Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [149 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosów]

Ogółem głosów: 173
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:06
Zachód słońca: 15:19
Dzień trwa:
8 Godzin 13 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 10:21
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

M?odo??, ?wie?o??... a my narzekamy.
M?odo??, ?wie?o??... a my narzekamy.
Piotr "Wroobel" Wróblewski

Kolejny raz do przemy?le? sk?oni?a mnie ogromna ilo?? nieprzychylnych komentarzy dotycz?cych s?abego stanu naszego ?rodowiska, który to spowodowany jest g?ównie pojawieniem si? ogromnej ilo?ci m?odych rgraczyr1; ( cholera, jak ja nie lubi? tego s?owa ). Po g??bszym zastanowieniu zada?em sobie pytanie: czego my chcemy od tych m?odych?
?ród?o: http://blog.gunfi...
Wypadek TU-154
Jak pewnie wszyscy ju? wiemy dzisiaj rano o godz 8:56 naszego czasu
rozbi? si? samolot rz?dowy na którego pok?adzie by?y wszyscy znacz?cy
politycy oraz dowódcy wszystkich formacji wojskowych mi?dzy innymi
dowódca WP generera? G?gor


Wi?kszo?? osób znajduj?cych si? w moim otoczeniu jest wielkim szoku.
Wszyscy przedstawiciele Koalicji Pó?noc ??cz? si? w ?alu i sk?ada
kondolencje rodzinom osób które zgin??y tym przykrym dla ca?ego kraju
wypadku.

Lista pasa?erów samolotu w dalszej cz??ci newsa...
Wycofanie si? z KSA przez SPZ
W Pon 23:58, 05 Kwi 2010 ukaza?o si? o?wiadczenie dowódcy SPZ informuj?ce o zerwaniu Koalicji S?upskiego Airsoftu z Rats S?upsk."W okresie ostatnich kilku miesi?cy pojawi?o si? wiele zawirowa? dotycz?cych KSA.
Po raz kolejny pojawi?y si? problemy z kooperacj? g?ównych dru?yn wchodz?cych w sk?ad koalicji.
S?upski Pluton Zwiadowczy podj?? jednog?o?n? decyzj?..." Miller44 SPZ S?usk

czytaj wi?cej....

?ród?o: http://www.asgslu...,2431.html
FRONT LINE 28-30 maja 2010r Ustka
W imieniu grupy SHAFT ATU pragn? zaprosi? wszystkich zainteresowanych na pierwszy tego typu, zlot mi?o?ników ASG w Ustce, pod kryptonimem "FRONT LINE" .
Planowany termin zlotu : 28-30 maja 2010r.strona Front Line:http://www.frontl... ' target='_blank'>Link
strona Orgów: http://www.shaft....
M4A1 MAX SYSTEMA PTW (CHALLENGE KIT)
Relacja Milo Rats S?upsk odno?nie repliki M4A1 MAX SYSTEMA PTW (CHALLENGE KIT)

"Mam t? przyjemno?? zaprezentowa? pierwsze wra?enie z M4A1 Systema PTW. Szczerze mówi?c to nie wiem od czego mam zacz??. Tu wszystko, dos?ownie jest inne od replik, które mia?em przyjemno?? opisywa?."Dalsza cz??? relacji wraz ze zdj?ciami i filmikiem w pe?nym News'ie.


?ród?o: http://www.ratssl...t,140.html
M4A1 GFC - ulubiony karabinek Rangers :)
"Kolejna eMka" - tak zapewne skwituj? nowy produkt malkontenci. Repliki z rodziny Armalite ciesz? si? bowiem w airsofcie nies?abn?c? popularno?ci?. Osoba planuj?ca zakup repliki M4A1 stoi przed nie lada dylematem. Do wyboru ma produkty producentów takich jak: Classic Army, G&G, G&P, ICS, VFC, King Arms, Deep Fire, Boyi, JG. Teraz tak?e GFC r11; chi?ska produkcja dla sklepu Gunfire.pl

Testowane M4 jest o tyle ciekawe, ?e obiecuje cz??ci wysokiej jako?ci i wysok? pr?dko?? wylotow?, za cen? ni?sz? ni? producenci z Tajwanu i Hongkongu.Autor: Kmieciu4ever
Autor zdj??: szalony jack pirat
czytaj wi?cej...
Wejscie Amerykanskiej State Police
Otó? drodzy airsoftowcy tak to si? robi na zachodzie ale osobi?cie wole nasze polskie klimaty :Dw razie W podaje jeszcze link :D
Youtube
Produkty Blade Tech podst?pne w ofercie RedWolf Airsoft
Nie wiem ile osób spo?ród Koalicjantów czyta zagraniczne strony o tematyce ASG a ile ogranicza sie tylko do polskich odpowiedników dlatego pozwoli?em sobie przedstawic newsa który pojawi? si? na stronie Red Wolf'aLink:
sklep RedWolf Airsoft
SPRAWOZDANIE Z IWO JIMY II
IVO JIMA II

Bitwa o wysp? IVO JIMA ju? si? zako?czy?a. W tym starciu bra?y udzia? dwie strony: ameryka?ska oraz japo?ska. Wielu ?o?nierzy poleg?o chwalebnie w boju, wielu prze?y?o i godnie reprezentowa?o swój kraj. Do ostatniej kropli krwi bronili swoich ziem Japo?czycy. Amerykanie natomiast zawzi?cie chcieli im je odebra?.


...
ICS - repliki firmy I Chih Shivan Enterprise Taiwan w jej ta?szej odmianie czyli Universal Version

Repliki firmy ICS uchodz? za rnajlepsze z najlepszychr1; r11; niestety nie nale?? do tanich. Za klasyczne M4A1 zap?aci? trzeba 1150 z?otych. Ta?sza wersja z plastikowym body ok 800 z?otych. Cho? pomimo wysokiej ceny ch?tnych na repliki rI Chih Shivanr1; nie brakuje, producent innowacyjnych eMek (i nie tylko) zdecydowa? si? zawalczy? o klienta z mniej zasobnym portfelem. Jesieni? roku 2008 na rynek wesz?a pierwsza replika linii Universal, koncepcyjnie podobna do tanich odmian G&G, oferuj?ca rto samo w ta?szym opakowaniur1;. Od wersji znanej i lubianej od lat, repliki maj? odró?nia? si? tylko i wy??cznie materia?em z którego wykonano korpus i chwyt transportowy. Mamy tu wi?c do czynienia z zupe?nie inn? strategi? ni? w przypadku np. Sport Line CA.Autor: Andrzej Hypki
Autor zdj??: Andrzej Hypki


Recenzj? czytaj dalej...
No?em w g?ow? za oszukiwanie w "Counter-Strike"
Je?li lubisz u?ywa? kodów, graj?c w gry, uwa?aj, gdzie to robisz. Na pewno nie próbuj tego w kawiarenkach internetowych. 17-letni Chi?czyk z prowincji Jilin to zrobi? i sko?czy? z 30-centymetrowym no?em w czaszce. Na szcz??cie narz?dzie nie uszkodzi?o ?adnej t?tnicy ani obszaru odpowiedzialnego za motoryk? cia?a. Ale nie ka?dy musi mie? tyle szcz??cia...czytaj wi?cej.... w tym równie? zdj?cie nastolatka z no?em w g?owie na stole operacyjnym...

News znaleziony przez Fubara 75th Rangers RGT Koszalin KOALICJA PÓ?NOC

?ród?o: http://koalicjapo...f=30&t=286
MILSIM i system MCS (Milsim Combat System)

Krótki, spójny i zrozumia?y - Milsim Combat SystemZ po?ród ró?nych dzia?aj?cych systemów Milsim najbardziej przejrzysty, konkretny i spójny wg. mnie jest system MCS (Milsim Combat System). Poni?ej pozwol? sobie przedstawi? jego zasady. Na szcz??cie nie jest to par?na?cie stron przepisów oraz dodatkowych par? stron errat. MCS jest kwintesencj? wcze?niejszych systemów. Zmiany wcze?niejszych systemów powodowa?y w?a?nie opisywany wy?ej przerost tre?ci, dlatego te? MCS zosta? napisany od nowa w oparciu o wile lat przemy?le? i do?wiadcze?. Moim zdaniem jest najbardziej klarownym systemem symulacji militarnych.

Les?aw: "Kompleksowy zestaw regu? obejmuj?cy zarówno zasady trafie?, kart ran jak i limity ammo, magazynki, zasady dla pancerzy, ect... System stworzony g?ównie na potrzeby "MilSim 48h" i innych milsimów organizowanych przez SSInc. " Czytaj wi?cej... ?ród?o: http://www.milsim...&t=307

?yczenia Wielkanocne

Grafika autorstwa W?odo


?eby ammo nie brakowa?o, ?eby aku zawsze dzia?a?o :)
Givera nigdy si? nie zacina?a, a celno?? jak po sznurku by?a sta?a :)

...a przede wszystkim ?eby Wam si? dzieci replik nie czepia?y i GB nie p?ka?y
ASG Maniakom ze wszystkich znanych KOALICJI PÓ?NOC Teamom oraz wszystkim walecznym niezrzeszonym wojownikom
?yczymy

Mokrego ?migusa Dyngusa i wodnego arsena?u w kieszeni
Smacznego jajka i rodzinnego ?niadanka
Przede wszystkim zdrowia, ?eby?cie na spotkania ASG cz?sto zagl?dali chorobami nie zm?czeni :)


Grafika autorstwa W?odo
Kestrel prezentuje prototyp PWASG
Firma Kestrel zaprezentowa?a na ostatnich targach IWA 2010 prototyp PWASG. Jego cena uzale?niona jest od zainteresowania na rynku. Prototyp nie posiada uzbrojenia ani opancerzenia. Lekki pancerz ma by? dost?pny w dwóch konfiguracjach. Dodatkowo uniwersalny uchwyt na jedn? replik? z mo?liwo?ci? obrotu o 90'.Personal Wehicle ASG zobacz zdj?cie prototypu i czytaj wi?cej...
Demony Wojny 6 czerwiec 2010
Imprez? organizuje Grupa Airsoftowa Panthera L?bork
Zlot ma odby? si? 6-tego czerwca 2010r w miejscowo?ci: T?uczewo/Linia
Informacje: www.demonywojny.v... oraz w temacie: Link
czytaj wi?cej...
ASG Magpul PTS FPG
FPG oznacza Folding Pocket Gun, do zastosowania z broni? osobist? tak? jak...


Czytaj wi?cej...
Remake IVO-JIMA II - filmik od Patola :)
Patol wysma?y? taki filmik. Uj?cia pochodz? mi?dzy innymi z aparatu umieszczonego na jego HK. Ta ma?a wariacja pozwoli nacieszy? oczy do czasu ukazania si? pierwszego odcinka. Mamy równie? materia?y z kamery Jacka i z kamery Grubego - która by?a umieszczona na he?mie :)

Remake IVO-JIMA II - rozstrzygni?cie
Remake IVO-JIMA II - rozstrzygni?cie

W oczekiwaniu na artyku? Jacka, a po naciskach i pro?bach wielu uczestników, opublikowano ju?, która strona konfliktu wygra?a.Czytaj wi?cej...
Wprowadzenie SCAR na wyposa?enie US Army
Informacja dla posiadaczy SCAR-a. Wprowadzenie SCAR na wyposa?enie US Army.

75th Rangers Regiment jest pierwsz? jednostk? podleg?? ameryka?skiemu Dowództwu Wojsk Specjalnych (US SOCOM), która otrzyma?a nowe karabinki i karabiny automatyczne nale??ce do rodziny SCAR (Special Operations Combat Assault Rifle).?ród?o: http://www.altair...start-3008
PODSTAWOWE DZIA?ANIA BOJOWE
W tym artykule umieszcz? fragment z podr?cznika, który jest autorstwa Greya i nosi nazw? "Podr?cznika taktyki ASG". Fragment b?dzie mówi? o podstawowych dzia?aniach bojowych w ASG.Tani Tuning - czy to mo?liwe?
Wielu z was chcia?o by stuningowa? swoje karabiny i to najlepiej tanim kosztem. Postanowi?em napisa? ten artyku? by pomóc w ewentualnych pó?niejszych problemach . Zacznijmy zatem od pocz?tku....
Na mo?cie 211 bez zmian
"Na mo?cie 211 bez zmian"
Marcin Górka, Adam Zadworny

Siedzimy tu i ?mierdzimy. W kuchni zrobionej w starym kontenerze gotuje si? kapu?niak. Talibowie wal? do nas, wi?c my walimy do nich. Walczymy o... zaraz, o co my walczymy?!

Fot. Robert Suchy
I S?upski Bieg Na Orientacj? " RED MOOSE"
SPZ zaprasza wszystkich maniaków ASG na I S?upski Bieg Na Orientacj? " RED MOOSE"


Czytaj wi?cej...
Droga do piaskowego beretu
Jeden z najm?odszych ?o?nierzy, który sko?czy? mordercz? Selekcj? i sp?dzi? 7 lat w SASR, w tym cztery na "linii" - sekcji AT, zgodzi? si? na przeprowadzenie wywiadu dla Green Devils Legion. Zapraszam do zapoznania si? z tym wywiadem...
AS-50 Karabin wyborowy Navy Seals
Pozwol? sobie przybli?y? ostr? wersj? karabinu snajperskiego odpornego na wod? morsk?, b?oto, ?nieg... Stworzony do pracy w ci??kich warunkach, a jednocze?nie przy du?ym niszczycielskim kalibrze, daj?cym mo?liwo?? snajperowi, swobodne przenoszenie karabinu
Kalendarz
<< Grudzień 2020 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Nowe pistolety WP Survival Alice Custom Zwyci?zcy wrzesie? Mndur Gorka E SPOS Act od Valor Tajna bro? Radio ASG Skarby... Homemade Libia
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
After low-res photos o...
[url=https://www.shake...
[url=https://www.progr...
[url=https://www.orias...
[url=https://jmfencing...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://carpestol...
[url=https://brissypai...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
[url=https://www.123.c...
[url=https://ibexweb.c...
[url=https://swiindex....
[url=https://pharmacy4...
[url=https://www.malla...
[url=https://freshseo....
[url=https://fixfactor...
[url=https://clinicsz....
[url=https://cleanings...
[url=https://carpestol...
[url=https://amoura.co...
[url=https://americand...
A Complete Guide to Th...
https://collegeadmissi...
[URL=https://collegead...
https://freshseo.com.au
https://pharmacy44.com/
https://cleanings4u.co...
https://basementideas.us/
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
[url=https://www.piico...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:20,604
Wczoraj:30,833
W tym tygodniu:51,437
W tym miesiącu:20,604
W tym roku:7,148,394
Wszystkich:55,636,798
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Engami
01-12-2020 11:28
Z on zadanie zwrotu sumie spokojnej użyczonej przecenie po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę nieruchomości względnie [url=http://weebom
ix.online/wp-json/
oembed/1.0/embed]p
raca ogloszenia plock[/ur

Engami
01-12-2020 10:06
Z jego osoba zadanie przełomu sumy spokojnej użyczonej przeceny po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości albo praca psycholog poznan oferty o

Engami
30-11-2020 20:14
Z on funkcja skrętu wielkości płynnej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę posiadłości albo [url=http://weebom
ix.site/tag/parkin
g-i-garaz/page/3/]
praca ogloszenia plock[/url

Engami
30-11-2020 11:46
Z on funkcja zwrotu kwoty łagodnej udostępnionej bonifikacie po jej waloryzacji, oskarżający nabywcę posiadłości względnie [url=http://poorta
lowy.site/wolne-lo
kale-dla-prawnikow
/]oferty pracy czestoch

Engami
30-11-2020 10:32
Z jego osoba obowiązek przełomu liczby prostej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający odbiorcę nieruchomości czy też [url=http://poorta
loo.site/dzialka-k
omercyjna-krakow-n
owa-huta/]bezplatn
e

Engami
29-11-2020 02:16
Z jego osoba obowiązek zakrętu kwoty łagodnej użyczonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości ewentualnie [url=http://poorta
lowy.site/poszukuj
e-lokalu-uzytkoweg
o-w-okolicach-k

Engami
29-11-2020 01:04
Z on obowiązek przełomu wielkości równowartościowej udostępnionej przecenie po jej waloryzacji, obciążający spożywcę nieruchomości bądź [url=http://poorta
loo.site/wp-conten
t/themes/hueman/as
sets/front

Engami
28-11-2020 12:58
Z jego osoba My?lija przełomu liczby gładkiej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obciążający nabywcę posiadłości lub [url=http://weeboo
w.online/wp-conten
t/themes/hueman/as
sets/front/fonts/t
itillium-re

Engami
28-11-2020 11:47
Z jego osoba funkcja przełomu sumie równowartościowej użyczonej przecenie po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę posiadłości bądź [url=http://weeboo
w.online/page/17/]
oferty pracy warszawa targowek g

Engami
27-11-2020 19:42
Z jego osoba funkcja skrętu liczby prostej udzielonej zniżce po jej waloryzacji, ciążący odbiorcę posiadłości czy też [url=http://weeboo
w.online/lokal-uzy
tkowy-do-sprzedani
a-lub-wynajmu/]ofe
rty pracy

Engami
27-11-2020 18:31
Z jego osoba zadanie skrętu liczby mocnej użyczonej zniżki po jej waloryzacji, obwiniający odbiorcę nieruchomości albo [url=http://weebom
ix.site/wypoczynek
-w-szczawnicy-caly
-dom-lub-osobne-po
koje-w-ce

Engami
27-11-2020 16:35
Z jego osoba zadanie skrętu kwoty regularnej udostępnionej zniżce po jej waloryzacji, obciążający spożywcę posiadłości lub oferty praca przemysl okolice oddzielnej wła

Galennind
19-03-2020 14:34
Hello everyone! Last year I got a job so I had to use paper Pomocy service cause you know how hard it can be if you dont have much time to do everything U?miech Well, I spent a lot of days looking for

expexpeno
21-11-2019 11:14

expexpeno
21-11-2019 01:03

expexpeno
20-11-2019 14:10

expexpeno
20-11-2019 03:11

expexpeno
19-11-2019 16:07

expexpeno
19-11-2019 06:08

expexpeno
18-11-2019 20:16

expexpeno
18-11-2019 12:27

expexpeno
18-11-2019 10:09

expexpeno
18-11-2019 00:12

expexpeno
17-11-2019 16:42

expexpeno
17-11-2019 14:03

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: