Nawigacja
POLECANE
ZNAJOMI
Ankieta
Czy jeste? zwolennikiem u?ywania magazynków typu:

Real/Low/Mid-Cap
Real/Low/Mid-Cap
86% [148 głosów]

Hi-Cap
Hi-Cap
14% [24 głosy]

Ogółem głosów: 172
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.01.11

Archiwum ankiet
Słoneczny panel
Dziś jest:

Wschód słońca: 7:13
Zachód słońca: 15:57
Dzień trwa:
8 Godzin 43 minut
Jest krótszy od najdłuższego dnia o: 9:50
Archiwum News 2014:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2013:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2012:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2011:
Stycze?

Luty

Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Archiwum News 2010:
Marzec

Kwiecie?

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpie?

Wrzesie?

Pa?dziernik

Listopad

Grudzie?

Prasa o nas

Weekendowi wojownicy

Mo?na ich cz?sto zobaczy? jak w sobotnie i niedzielne poranki wychodz? ze swoich domów ubrani w mundury ró?nych wojsk, pakuj? plecaki do baga?ników samochodów albo przemierzaj? miasto z dziwnymi walizkami. Mo?na si? na nich natkn?? gdy spaceruje si? po lesie, cz?sto s? myleni z wojskiem, stra?? graniczn? lub innymi formacjami mundurowymi. Mówi si? na nich Airsoftowcy, Maniacy, niektórzy z ironi? wo?aj? na nich du?e dzieci. Czym tak naprawd? si? zajmuj?, co daje im ta zabawa, czego oczekuj? od samych siebie?"

Co to jest Airsoft?

Najcz??ciej ka?dy maniak ASG wymienia jednym tchem, ?e ASG jest to skrót od Air Soft Gun. Jest to sposób nap?dzania spr??onym powietrzem pocisku, podobnie jak w wiatrówkach, z tym, ?e nie jest to pocisk metalowy, a kompozytowy. W naszym przypadku najcz??ciej repliki nap?dzane s? elektrycznie bardzo wydajnymi akumulatorami, lub przy pomocy spr??onego gazu, lub najrzadziej przy pomocy si?y mi??ni.
Jednak ASG to nie tylko replika, mundur, to te? pewna filozofia, pewne cechy, które si? ma lub nabywa z czasem.

Najwa?niejsze z nich s? dwie: HONOR i UCZCIWO??. ?rodowisko maniaków ASG broni si? usilnie przed lud?mi, dla których te cechy s? obce. Mo?na powiedzie?, ?e maniacy ASG to wspó?cze?ni romantyczni wojownicy.

Airsoft ma wiele okre?le?. Maniacy ASG okre?laj? go ró?nie, w zale?no?ci od swojego podej?cia do ASG. Jedni nazywaj? ASG elitarnym sportem, inni sposobem na ?ycie, jeszcze inni drog? do samodoskonalenia, zachowania kondycji, dobrej zabawy, spotykania si? z wieloma warto?ciowymi lud?mi, obcowania z przyrod?. ASG korzystaj?c z replik 1:1 broni wykorzystywanej przez ?o?nierzy na ca?ym ?wiecie i strzelaj?c do siebie kompozytowymi pociskami, s? grup? nastawion? do ?wiata i siebie wzajemnie pokojowo. Wiem, brzmi to w pewien sposób absurdalnie, ale tak to dzia?a. Wielu ludzi z do?? hermetycznego ?rodowiska ASG czy podczas manewrów, przegrani czy wygrani, siadaj? wspólnie po strzelaniu i ciesz? si? razem ze swojego towarzystwa. Dla wielu m?odych ludzi jest to droga do zawodowej armii i sposób na sprawdzenie siebie i doskonalenie swoich umiej?tno?ci. Dla wielu to wieczna przygoda i dalsza zabawa w ?o?nierza jak kiedy? b?d?c dzieckiem, zatem odskocznia od ?ycia codziennego. Mo?e czasem ucieczka od problemów w pracy, w domu. Dla wielu jest to równie? pokonywanie samego siebie i swoich s?abo?ci, podnosz?c swoje umiej?tno?ci w szkoleniach paramedycznych, szkoleniach wykorzystuj?cych techniki linowe, ratunkowe, taktyki walki w budynkach, terenie zurbanizowanym, lesie czy pracy z logistyk?, komunikacj? radiow?, topografi?, bytowaniem czy survivalem.
Airsoft jest zatem bardzo szerokim zjawiskiem. To ?rodowisko, w którym ka?dy znajduje co? dla siebie. Wszystko sprowadza si? do wspólnego mianownika r11; przygody.

Czego wykorzystujecie do zabawy?
Do treningów, ?wicze? i w ko?cu du?ych manewrów np. na 800-set wojowników, wykorzystujemy repliki realnych odpowiedników karabinów, pistoletów. Jedni z nas zajmuj? si? rekonstrukcj? lub stylizacj? konkretnej jednostki z konkretnego okresu czasu. W?ród nich s? zarówno pasjonaci II Wojny ?wiatowej jak i okresu wspó?czesnego. Wówczas stosuj? si? do skrz?tnie zdobytej wiedzy na ten temat i maj? okre?lone odgórnie ramy zarówno okre?laj?ce umundurowanie jak te? uzbrojenie. Inni sk?adaj? swoje umundurowanie i uzbrojenie wg. tego jak im wygodniej i funkcjonalniej. W dzisiejszych czasach w ASG dysponujemy niemal ka?d? replik? istniej?cego na ?wiecie karabinu, nie wchodz?c w obszary lat wojen napoleo?skich czy secesyjnych, a bardziej opieraj?c si? o histori? lat II Wojny ?wiatowej do wspó?czesno?ci. Ka?dy zatem znajduje z tego arsena?u co? dla siebie. Nale?y równie? doda?, ?e najcz??ciej wojownicy ASG skupiaj? si? w Teamach, czyli dru?ynach, w których cz?sto stosuje si? ujednolicenie munduru, wspólne logo, wspólne ?wiczenia taktyki, radiokomunikacji, topografii, zachowania si? poszczególnych maniaków ASG w awaryjnych sytuacjach, ?wiczenie pami?ci mi??niowej, aby wykonywa? pewne czynno?ci odruchowo. W tym Teamy pozwalaj? na odpowiedzialno??, poniewa? ?aden Team nie chce by? uznawany za nieuczciwy i niehonorowy. Zatem je?li nie jest w stanie nauczy? swojego nowego rekruta tych cech, usuwa takowego poza swoje szeregi. Taki tr?dowaty z nieuczciwo?ci, cz?sto du?e imprezy i wiele ciekawych ?wicze? Teamów b?dzie mia? poza swoim zasi?giem. ?rodowisko broni?c si? przed takimi lud?mi coraz cz??ciej tworzy du?e imprezy na zaproszenia dla Teamów uznawanych za godne zaufania.

Pociski to 6-cio milimetrowe kule kompozytowe. Szybkostrzelno?? repliki jest identyczna jak w realnym odpowiedniku, czasem nawet przewy?sza osi?gi orygina?u. Producenci d??? do tego aby obs?uga zbli?ona by?a do orygina?u. Zasi?g replik zale?y od ich mocy, które cz?sto s? ograniczane na korzy?? bezpiecze?stwa maniaków ASG. W budynkach zatem moc w przepisach danego spotkania jest cz?sto obni?ana.


Dlaczego akurat ASG ?
Lubi? towarzystwo ludzi. Lubi? zatem wszystko co zespo?owe. B?d?c wiele lat managerem projektów, jako? we krwi zosta?o mi dobre dzia?anie w?a?nie w grupie. Po chodzeniu po górach, jaskiniach, paralotni, nurkowaniu zawsze ociera?em si? w tych sportach o pewnego rodzaju samotno??. Bycie samym z sob? nie jest z?e, ale ja wol? rado?? w?ród innych ludzi. ?mieje si?, ?e jestem takim zwierz?ciem stadnym. Próbowa?em si? ze znajomymi w Paintballu. Jednak tam nie spodoba?a mi si? pozorna uczciwo??. Czemu pozorna? Je?li nie mam farby na sobie, np. kula nie p?k?a, to hura uda?o si?. Par? razy widzia?em jak niektórzy z walcz?cych ?cierali farb? z munduru. Na szcz??cie nie jest to nagminne. W ASG równie? walczy si? z nieuczciwo?ci?. Jednak w Painballu na tamte czasy sprz?t, który przypomina?by karabin, by? bardzo drogi. My?l?c ca?y czas nie tylko o sobie, ale wielu ludziach, z którymi dzielili?my takie hobby stwierdzi?em, ?e mo?e s? inne alternatywy. Znale?li?my w internecie co? nowego, co okaza?o si? istnieje od ko?ca II Wojny ?wiatowej w Japonii, a teraz cieszy si? rozkwitem na ca?ym ?wiecie, cho? nadal pozostaje w ukryciu r11; ASG. Okaza?o si?, ?e w Polsce jest par?dziesi?t tysi?cy ludzi zajmuj?cych si? tym sposobem sp?dzania wolnego czasu. Wi?c z koleg? Grubym stwierdzili?my, ?e spróbujemy. Za nami posz?o pó?niej par?na?cie osób, a z czasem zaj?li?my si? równie? organizowaniem wi?kszych imprez ASG. Nie tylko pozytywnie przyj??o nas ?rodowisko ASG, ale te? staramy si? aktywnie kreowa? rzeczywisto?? ?wiata ASG i sta? na stra?y podstawowych jej przes?anek: uczciwo?ci i honoru. Stoj?c z dala ideologii czy upolityczniania. ASG to odskocznia od codzienno?ci.Co wam daje ASG?
ASG to pewien sposób relaksu. Jeden lubi sp?dzi? wolny czas na kanapie, a my np. w lesie brn?c przez mokrad?a, pokonuj?c wiele kilometrów ze sprz?tem wa??cym ok. 40kg na osob? i ?pi?c w lesie. Radykalnie rzadko zdarzaj? si? rozmowy o pracy. Dzielimy wspóln? pasj? i mamy na ten temat wiele tematów do rozmów. Wiele te? jest ?artów i ?miechu. Po powrocie do domów czujemy si? szcz??liwi. Zapewne gdybym mia? i?? sam do lasu to wróci?bym ze spaceru, po?o?y? si? na kanapie z pilotem. Na szcz??cie tak nie jest i ci?gnie nas do lasu.Czy nie s?dzisz ?e jeste? troch? za stary na zabaw? w wojsko ?
W ASG problem tkwi w zbyt m?odym wieku. Chodzi tutaj najcz??ciej o aspekty prawne. Jest to sport ekstremalny i ?atwo tutaj o kontuzj? jak te? uszkodzenie cia?a. Je?li rodzice zabieraj? ze sob? dzieci to inna sprawa. Nie ma natomiast czego? takiego jak za stary na ASG. ASG nie jest wojskiem. Tutaj si? nie musi, tutaj si? chce. Wi?c dopóki b?dzie mi si? chcia?o dopóty nie b?d? za stary.Jaki jest ?redni przekrój wiekowy w twojej ekipie?
Od 16-stu do 45-ciu? O ile wewn?trzne przepisy naszej grupy okre?laj? najni?szy wiek, który pozwala wst?pi? w nasze szeregi, to nie ma takiej granicy górnej. Czujemy si? ?wietnie w swoim towarzystwie. Cz?sto jest to miejsce gdzie ojciec z synem czy córk? w jednej dru?ynie spotyka wspólny j?zyk i dzieli wspólny czas. Tak jest np. u nas. Mój brat z córka walcz? rami? w rami? w jednej dru?ynie. Ludzie tutaj musz? polega? na sobie, ufa? i cz?sto sobie nawet prywatnie pomagaj?. Przeprowadzka, problemy finansowe, co? si? sypie r11; masz w nas oparcie. Wi?c wi?? jest cz?sto du?a pomi?dzy cz?onkami grupy.Czym zazwyczaj zajmuj? si? maniacy ?
Tutaj nie mo?na tego w ?aden sposób usystematyzowa?. Osobi?cie jestem szefem firmy informatycznej zajmuj?cej si? kompleksow? obs?ug? firm. Spotkasz tutaj ludzi od ucznia, studenta, ?o?nierza, pracownika, menagera, w?a?ciciela firmy, prezesa, dyrektora, nauczyciela, lekarza o ró?nych profilach w tym psychologowie i wiele innych. Wymienia? mo?na niemal wszystkie zawody z wszystkich bran?.Ile kosztuje podstawowy sprz?t dla osoby która chcia?aby zacz?? si? w to bawi??
Sprz?t to zakres od np. 200z? za replik? pistoletu czy strzelby g?adkolufowej przez ok. 800z? na sprz?t który d?ugo i dobrze pos?u?y, do paru lub parunastu tysi?cy. Umundurowanie waha si? w podobnych kwotach.Gdzie mo?na dowiedzie? si? o waszych spotkaniach?
Najwi?cej informacji znajdziecie w internecie. Je?li mówimy o ?rodowisku ?rodkowego pomorza zapraszamy na lokalny portal maniaków ASG www.KoalicjaPolno... Wpisuj?c zreszt? s?owa ASG oraz nazw? miasta znajdziecie od razu odno?niki do portali czy for dyskusyjnych.


Gdzie najcz??ciej si? bawicie?
Najcz??ciej s? to tereny zielone. Niektórzy wybieraj? treningi na budynkach.


Je?li macie jakie? uwagi jak przedstawi? lepiej laikom ASG to piszcie. Wspólnie mo?e uda si? wymy?li? najlepsze przedstawienie ASG do masmediów.

 

 

 

Weekend Warriors - wywiad w G?osie Koszali?skim Po kilku kolejnych dniach zadzwoni? do mnie Micha? Borkowski, jeden z dziennikarzy G?osu Koszali?skiego. Rozmowa nie trwa?a d?ugo, w?a?ciwie ograniczy?a si? do umówienia na rozmow?. Jeszcze tego samego dnia zawita?em do siedziby gazety. Spotkanie nie wygl?da?o jak klasyczny wywiad, by?a to raczej rozmowa. Opowiedzia?em co robimy, "z czym to si? je", pokaza?em kilka zdj?? i na tym zako?czyli?my.


Artyku? o Koalicji Pó?noc w G?osie Koszali?skimZa?o?eniem artyku?u by?o trafienie do tych osób, które w ten czy inny sposób interesuj? si? tematyk? militarn?, jak równie? poinformowanie lokalnego spo?ecze?stwa kim s?, i co robi? w Naszym "miejskim" lesie grupki w mundurach i z "karabinami". My?l?, ?e artyku? jako czysto informacyjny osi?gn?? swój cel. :)

Pod tym adresem znajdziesz zdj?cie artyku?u w jako?ci pozwalaj?cej odczyta? tekst ;) --> Link

 

 

DZIE? PREWENCJI 2011

?ród?o: Gmina Ustka 

 01.08.2011.

W sobot? – 30 lipca 2011 roku w Parku w Rowach podczas cyklicznej imprezy „Dzie? Prewencji” zaprezentowa?y si? s?u?by: Komisariatu Policji w Ustce, Stra?y Gminnej w Ustce,  Wydzia?u ?andarmerii Wojskowej w Ustce, Placówki Stra?y Granicznej w Ustce, S?owi?skiego Parku Narodowego w Smo?dzinie, Ochotniczej Stra?y Po?arnej w Rowach i Obje?dzie, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w S?upsku, - Ratownictwa Medycznego „Mag Med.” w Ustce, - Stowarzyszenia „Koalicja Pó?noc”, - Grupy S.T.O.R.M. SGO z Gda?ska.

 

Oficjalnie impreza rozpocz??a si? od godziny 16-stej. Wszystkie prezentuj?ce s?u?by oraz przybyli go?cie zostali przywitani przez Wójta Gminy Ustka- Pani? Ann? Sobczuk-Jod?olowsk?.

Celem imprezy by?o zademonstrowanie osobom przebywaj?cym w Rowach mo?liwo?ci, umiej?tno?ci i wspó?pracy Gminy Ustka ze s?u?bami, które dzia?aj? na naszym terenie. By?a to te? okazja do przybli?enia zada? tych s?u?b, wi?kszej integracji, wzbudzenia zaufania i nawi?zania wspó?pracy z funkcjonariuszami w celu zwi?kszenia bezpiecze?stwa mieszka?ców i turystów Gminy Ustka.

Oprócz prezentacji zaproszonych s?u?b, pokazów sprz?tów wojskowych i medycznych, udzielania instrukta?y i technik interwencyjnych by?a mo?liwo?? poznania „pracy” czworonogich funkcjonariuszy (reprezentanci Placówki Stra?y Granicznej w Ustcei Komisariatu Policji w Ustce), odbywa?y si? konkursy z nagrodami dla najm?odszych dot. wiedzy prewencyjnej, ch?tni mogli równie? spróbowa? swoich si? na strzelnicy. Wszystkie s?u?by prezentowa?y akcje udzielania pierwszej pomocy, funkcjonariusze Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego zwracali uwag? na prawid?owe korzystaniez k?pielisk wodnych, a funkcjonariusze S?owi?skiego Parku Narodowego w Smo?dzinie na prawid?owe korzystanie z dóbr przyrody na terenie Parku. Mo?na by?o przymierzy? kamizelk? kuloodporn?, he?m, wykona? zdj?cie sygnalityczne, zdj?? odciski palców lub zapozna? si? z dzia?aniami stowarzysze? militarnych.

Wielk? sensacj? wzbudzi?y wystrza?y, race dymne i zaanga?owanie wszystkich s?u?b w pokaz dynamicznego zatrzymania zainicjowany przez Stowarzyszenie „Koalicja Pó?noc”. By?o g?o?no, tajemniczo i „prawie tak jak naprawd?” – opowiadali najm?odsi widzowie. Imprez? swoimi wyst?pami u?wietnia?y wyst?py Zespo?ów: „Babiniec” z Rowów oraz „Echa Objazdy” z Objazdy. Od 20-stej rozpocz??a si? zabawa taneczna przy muzyce Zespo?u „REJS”.Mo?na by?o tez co? zje??: „zup? z kot?a” przygotowa?a grupa Ochotniczej Stra?y Po?arnej z Objazdy, pyszne ciasta i chleb ze smalcem sprzedawa?y Panie z Ko?a Gospody? Wiejskich z Wodnicy.

Serdecznie dzi?kujemy wszystkim zaproszonym s?u?bom, a wszystkim go?ciom, mieszka?com i wypoczywaj?cym turystom przypominamy, ?e podobna impreza ju? za rok.

Wszystkie zdj?cia mo?na zobaczy? w galerii 

Komentarze
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [2 głosy]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [0 głosów]
Dobre Dobre 0% [0 głosów]
Średnie Średnie 0% [0 głosów]
Słabe Słabe 0% [0 głosów]
Kalendarz
<< Styczeń 2018 >>
Po Wt śr Cz Pi So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Reklama
Naszywki.pl

Statystyki reklamowe
Tagi©
Podcast ASG Act od Valor Arctic Combat Zwyci?zcy wrzesie? Radio ASG Skarby... Zbrojownia Niemcy zamykaj? Mndur Gorka E SPOS Makarov KWC
Wszystkie Tagi
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Tag news

Sprz?t karabin Patenty paracord Relacje Strzelanie Medyk Snajper Mapa i kompas Recenzje Zapowiedzi Survival Bytowanie Taktyka Imprezy Znaki niewerbalne RTO Radio Testy sprz?tu Kleszcze komary Pozornie trywialne Point Blank Filmy Ciekawostki Promocje Teamy Spo?eczno?? CQB KP SGO Combat Alert M65 Maskowanie Pirotechnika LIGA ASG Radio ASG Fatah Komiks Artyku?y by Sebi Testy by Straszyd?o Blady K?cik Filmowy Teksty Pitera FIA Szko?a Partyzanantów

Przetłumacz stronę

Szybki tłumacz
Ostatnie Komentarze
News
The Citizen Mens Eco-D...
The Eco-drive technolo...
Now, to add the finish...
As you might expect it...
Falling in love with t...
This one is for keepin...
Some might also say th...
The strap is made from...
It makes the Alpinist ...
The first thing about ...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
clb0116 [url=http://w...
Artykuły
?wietne... :D a ko?ców...
Foto
[url=http://www.hitche...
Wybrane Strony
clb0116 [url=http://w...
Od 20110217 Odwiedziny gości:
Dziś:16,838
Wczoraj:18,013
W tym tygodniu:16,838
W tym miesiącu:476,188
W tym roku:476,188
Wszystkich:42,083,484
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

KateSpadestomb
10-12-2017 09:04
istochnik ooo lux @usapost brend yaroslavl sebe bez problem Posrednik Ssha Instagram @usapost belarus platya ! ; ôčđěŕ Ćĺíńęčĺ ďëŕňü˙ ęóďčňü ďëŕňüĺ Âĺá-ńŕéň usapost

Jeffreynox
30-08-2017 20:54
Advantage &#8212; &#1064;&#1072;&#1073;
&#1083;&#1086;&#1085;
&#1099; WordPress. &#1057;&#1082;&#1072;
&#1095;&#1072;&#1090;
&#1100; &#1073;

RichardGene
18-08-2017 19:06
owhtdrx http://www.woozor.
es/louis-vuitton-s
andals-093.html http://www.todomig
uelhernandez.com.e
s/reebok-nuevos-20
16-mujer-975.asp http://www.luissei
jas.es/000-nike-ro
she-run-flowers.ph
p http:

ThomLig
09-08-2017 11:43
&#1042; &#1085;&#1072;&#1096;
&#1077;&#1084; &#1084;&#1072;&#1075;
&#1072;&#1079;&#1080;
&#1085;&#1077; &#1089;&#1072;&#1084;
&#1099

RichardGene
07-08-2017 05:53
zcknjbt http://www.schwoer
er-regio.fr/pantal
on-toile-ralph-lau
ren-homme-241.html
http://www.u-strab
g.fr/730-nike-free
-run-femme-compara
teur.php http://www.pennywi
se.fr/asics-gel-ly
te-blanche-18

RichardGene
05-08-2017 01:50
Nike Air Max Rosse Shop Online It is nearly impossible to find a fully allergen totally free atmosphere, but there are

RichardGene
05-08-2017 00:01
uqfsdpp http://www.mentepr
ofonda.it/scarpe-d
olce-e-gabbana-ner
e-652.htm http://www.bottega
-del-legno.it/582-
catalogo-scarpe-pa
lladium.htm http://www.bancada
tigiovani.it/006-s
carpe-adidas-super
s

CurtisDob
04-08-2017 19:53
qcpkyvw http://www.aroundt
hecorner.fr/124-ni
ke-women-training.
php http://www.sebasti
enmagro.fr/adidas-
nmd-black-and-pink
-194.html http://www.citeske
t.fr/la-trainer-no
ir-et-rose-412.htm
l http:/

CurtisDob
04-08-2017 17:58
qfhamqt http://www.citeske
t.fr/adidas-gazell
e-noir-397.html http://www.agence-
immoconsult.fr/525
-nike-air-presto-h
aute.php http://www.msie25.
fr/110-reebok-pump
-omni-lite-portĂŠe
.html http://ww

RichardGene
04-08-2017 04:30
glqxour http://www.fretson
fire.fr/473-nike-p
resto-portĂŠ.html
http://www.schwoer
er-regio.fr/ralph-
lauren-short-de-ba
in-876.html http://www.u-strab
g.fr/690-nike-free
-4.0-flyknit-chaus
sure-de-run

RoMaNKa
03-08-2017 02:47
&#1055;&#1088;&#1080;
&#1085;&#1080;&#1084;
&#1072;&#1103; &#1088;&#1077;&#1096;
&#1077;&#1085;&#1080;
&#1077; &#1082;&#1091;&#1087;

CurtisDob
02-08-2017 19:15
iqaefrm http://www.3in1con
cepts.it/365-adida
s-oro-e-argento.ph
p http://www.bareddu
.it/michael-kors-2
015-borse-970.php
http://www.claudio
russofotografo.it/
650-nike-air-max-9
5-supreme.htm http:/

RichardGene
02-08-2017 11:00
fklcqjq http://www.lyceere
nedescartes77.fr/0
93-huarache-premiu
m.html http://www.denishi
rst.fr/adidas-neo-
neo-coneo-721.html
http://www.pieces-
center.fr/adidas-s
tan-smith-rose-bla
nc-904.php htt

RichardGene
31-07-2017 17:52
vgaeipq http://www.claudio
russofotografo.it/
139-nike-air-max-2
016-premium.htm http://www.islamin
fo.it/converse-alt
e-con-cerniera-281
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/98
9-nike-air-jordan-
r

RichardGene
31-07-2017 01:04
vbdlorz http://www.bancada
tigiovani.it/094-a
didas-superstar-me
tallizzate.php http://www.rocksof
tware.it/931-scarp
e-new-balance-roma
.html http://www.agritur
lasabbionara.it/01
0-jordan-alte-bian
ch

CurtisDob
27-07-2017 17:16
jlsdgdm http://www.immobil
iaremacchione.it/3
43-nike-huarache-s
aldi.htm http://www.infopas
qua.it/mizuno-ulti
ma-8-peso-913.html
http://www.3in1con
cepts.it/373-adida
s-trainer-bianche-
uomo.php htt

RichardGene
27-07-2017 11:53
tovdhkn http://www.garim.i
t/nike-roshe-run-f
iori-prezzo-865.as
p http://www.napolii
nternational.it/ho
gan-interactive-20
16-saldi-824.html
http://www.ezquote
.it/580-zx-flux-bl
u-bambino.asp http:/

RichardGene
23-07-2017 20:20
kksayda http://www.napolii
nternational.it/sc
arpe-hogan-modelli
-797.html http://www.pistoia
inrete.it/air-max-
nuove-2015-599.htm
l http://www.nillapi
zzi.it/adidas-outf
it-uomo-464.htm http://www.c

RichardGene
23-07-2017 11:33
tzzeggm http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-1-con-stelle
-507.htm http://www.peodoro
.it/scarpe-polo-ra
lph-lauren-uomo-za
lando-075.html http://www.under-g
round.it/810-occhi
ali-ray-ban-scont

CurtisDob
21-07-2017 20:53
sfsekyx http://www.4chat.n
l/asics-blue-suede
-321.html http://www.cdvera.
es/755-skechers-h2
go-womens.htm http://www.elisamu
rciaartengo.es/jor
dans-future-black-
341.php http://www.lexus-t
iemens-a

RichardGene
21-07-2017 02:04
vvbfpoa http://www.rifugio
parcodeltadelpo.it
/nike-italia-546.h
tm http://www.mentepr
ofonda.it/dampg-sh
oes-2017-513.htm http://www.ilcaste
llodifulignano.it/
giuseppe-zanotti-s
tivali-326.php http:

CurtisDob
20-07-2017 01:59
novtcme http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-c
lassic-sp-295.asp
http://www.angeloz
zisrl.it/nike-air-
force-01-mid-07-12
4.htm http://www.agritur
lasabbionara.it/52
9-nike-air-jordan-
11.htm http://ww

RichardGene
19-07-2017 22:58
mqvrsjy http://www.nuovarc
a.it/nike-cortez-o
g-2017-093.asp http://www.starlig
htmusic.it/913-jor
dan-23-nere.php http://www.garim.i
t/nike-flyknit-chu
kka-7.5-650.asp http://www.ipielsa
.it/032-bor

RichardGene
17-07-2017 07:53
cqneyeq http://www.wallban
k-lfc.co.uk/755-ad
idas-zx-flux-all-r
ed-on-feet.htm http://www.posicio
namientotiendas.co
m.es/275-nike-free
-run-3.0.html http://www.auto-mo
bile.es/589-puma-e
vospeed-2016

ThomLig
16-07-2017 18:32
&#1082;&#1086;&#1092;
&#1077; &#1058;&#1086;&#1088;
&#1088;&#1080;&#1085;
&#1086; &#1087;&#1086; &#1072;&#1082;&#1094;
&#1080;&#1086

Niezb?dnik - Essentials :
Wspomnienia: