Legion VII

„Legion VII” jest ekip? zrzeszaj?ca maniaków z ró?nych stron Polski, ale dzia?aj?ca przede wszystkim w Kostrzynie nad Odr? i w okolicach. Naszym celem jest rozwój lokalnego airsoftu i stworzenie ?rodowiska, w którym ka?dy siewca kompozytu b?dzie mia? warunki do aktywnego wypoczynku oddaj?c si? swemu hobby. Rozwój ten b?dzie si? odbywa? poprzez organizowanie i uczestniczenie w rozgrywkach o charakterze lokalnym, wyje?d?anie na wi?ksze imprezy airsoftowe s?u??ce m.in. wymianie do?wiadcze? z innymi ?rodowiskami jak równie? organizowanie zlotów w samym Kostrzynie (Legion VII zosta? mianowicie za?o?ony przez zdecydowan? wi?kszo?? organizatorów polsko-niemieckiego Projektu „Firestart”). Uczestnictwo w tych wszystkich spotkaniach ma nam równie? s?u?y? doskonaleniu naszych umiej?tno?ci indywidualnych jak równie? dzia?ania w grupie, przy czym nie b?dziemy bazowa? na atmosferze wojskowego drylu, a na kole?e?stwie i wzajemnym wsparciu.

Legion VII nawi?zuje sw? nazw? do ?wietno?ci militarnej Imperium Rzymskiego. Oczywi?cie nie ma mowy o ?adnej stylizacji na jednostki z tamtych czasów, które przecie? nie u?ywa?y broni palnej, niemniej jednak Rzymianie s? dla nas wzorem wojowników, którzy dzi?ki rozwini?tej strategii oraz dyscyplinie pojedynczych ?o?nierzy osi?gn?li pot?g?, której w antycznym ?wiecie nikt nie móg? dorówna?. My – jako zwykli amatorzy airsoftu – wyra?amy szacunek dla tej pot??nej armii.

Motto grupy „Aut Vincere Aut Mori” (?ac.: „Albo zwyci??a?, albo umiera?”) oznacza, ?e b?dziemy z determinacj? d??y? do wyznaczonych sobie celów. Nie nale?y go odbiera? dos?ownie, ?e gotowi jeste?my przelewa? cudz? i w?asn? krew w imi? zwyci?stwa w rozgrywce airsoftowej, gdy? w tej nie chodzi tyle o wynik, co o sam? zabaw? (patrz: „Co to jest airsoft?”). Motto jest raczej metafor? oznaczaj?c?, ?e nie poddamy si? przed osi?gni?ciem wyznaczonych celów i takiej postawy oczekujemy od ka?dego chc?cego wst?pi? w nasze szeregi.

Jako ?e grupa nie stylizuje si? na ?adn? konkretn? jednostk? wojskow?, obowi?zuje pe?na dowolno?? wyposa?enia i sprz?tu. Jedyne ograniczenia mog? wynika? ze wzgl?dów bezpiecze?stwa, szczególnie w przypadku okularów ochronnych. Legion VII nie wygl?da wi?c jak jednostka regularnego wojska, a raczej jak grupa najemników. Mo?na j? mianowicie „wynaj??” do poprawienia frekwencji na organizowanych spotkaniach, a jako „wyp?at?” przyjmie ona po prostu dobr? zabaw?.

 

 

Zapraszamy do wspó?pracy ka?dego maniaka ASG oraz osoby chc?ce dopiero rozpocz?? sw? przygod? z airsoftem. Ch?tnie przyjmiemy nowych cz?onków w nasze szeregi, a z istniej?cymi ju? grupami organizowa? b?dziemy wspólne spotkania. Nie ograniczamy przy tym si? do kooperacji z kostrzy?skimi grupami, a jeste?my otwarci na kontakt i wzajemne odwiedzanie si? z ekipami z okolicznych miejscowo?ci. Jedynym warunkiem, jakiego wymagamy od nowych rekrutów i wspó?pracuj?cych grup jest nienaganna opinia w ?rodowisku airsoftowym, a w szczególno?ci w?ród Legionistów. Ze wzgl?du na konieczno?? zachowania pewnych regu? bezpiecze?stwa w airsofcie (patrz: „Co to jest airsoft?” ), osoby niepe?noletnie proszone b?d? dodatkowo o dostarczenie zgody rodziców na udzia? w grach airsoftowych.


http://www.legionvii.nets.pl