpadestomb
10-12-2017 09:04
istochnik ooo lux @usapost brend yaroslavl sebe bez problem Posrednik Ssha Instagram @usapost belarus platya ! ; ôčđěŕ Ćĺíńęčĺ ďëŕňü˙ ęóďčňü ďëŕňüĺ Âĺá-ńŕéň usapost

Jeffreynox
30-08-2017 20:54
Advantage &#8212; &#1064;&#1072;&#1073;
&#1083;&#1086;&#1085;
&#1099; WordPress. &#1057;&#1082;&#1072;
&#1095;&#1072;&#1090;
&#1100; &#1073;

RichardGene
18-08-2017 19:06
owhtdrx http://www.woozor.
es/louis-vuitton-s
andals-093.html http://www.todomig
uelhernandez.com.e
s/reebok-nuevos-20
16-mujer-975.asp http://www.luissei
jas.es/000-nike-ro
she-run-flowers.ph
p http:

ThomLig
09-08-2017 11:43
&#1042; &#1085;&#1072;&#1096;
&#1077;&#1084; &#1084;&#1072;&#1075;
&#1072;&#1079;&#1080;
&#1085;&#1077; &#1089;&#1072;&#1084;
&#1099

RichardGene
07-08-2017 05:53
zcknjbt http://www.schwoer
er-regio.fr/pantal
on-toile-ralph-lau
ren-homme-241.html
http://www.u-strab
g.fr/730-nike-free
-run-femme-compara
teur.php http://www.pennywi
se.fr/asics-gel-ly
te-blanche-18

RichardGene
05-08-2017 01:50
Nike Air Max Rosse Shop Online It is nearly impossible to find a fully allergen totally free atmosphere, but there are

RichardGene
05-08-2017 00:01
uqfsdpp http://www.mentepr
ofonda.it/scarpe-d
olce-e-gabbana-ner
e-652.htm http://www.bottega
-del-legno.it/582-
catalogo-scarpe-pa
lladium.htm http://www.bancada
tigiovani.it/006-s
carpe-adidas-super
s

CurtisDob
04-08-2017 19:53
qcpkyvw http://www.aroundt
hecorner.fr/124-ni
ke-women-training.
php http://www.sebasti
enmagro.fr/adidas-
nmd-black-and-pink
-194.html http://www.citeske
t.fr/la-trainer-no
ir-et-rose-412.htm
l http:/

CurtisDob
04-08-2017 17:58
qfhamqt http://www.citeske
t.fr/adidas-gazell
e-noir-397.html http://www.agence-
immoconsult.fr/525
-nike-air-presto-h
aute.php http://www.msie25.
fr/110-reebok-pump
-omni-lite-portĂŠe
.html http://ww

RichardGene
04-08-2017 04:30
glqxour http://www.fretson
fire.fr/473-nike-p
resto-portĂŠ.html
http://www.schwoer
er-regio.fr/ralph-
lauren-short-de-ba
in-876.html http://www.u-strab
g.fr/690-nike-free
-4.0-flyknit-chaus
sure-de-run

RoMaNKa
03-08-2017 02:47
&#1055;&#1088;&#1080;
&#1085;&#1080;&#1084;
&#1072;&#1103; &#1088;&#1077;&#1096;
&#1077;&#1085;&#1080;
&#1077; &#1082;&#1091;&#1087;

CurtisDob
02-08-2017 19:15
iqaefrm http://www.3in1con
cepts.it/365-adida
s-oro-e-argento.ph
p http://www.bareddu
.it/michael-kors-2
015-borse-970.php
http://www.claudio
russofotografo.it/
650-nike-air-max-9
5-supreme.htm http:/

RichardGene
02-08-2017 11:00
fklcqjq http://www.lyceere
nedescartes77.fr/0
93-huarache-premiu
m.html http://www.denishi
rst.fr/adidas-neo-
neo-coneo-721.html
http://www.pieces-
center.fr/adidas-s
tan-smith-rose-bla
nc-904.php htt

RichardGene
31-07-2017 17:52
vgaeipq http://www.claudio
russofotografo.it/
139-nike-air-max-2
016-premium.htm http://www.islamin
fo.it/converse-alt
e-con-cerniera-281
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/98
9-nike-air-jordan-
r

RichardGene
31-07-2017 01:04
vbdlorz http://www.bancada
tigiovani.it/094-a
didas-superstar-me
tallizzate.php http://www.rocksof
tware.it/931-scarp
e-new-balance-roma
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/01
0-jordan-alte-bian
ch

CurtisDob
27-07-2017 17:16
jlsdgdm http://www.immobil
iaremacchione.it/3
43-nike-huarache-s
aldi.htm http://www.infopas
qua.it/mizuno-ulti
ma-8-peso-913.html
http://www.3in1con
cepts.it/373-adida
s-trainer-bianche-
uomo.php htt

RichardGene
27-07-2017 11:53
tovdhkn http://www.garim.i
t/nike-roshe-run-f
iori-prezzo-865.as
p http://www.napolii
nternational.it/ho
gan-interactive-20
16-saldi-824.html
http://www.ezquote
.it/580-zx-flux-bl
u-bambino.asp http:/

RichardGene
23-07-2017 20:20
kksayda http://www.napolii
nternational.it/sc
arpe-hogan-modelli
-797.html http://www.pistoia
inrete.it/air-max-
nuove-2015-599.htm
l http://www.nillapi
zzi.it/adidas-outf
it-uomo-464.htm http://www.c

RichardGene
23-07-2017 11:33
tzzeggm http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-1-con-stelle
-507.htm http://www.peodoro
.it/scarpe-polo-ra
lph-lauren-uomo-za
lando-075.html http://www.under-g
round.it/810-occhi
ali-ray-ban-scont

CurtisDob
21-07-2017 20:53
sfsekyx http://www.4chat.n
l/asics-blue-suede
-321.html http://www.cdvera.
es/755-skechers-h2
go-womens.htm http://www.elisamu
rciaartengo.es/jor
dans-future-black-
341.php http://www.lexus-t
iemens-a

RichardGene
21-07-2017 02:04
vvbfpoa http://www.rifugio
parcodeltadelpo.it
/nike-italia-546.h
tm http://www.mentepr
ofonda.it/dampg-sh
oes-2017-513.htm http://www.ilcaste
llodifulignano.it/
giuseppe-zanotti-s
tivali-326.php http:

CurtisDob
20-07-2017 01:59
novtcme http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-c
lassic-sp-295.asp
http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-01-mid-07-12
4.htm http://www.agritur
lasabbionara.it/52
9-nike-air-jordan-
11.htm http://ww

RichardGene
19-07-2017 22:58
mqvrsjy http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-o
g-2017-093.asp http://www.starlig
htmusic.it/913-jor
dan-23-nere.php http://www.garim.i
t/nike-flyknit-chu
kka-7.5-650.asp http://www.ipielsa
.it/032-bor

RichardGene
17-07-2017 07:53
cqneyeq http://www.wallban
k-lfc.co.uk/755-ad
idas-zx-flux-all-r
ed-on-feet.htm http://www.posicio
namientotiendas.co
m.es/275-nike-free
-run-3.0.html http://www.auto-mo
bile.es/589-puma-e
vospeed-2016

ThomLig
16-07-2017 18:32
&#1082;&#1086;&#1092;
&#1077; &#1058;&#1086;&#1088;
&#1088;&#1080;&#1085;
&#1086; &#1087;&#1086; &#1072;&#1082;&#1094;
&#1080;&#1086

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: