Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosów]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:06
Zachód słońca: 15:19
Dzień trwa:
8 Godzin 13 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 10:21
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Przygotowanie fizyczne
Przygotowanie fizyczne.
Piotr "Wroobel" Wróblewski


Airsoft jest jak wiadomo zaj?ciem, które wymaga odpowiedniej sprawno?ci i przygotowania kondycyjnego.
Nawet dla niedzielnych airsoftowców wskazanym jest utrzymywanie odpowiedniej formy. Wp?ywa ona bowiem w du?ej mierze na sukces ca?ego oddzia?u.
Dysz?cy jak parowóz airsoftowiec staje si? w jednej chwili obiektem po??dania wszystkich luf w okolicy. Nawet je?eli by?by zamaskowany najbardziej profesjonalnie i skutecznie to wróg po prostu mo?e go us?ysze?.
To tylko jeden z przyk?adów ?wiadcz?cych o wp?ywie przygotowania fizycznego na dzia?ania airsoftowo- militarne.




Zamie?ci?: Jacek1246
?ród?o: http://blog.gunfi...
SPRZ?T: Zasobnik Piechoty Górskiej


Krótka charakterystyka Zasobnika Piechoty Górskiej wz 987, który obecnie znajduje si? na wyposa?eniu Wojska Polskiego.
Jak spakowa? oporz?dzenie osobiste oraz plecak?

Na podstawie postu
Majora Stopczyka

Oporz?dzenie jest dla ?o?nierza drug? skór?, w nim chodzi, biega, siedzi, je a czasem ?pi. Oporz?dzenie mo?emy kompletowa? wed?ug:

- polecenia prze?o?onego
- obowi?zuj?cych wytycznych
- w?asnego uznania

Ze wzgl?dów oczywistych poruszam tylko ostatni aspekt.

Na co zwróci? szczególn? uwag??


Zdj?cie Yaro FotoTeam


Kompletuj?c oporz?dzenie nale?y dostosowa? je do specyfiki zadania. W tym celu odpowiedzie? musimy sobie na pytania:

co?
gdzie?
jakimi ?rodkami?
jak d?ugo?


czytaj dalej....


?ród?o: http://www.specop...akowac.htm
Kwiaty airsoftu polskiego
Autor: Ksi??niczka

1. Kiedy zetkn??a? z AS i jak zaczyna?a??


hichel: Z AS zetkn??am si? w wakacje 2004 roku, zaczyna?am od biegania w mundurze z lumpeksu, w adidasach, goglach z castoramy z po?yczonym gaziakiem.


Ice: Z ASG zetkn??am si? jakie? 4 lata temu. By?a to jednak jego najprymitywniejsza forma. Zaczyna?am, chyba jak ka?dy: ma?a grupa znajomych, zero jakiegokolwiek wyposa?enia, pistolety spr??ynowe i jakie? pobliskie lasy i opuszczone budowle.


mer: Po raz pierwszy us?ysza?am o "replice broni" (czyli o ASG) w 2005 roku od znajomego. Kilka miesi?cy pó?niej wst?pi?am do ACF [ACF r11; Army Cadet Force; przyp. XiE] ...nie, to nie jest ekipa ASG, ale to w?a?nie dzi?ki temu macie dost?p do tej ca?ej wiedzy.

Mniej wi?cej w tym samym czasie zarejestrowa?am si? na WMasg.pl, ma?ymi krokami zaczynaj?c karier? w ACF, oraz zyskuj?c miano "speca" tutaj, na forum. Przez ostatnie 2 lata strzela?am z ostrej broni oraz ze ?lepaków, a "prawdziw? replik?" (spójrzmy na to z innej strony - gracze AS chc? kiedy? dotkn?? prawdziwy karabin, a ja by?am ciekawa, jaka jest w dotyku replika mojego armijnego karabinu - no có?!) mia?am w r?kach w lecie 2007. Fajnie, by?o ale... nie potrafi?am okaza? szacunku i troski plastikowej replice. I tak bywa!


Sucha: Z AS jako takim to ...



Zdj?cie Yaro Fototeam/Borneo 2010/


Mam nadziej? niebawem doczeka? si? wywiadu z Bones z 75th Rangers RGT


?ród?o: http://www.wmasg....kiego/118/
PPSh-41
Informacja z Gunfire.pl od S?awomira Sosnowskiego:

"Pragn? poinformowa?, ?e otrzymali?my dostaw? repliki PPSh-41.
Jest to prawdziwy rarytas dla kolekcjonerów, rusofili odtwórców historycznych i fanów historycznego uzbrojenia: replika pistoletu maszynowego Szpagina. Przedstawiamy Wam legendarn? Pepeszk? w ods?onie airsoftowej! Od dzi? dost?pn? w naszej ofercie!"




Replika zosta?a ... " czytaj wi?cej
TECHNIKI LINOWE
TECHNIKI LINOWE
Autor: Jacek1246

Dnia 16 maja 2010 roku odby?y si? ?wiczenia techniki linowej. Organizatorami byli cz?onkowie ekipy Cannabis Commando Koszalin. Na spotkaniu go?cili oni Koalicj? Pó?noc Koszalin oraz osoby niezrzeszone. Na manewrach obecny by? instruktor, który jednocze?nie czynnie uczestniczy w rozgrywkach ASG oraz nale?y do Cannabis Commando Koszalin.

?wiczenia Techniki Linowej zosta?y przygotowane profesjonalnie, a na spotkaniu przewa?a?a wspania?a atmosfera. Mo?na by?o si? wiele nauczy?, zarówno na temat sprz?tu, zabezpiecze? czy technik zjazdowych, wspinaczkowych.



Zach?cam do przeczytania dalszej cz??ci artyku?u gdzie znajdziecie filmy ze spotkania oraz zdj?cia.
Blady k?cik filmowy: Rambo


Rambo. Dla wielu maniaków ASG wzór idealnego stratega i wojownika. Obraz muskularnego ?o?nierza, obwieszonego nabojami i strzelaj?cego z biodra do setek wrogów nieod??cznie ??czy si? z tym imieniem. Czy jednak Rambo zawsze by? taki, jakim go zapami?tali?my? Na to pytanie odpowiem ja, Blady, w poni?szym filmiku.
Rozstrzygni?cie konkursu MiWo Lubliniec
Na pytanie zawarte w Newsie konkursowym, które brzmia?o:

Jak nazywa si? opisana powy?ej kamizelka modu?owa?
Podpowied?:
Nazwa kojarzy si? z jednym z Teamów ASG z Pó?nocy Polski.





Pad?o wiele odpowiedzi. Wszystkie poprawne. Odpowied? brzmi: RATS


Nagrody w postaci mapnika MiWo Lubliniec wylosowali:


WATTIE , PODOLAK , PUZEL


W imieniu Koalicji Pó?noc gratuluj?! W przypadku problemu z odebraniem w Koszalinie, tudzie? na imprezie Front Line w Ustce, prosz? o PW z adresem. Wówczas nagrod? wy?lemy poczt?.

Sposób na terminatora
Sposób na terminatora
Piotr "Procent" ?opaci?ski
?ród?o: http://blog.gunfi...

Oszustwa w airsofcie si? zdarzaj? i zdarza? b?d?. Od pewnego czasu mo?na nawet obserwowa? nasilenie tego zjawiska, na niektórych imprezach. Osoby, które nie przyznaj? si? ?wiadomie do trafie? zwane s? powszechnie terminatorami.
Jak sobie z takimi radzi?? Eliminowa? z zabawy, rnawraca?r1;, czy wymusza? na nich pos?usze?stwo? Sposobów jest co najmniej par?.
Niektóre brutalne, inne sprytne, jeszcze inne zwyk?e, normalne, ludzkie.


DEET do dzia?a? specjalnych...
Ka?dy wie jak ci??ko jest w bezruchu wyczeka? na przeciwnika, nawet kiedy jest si? ?wietnie zakamuflowanym, gdy atakuj? komary :) Off dzia?a tylko chwilowo i do tego zdradza Nas swoim do?? mocnym zapachem :) Jest jednak rozwi?zanie, które stosuje od lat Ameryka?ska Armia.

Otrzymali?my informacj? i? VEST http://www.vest.pl ze Szczecina wprowadzi? do sta?ej oferty produkty ze ?rodkiem odstraszaj?cym insekty DEET.

"VEST dystrybutorem firmy PYRAMID



Odpowiadaj?c rosn?cemu zapotrzebowaniu na profesjonaln? ochron? przeciwko owadom, Vest zawar? umow? na dystrybucj? tych?e ?rodków ochronnych firmy PYRAMID. Dla naszych klientów, oznacza to sta?y dost?p do najlepszej ochrony w postaci ?rodków DEET oraz ULTRATHON."



Pe?na oferta firmy Pyramid dost?pna jest pod adresem: Link
VEST wys?a? do testów Portalu nast?puj?ce...
Zobacz te? informacje na temat produktów w ca?ym tek?cie...
PROJEKT ASG COMBAT CAMERA KOSZALIN
Projekt ASG Combat Camera Koszalin.
Autor tekstu - Jacek Szyntar


Zacznijmy mo?e od tego czym jest Projekt Combat Camera?
W zwi?zku z pojawiaj?cymi si? pytaniami pragn? wyja?ni? na czym to polega.




Projekt ASG Combat Camera Koszalin jest pomys?em kilku maniaków ASG.
Naszymi priorytetami s? - dokumentacja ?wicze? i manewrów ASG, spotka? integracyjnych, imprez airsoftowych oraz wielu innych przedsi?wzi?? id?cych w parze z militariami oraz ASG. Cele te b?dziemy realizowa? w naszym ?rodowisku, mam tu na my?li ?rodowisko airsoftowe z pó?nocy Polski.


Czytaj dalej...
Ranger School okiem ?o?nierza...
Na bloga Kapitana Ski, trafi?em poprzez bloga Polaka, który opisuje swoj? drog? do szko?y oficerskiej US Army. Kapitan jest Rekruterem, którego na swojej drodze spotka? stawiaj?cy swoje pierwsze kroki w armii Polak.



Pisze o sobie tak sam Kapitan Ski: ?o?nierz nie tylko z zawodu ale i z zami?owania, Polak na emigracji próbujacy si? odnale??, rozdarty mi?dzy dwoma ojczyznami i dwoma kulturami, pogodzi? milo?? do ?ony i dziecka z mi?oscia do wojska.



Do rzeczy. Zach?cam do przeczytania wspomnie? z Ranger School, któr? przeszed? autor:
"Kurs rRangerr1; jest najci??sz? szkó?k? jak? ma U.S. Army do zaoferowania swoim komandosom. To jest miejce które pomaga rozró?ni? ch?opców od m??czyzn. Dwa miesi?ce piek?a. To jest dla tych, którym udaje si? t? szko?? sko?czy? w ci?gu dwóch miesi?cy, bo sko?czy? kurs Rangera w terminie to te? jest osi?gni?cie które udaje si? tylko nielicznym. W mojej klasie, pierwszego dnia kursu mia?em 174 kolegów. Tylko pi??dziesi?ciu z nich dosta?o upragnion? naszywk? Rangersa dwa miesi?ce pó?niej. Niektórym, sko?czenie tego dwu-miesi?cznego kursu zaj??o trzy, cztery, pi?? a nawet osiem miesi?cy..."


?ród?o: http://sladamikon...03811685,n
Policyjnie


Telewizyjna kamera po raz pierwszy w realnych akcjach policji z Centralnego Biura ?ledczego, autentyczne zdj?cia, nie re?yserowane sceny. Reporterzy UWAGI Edyta Krze?niak i Krzysztof Spiechowicz bior? udzia? w prawdziwej wojnie policji z najgro?niejszymi bandytami w Polsce. ?ledz? prac? nie pokazywanej dotychczas w mediach formacji polskiej policji, najbardziej elitarnej jednostki Centralnego Biura ?ledczego - Wydzia?u Specjalnego.

W dalszej cz??ci przedstawi? linki do ?wietnych materia?ów na temat CB?.
Dzia?ania nocne...
Informacje z pola walki. Majówka Borneo 2010. Cz??? 2:

Autor tekstu: Mario 75th Rangers RGT KOALICJA PÓ?NOC

Zadanie: Zaj?? baz? Sari Tiberi?
Rozkaz nr: 30032010M
Miejsce: Tibera
Podmiot: Dowódca BM Miller, 75TH RANGERS RGT, Ghost Team S?upsk, Koszulkowy Zwiad
Cel: Rozpoznanie i rozbicie obrony bazy Sarii Tibery. Przej?cie bazy Tiberii.


Kogo by tu zabi?? :)


Cele poboczne:
a) Dalekie rozpoznanie
b) Skoordynowa? prac? dwóch zespo?ów i zapewni? bezkolizyjny atak.
Wytyczne szczegó?owe: Zachowa? szczególn? ostro?no??. W danym obszarze oprócz dwóch zespo?ów nie operuj? inne jednostki BM. Zachowa? szczególn? ostro?no?? odno?nie wojska Keburu, którego ruch odnotowano w obszarze dzia?a?. Zachowa? ostro?no?? w stosunku do ew. napotkanej ludno?ci cywilnej. O?wietlenia u?ywa?...

Najdziwniejsza bro? II Wojny ?wiatowej

Wyszuka?: Fubar 75th Rangers RGT KOALICJA PÓ?NOC Karabin MP44 z zakrzywion? luf?Cz??? niemieckich czo?gów i dzia? samobie?nych mia?a problem z obron? przed atakuj?c? piechot?, która nadchodz?c z flanki mog?a ?atwo przyczepi? ?adunek wybuchowy lub rzuci? koktajl Mo?otowa. Bro? by?a skuteczna na krótkie dystanse ale dzi?ki systemowi luster pozwala?a tak?e na walk? w mie?cie i rozpoznanie terenu.

Lataj?ce spodki nazistówWi?kszo?? wiadomo?ci kr???cych na ten temat to plotki i spekulacje. Wiadomo jednak, ?e Niemcy ju? w latach 20. ubieg?ego wieku eksperymentowali z lataj?cymi pojazdami w kszta?cie dysku. Wi?kszo?? z nich jednak nie wysz?a poza sfer? szkiców i ma?ych modeli.

Czytaj wi?cej... ?ród?o: http://technowink...atury.html

Konkurs MiWo Lubliniec
MiWo Lubliniec produkuje kamizelk? z chwytem szybkowyczepnym QR /Quick Relase/ umo?liwiaj?cym b?yskawiczne zrzucenia kamizelki w sytuacjach tego wymagaj?cych (szybka ewakuacja, postrza?, toni?cie itp), przystosowana do umieszczenia wewn?trz 2 mi?kkich wk?adów balistycznych (przód, ty?) oraz 4 p?yt (przód i ty? oraz dwie boczne ma?e). Kamizelka oferuje mo?liwo?? zbudowania pe?niejszego pancerza. Posiada mo?liwo?? dopi?cia naramienników o ró?nych rozmiarach, ko?nierza chroni?cego szyj?, os?on? krocza. Elementy te nie s? sprzedawane w zestawie z kamizelk?. W razie potrzeby, mo?na je zamówi? osobno.
Kamizelki wykonane w kamufla?u multicam maj? naszyte ta?my równie? w kamufla?u multicam. Na pozosta?e wersje kamizelek naszywamy ta?my jednobarwne.


Zdj?cie: MiWo Lubliniec



Zajrzyj do pe?nego tekstu, aby przeczyta? pytanie konkursowe i wygra? nagrod? od MiWo Lubliniec. Czytaj dalej...
Sztorm na pokazach w Bornym Sulinowie
W dniu 2010.05.01 odby? si? pokaz Grupy Dzia?a? Nieregularnych "SZTORM" z Koszalina w ramach promocji ?rodowiska ASG. G.D.N. "SZTORM" zosta? wys?any przez Koalicj? Pó?noc w porozumieniu z Rud?.
Pokaz G.D.N. "SZTORM" go?ci?o podczas festynu lotniczego w Bornym Sulinowie.



Zobacz film oraz opis przeprowadzonych elementów pokazu...
Najnowsze wynalazki
Sami wiecie jak szpej często ciąży i jest niewygodny projektanci z Archanger Armor's znaleźli na to rozwiązanie.


Kuluary Krakowskiego Targu - czyli czym mog? Nas Koledzy zastrzeli?...
Kuluary Krakusów na Borneo 2010 czyli jak mo?na zrobi? majówk? w majówce. Dowiemy si? w dalszej cz??ci artyku?u czemu s?u?y?o przebranie za Krakusów. Szkoda, ?e wielu nie wiedzia?o o co chodzi i czy aby na pewno ma to sens.


Zdj?cie made by Bazia. KPM podczas gry w badmintona na Borneo 2010 ku uciesze gawiedzi. Za pokazy cyrkowe nie musieli?my na szcz??cie dop?aca?.


B?d?c ciekawym czym kierowali si? Modelarze przeprowadzili?my wywiad.
Wywiad pozyska? zaskakuj?ce wr?cz informacje...
Majówka z ASG "Borneo 2010" nietypowe w tym roku...
Cz??? 1

Informacje z pola walki: Borneo 2010 - majówka z ASG


Od lewej Team KPM: Pastuch-Puzel Wielb??d-Sokó?, Danilov, Pastuch-Szu
Rowerzysta Józek nie jest z Team KPM, jecha? po Platona - BM wie o co chodzi ;)


czytaj artyku?...

zdj?cia made in Sokó?: http://www.sokol....age84.html
S?ownik poj?? airsoftowych
S?ownik poj?? airsoftowych

S? tu zawarte wszystkie zwroty, skróty wyrazowe i powiedzenia u?ywane przez maniaków ASG.




Czytaj dalej...
Dlaczego to robimy? CZ??? II
Jako i? w tym momencie nie mam motywacji na pisanie w?asnego artyku?u postanowi?em wstawi? na portal drug? cz??? tekstu autorstwa Piotra Wróblewskiego pt."Dlaczego to robimy?"

Dlaczego to robimy cz.2
Piotr "Wroobel" Wróblewski

Dlaczego to robimy? Tylko co mam na my?li mówi?c rtor1;? Mam tu na my?li wszystko co zwi?zane z airsoftem i na nim si? w mniejszym lub wi?kszym stopniu otwiera, a jednocze?nie wykracza poza podstawowe znaczenie tego s?owa. Chodzi mi tu o wszelkie patrole, treningi, milsimy etc.





Wyszuka?: Jacek Szyntar
?ród?o: http://blog.gunfi...
Amunicja dla Koalicji Pó?noc od GFC
W dniu dzisiejszym doje?d?a do Nas amunicja od Gunfire www.gunfire.pl
Gunfire bezp?atnie wyposa?a wszystkich Rangers w ammo na wyjazd majówkowy do Bornego Sulinowa. Po powrocie podzielimy si? wra?eniami jak spisywa?a si? amunicja GFC w polu walki.



Mario temporary over&out...
Pakujemy graty do wyjazdu. Do zobaczenia i us?yszenia za par? dni!
MiWo Lubliniec - dojecha?y produkty do testów
Dojecha?y do KOALICJI PÓ?NOC mapniki oraz spinki do magazynków z firmy MiWo Lubliniec do przetestowania w warunkach bojowych.

Przed Nami test mapników wykonany przez wszystkich Rangers oraz Dowódc? Black Mirror. Równie? przed Nami test spinek do magazynków.



Postaramy si? aby test by? jak najbardziej obiektywny, a ewentualne uwagi prze?lemy do producenta MiWo Lubliniec, firmy która równie? produkuje wyposa?enie kontraktowe dla wojska.

Par? sztuk mapników oraz spinka do magazynków, zostanie rozlosowana pomi?dzy zarejestrowanymi u?ytkownikami Portalu Koalicja Pó?noc, po opublikowaniu testu. Zapraszam zatem anonimowych czytelników do rejestrowania si? na Portalu Koalicja Pó?noc.

W dalszej cz??ci przedstawiam par? zdj?? nowo przyby?ych produktów....
Poradnik:Jak wygra? wojn?
Poradnik jest tak jajcarny, ?e nie mog?em si? powstrzyma?, ?eby go nie zamie?ci?. B?dziemy ju? niebawem wyje?d?ali na Borneo, wi?c pozostanie aktualizacja Portalu w r?kach Jacka, który zostaje na w?o?ciach. Po powrocie postaramy si? jak najszybciej zda? relacje okiem Rangera.

Ciekawi mnie czy zmiana zasad 3 dni przed imprez? majówkow? nie spowoduje zbyt du?ego zamieszania na polu walki. Dowiemy si? o tym niebawem.

Poni?ej przedstawiam poradnik, aby przed wyjazdem na Borneo, spróbowa? optymistycznego akcentu i po prostu zdrowo si? po?mia?.



"Z Nonsensopedii, polskiej encyklopedii humoru

Kurde, dlaczego tego nie przeczyta?em?
Adolf Hitler

E, ja i tak wiem lepiej
George W. Bush

Przy dzisiejszej technice, posiadaj?c odpowiednie ?rodki pojedyncza osoba mo?e wygra? wojn?. Ale w sumie ka?dy g?upi mo?e rozpieprzy? wszystko dooko?a. Jak wi?c wygra? wojn? z klas?? "
Czytaj dalej....

?ród?o: http://nonsensope...wojn%C4%99
Kalendarz
<< Grudzień 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Podcast ASG Tajna bro? MG 42 by MG Schutze LIGA ASG Elektryczny Blow Back Arctic Combat Alice Custom Survival Szkolenie Certyfikowane ?o?nierz Specnazu
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

Hasło



Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:18,878
Wczoraj:30,833
W tym tygodniu:49,711
W tym miesiącu:18,878
W tym roku:7,146,668
Wszystkich:55,635,072
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
01-12-2020 11:28
Z on zadanie zwrotu sumie spokojnej użyczonej przecenie po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę nieruchomości względnie [url=http://weebom
ix.online/wp-json/
oembed/1.0/embed]p
raca ogloszenia plock[/ur

Engami
01-12-2020 10:06
Z jego osoba zadanie przełomu sumy spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości albo praca psycholog poznan oferty o

Engami
30-11-2020 20:14
Z on funkcja skrętu wielkości płynnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę posiadłości albo [url=http://weebom
ix.site/tag/parkin
g-i-garaz/page/3/]
praca ogloszenia plock[/url

Engami
30-11-2020 11:46
Z on funkcja zwrotu kwoty łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę posiadłości względnie [url=http://poorta
lowy.site/wolne-lo
kale-dla-prawnikow
/]oferty pracy czestoch

Engami
30-11-2020 10:32
Z jego osoba obowiązek przełomu liczby prostej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę nieruchomości czy też [url=http://poorta
loo.site/dzialka-k
omercyjna-krakow-n
owa-huta/]bezplatn
e

Engami
29-11-2020 02:16
Z jego osoba obowiązek zakrętu kwoty łagodnej użyczonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości ewentualnie [url=http://poorta
lowy.site/poszukuj
e-lokalu-uzytkoweg
o-w-okolicach-k

Engami
29-11-2020 01:04
Z on obowiązek przełomu wielkości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości bądź [url=http://poorta
loo.site/wp-conten
t/themes/hueman/as
sets/front

Engami
28-11-2020 12:58
Z jego osoba My?lija przełomu liczby gładkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości lub [url=http://weeboo
w.online/wp-conten
t/themes/hueman/as
sets/front/fonts/t
itillium-re

Engami
28-11-2020 11:47
Z jego osoba funkcja przełomu sumie równowartościowej użyczonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości bądź [url=http://weeboo
w.online/page/17/]
oferty pracy warszawa targowek g

Engami
27-11-2020 19:42
Z jego osoba funkcja skrętu liczby prostej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości czy też [url=http://weeboo
w.online/lokal-uzy
tkowy-do-sprzedani
a-lub-wynajmu/]ofe
rty pracy

Engami
27-11-2020 18:31
Z jego osoba zadanie skrętu liczby mocnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości albo [url=http://weebom
ix.site/wypoczynek
-w-szczawnicy-caly
-dom-lub-osobne-po
koje-w-ce

Engami
27-11-2020 16:35
Z jego osoba zadanie skrętu kwoty regularnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości lub oferty praca przemysl okolice oddzielnej wła

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: