Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosów]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:06
Zachód słońca: 15:19
Dzień trwa:
8 Godzin 13 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 10:21
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

M?odzie? w Airsofcie
M?odzie? w AirSofcie
Autor: Jacek rJacek1246r1; Szyntar


M?odzi ludzie w dzisiejszych czasach ci?gle szukaj? rozrywek. Wszystko zaczyna si? niewinnie. Kiedy jednak pomys?y si? wyczerpuj?, do g?owy zaczynaj? nap?ywa? coraz to gorsze, wszystko po to, aby wykorzysta? wolny czas. Co mo?emy zrobi?, aby polepszy? sytuacj?, z któr? spotykamy si? na co dzie??

Nuda, monotonia i brak zaanga?owania. Co robi??
Nuda, monotonia i brak zaanga?owania. Co robi??
Piotr "Wroobel" Wróblewski


Trening, strzelanie, strzelanie, patrol, trening. I tak wko?o. Po kilku takich cyklach w szeregi nawet najbardziej profesjonalnej ekipy wkrada si? nudna , a zaanga?owanie spada na bardzo niski poziom. Oczywi?cie zaraz odezwie si? cz??? prawdziwych twardzieli, którzy stwierdz?, ?e treningi nie musz? by? przyjemne i ciekawe, wa?ne, ?eby przynosi?y korzy?ci. Kolejny raz podam ten sam argument, sensem strzelanek i treningów jest w?a?nie czerpanie z nich przyjemno?ci.


?ród?o: http://blog.gunfi...
Organizacja spotka?
Organizacja spotka?
Piotr "Wroobel" Wróblewski

Organizacja spotka? jest nie?atw? kwesti? r11; to nie ulega w?tpliwo?ci. Mam za sob? organizacj? kilku treningów i strzelanek wi?c postaram si? podzieli? moimi przemy?leniami dotycz?cymi tej materii.
Gwoli ?cis?o?ci zaznaczmy, ?e mówi?c rspotkanier1; mam na my?li imprez? na szczeblu lokalnym, w które zaanga?owane jest najwy?ej kilka zaprzyja?nionych ekip. O organizacji du?ych imprez pokroju Arednów czy Mangusty nie wypowiadam si?. W?tpi? nawet w to, czy jest mo?liwe napisanie czego?, co mog?oby by? pomocne przy organizacji takich imprez.?ród?o: http://blog.gunfi...
ASG z przymru?eniem oka ;)
Wikipedi? zna ka?dy. Jest jeszcze dziwna odmiana o nazwie Nonsensopedia.
W?a?nie z niej pochodzi znaleziony przeze mnie tekst. Pisany zapewne przez ASG Maniaka, poniewa? ?wietnie orientuje si? w temacie :) To istny pastisz na Airsoft :) Nic tylko usi??? z dobrym trunkiem wieczorem ;) Poczyta? i zdrowo si? po?mia? :) :)Maniacy


Maniaków dzielimy na ró?ne kategorie w zale?no?ci od poczucia humoru, ilo?ci kasy i stopnia fanatyzmu:
* AnR to inaczej....


?ród?o: http://nonsensope...ki/Airsoft
GROM Prawdziwa Historia
Witam, tak jak pisa? Mario75 na shoutboxie, zaprezentuj? Wam jednostk? na której powoli wzoruje si? Ghost Team S?upsk.Czytaj wi?cej, aby zobaczysz dalsze cz??ci materia?u filmowego....
Dlaczrgo to robimy?

Dlaczego to robimy? cz. 1
Piotr "Wroobel" Wróblewski

Sobota, 5:30. O tej porze d?wi?k budzika jest nadzwyczajnie g?o?ny i irytuj?cy. Pierwsza my?l po przebudzeniu? r Mo?e jednak nie jad?. Powiem, ?e samochód mi si? zepsu?r1;. Chwila le?enia w ?ó?ku i ju? wiem, ?e jednak tak nie zrobi?r30;


Rangers Rekrutacja
Przyszed? czas na przedstawienie jak wygl?da w skrócie rekrutacja Rangers.Dla podtrzymania wysokiego stopnia gotowo?ci pododdzia?y pu?ku s? poddawane intensywnemu szkoleniu, które obejmuje przygotowanie do prowadzenia operacji w warunkach arktycznych, tropikalnych, pustynnych i górskich oraz kursy amfibijne. Je?li ?o?nierze nie przebywaj? w strefie dzia?a? wojennych, to szkolenia oraz ?wiczenia pododdzia?ów i oddzia?ów pu?ku zajmuj? ponad 40 tygodni w roku.
Wszyscy ?o?nierze s?u??cy w pu?ku s? rpotrójnymi" ochotnikami. Wpierw...

?ród?o: na podstawie artyku?u w magazynie "Poligon" nr.3 2006 od Vesimira http://www.75thra...gt.fora.pl
Rozp?dzanie chmur nad Rosj?
Jakie? pó? roku temu czyta?em o generatorach tr?b powietrznych, oraz pracach Rosji i Chin nad urz?dzeniami do zmian pogody. Wówczas wskazywano ró?nice w wywo?anych zmianach pogodowych w sposób naturalny i wymuszony przez cz?owieka. Do czego prowadzi taka ingerencja cz?owieka w ?rodowisko przyrodnicze? Zapewne trudno przewidzie?. Z punktu widzenia Armii jest to ma?o wa?ne. Na pewno pozwoli to na ataki zbrojne wykonywane w bia?ych r?kawiczkach.

W?adze Moskwy przeznaczy?y prawie 45 milionów rubli, czyli 4,5 miliona z?otych, na ewentualne rozp?dzenie deszczowych chmur w dzie? zwyci?stwa.

Specjalne zarz?dzenie podpisa? mer Moskwy Jurij ?u?kow.W dokumencie polecono rozpocz?? prace, które maj? polepszy? warunki pogodowe 9 maja. Merostwo obliczy?o, ?e b?d? one kosztowa? nie wi?cej ni? 44,5 miliona rubli.

Tradycyjnie w Moskwie chmury deszczowe rozp?dza si? z okazji trzech ?wi?t...
Jak to robi?? Czytaj wi?cej...

?ród?o: http://www.polski...55828.html
Balistyka
Przegl?d krótki i jak?e niekompletny przez konstrukcje balistyczne i kamizelki/systemy zintegrowane USA. Nie b?dziemy si? zag??bia? do NAMu, rozpoczniemy od lat r17;80.Na pocz?tek ma?a uwaga. Nale?y odró?nia? wk?ady kevlarowe od wk?adów ceramicznych. Te kevlarowe, stosowane w kamizelkach, to najcz??ciej tzw. mi?kka balistyka, czyli mówi?c prosto par? warstw jasno?ó?tej szmaty obszytej zielonym b?d? czarnym pokrowcem.
Bo kevlar to nic innego jak pochodna w?ókna nylonowego, wi?c z za?o?enia jest w?a?ciwie tkanin?. Nie wyst?puje ?adna jego sztywna odmiana, co niektórzy staraj? si? sugerowa?, nie stosuje si? ?adnych p?yt z tego materia?u, a he?my z niego wykonywane, to prasowany kevlar usztywniany ?ywic? i...

?ród?o: http://blog.gunfi...#more-1727
Nawigacja...
Zwa?aj?c na najwa?niejsz? kwesti? wyst?puj?c? w rajdach przygodowych, mianowicie nawigacj?, postanowi?em naskroba? kilka praktycznych porad, wed?ug których kierujemy si? jako ENTRE.PL team, oraz zawodnicy biegu na orientacj? poruszaj?c si? z map? w czasie rywalizacji. Oczywi?cie pope?niamy b??dy. Najwa?niejsze jest jednak to, aby w miar? szybko wy?apa? b??d i go skorygowa?. Wymieni? podstawowe wed?ug mnie zasady poruszania si? z map? oraz sposoby nawigacji.Techniki triki, b?edy... sami zobaczcie dalej.
Zapraszam- Jasiek ENTRE.PL Team
Czytaj dalej...

?ród?o: http://www.napier...icleid=188
Nowe he?my z Ebairsoft
W ofercie sklepu EBairsoft pojawi?y si? he?my MICH 2001 z monta?em pod NVG i bocznymi szynami.Jest równie? dost?pna ciekawa propozycja he?mu MICH 2002 Helmet With Dummy SOPMOD NVG Mount oraz MICH 2000 Helmet With Dummy SOPMOD NVG Mount

?eby zobaczy? wi?cej zdj?? nowo?ci sprz?towych oraz przeczyta? wypowiedzi dwóch maniaków ASG na temat MICH 2001 z monta?em pod NVG i bocznymi szynami,
Czytaj wi?cej...

?ród?o: http://www.ebairs...
?ród?o: http://www.wmasg.pl/
Legia cudzoziemska
Legia Cudzoziemska bez sekretów.

Dochodzi czwarta nad ranem. Za oknem atramentowa czer?. Pora najg??bszego snu. Za jakie? dwie godziny zacznie ?wita?. Kopni?te wojskowym buciorem drzwi dwudziestoosobowej sypialni z ?omotem uderzaj? o ?cian?. Pot??nie zbudowany, ?ysy caporal-chef, z pochodzenia Bu?gar wpada do sali:

- Wstawa?! Wszyscy wstawa?, rusza? si?! Allez allez!!! Za dziesi?? minut wszyscy na zewn?trz!ca?y artyku? wraz z wywiadami z Polskimi Legionistami oraz dodatkowe materia?y w pe?nej tre?ci...


?ród?o: http://www.czeszu...ylegia.htm
Snajper w ASG.
Jako czynny uczestnik strzelanek wi?kszych i mniejszych postaram si? podzieli? w?asnymi przemy?leniami na temat tego zagadnienia.
Najpro?ciej opisuj?c przez miano strzelca wyborowego okre?lamy cz?owieka w dru?ynie który posiada niewiele mocniejsz? replik? ale za to o wiele celniejsz? ni? reszta jego towarzyszy. Jest on w stanie strzela? dobrze niemal z ka?dego rodzaju repliki oraz doskonale wspó?pracuje z kolegami.Snajper natomiast dzia?a z dala od dru?yn, porusza si? sam lub z dodatkowym strzelcem, którego zadaniem jest podawanie wszystkich niezb?dnych informacji oraz ochrona kolegi. Obie funkcje maj? swoje miejsce na polu walki ASG.
?ród?o: http://blog.gunfi...
Ciekawe miejsca które czasem warto odwiedzic
Cz??? osób która bywa?a w Dar?ówku i kierowa?a si? w stron? Jaros?awca i mia?a ch?ci przej?c marne 5-6 km na bank widzia?a miejsce które chc? wam pokaza?


Psy wojny - najstarszy zawód ?wiata...
"Psami wojny" nazwa? ich Szekspir w "Juliuszu Cezarze". "?o?nierz najemny to obok prostytutki z ca?? pewno?ci? najstarsza profesja ?wiata" - powiedzia? przed laty niekoronowany król najemników, pu?kownik Robert Denard.Kongo, Nigeria, Angola, Sudan, Benin, Sierra Leone, Czad, Komory, Seszele wyznaczaj? afryka?ski szlak bojowy armii najemniczych. W niemal ka?dej stolicy Czarnego L?du mo?na spotka? tajemniczych instruktorów wojskowych, doradców, handlarzy broni?, pok?tnych po?redników, specjalistów od brudnych interesów.

Bo cho?...


?ród?o: http://ffl-beliza....php?t=117
BEST RANGER COMPETITION 2009
Chcia?bym przedstawi? Wam 12 filmików przedstawiaj?cych ?wiczenia Rangers z 2009 roku, a dok?adniej konkurs Best Rangers Competition, czyli zawody na najlepsz? par? dwójek itp. Moim zdaniem warto obejrze? wszystkie 12, poniewa? ka?dy film przedstawia osobny etap zmaga? i przezwyci??ania w?asnych s?abo?ci. Poszczególne etapy zawodów s? naprawd? bardzo ciekawe. :)
Wielu z nas interesuje si? Armi? Ameryka?sk?, a wi?c my?l?, ?e w?a?nie te osoby powinny to obejrze?. Zapraszam równie? osoby interesuj?ce si? innymi Armiami do obejrzenia na czym to wszystko polega. :)Ranger School 25KM od S?upska
Po raz trzeci odoby? si? Ranger School.

Location: Farm location 25 KM east of Slupks, 1.5 hours west of Gdansk. Lupawa in the nearest town.

Temat z przesz?o?ci. Jednak wstawiam, aby zaciekawi? maniaków ASG i zach?ci? do udzia?u w przysz?ych szkoleniach.W dalszej cz??ci Newsa filmik oraz zdj?cia...
Droga do Ameryka?skiej Szko?y Oficerskiej
Kolega Filip posiadaj?cy podwójne obywatelstwo podj?? prób? dostania si? do OCS (Officer Candidate School)."Zdecydowa?em si? na opisanie na bie??co mojej drogi ku zostaniu oficerem w U.S. Army. Urodzi?em si? w Stanach, rodzice si? przenie?li do Polski kiedy mia?em 11 lat i od gimnazjum gdzie? tam ?wita?a ta my?l o s?u?bie w armii. Jako, ?e ko?cz? teraz studia, plany nabieraj? rozp?du" Filip

Zapraszam do przeczytania pierwszej cz??ci drogi Filipa do Ameryka?skiej Szko?y Oficerskiej...
Piec na ka?d? kiesze? :)
Kiedy chcesz zbudowa? w terenie ?ród?o ciep?a, które zu?yje ma?o opa?u, do tego b?dzie prawie niewidoczne, oraz zagrzeje Twój posi?ek, zbuduj piec.

Mo?e to by? piec z piekarnikiem, piec juko?ski, piec ziemny (zboczowy), piec obozowy, piec maoryski.


Na zdj?ciu: piec ziemny (zboczowy)


Wi?cej w pe?nej tre?ci Newsa...
MIASTO DUCHÓW
Czarnobyl
Niniejsza rekonstrukcja wydarze? zosta?a oparta na felietonie Ireny Szymczak, zamieszczonym w wydaniu specjalnym magazynu Focus 1/2006, na dokumentacji z angielskiej Wikipedii oraz na wielu stronach internetowych. Do?o?y?em wszelkich stara?, by z potoku m?tnych, a czasami nawet sprzecznych informacji, wy?owi? prawdziwe fakty.


...
Film z Manewrów Koalicji Pó?noc pod S?uspkiem
Dnia 2010.04.10/11 tak jak informowa? Terenowy odby?y si? Manewry Koalicji Pó?noc. Przeszli?my i przebiegli?my ok. 10km z pe?nym ekwipunkiem ok. 30/35kg pokonuj?c przeszkody m.in. przy pomocy lin. ?wiczyli?my zgranie dwóch Teamów:
Ghost Team S?upsk
75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC
Wieczorem po roz?o?eniu prowizorycznego obozu po zmroku wys?ano Patrol aby doprowadzi? do Arcytajnej Bazy SPZ S?upsk Rangers, którzy dojechali po pracy.FILM oraz dalsz? cz??? relacji przeczytaj w pe?nym Newsie...
RED MOOSE podsumowanie biegu na orientacj? organizowanej przz SPZ S?upsk

ASG Bieg na orientacj? " RED MOOSE " zorganizowany przez SPZ odby? si? dnia 2010.04.11 Z zadeklarowanych 40-stu uczestników, dotar?o 20-stu. Bieg by? du?ym wyzwaniem i pokonywaniem swoich s?abo?ci. Teren pi?kny. Trasa liczy?a ok 15km. Obci??enie ??czne ok 20kg bez wody i jedzenia.
Uczestniczy?y takie Teamy ASG jak:
13 Pomorska Brygada Piechoty
75th Rangers RGT Koszalin
Ghost Team S?upsk
Panthera L?bork
S?upski Pluton Zwiadowczy

NAGRODA PRZECHODNIA "RED MOOSE" TRAFI?A DO SEZAMKA. GRATULACJE!
Film z przemówienia ko?cowego Barracudy w pe?nej cz??ci Newsa. Zdj?cia wykonywa? Korespondent KOALICJI PÓ?NOC Marduk. Niebawem zapewne je ujrzymy.
Czytaj wi?cej...
Rats Umiera !
Rats Umiera ! Taki komunikat mogli?my zobaczy? niedawno na forum Rats S?upsk. Banner który og?asza smutny komunikat, wypowied? Grzebienia z Rats S?upsk oraz s?owa Millera, Kocura i Borka na temat tego wydarzenia znajdziecie w pe?nym tek?cie Newsa.

Z?owieszcze chmury nadci?gn??y nad Team RATS S?upsk.


Na zdj?ciu Grzebie? RATS S?upsk


czytaj wi?cej...
Wspomnie? czar - IVO II
Materia? na serial z IVO II jest w trakcie obróbki. Mo?liwe, ?e dwóch re?yserów zrobi swoje autorskie odcinki. Patol zajmuje si? produkcj? w Koazlinie, a Mardukowi dowioz? materia?y w tygodniu i b?dzie produkowa? w Dar?owie.
Jednak aby Wam si? do tego czasu bardzo nie ci?gn??o Marduk stworzy? prezentacj? zatytu?owan? "IVO JIMA II WSPOMNIENIA"Zapraszam do obejrzenia...
Zasady airsoftowe (Prawo ASG)
ZASADY ASG

Preambu?a
Niniejszy zbiór powsta? w celu ujednolicenia podstawowych zasad airsoft, funkcjonuj?cych dotychczas jako niepisany kodeks honorowy jego mi?o?ników. Zbiór ten nie pozostaje w sprzeczno?ci z prawem powszechnym i jest prawu powszechnemu podporz?dkowany. Stanowi nakre?lenie i zgromadzenie w formie jednego dokumentu zasad powszechnie dot?d stosowanych, jako, ?e airsoft'em zajmuj? si? wy??cznie ludzie uczciwi, przestrzegaj?cy zasad fair play, którym przy?wieca idea wspólnej, dobrej zabawy z uwzgl?dnieniem wszystkich zasad bezpiecze?stwa i dla których nie jest podstawowym celem osi?gni?cie zwyci?stwa za wszelk? cen? oraz uzyskanie jak najwi?kszej ilo?ci trafie?, czy te? wykazanie w jakikolwiek inny sposób wy?szo?ci nad innymi mi?o?nikami airsoft. Zebranie zasad airsoft w formie jednolitego dokumentu, u?atwi ich konsekwentne przestrzeganie, a tak?e ustandaryzuje airsoft na terenie ca?ego kraju.


Kalendarz
<< Grudzień 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Zwyci?zcy wrzesie? Homemade Libia Taktyka zielona Alice Custom Radio ASG Elektryczny Blow Back Survival Mndur Gorka E SPOS Combat LIGA ASG
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:21,307
Wczoraj:30,833
W tym tygodniu:52,140
W tym miesiącu:21,307
W tym roku:7,149,097
Wszystkich:55,637,501
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
01-12-2020 11:28
Z on zadanie zwrotu sumie spokojnej użyczonej przecenie po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę nieruchomości względnie [url=http://weebom
ix.online/wp-json/
oembed/1.0/embed]p
raca ogloszenia plock[/ur

Engami
01-12-2020 10:06
Z jego osoba zadanie przełomu sumy spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości albo praca psycholog poznan oferty o

Engami
30-11-2020 20:14
Z on funkcja skrętu wielkości płynnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę posiadłości albo [url=http://weebom
ix.site/tag/parkin
g-i-garaz/page/3/]
praca ogloszenia plock[/url

Engami
30-11-2020 11:46
Z on funkcja zwrotu kwoty łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę posiadłości względnie [url=http://poorta
lowy.site/wolne-lo
kale-dla-prawnikow
/]oferty pracy czestoch

Engami
30-11-2020 10:32
Z jego osoba obowiązek przełomu liczby prostej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę nieruchomości czy też [url=http://poorta
loo.site/dzialka-k
omercyjna-krakow-n
owa-huta/]bezplatn
e

Engami
29-11-2020 02:16
Z jego osoba obowiązek zakrętu kwoty łagodnej użyczonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości ewentualnie [url=http://poorta
lowy.site/poszukuj
e-lokalu-uzytkoweg
o-w-okolicach-k

Engami
29-11-2020 01:04
Z on obowiązek przełomu wielkości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości bądź [url=http://poorta
loo.site/wp-conten
t/themes/hueman/as
sets/front

Engami
28-11-2020 12:58
Z jego osoba My?lija przełomu liczby gładkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości lub [url=http://weeboo
w.online/wp-conten
t/themes/hueman/as
sets/front/fonts/t
itillium-re

Engami
28-11-2020 11:47
Z jego osoba funkcja przełomu sumie równowartościowej użyczonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości bądź [url=http://weeboo
w.online/page/17/]
oferty pracy warszawa targowek g

Engami
27-11-2020 19:42
Z jego osoba funkcja skrętu liczby prostej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości czy też [url=http://weeboo
w.online/lokal-uzy
tkowy-do-sprzedani
a-lub-wynajmu/]ofe
rty pracy

Engami
27-11-2020 18:31
Z jego osoba zadanie skrętu liczby mocnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości albo [url=http://weebom
ix.site/wypoczynek
-w-szczawnicy-caly
-dom-lub-osobne-po
koje-w-ce

Engami
27-11-2020 16:35
Z jego osoba zadanie skrętu kwoty regularnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości lub oferty praca przemysl okolice oddzielnej wła

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: