Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosów]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 4:28
Zachód słońca: 20:31
Dzień trwa:
16 Godzin 03 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 2:31
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Zasady i charakterystyka konkursu strzeleckiego na I Sp?ywie ASG.
Zasady i charakterystyka konkursu strzeleckiego na I Sp?ywie ASG.
Autor: Jacek1246

W dniu 14 lipca 2010r. odby? si? test konkursu strzeleckiego, który miejsce mie? b?dzie na I Sp?ywie Kajakowym ASG. Test mia? na celu ustalenie zasad, obowi?zków i wielu innych szczegó?ów dotycz?cych przebiegu i motoryki owych zmaga?, w których g?ówn? nagrod? jest replika MP5 ufundowana przez Gunfire.W dalszej cz??ci poznacie zasady konkursu, zdj?cia oraz film z testu...
Wykaz nagród za g?ówne konkurencje I Sp?ywu ASG
Tekst: Mario.75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC
Zdj?cia: Mario.75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC

Ze wzgl?du na wysok? temperatur? zrezygnowali?my z Biegu w OP-1. Nie chcemy aby ratownicy mieli za du?o pracy :) chocia? sam konkurs jest bardzo widowiskowy i ?miechu przy nim co nie miara.
Konkursy które si? odb?d? to:
ArmWrestling - si?owanie na r?k? /Skura 75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC zapewni profesjonalnie skrojone stanowisko/
Konkurs Srzelecki - którego test i zasady poznacie w najnowszym News Jacka /Sprz?t zapewni Dantee i Gruby z 75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC/
Pulling Rope Competiotion - zawody dla 7-mio osobowych dru?yn /Dantee 75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC zapewni sprz?t/
Frag Granade Competition - dla dwuosobowych sk?adów
oraz je?li teren i czas pozwoli rozgrywki pi?ki no?nej.

Kontakt bezpo?redni ze sponsorami zapewnia Marduk Korespondent KOALICJI PÓ?NOC oraz Mario.75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC
W pe?nym News wykaz nagród, którego sponsorami s?:
GUNFIRE.PL Link MILITARIAT.EU Link
CRAZYBEE Link CAPRI Link
SOKO Link

Kodowanie pozycji w transmisjach radiowych - Autor HoHoL
Kodowanie pozycji w transmisjach radiowych - Autor HoHoL

Autor: HoHoL 8KPG


Dzia?aj?c w terenie podczas kontaktów radiowych z sztabem lub innymi oddzia?ami istnieje potrzeba przekazania swojej aktualnej pozycji. Poniewa? zawsze zak?adamy ?e nasza cz?stotliwo?? jest pods?uchiwana przez wroga musimy w jaki? sposób utrudni? mu ?ycie.
Poni?ej przedstawi? dwa proste sposoby, umo?liwiaj?ce nawet laikowi kodowanie swojej pozycji.

Czytaj wi?cej....
"Tu dzieci celuj? w ?mig?owce" - wywiad z polskimi pilotami
Tutaj dzieci od ma?ego ucz? si? nienawi?ci do ?mig?owców. Najpierw celuj? w nie kamieniem, potem dostaj? ka?asznikowa, a na ko?cu wyrzutni? pocisków RPG r11; o pracy pilota w Afganistanie opowiadaj? por. Joanna Erbetowska i por. Piotr Walendziak, którzy lataj? ?mig?owcami Mi-17."Du?e wysoko?ci, upa?y, ogromne ilo?ci py?u przy l?dowaniu. Trzeba by? dobrze wyszkolonym, ?eby sobie tutaj poradzi?. "
por. Piotr Walendziak
REKRUTACJA OTWARTA
REKRUTACJA W KSD OTWARTA

Chcia?em og?osi? i? rekrutacja do teamu ASG KSD - Koszali?skie Si?y Desantowe, zosta?a otwarta z dniem 10 lipca 2010r.


Czytaj wi?cej...
?wiczenia z RRoK Navy Seals
Dnia 8.07.2010 odby?y si? ?wiczenia w Sianowie. RRoK Navy Seals KOALICJA PÓ?NOC dosta?o zaproszenie od 1st Cavalry. I si? zacz??o...

Jak bardzo wa?ne jest nawodnienie organizmu...
Bez wody mo?na ?y? niewiele d?u?ej ni? 3-5 dni, przy optymalnych pozosta?ych warunkach. W sierpniu 1994 roku g?o?na by?a sprawa dwóch studentów, którzy z powodu zawa?u nie mogli wydosta? si? z jaskini i przebywali w niej, a? do czasu odnalezienia przez ratowników wszelkich specjalno?ci - 25 dni. Brak pokarmu nie by? a? tak straszny. Tragiczne mog?o okaza? si? odwodnienie organizmu, ale na szcz??cie w miejscu, gdzie obaj le?eli bezsilnie, s?czy?a si? gdzie? spod ziemi woda.
ODWODNIENIE (dehydratacja) = stan nadmiernej utraty wody z organizmu daj?ce o sobie zna? w postaci zm?czenia, rozdra?nienia, widocznego zwolnienia procesów ?yciowych; mocz jest sk?py i ciemny, pocenie si? jest zmniejszone, przyspieszona akcja serca, obni?one ci?nienie krwi...
Czytaj wi?cej... zobacz jak nawadniaj? si? koledzy i kole?anki ze znanych nam Teamów :)
DEET - Repelenty - czym odstraszy? komara

Text i Zdj?cia: Mario.75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC Podczas eksploracji terenu, ?wicze?, manewrów, za ka?dym razem mamy tego samego wroga – komara. W ko?cu poza malari? przenosz? te? ?ó?t? gor?czk? oraz denga. Na szcz??cie nie na naszej szeroko?ci geograficznej. Jednak niektórzy z Nas podró?uj? w ró?ne cz??ci ?wiata, wi?c warto i o tym wiedzie?. Kleszcze jednak i u nas wyst?puj?. Ka?dy wie jakie powoduj? zagro?enie. Niestety bywa tak, ?e ochrona skuteczna dla jednej osoby, wedle innej zupe?nie si? nie sprawdza. Najbezpieczniej jest zaopatrzy? si? w to, co ju? sami na sobie sprawdzili?my. Mowa tutaj o ró?nych s?abych ?rodkach, uzupe?nianiu diety tabletkami np. witaminami z rodziny „B”. Sposobów jest bardzo wiele. Ilu to nie s?yszeli?my pomys?ów jak zabezpieczy? si? przed tymi ma?ymi krwiopijcami. Sprawdzony i skuteczny jest tylko jeden. ?rodek zawieraj?cy:

DEET(diethyl toluamide lub N,N-diethyl-meta-toluamide)

?rodki ochrony przed insektami dostarczy?a do testów firma VEST ze Szczecina Link która posiada pe?na gam? produktów ze sk?adnikiem DEET w swojej ofercie. VEST jest dystrybutorem firmy PYRAMID na Polsk?. Link do wszystkich produktów odstraszaj?cych insekty: Link Czytaj wyniki testu...

Komiks by W?odo "Atak D?ona Szambo"
Komiks by W?odo "Atak D?ona Szambo"

AeSgowiec vol.1
Czytaj wi?cej...
Egzoszkielet dla ?o?nierza
Odszukane informacje dzi?ki tropom z forum Cannabis Commando i Patola z Forum Koalicji Pó?noc.


"Sarcos, jedna kluczowych w bran?y robotyki firm, skonstruowa?a na potrzeby wojska imponuj?cy egzoszkielet. Jest to konstrukcja, która stanowi swoiste wzmocnienie i uzupe?nienie ludzkiego cia?a. Umo?liwia on ?o?nierzom szybsze poruszanie si? oraz d?wiganie ci??arów niemal?e bez wysi?ku.Ameryka?ski Sarcos, który od kilkunastu lat zajmuje si? budow? i sprzeda?? robotów wszelkiego zastosowania, zosta? wybrany przez Agencj? Zaawansowanych Projektów Badawczych Obrony Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych (DARPA) spo?ród grona 14 kandydatów. Prace nad egzoszkieletem..."

Na nast?pnej stronie równie? inne funkcjonuj?ce autonomicznie projekty egzoszkieletu dla wojska...
Lekkie termowizory SAGEM
Lekkie termowizory SAGEM

W ofercie SAGEM pojawi?y si? dwa nowe celowniki termowizyjne przeznaczone do lekkiej broni strzeleckiej rodziny Sword Light.


Rodzina nowych, lekkich celowników termowizyjnych SAGEM sk?ada si? z dwóch modeli: Sword Light-25 o masie bez baterii 540 g (na drugim planie, zamocowany na karabinku HK416) oraz Sword Light-35 o masie 555 g (na pierwszym planie na SCAR-L)Zaprojektowana przez SAGEM (od 2005 tworz?ca wraz z SNECMA grup? SAFRAN) rodzina lekkich celowników termowizyjnych Sword Light przeznaczona jest g?ównie do karabinów i karabinków automatycznych, ale z racji niewielkiej masy r11; nie przekraczaj?cej...
XII Zlot Historycznych Pojazdów Wojskowych
Jak pewnie wi?kszo?? z was wie w zesz?ym tygodniu odby? si? ju? XII Zlot Historycznych Pojazdów Wojskowych organizowany przez Mariana Laskowskiego. Jako ?e mia?em przyjemno?? przesiadywania tam praktycznie ca?y czas zosta?em zmuszony do napisania relacji z tego eventu.


Relacja ze szkolenia przedmilsimowego "De Opresso Liber", kwiecie? 2010
Mario.75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC: Dodam od siebie, ?e planowany jest cykl podobnych szkole? ze wsparciem Cannabis Commando. Najpierw teoria, pó?niej idziemy w teren.

Relacja ze szkolenia przedmilsimowego "De Opresso Liber", kwiecie? 2010


Autor: Jary
?ród?o: http://podrecznik...ogspot.com Podr?cznik Taktyki GreyaW dniach 17 - 18 kwietnia 2010r. nieopodal Wyszkowa, w miejscowo?ci Basinów, odby?o si? szkolenie przedmilsimowe "De Opresso Liber" zorganizowane przez autora Podr?cznika Taktyki ASG, Greya. Dwudniowe szkolenie mia?o by? odpowiedzi? na niedosyt uczestników po wcze?niejszej imprezie zorganizowanej przez grup? Blackwater i niedosz?ych "Zielonych Polach". Wszystkie te inicjatywy mia?y za zadanie wprowadzi? osoby zainteresowane w ?wiat militarnej symulacji. Szkolenie "De Opresso Liber" w odczuciu uczestników spe?ni?o swoje zadanie.

Czytaj wi?cej i obejrzyj film...
BATES C3
Oddychaj?cy Bates C3

Na Eurosatory zadebiutowa? nowy but wojskowy Bates C3, wyró?niaj?cy si? unikalnym system wentylacji podeszwy.

Od po?owy 2010 na rynek trafi obuwie wojskowe Bates C3 z oddychaj?c? podeszw?, ch?odz?c? stop? przeznaczone jako but letni lub u?ywany w klimacie ciep?ym
Blady K?cik Filmowy: B?karty Wojny i Pude?kaW jednym ze starszych k?cików dziel? si? swoimi wra?eniami na ?wie?o po obejrzeniu
"B?kartów Wojny", oraz przedstawiam pude?ka DVD z mojej kolekcji.

Czytaj wi?cej, zobacz wi?cej.

Nowy kamuflarz US Army
Ostatnie doniesienia:
USSOCOM przyj?? piksele - czyli AOR (DIG) 1 i AOR (DIG) 2 jako oficjalne wzory kamufla?u. Cz??? oporz?dzenia do tej pory produkowanego w Coyote Brown i Ranger Green równie? ma by? zamawiana w tym kamufla?u.
Jedni mówi?, ?e jest to spikselizowany multicam, drudzy, ?e sprany marpat.
Zapraszam do zapoznania si? ze zdj?ciami.

AOR1 - kamufla? pustynny
AOR2 - kamufla? le?ny

Na nast?pnych zdj?ciach mundur mo?na zobaczy? w?ród innych znanych kamufla?y, co pozwoli Wam dok?adniej porówna? kolor...
Zdj?cia przede wszystkim w dalszej cz??ci postu s? robione w naturalnym ?wietle, nie tak jak pierwsze przy sztucznym.
MP5 od Gunfire.pl


Replika by Cyma / Sales Gunfire.pl

Przedstawi? Wam poni?ej replik? pistoletu maszynowego MP5, która zosta?a ufundowana przez www.Gunfire.pl Warto?? nagrody: 649z?
Jest to jedna z wielu nagród jakie ufundowa? dla Was Gunfire.pl na I Sp?yw ASG Pomorze.Gunfire.pl jest jednym z oficjalnych sponsorów nagród na I Sp?yw ASG Pomorze.
Replika CM041SD6

Replika pistoletu maszynowego CM041SD6 wykonana zosta?a z metalu i wysokiej jako?ci, wytrzyma?ego tworzywa sztucznego. Ze stopu cynku i aluminium wytworzona zosta?a niemal ca?a replika, za wyj?tkiem chwytu pistoletowego, chwytu przedniego i zsuwanej kolby. T?umik p?omienia wykonany jest z aluminium i wype?niony materia?em wyg?uszaj?cym. Replika zaopatrzona jest w ?o?yska ?lizgowe 7 mm oraz ?o?yskowan? prowadnic? spr??yny.

czytaj wi?cej... równie? w jaki sposób b?dzie mo?na zosta? posiadaczem opisywanej repliki
Atak na Bia?y Dom - 20.06.2010 Nadole
Atak na Bia?y Dom - 20.06.2010 NadoleTechnofilia

Organizator: Technofilia
Tekst: Technofilia
Zdj?cia: Arabeska
Film: Technofilia

O godzinie 9.00 na parkingu pod Nadolskim Hotelem zebra?o si? blisko 60 uczestników scenariusza pdt: Atak na Bia?y Dom.
Zjawi?y si? mi?dzy innymi takie ekipy jak 13PBP, Panthera L?bork, SHAFT Ustka, KSW Wejherowo, Enclave, Black Widow i wielu innych przedstawicieli ekip z trójmiasta i nie tylko. Uczestnicy podzielili si? na dwie grupy (atakuj?cy i broni?cy), które ju? za par? chwil mia?y zacz?? wymienia? si? rado?nie kompozytem.
Zadanie by?o proste.... wi?cej czytaj w pe?nym News...
Koalicja Pó?noc
Jako, ?e zaczyna si? sezon letni, coraz wi?cej imprez, nadszed? czas na ma?e podsumowanie po?owy roku. Zach?ci?a mnie do tego produkcja kolegi Jacka, który to dzielnie walczy jako cz?onek Koalicji Pó?noc.Remake IVO-JIMA II - Film Part 2 "Hill 832"


Zapraszam do obejrzenia drugiej cz??ci filmu Patola 75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC zatytu?owanego "Hill 832"
Pad? rozkaz:
II ROZKAZ US: ZDOBY? WZGÓRZE 832 I UFORTYFIKOWA? SZTAB US
Zdoby?, zabezpieczy?, zawiesi? flag? oraz j? obroni? na wzgórzu 832 w zachodniej cz??ci wyspy.
Wywiad donosi, ?e dany cel jest wyj?tkowo mocno ufortyfikowany... ?o?nierze
zachowajcie ostro?no??!

Przy Szpitalach Polowych b?d? zlokalizowane sk?ady amunicyjne.

W pe?nym News obejrzysz film IVO-JIMA II Part 2 "Hill 832". Zapraszamy...
Drugi Trailer PanzerFaust IV
Pojawi? si? drugi trailer PanzerFaust IV Szczeci?skiej Sfory. Do obejrzenia w pe?nej cz??ci Newsa.

Od Madoga:

"B?d? ci?gle online! Do??cz do grupy na facebook'u -->> Link <<-- i powiedz nam o swojej Calmlandziej lub Angryckiej historii. Widzia?e? co? niezwyk?ego? By?e? tam przed wszystkimi? Wiesz co? czego nie wiedz? inni? Posiadasz zdj?cia lub grafiki, które powinien zobaczy? ?wiat? Redakcje Calmlandia Kurier i G?os Angryku zbieraj? wydarzenia, reportarze, plotki.

Najciekawsze informacje zostan? opublikowane w oficjalnych wydaniach gazet.

Do??cz do grupy na facebooku i zbuduj z innymi "Wielk? Galeri? Konfliktu". Opublikuj swoje zdj?cia z PanzerFaustowego pola walki. Autorzy najciekawszych 3 zdj?? zostan? nagrodzeni w Barze u Bolca."
RedWolf promuje nowy produkt
Ju? po raz kolejny mo?emy ogl?da? kampanie reklamow? maj?c? na celu sprzeda?. Oczywi?cie mam tutaj na my?li Magpul FPG. Replik? mo?na kupi? w ca?o?ci albo zainwestowa? w sam? konwersj? do KSC/KWA G18C.


Nowa haubica dla US Army?
Nowa haubica dla US Army?

Dowództwo ameryka?skich wojsk l?dowych rozpocz??o prace studyjne, dotycz?ce mo?liwo?ci pozyskania nowej haubicy samobie?nej.

Prototyp lekkiej haubicy samobie?nej XM1203 Non-Line-of-Sight Cannon (NLOS-C). Pojazd o masie 18 t mia? mie? wi?kszy potencja? bojowy ni? wykorzystywane M109 Paladin. Osi?gni?cie gotowo?ci operacyjnej planowano na 2014. Program jednak zarzucono / Zdj?cie: US Army
Maskowanie osobiste
Na pocz?tku przedstawi? Koleg? z 8 KOMPANII PIECHOTY GÓRSKIEJ z którym nawi?zali?my wspó?prac? zwi?zan? z pisaniem tekstów dla Portalu Maniaków ASG i Militarów www.KoalicjaPolno...HoHoL
Nazywam si? Bartosz Matyaszek w ?rodowisku jestem znany jako HoHoL. Mam 34 lata. Od 2007 roku jestem dowódc? i instruktorem grupy o charakterze paramilitarnym 8KPG.
Uko?czy?em szereg szkole? z zakresu taktyki dzia?ania dru?yny piechoty, rozpoznania, nawigacji l?dowej, ratownictwa taktycznego, CQB, technik interwencyjnych oraz technik linowych realizowanych przez szkoleniowców z 25 Brygady Kawaleri Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego, 1 Pu?ku Specjalnego Komandosów w Lubli?cu, Samodzielnych Pododzia?ów Antyterrorystycznych Policji i rosyjskiego SPECNAZu. 8KPG liczy obecnie 16 osób i nadal rekrutuje.


http://www.8KPG.pl Link

Przejd?my do pierwszego na Naszych ?amach artyku?u:Na zdj?ciu Yellow z 8KPG


MASKOWANIE OSOBISTE:

rPoprzez góry, poprzez ??ki, poprzez le?ne ?cie?ki w?skie r30;r1;
Nogi same rw? si? w teren w takt wspomnianej piosenki. Musimy jednak pami?ta? o maskowaniu by celny strza? przeciwnika z tej drogi nas nie zawróci?.

W celu unikni?cia wykrycia nale?y zapami?ta? zasad? 5 x S.

Zasada 5 S:
1. silhouette- sylwetka- Ludzkie oko bez problemu rozpoznaje sylwetk? innego cz?owieka, nale?y rz?ama?r1; swoj? sylwetk? poprzez odpowiednie maskowanie osobiste
2. spacing- odst?py- W przyrodzie nie ....
Czytaj wi?cej w pe?nym tek?cie...
Czy Talibowie zwi?kszyli ilo?? ataków na Polskich ?o?nierzy w zwi?zku z wyborami w PL?
Czy Talibowie zwi?kszyli ilo?? ataków na Polskich ?o?nierzy w zwi?zku z wyborami w Polsce?Fot. Damian Kramski / AG Baza Wazi Khwa, odprawa przed patrolem


Wg. Polska Times zosta?a postawiona taka teza:
" Kolejna ?mier? polskich ?o?nierzy w Afganistanie na nowo rozbudzi?a dyskusj? oraz pytania o sens utrzymywania w dalszym ci?gu naszego kontyngentu w tym niebezpiecznym kraju. 29-letni starszy szeregowy Grzegorz Bukowski zgin?? wskutek ?miertelnych obra?e?, jakie zada?y mu wybuchaj?ce od?amki eksploduj?cego pocisku granatowego.
Z kolei w poniedzia?ek na polu bitwy zgin?? polski ?o?nierz s?u??cy we francuskiej legii cudzoziemskiej 28-letni sier?ant Konrad Rygiel. Wczoraj zosta? on pochowany z najwy?szymi honorami w Calvi na Korsyce, gdzie znajduje si? g?ówna baza 2REP, czyli elitarnych jednostek desantowych legii."
Czytaj wi?cej...

?ród?o: http://www.polska...material_1
Kalendarz
<< Lipiec 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Zwyci?zcy wrzesie? Combat Survival Makarov KWC ?o?nierz Specnazu Skarby... Alice Custom Taktyka zielona Odda? r?k? Mndur Gorka E SPOS
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
https://www.mallacoota...
https://fixfactor.co.uk
https://carpestology.c...
https://amoura.com.au/
https://americandry.com
https://www.123.clinic
[url=https://swiindex....
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:2,688
Wczoraj:16,449
W tym tygodniu:52,967
W tym miesiącu:228,355
W tym roku:2,961,651
Wszystkich:51,450,055
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

expexpeno
17-11-2019 06:42

expexpeno
17-11-2019 01:51

expexpeno
16-11-2019 20:53

expexpeno
16-11-2019 15:36

expexpeno
16-11-2019 10:55

expexpeno
16-11-2019 05:20

expexpeno
16-11-2019 01:07

expexpeno
15-11-2019 19:07

expexpeno
15-11-2019 15:23

expexpeno
15-11-2019 09:03

expexpeno
15-11-2019 05:35

expexpeno
14-11-2019 23:04

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: